Suomen pienvesien, eli norojen, purojen ja lampien tila on heikko. Kunnostustöille on tarvetta, sillä pienvesillä on suuri vaikutus ekosysteemien toimintaan – pienvedet kytkevät erilaisia elinympäristöjä toisiinsa ja niissä elää monia uhanalaisia lajeja.

Suomen vesistösäätiön vetämä hankekonsortio on saanut merkittävän avustuksen pienvesien tilan parantamiseen tähtäävälle Pienvesi-Helmi -hankkeelle ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta. Kaksivuotinen hanke toteutetaan yhdessä Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n, Valonian ja Pyhäjärvi-instituuttisäätiön kanssa.

Pienvesi-HELMI -hanke lisää pienvesien ennallistamiseen liittyvää osaamista valtakunnallisesti erityyppisten esimerkkikohteiden ja niissä järjestettävien koulutustyöpajojen avulla. Työpajoissa kertyvien kokemusten pohjalta laaditaan ohjeita, testataan ja lisätään vertaisoppimista sekä kasvatetaan pienvesiin liittyvää tietoisuutta alueella. Samalla kehitetään alueellista viestintää ja pienvesien inventointi- ja seurantamenetelmiä.

Valtakunnallista hanketta koordinoi Suomen vesistösäätiö sr. Hanke jakautuu viiteen osahankkeeseen, joista Varsinais-Suomen osahanketta koordinoi Valonia. Muita alueellisia koordinaattoreita ovat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry., Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry. ja Pyhäjärvi-Instituutti. Lapin osahankkeen koordinaatiosta vastaa Suomen vesistösäätiö.

Hankkeen toimenpiteet edistävät Helmi-ohjelman tavoitteita Suomen luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Pienvesien tilan parantaminen on myös osa EU:n biodiversiteettistrategian, vesipuitedirektiivin ja siihen liittyvän kansallisen Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Hankkeen toimintaa voi seurata somessa tunnisteella #Pienvesihelmi.

Varsinais-Suomen osahanke

Varsinais-Suomen osahankkeessa kerätään ajantasaista tietoa pienvesien tilasta ja
tehdään sekä pienvesien kunnostussuunnitelmia että itse kunnostusta. Näiden toimien ohella tavoitteena on kehittää pienvesien kunnostukseen liittyvää osaamista Varsinais-Suomessa ja valtakunnallisesti, yhdessä hankekonsortion kanssa. Pienvesien tilan merkitystä luonnon monimuotoisuudelle korostetaan lisäksi viestinnän ja sidosryhmätyön avulla.

Pienvesi-Helmi -hankepartnerien logot: Helmi-elinympäristöohjelma, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Valonia, Suomen vesistösäätiö, Keskisuomen vesi ja ympäristö ry ja Pyhäjärvi-instituutti.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2022–31.10.2023.

Rahoitus

Hanke on saanut Helmi elinympäristöohjelman avustuksen Uudenmaan ELY-keskukselta. Avustuksen määrä on enintään 80 % hankkeen  hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat lisäksi Rapala VMC EcoChoice Program, UPM, Stora Enso, Rovaniemen kylien kehittämissäätiö, Simon kunta, Saarijärven kaupunki sekä hankkeen toteuttajat Suomen vesistösäätiö sr., Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry, Valonia ja Pyhäjärvi-instituutti.

 

Hankkeessa inventoidaan savimaan ja maatalousalueiden puroja Saaristomeren rannikkoalueelta ja Saaristomereen laskevista savimaan joista (mm. Paimionjoki ja Uskelanjoki). Metsähallituksen kehittämä purojen inventointimenetelmä on suunniteltu erityisesti metsäpuroille, joten se ei sellaisenaan sovellu erityisen hyvin avoimien maatalousalueiden purojen inventointiin. Savimaan purojen inventointien yhteydessä kehitetäänkin puroinventointimenetelmää soveltumaan paremmin myös maatalousalueiden purojen inventointiin. Savimaan purot on Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa arvioitu äärimmäisen uhanalaiseksi.

Lue lisää puroinventoinneista esityksestä: Virtavesien inventointi (Pirkko-Liisa Luhta, Metsähallitus. Esitys Virtavesikunnostuskurssin webinaarissa 26.11.2020)

Hankkeessa toteutetaan myös purokunnostuksia Salon Teijossa sijaitsevassa Punassuon Lohiojassa.

Hankkeessa tehdään Hyyppäränharjun kahdelle lammelle kunnostussuunnitelma, jonka yhteydessä kehitetään lampien kartoitusmenetelmiä ja kunnostusosaamista. Samalla pohditaan tarkasti lampikunnostusten tavoitteenasettelua ja soveltuvien kunnostustoimienvalintaa erityyppisille lammille. Kokemuksista laaditaan lampikartoitusten ja kunnostussuunnittelun opasmateriaalia.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan kolmen lähteen/lähteikköalueen kunnostus Varsinais-Suomen alueella. Kunnostuksilla pyritään ennallistamaan lähteiden hydrologiaa, käyttäen kunnostustoimina esimerkiksi lähteiden ojitusten tukkimista, purku-uomien ennallistamista ja vedenottorakenteiden poistamista. Hydrologian ennallistamisen lisäksi tavoitteena on parantaa lähteiden luontotyyppien tilaa kokonaisuudessaan. Lähdekohteet valikoidaan olemassa olevien luontoselvitysten ja materiaalien perusteella.

Kunnostussuunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään keväällä 2021 valmistuvan lähdekunnostusoppaan oppeja Kunnostusopasta koostaa Pohjois-Savon ELY-keskus Helmi-ohjelman rahoituksella (ks. Katsaus lähteiden ennallistamisoppaaseen pdf, Iina Eskelinen, Pohjois-Savon ELY-keskus).

Hankkeen uutiset ja materiaalit

tapahtumat

muuta materiaalia ja lisätietoa

RSS Hankkeen uusimmat mediaosumat

 • Auranmaan Viikkolehti - näköislehti s. 9 17.1.2023
  ja se toteutetaan yhdessä Keski Suomen vesi ja ympäristö ry:n, Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ja Valonian kanssa. Hanke on saanut päärahoituksensa ympäristöministeriön ja maa ja metsätalousministeriön Helmi elinympäristöohjelmasta, jonka tavoite on vahvistaa Suomen
  Auranmaan Viikkolehti - näköislehti
 • Kirkkonummen Sanomat -näköislehti 4.6.2022
  Helmi-elinympäristöohjelmasta. Kaksivuotinen hanke toteutetaan yhdessä Suomen vesistösäätiön, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n, LUVYn, Valonian ja Pyhäjärvi-instituuttisäätiön kanssa. Hankkeessa ennallistetaan (12 kpl), suunnitellaan (19 kpl) ja inventoidaan (22 kpl)
  Kirkkonummen Sanomat -näköislehti
 • Riksomfattande projekt ska förbättra tillståndet i små vattendrag 18.4.2022
  vattnens tillstånd. Det två-åriga projektet förverkligas tillsammans med Suomen vesistösäätiö, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry, LUVY, Valonia och stiftelsen Pyhäjärvi-instituuttisäätiö. I projektet återställer man (12 st.), planerar (19 st.) och inventerar (22 st.)
  Landbygdens Folk
 • Pienvesien tilaa parannetaan hankkeella - Kaupunkilehti Ykkös-Lohja 13.4.2022
  Helmi-elinympäristöohjelmasta. Kaksivuotinen hanke toteutetaan yhdessä Suomen vesistösäätiön, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n, LUVYn, Valonian ja Pyhäjärvi-instituuttisäätiön kanssa. Hankkeessa ennallistetaan (12 kpl), suunnitellaan (19 kpl) ja inventoidaan (22 kpl)
  Ykköslohja

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Matilda Gronow

viestinnän projektityöntekijä
matilda.gronow@valonia.fi
040 592 6610

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257