Hankkeessa luodaan Hyyppäränharjun alueelle pienvesien ja niiden ympäristön alue-ekologinen hoitosuunnitelma ja kehitetään vuorovaikutteinen toimintamalli, jota voidaan tehokkaasti soveltaa koko Suomessa monimuotoisuuskeskittymien luonnonhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Suunnitelmassa huomioidaan mm. virtavesijatkumot, metsien ja suojelualueiden kytkeytyvyys ja ekologiset käytävät. Luonnonhoidon ja kunnostustoiminnan yhteistoimintaa ja osaamista kehitetään vuorovaikutteisesti metsänomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hankealueena Hyyppärän harjualue lähiympäristöineen

Salon Kiikalassa ja Somerolla sijaitseva Hyyppärän harjualue on Kolmannen Salpausselän reunamuodostuma, joka yhdessä reuna-alueidensa kanssa muodostaa laajan luonnon monimuotoisuuskeskittymän. Alueesta osa on Natura2000-suojeluverkostoa (FI0200010). Suojelun keskiössä ovat erityisesti pienvesien, paahdeympäristöjen sekä lehtojen ja puustoisten soiden muodostamat elinympäristöverkostot sekä puustoiset suot. Alueella tavataan merkittävää uhanalaislajistoa ja uhanalaisia luontotyyppejä, esimerkiksi runsaasti liito-oravia, erityisesti suojeltavia lajeja ja uhanalaisia kalakantoja.

Erityisen merkittävää alueella on laajojen ja harvinaisen luonnontilaisten suo- ja pienvesikokonaisuuksien esiintyminen. Alueella on muun muassa poikkeuksellisen edustavia pohjavesistä riippuvaisia luontotyyppejä ja lajeja. Alueen pohjavesistä alkunsa saavat lähdepurot muodostavat alueelle laajoja virtavesijatkumoja. Kiikalan harjualue on vedenjakaja-aluetta ja vedet virtaavat usean eri päävesistöalueen suuntaan (Uskelanjoki, Kiskonjoki-Perniönjoki ja Karjaanjoki). Pienvesien ja suoalueiden lisäksi alueella on mm. merkittävää harjuluontoa kuten paahdeympäristöjä. Alueella on runsaasti sekä yksityisten että valtion omistamia luonnonsuojelualueita.

Yhteistoimintaverkosto

Metsien suojelua, hoitoa ja muuta käyttöä sovitetaan yhteen METSO-yhteistoimintaverkostoissa. Hyyppäränharjun yhteistoimintaverkostohanketta toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen ja Tapion kanssa. Lisäksi  yhteistoimintaa toteutetaan laajalla sidosryhmätoiminnalla metsänomistajien, alueella toimivien yhdistysten, kuntien ja yritysten kanssa. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös Helmi-ohjelman toteuttamiseksi.

Hyyppäränharjun yhteistoimintaverkoston avulla kehitetään luonnonhoidon ja kunnostustoiminnan yhteistoimintaa ja toimintaketjun osaamista suunnittelusta toteutukseen. Hankkeessa järjestetään koulutuksia, yleisötilaisuuksia ja työnäytöksiä luonnonhoidon ja kunnostustoiminnan toteutuksesta. Tavoitteena on edistää uhanalaisten luontotyyppien ja lajien suojelua sekä luonnonhoitoa talousmetsissä. Luontoarvojen turvaamiseksi kehitetään muun muassa suojelualueiden reuna-alueiden luonnonhoitopainotteista metsänhoitoa ja muuta maankäyttöä. Hankkeeseen osallistuminen on metsänomistajille vapaaehtoista.

Metsänomistajalle

Oletko kiinnostunut metsien suojelusta tai luonnonhoidon toteutuksesta Hyyppäränharjun alueella tai sen lähiympäristössä? Hankkeen aikana on mahdollista saada neuvontaa ja apua mm. luonnonhoitopainotteiseen metsäsuunnitteluun ja elinympäristöjen ennallistamiseen.

METSO-ohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Metsänomistaja voi suojella metsäänsä joko määräaikaisesti tai pysyvästi tai toteuttamalla luonnonhoitotöitä. METSO on metsänomistajalle täysin vapaaehtoista ja valtio maksaa METSO-ohjelman mukaisesta suojelusta ja luonnonhoidosta korvausta. Lue lisää Metsonpolku.fi sivustolta.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 3.4.2020–31.12.2022

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.
Omarahoitusosuus: Valonia, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus.

Tilaa METSO-verkoston uutiskirje!

Sähköpostiosoitteesi:


Tutustu aiempiin uutiskirjeisiin:

Uutiskirje 2/2021 (syyskuu 2021)

Uutiskirje 1/2021 (kesäkuu 2021)

Uutiskirje 1/2020 (lokakuu 2020)

Hankkeen uutiset ja materiaalit

tapahtumat

12.8.2021 iltatapahtuma Laatuloikka luonnonhoitoon maastoretki Kiikalassa (Metsäkeskus, lisätietoja kesän aikana)

17.2.2021 klo 9-15 Metsätalouden vesiensuojeluwebinaari metsäalan toimijoille

12.11.2020 klo 9-12 Lounais-Suomen pyöreän pöydän keskustelu metsäluonnon monimuotoisuudesta ja luonnonhoidosta Teams-etäyhteydellä (Suomen metsäkeskus Läntinen palvelualue)

2.11.2020 klo 18-19:30 Lajiturva-hanke: Uhanalaisaineiston käyttö metsätaloudessa -webinaari metsänomistajille

21.10.2020 klo 13-16 Lajiturva-hanke: Uhanalaisten lajien huomioiminen metsätaloudessa -maastokoulutus toimijoille, Salo Kiikala

Muita materiaaleja ja lisätietoja

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Janne Tolonen

vesiasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369