Virtavesien kunnostushankkeissa on parannettu virtavesien ekologista tilaa elinympäristökunnostuksilla. Kunnostuksia on toteutettu Varsinais-Suomen virtavesissä erityisesti kalastoltaan arvokkaissa kohteissa. Kunnostusten tavoitteena on ollut muun muassa elvyttää Saaristomeren äärimmäisen uhanalaisia taimenkantoja.

Taimenen lisäksi kunnostustoimenpiteistä hyötyvät myös muut vesieliöt, kuten muut kalalajit, ravut ja pohjaeläimet. Virtavesien ekologista tilaa ovat heikentäneet erityisesti jokien ja purojen perkaukset sekä virtavesien patoaminen. Suurin osa Varsinais-Suomen virtavesistä on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi.

Hankkeessa kunnostettiin virtaavia vesiä ja järjestettiin kunnostustalkoita, joihin kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua. Virtavesikunnostusten lisäksi hankkeessa tehtiin virtavesien kunnostustarveselvityksiä, kalastoselvityksiä ja järjestettiin vesiensuojeluaiheisia tapahtumia sekä toteutettiin purojen vedenlaadun seurantoja yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Yhteistyötä laajalla rintamalla

Vuosina 2017–2020 hankkeen toimintaa kohdistettiin muun muassa Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöön, jossa tehtiin yhteistyötä muun muassa FRESHABIT LIFE IP -hankkeen kanssa. Uskelanjoen vesistön kunnostuksia toteutettiin yhdessä Lounais-Suomen kalatalousalueen ja Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa. Metsähallituksen kanssa  edistettiin muun muassa Teijon kansallispuiston alueella virtaavan Punassuon Lohiojan kunnostusta. Keväällä 2020 käynnistynyt METSO-yhteistoimintaverkostohanke tukee myös virtavesikunnostustoimintaa Salon ja Someron Hyyppäränharjun alueella.

Rinnakkain Virtavesien kunnostushankkeen kanssa on toteutettu Vaellus vapaaksi & puroja kuntoon -hanketta ja Halikonjoen vesistö vaelluskalojen elinympäristönä -selvityshanketta.

Hankeaika

Virtavesitoiminta on jatkunut vuodesta 2014 alkaen. Viimeisimmän hankkeen toimiaika oli 1.4.2018 – 31.12.2020.

Rahoitus

Hankkeeseen on saatu rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta vesienhoidon avustuksista, EKOenergian virtavesirahastosta ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistykseltä.

Tavoitteena jatkuva virtavesitoiminta

Valonian virtavesikunnostustoiminta aloitettiin vuonna 2014 purokunnostushankkeella, jonka jälkeen on vuosittain jatkettu virtavesien kunnostuksia, selvityksiä, kalastoseurantoja ja virtavesien tilaa edistävää verkostotoimintaa hankerahoituksella. Virtavesihanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä muun muassa Paimionjoki-yhdistyksen, Aurajokisäätiön, Virtavesien hoitoyhdistyksen ja paikallisten kalastusalueiden kanssa. Vuosina 2014–2016 virtavesitoimintaa ovat rahoittaneet Varsinais-Suomen ELY-keskus, EKOenergia, Saaristomeren suojelurahasto, Turun kaupunki, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys, Someron vesiensuojeluyhdistys, Aurajoen nuorkauppakamari ja paikalliset kalastusalueet.

Virtavesistä paikkatietoaineistoja

Hankkeen selvityksissä ja maastotöissä on kerätty paljon tietoa Varsinais-Suomen alueen virtavesistä. Hankkeessa laadittiin Varsinais-Suomen virtavesistä paikkatietoaineistoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa virtavesien parempi huomioiminen erilaisissa hankkeissa. Aineistoja voidaan hyödyntää myös kunnostusten suunnittelussa. Hankkeissa on toteutettu paikkatietoaineistot Varsinais-Suomen alueen vaellusesteistä ja taimenen esiintymisestä.

Uhanalaisten taimenkantojen suojelun parantaminen – toimintamallin kehittäminen

Tavoitteena on ollut parantaa uhanalaisten taimenkantojen huomioimista maankäytössä, muun muassa maa- ja metsätalouden toimenpiteissä. Hankkeessa on luotu kattava paikkatietoaineisto taimenen (Salmo trutta) esiintymisestä Varsinais-Suomen alueella.  Tarkoituksena on luoda toimintamalli, miten uhanalaisten kalalajien esiintymistiedot saadaan laajempaan tietoisuuteen, jotta ne voidaan huomioida erilaisissa toimenpiteissä. Toimijoina on Valonia, Suomen Metsäkeskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Freshabit- Lounais-Suomen joet.

Hankkeen uutiset ja materiaalit

tapahtumat

Tänne ilmestyvät hankkeen tapahtumat materiaaleineen.

muuta materiaalia ja lisätietoa

Hankkeen toimintaa voi seurata Instagramissa @vesitiimi_valonia ja Twitterissä tunnisteilla #virtavedet ja @JJMTolonen

Hankkeesta kirjoitetut artikkelit:

Media

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755