Kevään ja alkavan kesän aikana Varsinais-Suomessa on toteutettu useampi virtavesikunnostus. Työt tehtiin osana Puujalka-hanketta, jonka tavoitteena on parantaa vesistöjen, kuivatusuomien tai pienvesien tilaa, vähentää vesistökuormitusta sekä sopeutumista lisääntyviin tulviin ja pitkäaikaisiin kuivuuksiin. Puun lisäyksellä on todettu olevan hyviä vaikutuksia vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

Paimion Karhunojan ja Liedon Helmisuon puukunnostustalkoissa jatkettiin aiempia töitä

Paimion Karhunojassa on tehty kunnostustöitä aiemminkin: tänä vuonna kunnostettiin koskipaikkoja ja viime vuonna istutettiin tervaleppiä. Nyt Karhunojan sivu-uomaan lisättiin puuta kestävän vesienhallinnan ja vesiensuojelun nimissä. Puu ohjaa puron virtausta lisäten uoman mutkittelevuutta ja syvyysvaihtelua. Lisäksi puuaines tarjoavaa kiinnittymispintaa puroluonnolle elintärkeille vesisammalille ja puhdistaa vettä puiden pinnalle muodostuvan bakteeri- ja pieneliöstökasvuston avulla. Valonialaisten lisäksi puiden lisäystyössä oli mukana ammattiopisto Livian opiskelijoita.

Myös Liedossa jatkettiin aiempaa työtä, sillä viime vuonna alueella ennallistettiin suoalue. Tällä kertaa yhdessä Liedon kunnan työntekijöiden ja kartoittajien kanssa tarkastettiin viime vuonna tehdyt puupadot sekä muiden tehtyjen toimien tilannetta ja vaikutuksia. Toukokuun talkoissa lisättiin runsaasti puuta ojaan. Uoman reunoilta kaadettiin ojaan pieniä kuusia, jotka kuivattavat ympäristöään, eivätkä muutenkaan ole kuuluneet kyseisen ennallistetun isovarpurämeen luontaiseen puustoon.

Virtavesien uhkana eroosio ja lämpö – Juottimenojan varteen istutettiin noin 250 puun taimea

Perniön läpi virtaavan Juottimenojan varteen istutettiin rauduskoivua, pajuja ja tervaleppää yhdessä Salon kaupungin työllistämispalveluiden Waltti Iskuryhmän kanssa. Puron varren puusto ja pensasto lisää uoman varjostusta ja vähentää rannan eroosiota sekä ehkäisee kunnostuspaikalla aiemmin tapahtuneen maan sortumisen riskiä. Maatalousalueiden suorat uomat ovat alttiita eroosiolle erityisesti uoman suuren virtausnopeuden takia. Eroosio lisää vesistön liettymistä ja kuormitusta, sillä maa-aineksen mukana kulkeutuu myös suuri määrä ravinteita. Kasvien juuristo sitoo maa-ainesta ja ravinnehuuhtouman määrä pienenee.

Eroosion lisäksi maatalousalueiden virtavedet kärsivät lämmöstä. Lämpötila on rajoittava tekijä monien eliöiden esiintymismahdollisuuden kannalta ja liian korkea lämpötila voikin rajoittaa eliöiden elinmahdollisuuksia virtavesissä. Ojan varren kasvit varjostavat ojaa, jolloin lämpötila laskee. Lisäksi puista ja pensaista varisevat lehdet ovat tärkeää ravintoa ojan pieneliöstölle ja näin olennainen osa puron ekosysteemiä.

Karttapisteitä klikkaamalla näet kuvia kunnostustöistä kaikilla kolmella kohteella.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Omar Badawieh

projektityöntekijä
omar.badawieh@valonia.fi
040 680 4467

Puiden oksilla ja rungoilla peitetty puro aurinkoisessa metsässä.
Aurinkoinen näkymä metsäisestä purosta, jonka padottu alaosan virtaama on vähäistä ja puron reunat sammalleisia.
Aurinkoinen näkymä metsäisestä purosta, jonka poikki on rakennettu puinen pato.