CANEMURE-hankkeen tehtävänä on toteuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja ilmastosuunnitelman tavoitteita aluetasolla vuosina 2018–2024. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimassa hankkeessa on mukana yhteensä 22 osapuolta: seitsemän maakuntaa ja lisäksi kaupunkien ja yritysten hankkeita. Varsinais-Suomessa hankkeen aluekoordinaattorina toimii ELY-keskus, joka ostaa suorahankintana käytännön toimia Varsinais-Suomen liitolta/Valonialta.

Maakuntien/alueiden tehtävänä on vahvistaa ilmastomuutoksen hillintätyön jatkuvuutta ja verkostoyhteistyötä sekä levittää hyviä käytäntöjä. Työkaluja ja tutkimustietoa toimijoiden käytännön työn tueksi tuottaa SYKEn kokoama koordinaatioryhmä. Jatkuvuuden turvaamiseksi tavoitteena on myös synnyttää uusia ilmastonmuutoksen hillintää tukevia hankkeita ja prosesseja. Hankkeen kotisivut osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi tarjoavat kaikille tietoa ilmastonmuutoksen hillintää koskevista tavoitteista ja erityisesti käytännön keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteena edetä kohti hiilineutraalia maakuntaa

Varsinais-Suomeen kootaan hankkeen aikana yhteistyöryhmä, joka ohjaa ja edistää päästövähennyksiin tähtääviä toimia. Ryhmän avulla toteutetaan alueellinen tiekarttaprosessi, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä 80 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä sekä hiilineutraali maakunta vuoteen 2040 mennessä. Tiekartan tavoitteet asettuvat sekä lyhyelle aikavälille vuosille 2019–2021 että pitkälle aikavälille vuoteen 2030 asti. Tiekarttaa tarkistetaan vuosittain. Maakunnan päästökehitystä seurataan SYKEn tuottamilla maakunta- ja kuntatason laskelmilla.

Valonian tehtävänä hankkeessa on olla mukana tiekartan laadintaprosessissa ja mahdollistamassa eri sidosryhmien välistä vuoropuhelua. Lisäksi Valonia jalkautuu kuntiin, jotta tiekarttatyössä sovitut toimenpiteet saadaan käytännön toimeenpanoon. Samalla kootaan ja jaetaan tietoa hyvistä käytännöistä ja päätöksentekoon tarvittavista päästölaskelmista. Paikalliset kohderyhmät tavoitetaan järjestämällä tilaisuuksia.

Valonia ja ELY-keskus keräävät tietoa toteutetuista ja suunnitelluista päästöjä vähentävistä toimenpiteistä alueella. Olennainen osa työtä on tiedon jakaminen kuntiin ja muille alueen toimijoille, mutta myös niiden aktivoiminen ilmastotoimiin. Työpajojen, seminaarien ja yhteistyön kautta etsitään uusia toimintamalleja alueelle. Tavoitteena on mahdollistaa tiedon ja kokemusten leviäminen ja vaihtaminen sekä asiantuntija-avun ja rahoituslähteiden löytäminen kunkin toimijan tarpeeseen.

Hiilineutraali Lounais-Suomi -sivusto kokoaa yhteen tiekartan etenemistä ja ilmastovastuujaoston työtä.

CANEMURE-hankkeen logo

Hankeaika

1.11.2018–31.12.2024

Rahoitus

Hanke on saanut EU Life -rahoitusta. Varsinais-Suomen aluekoordinaattori ELY-keskus ostaa suorahankintana käytännön toimia Varsinais-Suomen liitolta/Valonialta.

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Salla Murmann

Salla työskenteli Valoniassa projektiasiantuntijana marraskuuhun 2021 saakka. Nykyään hän toimii Varsinais-Suomen liiton liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelijana.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995