Valonian ympäristökasvatuksessa on paneuduttu luonnon monimuotoisuuteen sekä kuntalaisten tietoisuuden lisäämiseen ja osallistumismahdollisuuksiin sen vaalimiseksi. Tavoitteena on myös edistää kunnissa tehtävän luonnonhoitotyön parempaa kuntalaisnäkyvyyttä. Keskustelua on käyty erityisesti siitä, miten eri tahojen, kuten esimerkiksi kuntien, oppilaitosten ja työllistämispalvelujen yhteistyötä voisi vahvistaa.

Monessa kunnassa järjestetään luonnonhoitotöiden osana talkoita yhdessä paikallisyhdistysten ja ympäristötoimen kanssa. Talkoot ovat hyvä keino vahvistaa kuntalaisten suhdetta paikkaan ja lähiluontoon. Tutussa ympäristössä tehty talkootyö voi motivoida ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta laajemminkin. Tärkeää on, että osallistujat saavat tarpeeksi taustatietoa ja perehdytystä aiheeseen, jonka myötä tietotaito ja ymmärrys vahvistuu.

Luonnon monimuotoisuuteen perehdytään maastokävelyillä ja luonnonhoitotöissä

Lumoa yhteistyönä: kunnat, oppilaitokset ja työllistämispalvelut luonnon monimuotoisuutta vaalimassa -hankkeessa luonnon monimuotoisuutta tarkastellaan yhteistyössä Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion, Kaarinan lukion, Salon työllistämispalvelujen sekä ammattiopisto Livian kanssa. Hankkeessa osallistujat pääsevät kevään ja kesän aikana luonnonhoitotöihin ja Perinnemaisemayhdistyksen vetämille maastokävelyille.

Lukiolaisten maastokävelyt ja talkoot ovat samalla osa biologian peruskurssia. Kaarinan lukiolaiset tutustuvat maastokävelyllä Kuusiston linnanraunioiden lähiympäristöön ja torjuvat talkoissa vieraslaji komealupiinia Voivalan kedolla. TSYK:n oppilaat taas tutustuvat kävelyllä Juhannuskukkulan kallioketoon ja Ruissalon rantaniittyihin sekä talkoilevat Kuninkojalla virtavesikunnostusten ja vieraslajitorjunnan merkeissä.

Salossa työllistämispalvelut ovat jo tehneet pitkään yhteistyötä luonnonhoitotöissä kunnan kanssa ja ovat olleet tärkeässä osassa muun muassa Helmi-kohteissa tehdyissä hoitotöissä. Nyt osallistujat pääsevät luonnonhoitotöiden lisäksi maastokävelyille ja saavat laajempaa perehdytystä aiheeseen.

Sekä lukiolaiset että työllisyyspalveluiden asiakkaat saavat myös viestintäkoulutusta luonnon monimuotoisuudesta viestimiseen, ja pääsevät tekemään itse sisältöä esimerkiksi kuntien sosiaalisen median kanaviin. Tavoitteena on saada luonnon monimuotoisuudelle ja sen eteen tehtävälle työlle lisää näkyvyyttä kuntalaisten keskuudessa.

Livialla on jo paljon toimivia yhteistyökuvioita kuntien kanssa käytännön luonnon- ja ympäristönhoitotöihin liittyen. Hankkeen puitteissa suunnitellaan, miten yhteistyötä voitaisiin lisätä entisestään eri toimijoiden kanssa. Esimerkiksi työllistämispalveluiden asiakkaat voisivat saada hoitotöihin osallistumisesta opintopisteitä ja polun opintoihin.

Jatkumoa yhteistyöhön

Hankkeessa kehitetään ja testataan paikallista oppimisympäristöä, jonka tavoitteena on parantaa kuntien, oppilaitosten, työllistämispalveluiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden parissa. Tarkoitus on, että eri toimijat voisivat hyödyntää oppimisympäristöä jatkossakin yhteistyön mahdollistamiseksi ja jatkuvuuden luomiseksi.

Talkoiden ja luonnonhoitotöiden toteuttaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja oikeaa ajoitusta, eikä kaikissa kunnissa ole selkeää toimintamallia kuntalaisten mukaan saamiseksi. Kevät on kiireistä aikaa kunnan ympäristötyön osalta, eivätkä resurssit välttämättä riitä talkoiden järjestämiseen ja ohjaamiseen silloin, kun on kysyntää eniten. Hankkeen aikana käydyissä keskusteluissa kummikohteet ovatkin nousseet potentiaalisena toimintatapana yhteistyön mahdollistamiseksi pidemmällä tähtäimellä. Jatkuvuutta lisäisi, mikäli esimerkiksi koulu voisi sitoutua kummikohteen hoitamiseen kasvukauden läpi useamman vuoden ajan ja talkoiden toteutukseen syntyisi yhteistyössä rutiini. Näihin ajatuksiin palaamme syksyllä, kun kehitämme oppimisympäristöä kevään ja kesän kokeilujen perusteella.

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083