Valonia jatkaa kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen alueellista tukea osana kansallista Keino-osaamisverkostoa. Keinon alueellinen työ on jatkunut vuodesta 2019 ja alueellisia yhteyshenkilöitä on jo lähes kaikissa maakunnissa. Hankintayksiköt kaipaavat alueellista yhteyspistettä, jota on helppo lähestyä käytännön kysymysten kanssa: tuttu tuki löytyy läheltä ja on joustavaa, mutta taustalla on kuitenkin Keinon laaja osaajaverkosto ja yhtenäiset työkalut. Kansallisesti on tärkeää kehittää muun muassa sopivia kestävyyden kriteerejä ja toimivia sopimusmalleja. Myös markkinavuoropuhelua on voi olla tarkoituksenmukaista käydä kansallisella tasolla silloin, kun teknologia ja tarjonta on muutoksessa. Toimintamallien ja kriteerien jalkauttaminen käytännön hankinnoiksi tapahtuu kuitenkin paikallisesti ja silloin suora tuki ja sparraus on tarpeen.

Varsinais-Suomessa kuntien hankinta-asiantuntijoiden verkosto kokoontuu parin kuukauden välein. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista: kilpailutuksiin liittyvistä kysymyksistä, yhteisistä markkinavuoropuhelutarpeista, hankintojen johtamisen haasteista sekä koulutus- ja tietotarpeista. Tapaamisissa myös perehdytään uusiin työkaluihin ja onnistuneisiin hankintaesimerkkeihin. Varsinais-Suomen kunnat ovat huomanneet hyödyn yhteistyöstä, sillä myös tapaamisten ulkopuolella kysellään vinkkejä tarjouspyyntöjen muotoiluihin tai muihin käytännön asioihin.

Toiminta ja tuki muotoutuu hankintayksiköiden tarpeiden mukaan

Julkiset hankinnat ovat merkittävässä roolissa siinä, saavuttaako Suomi ilmastoon, kiertotalouteen tai innovaatiopolitiikkaan liittyviä tavoitteitaan.  Hankintoihin käytetyt varat ovat merkittävä muutosvoima ja voivat joko vahvistaa tai heikentää vihreää siirtymää. Julkiset hankinnat edellyttävät hyvää johtamista, jotta samalla voidaan vastata kestävyyden, elinvoiman ja hyvinvoinnin haasteisiin.  Mikään hankintayksikkö ei voi kerralla ratkaista kaikkien hankintojensa kestävyyden eri näkökulmia – on priorisoitava ja valikoitava, mihin keskittyy. Onnistuneet hankinnat edellyttävät hyvää valmistelua ja jatkuvaa markkinavuoropuhelua ja siihen kuluva työaika on tiedostettava.

Oheiseen listaan on koottu esimerkkejä siitä, miten kuntia on hankinta-aiheissa hiljattain autettu. Palaute on ollut kannustavaa: neuvonnasta ja vertaistuesta on kiitetty ja tuelle on tarvetta jatkossakin. Kiinnostuneet kunnat ja muut hankintayksiköt pääsevät mukaan olemalla yhteydessä Riikka Leskiseen.

Innovatiivisilla hankinnoilla ratkotaan uusia haasteita

Innovatiivinen hankinta tarkoittaa uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen tai palvelun hankintaa, millä voidaan parantaa julkisten palveluiden tuottavuutta, laatua, kestävyyttä ja vaikuttavuutta. Jos esimerkiksi aiemmin ollaan hankittu tietty määrä tuotteita tai palveluita, voidaan sen sijaan jo tarpeita määriteltäessä keskittyä hankinnan toivottuihin vaikutuksiin ja tuloksiin. Perimmäinen kysymys onkin, että mitä hankinnalla halutaan saavuttaa?

Hankinnoilla on mahdollista olla aktiivisesti ratkaisemassa yhteiskuntamme uusia tarpeita, mutta tästä huolimatta innovatiivisia hankintoja tehdään suhteellisen vähän.  Hankkeen puitteissa järjestettiin kevään aikana työpajoja hankintaosaajille ja yrityksille ja saimme kokoon tietoa siitä, mitkä ovat keskeisimpiä haasteita ja millaisia ratkaisuja niihin voitaisiin kehittää.

Viimeisen vuoden aikana Varsinais-Suomessa on Keino-työn puitteissa…

 • järjestetty teematilaisuuksia, esimerkiksi kaluste- ja ruokahankinnoista
 • toteutettu kuntakohtaisia ja pienryhmille kohdennettuja sparrauksia hankintojen kehittämiseen liittyen
 • järjestetty säännöllisiä verkostotapaamisia
 • vastattu suoriin neuvontakysymyksiin liittyen mm. puhtaiden ajoneuvojen ja kuljetuspalveluiden hankintaan, kalusteisiin, ulkoleikkivälineisiin, rakennusurakoihin sekä kestävyyden huomiointiin sopimusehdoissa
 • välitetty tietoa ajankohtaisista markkinavuoropuhelutilaisuuksista, hankintakriteerioppaista sekä rahoitusmahdollisuuksista
 • autettu kestävyyskriteereiden soveltamisessa elintarvikehankinnoissa
 • perehdytty kiertotalouden edistämiseen rakentamisen hankinnoissa
 • muotoiltu toimittajilta vaadittavan ympäristösuunnitelman sisältöä
 • haastettu kunnat vastaamaan Hankintatutka-kyselyyn hankintatoiminnan nykytilanteen tunnistamiseksi
 • tuettu kaupunkeja hankintastrategian ja -ohjeistusten laatimisessa
 • koulutettu eri kuntien viranhaltijoita hankintoihin liittyen
 • keskusteltu kuntatapaamisissa luottamushenkilöiden kanssa hankintojen vaikuttavuudesta

Alueellisen tuen rinnalle olemme saaneet myös käynnistää uuden kansainvälisen BUILD-hankkeen, jonka tavoitteena on innovaatiotiedon ja –taitojen kehittäminen yhdessä hankintayksiköiden ja tarjoajien kesken sekä innovatiivisten hankintojen määrän kasvattaminen Euroopassa. Kun toimintaympäristön muutos pakottaa uusien ratkaisuiden etsintään tai kun nykyinen toimintamalli ei enää toimi, on julkinen hankinta mietittävä uudella tavalla. BUILD-hankkeessa tuotetaan vertaisoppimisen työkaluja, koulutusta ja materiaaleja innovaatio-osaaminen lisääntymiseksi.

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen kehittäminen on jatkuvaa työtä, joka ei koskaan tule valmiiksi: markkinat muuttuvat ja kehittyvät, tarjolle tulee uusia ratkaisuja. Myös tarpeet muuttuvat ja tutkittua tietoakin saadaan aina lisää. Sen vuoksi Valonian työ aiheen parissa ja kuntien tukena jatkuu yhteistyössä kansallisen Keino-osaamisverkoston kanssa.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995