BUILD-hankkeessa kehitetään julkisten hankintayksiköiden innovatiivisten hankintojen osaamista eri maiden kaupunkien välisen vertaisoppimisen, koulutusten ja työkalujen avulla.

Julkiset hankinnat ovat merkittävä työkalu, jolla voidaan aikaansaada uusia innovaatioita ja liiketoimintaa sekä vauhdittaa vihreää siirtymää. Innovaatioiden kautta voidaan parantaa julkisten palveluiden laatua kasvavien kustannusten paineessa. BUILD-hankkeen tavoitteena on vahvistaa julkisen sektorin innovatiivisten hankintojen osaamista ja vastata osaltaan Suomen ja EU:n yhteisen innovaatiopolitiikan tavoitteisiin. Hankkeessa tuotetaan vertaisoppimisen työkaluja, koulutusta ja materiaaleja, jotta osaaminen lisääntyisi mm. eri hankintamenettelyihin, markkinavuoropuheluun sekä riskienhallintaan liittyen. Hankkeeseen osallistuvilla kaupungeilla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja oppia konkreettisten esimerkkien kautta. Hankkeessa tuotettuja sisältöjä ja materiaaleja levitetään aktiivisesti paitsi mukana olevien kaupunkien, myös EU:n laajuisesti julkisen sektorin käyttöön. 

Valonian työ hankkeessa linkittyy kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen KEINO-osaamisverkoston työhön, jossa Valonia toimii alueellisena yhteyspisteenä. Valonia toimii hankkeessa eri koulutuskokonaisuuksia kokoavana tahona sekä tuottaa koulutussisältöä yhteistyössä hankepartnerien ja KEINO-kumppanien kanssa.  

Hankekumppanit

Pedal Consulting, Civitta Eesti, Turun, Tarton ja Rotterdamin kaupungit.

11 henkilöä ryhmäkuvassa kokoustilassa

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2022–30.9.2024.

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta EU:n Horisonttiohjelmasta.

Hankkeen uutiset ja materiaalit

Täällä ei ole vielä mitään.

tapahtumat

Täällä ei ole vielä mitään.

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995