Mitä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen käytännössä tarkoittaa? Miten se näkyy lähiympäristössämme ja mitä voimme tehdä sen eteen? Kutsumme peruskoulun opettajat mukaan koulutukseen, jossa on tarjolla konkreettisia vinkkejä vesiympäristön biodiversiteetin käsittelyyn eri ikäisten oppilaiden kanssa.

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy hurjaa vauhtia. Suomessakin joka yhdeksäs laji ja jopa joka toinen luontotyyppi on uhanalainen, selviää Suomessa vuonna 2019 tehdystä uhanalaisuusselvityksestä, eli Punaisesta listasta. Vesiensuojelu, vesienhallinta ja luonnon monimuotoisuus kietoutuvat yhteen vesiluontotyyppien ja niiden lähialueiden sekä soiden ja kosteikkojen ekologisen tilan parantamisessa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Laaja-alainen luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntäminen ihmistoiminnassa auttaa meitä ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen välttämättömyyttä.

Koulutuksessa yhdistetään sekä teoriaa että käytäntöä – kokonaisuus koostuu kaikille yhteisestä webinaarista ja yhdestä maastokoulutuspäivästä, jonka voit itse valita kolmesta vaihtoehdosta. Webinaari järjestettiin huhtikuussa ja maastokoulutukset ovat vuorossa elo-syyskuussa. Maastokoulutukseen voi ilmoittautua, vaikka ei olisi ollut mukana webinaarissa. Maastokoulutukseen ilmoittautuvat saavat osan webinaarin materiaalista tutustuttavakseen. Koulutus on maksuton, mutta osallistujat vastaavat itse matkakuluistaan maastokoulutuksiin.

Koulutuksen voi liittää osaksi LUMAn lumoa -täydennyskoulutuksen Luonto oppimisympäristönä -osiota.

Kehrä-logo

Maastokoulutus elo-syyskuussa 2022

Jokainen osallistuja valitsee yhden kolmesta maastokoulutuksesta, joita järjestetään kolmella eri teemalla eri paikkakunnilla. Maastokoulutuksia on kolmella eri teemalla eri paikkakunnilla. Jokaiseen maastokoulutukseen mahtuu mukaan 20 henkilöä. Osallistuja vastaa itse mahdollisista matkakuluista koulutukseen. Maastokoulutusten paikat jaetaan ensisijaisesti Varsinais-Suomalaisille toimijoille. 

Tervetuloa Ruissalon luontokoululle viettämään toiminnallista päivää ulkona oppien!

Aika

31.8. klo 15.00–18.00

Paikka

Ruissalon luontokoulu, Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä

Ohjelmassa

Maastokoulutuksen ideana on innostaa lähtemään oman luokan (tai lapsiryhmän) kanssa lähivesistön äärelle tutkimaan, havainnoimaan ja nauttimaan luonnossa olemisesta. Päivän aikana tutustumme eri tapoihin tutkia ja havainnoida vesiluonnon monimuotoista eliöstöä niiden luonnollisessa elinympäristössä.

Testaamme esimerkiksi peruskoululaisten käyttöön suunniteltua vesitestireppua, joka sisältää sisältää tutkimusvälineitä veden laadun selvittämiseen. Perehdymme myös modernin teknologian käyttöön opetuksessa; veden pieneliöstöä eli planktonia tarkastelemme maastokäyttöönkin soveltuvalla digimikroskoopilla ja vesi- ja rantakasveja tunnistamme mm. Seek-sovelluksen avulla. Lisäksi käymme läpi toiminnallisia leikkejä, joiden avulla voit tarjota oppilaillesi motivoivan oppimiskokemuksen.

Kouluttajina toimivat Jarkko Leka Valoniasta ja Nina Puistovaara Ruissalon luontokoululta.

Koulutuksen lopuksi teemme vielä linturetken meren rannalle, jossa tutustumme alueen lajistoon lintuharrastaja Jarmo Laineen opastuksella.

Haluatko oppia luonnon monimuotoisuudesta Itämeressä sekä saada inspiraatiota ja konkreettisia vinkkejä opetukseesi? Vill du lära dig mer om mångfalden i Östersjön och samtidigt få inspiration och konkreta tips för din undervisning? 

Kurssikieli valitaan kurssilaisten mukaan ja kurssi voidaan toteuttaa myös kaksikielisenä. / Kursspråket anpassas enligt deltagarna, kursen kan vid behov arrangeras på både finska och svenska. 

Milloin / När?

6.9.2022 15.00–18.00

Missä / Var?

Junnulabra, Korpoströmintie 832, 21710 Korppoo / Knattelabbet, Korpoströmsvägen 832, 21710 Korpo

Ohjelma

Tervetuloa koulutukseen Saaristokeskus Korpoströmiin, joka sijaitsee keskellä kaunista Unescon biosfäärialuetta!

Iltapäivän aikana saat tuhdin tietopaketin meren monimuotoisuudesta ja sen tutkimisesta. Kurssilla saat tietoa Itämeren eliöstöstä sekä konkreettisia työkaluja ja menetelmiä rantaan suuntautuvan maastoretken tekemiseen oppilaidesi kanssa. Koulutuksessa tutustumme erilaisiin välineisiin ja teemme pedagogisia tehtäviä ulkona. Varaudu sään mukaisella vaatetuksella. Lisäksi opit Saaristomeren Unescon biosfäärialueesta ja pääset tutustumaan suosittuun Junnulabraan.  

Kurssin opettajina toimivat Emilia Nordling Åbolands naturskolasta sekä Anne Lehmijoki Varsinais-Suomen ELY-keskuksen VELMU-hankkeesta. Kurssikieli valitaan kurssilaisten mukaan ja kurssi voidaan toteuttaa myös kaksikielisenä.

Program

Välkommen på utbildning till Skärgårdscentrum Korpoström som befinner sig mitt i vårt unika Unesco biosfärområde! 

Under eftermiddagen får du ett digert informationspaket om mångfald i havet och hur man undersöker den. Du får även mer kunskap om djur som lever i och kring Östersjön. Du kommer även att få konkreta verktyg och metoder för att ta ut dina elever på strandexkursion. Under dagen kommer vi att bekanta oss med olika redskap och prova på pedagogiska uppgifter utomhus. Ta på dig lämpliga kläder enligt vädret. Under eftermiddagen lär du dig också mer om Skärgårdshavets Unesco biosfärområde och får bekanta dig med det populära Knattelabbet.

Fortbildningen är gratis, deltagarna står för egna transportkostnader.  På kursen undervisar Emilia Nordling från Åbolands naturskola och Anne Lehmijoki från NTM-centralens VELMU-projekt. Kursspråket anpassas enligt deltagarna, kursen kan vid behov arrangeras på både finska och svenska. 

Tervetuloa mukaan kuulemaan vesiensuojelusta ja luonnon monimuotoisuudesta valuma-alueen näkökulmasta!

Aika

8.9. klo 15.00–18.00

Paikka

Karhunoja, Paimio

Ohjelma

Koulutuksen tarkoituksena on oppia tunnistamaan kartalta ja maastosta valuma-alueen tärkeitä alueita – niin vesiensuojelun, vesienhallinnan kuin luonnon monimuotoisuudenkin kannalta. Lisäksi käymme yleisesti läpi millaisia kunnostustoimia valuma-alueilla voidaan tehdä erityisesti maa- ja metsätalouden vesistökuormituksen vähentämiseksi. Selvitämme myös Lounais-Suomen LUMA-keskuksen vesimittauslaitteistolla kohdevaluma-alueen puron vedenlaatua ja peilaamme tuloksia valuma-alueen ominaisuuksiin ja ihmisvaikutukseen.

Opetuksessa valuma-aluenäkökulmaa voi tuoda esille esimerkiksi vesiötökkätutkimusten ohella karttojen lukemisen harjoitteluna tai tutustumalla maastossa erityyppisiin vesien tilaan vaikuttaviin ihmistoiminnan muotoihin, kuten peltoihin, ojiin, hakkuisiin, tierumpuihin ja jätevesiin.

Kurssin opettajina toimivat Jarkko Leka Valoniasta ja Jussi Heinonen Lounais-Suomen LUMA-keskuksesta.

Koulutuksen ensimmäinen osa järjestettiin kaikille yhteisenä webinaarina 27.4. Maastokoulutukseen ilmoittautuvat saavat osan webinaarin materiaalista tutustuttavakseen.

Webinaarin ohjelma

  • Maailman uhanalaiset kosteikot ja niiden hyönteislajisto: esimerkkinä sudenkorennot | Kari Kaunisto, Turun yliopisto
  • Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuus | Anne Lehmijoki, Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Sisävedet ja niiden lähiympäristön monimuotoisuus | Jarkko Leka, Valonia

Lisätiedot

Valonia järjestää koulutuksen yhteistyössä Lounais-Suomen LUMA-keskuksen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Ruissalon luontokoulun, Saaristokeskus Korpoströmin ja Åbolands naturskolan kanssa osana Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkoston toimintaa.

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418