Valonian toimintaa ohjaavan Ohjelma 2030:n toteutumista tullaan seuraamaan kolmen vuoden välein laadittavissa väliraporteissa. Vuosittain nostamme esille tunnuslukuja ja nostoja työn ja ohjelman etenemisestä, mutta väliraporteissa paneudumme laajemmin siihen, mitä toimenpiteitä on tehty ja millaisia vaikutuksia työllä on ollut. Samalla seurataan laajemmin sitä, miten kuntien kestävyystyö kolmen päätavoitteen – hiilineutraali maakunta, monimuotoinen luonto, luonnonvarojen kestävä käyttö – osalta etenee.

Uuden ohjelmakauden ensimmäinen vuosi takana

Valonian uusi Ohjelma 2030 käynnistyi. Videolla kerromme, miten kunnat tulivat poikkeusvuoden aikana toimintaan mukaan. Miten ohjelmaa seurataan? Myös viestintätyöhön on tullut uusia painotuksia ja hyviin, jaettaviin materiaaleihin panostetaan yhä enemmän. Ympäristökasvatuksen käsite on laajentunut yhä enemmän kattamaan muutakin kuin lasten ja nuorten luontokasvatusta.

Valonian toimintaa kartalla vuonna 2021

Karttaan on koottu olennaisimpia poimintoja kuntien kanssa tehdystä työstä vuonna 2021. Voit suodattaa karttaa valikon avulla. Kun taas klikkaat tiettyä kuntaa kartalla, näet poimintoja kunnan alueella tai kunnan kanssa yhteistyössä toteutetuista toimenpiteistä vuonna 2021.

Kartta ei kata kaikkea toimintaamme: kunnissa ja kuntien kanssa yhteistyössä tekemämme työn lisäksi merkittävä osa Valonian tilaisuuksista, materiaaleista, neuvonnasta ja viestinnästä ja tarjolla kaikille Valonian osallistumismaksun maksaneille kunnille.

Valonian talouden toteutuminen vuonna 2021

Valonian kokonaisbudjetti vuonna 2021 oli 987 630 €. Oheisessa kuvaajassa on avattu, kuinka budjetti jakautui sekä toiminnan pääteemojen, että eri rahoituslähteiden mukaan. Kuntien osallistumismaksuja hyödynnetään pääosin hankkeiden omarahoitusosuuksiin ja Valonian toiminnan kehittämiseen.

Viestinnän kehittämisen keskiössä kunnat ja vaikuttavuus

Vuoden 2021 viestinnässä keskityttiin toiminnan vaikuttavuutta ja uutta ohjelmaa tukevan viestintästrategian kehittämiseen. Viestinnän fokukseen otettiin erityisesti kuntaviestinnän kehittäminen – sekä se, kuinka Valonia voi tukea ilmasto- ja kestävän kehityksen viestinnässä kuntien viestintäresurssia, että se, millä keinoin Valoniasta voidaan viestiä kuntien viranhaltijoille entistä tehokkaammin. Tehokkaina viestintäkanavina on haluttu aiempaa vahvemmin tunnistaa myös kaikenlaiset vuorovaikutustilanteet, ja osana viestinnän seurantaa tarkastellaan jatkossa muun muassa kuntien yhteydenottoja ja tilanteita, joissa Valonia on tarjonnut asiantuntija-apua ”kulisseissa”. Näissä luvuissa havaittava kasvu on vahva viesti siitä, että Valonian osaaminen tunnistetaan ja sitä osataan hyödyntää koko ajan vahvemmin, ja tämä on seurausta koko organisaation tekemästä monikanavaisesta ja laaja-alaisesta viestinnästä ja vuorovaikutustyöstä.

Ekovinkki?

Viikoittain maakunnan lehtiin lähetettävä pikku-uutinen, jonka avulla ilmastoaiheita käsitellään käytännönläheisesti ja konkreettisesti.

Kunnille ja kuntalaisille tarjottua neuvontaa ja asiantuntijatyötä vuonna 2021

Laadukkaampaa ja johdonmukaisempaa verkostotyötä

Vuoden 2021 aikana Valoniassa on panostettu myös entistä laadukkaampaan, johdonmukaisempaan ja kehitysvetoisempaan verkostotyöskentelyyn sekä Valonian vetämissä verkostoissa että verkostoissa, joissa Valonia on osallistujana.

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston toiminta sai alkunsa vuonna 2018 ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoittamana hankkeena. Toimintaa jatkettiin saumattomasti hankkeen päättymisen jälkeen vuoden 2021 alusta alkaen. Verkoston yhtenä kantavana tavoitteena on tukea paikallistoimijoita vesiensuojelu- ja vesistökunnostustyössä. Yhtenä tärkeänä paikallistason lenkkinä on yhteistyö Varsinais-Suomen kuntien kanssa. Verkoston suunnitteluryhmässä on tällä hetkellä Salon ja Laitilan kaupunkien edustajat ja jatkossa tavoitteena on saada suunnitteluryhmään uudet kuntaedustajat parin vuoden välein. Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto toimii aktiivisesti Saaristomeren ja maakunnan sisävesien tilan parantamiseksi monella tasolla.

Vuoden 2021 aikana ympäristökasvatusyhteistyötä on vahvistettu uudistamalla alueen verkostotoimintaa. Aktiivisen koulujemme lähivedet -verkoston toimintaa ja yhteistyötä on kehitetty ja laajennettu Valonian koordinoimaksi Varsinais-Suomen ympäristökasvatusverkostoksi. Verkosto kokoaa yhteen maakunnan ympäristökasvatustoimijoita ja asiantuntijoita ja mahdollistaa tiiviimmän yhteistyön alueen toimijoiden kesken. Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja yhteistyössä järjestetään lisäksi tapahtumia, koulutuksia ja vierailuja. Tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä, kuntien sivistystoimen edustajien ja oppilaitosten kanssa sekä parantaa tiedonkulkua opettajille verkoston jäsenten toiminnasta.

Ennallistetun suon puutakoiden osallistujat taukopaikalla.

Valonian hallinto & viestintä

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Jaana Itälä-Laine

Jaana jäi eläkkeelle Valonian erikoissuunnittelijan työstä syksyllä 2022.

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411

Hiilineutraali maakunta

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta valmistui ja täydentämistä jatkettiin jo kevään aikana. Kuntien ilmastotapaamiset osoittautuivat mieluisaksi vertaistuen kanavaksi. Yrityskentällä työtä tehtiin koulutusten, vuoropuhelun ja tiedonjaon keinoin. Kestävää liikkumista edistettiin erilaisin vuorovaikutuksellisin menetelmin useiden kuntien kanssa. Energianeuvonnassa keskityttiin taloyhtiöihin ja korjaus- ja energiaremonttien kiihdyttämiseen.

Teemaa toteuttaneet hankkeet vuonna 2021

Kunnille tukea kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmien tekoon

Valonia toteutti kävelyn ja pyöräilyn edistämisen suunnittelupohjan, jossa käydään läpi mm. olennaisia sidosryhmiä, kuntien eri sektoreiden välistä yhteistyötä, tavoitteita ja toimenpiteitä sekä vuorovaikutuksen paikkoja. Suunnittelupohjan avulla voidaan esimerkiksi laatia kävelyn ja pyöräilyn edistämisen työsuunnitelma usealle vuodelle eteenpäin. Suunnittelupohjaa kehitettiin tiiviissä yhteistyössä Kaarinan, Liedon ja Uudenkaupungin kanssa.

Joukkoliikenteen ikäystävällisyyttä edistettiin yhteistyössä Fölin kanssa

 Vie seniori bussiin -kampanja kannusti ikäihmisten auttamiseen ja rohkaisemiseen Föli-bussien käytössä. Yhteistyötä tehtiin laajasti eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa Turussa. Yhdessä Fölin ja Turun Seudun Vanhustuki ry:n kanssa käynnistettiin aiemmin pilotoidun mentorointimallin pohjalta pysyvä fölikaveritoiminta. 

Ensimmäisen fölikaverikauden aikana kahdeksan vapaaehtoista senioria antoi opastusta Fölin käyttöön ainakin 250 ikäihmiselle ja toiminta jatkuu vuonna 2022.

Tehokasta viestintää yhteistyössä kuntien kanssa

Varsinais-Suomen liikenneympäristökyselyyn saatiin vastauksia kaikista Varsinais-Suomen 27 kunnasta, kaiken kaikkiaan 3 197 kappaletta.

Yrityksen ilmastotyön askeleet – työkirja pk-yritysten ilmastotyön tueksi

Kaarinan yritysten ilmastoteot -hankkeen aikana käytyjen keskusteluiden pohjalta koottiin työkirja helpottamaan pienten ja keskisuurten yritysten ilmastotyön käynnistämistä. Yrityksen ilmastotyön askeleet -työkirja auttaa oman toiminnan tarkastelun käynnistämisessä sekä tunnistaa vaikuttavimmat toimet ja askeleet kohti hiilineutraalia ja kestävää liiketoimintaa, ja sitä voi käyttää esimerkiksi sisäisen tilannekartoituksen pohjana. Askelia tarkastellaan sekä ulospäin näkyvän asiakasrajapinnan että tuotannon näkökulmasta. Samoja teemoja käsiteltiin yrityskoulutussarjassa, johon osallistui yhdeksän kaarinalaista eri toimialoja edustavaa yritystä.

Materiaaleja ja julkaisuja vuodelta 2021

Hiilineutraali maakunta -tiimi

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Miika Huhtala

energia-asiantuntija
miika.huhtala@valonia.fi
040 7290 020

Olli Haapanen

projektiasiantuntija
olli.haapanen@valonia.fi
040 192 1525

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Monimuotoinen luonto

Helmi-kunnat tekivät yhteisenä rintamana luonnonhoitotöitä, kuten suon ennallistamista ja perinnemaiseman hoitoa. Myös metsätaloustoimijoita koottiin aiheen äärelle. Vesistökunnostusverkosto auttoi yhdistyksiä ja kuntia uusien projektien vauhdittamisessa. Vesistökunnostuskurssi sai jättisuosion, virtavesien tilaa edistettiin suurissa ja pienissä kohteissa ja Saaristomereltä kerättiin laajasti kunnostuskohdedataa.

Hankkeet ja toiminta teemassa vuonna 2021

Virtavesikunnostuskurssi saavutti suursuosion

Valonian ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n järjestämän kurssin suosio osoitti, että vesistökunnostuksiin liittyvälle koulutukselle on tarvetta. Vuonna 2020 alkanut virtavesikunnostuskurssi jatkui kevättalvella 2021 webinaareilla ja kesällä järjestettiin vertaisoppimiseen perustuvia maastokoulutuksia, joissa perehdyttiin purojen inventointiin ja kunnostustarpeiden tunnistamiseen, kunnostussuunnitteluun, virtavesien pohjaeläimiin ja metsäpurojen kunnostukseen.

Lue lisää: Purojen kunnostustarpeista kerätään tietoa puroinventoinneilla – asiantuntijat kouluttautuivat Hyyppäränharjulla

Kurssin postituslistalle ilmoittautui noin 500 aiheesta kiinnostunutta. Webinaareissa oli keskimäärin 200 ja maastokurssikerroilla 14–20 osallistujaa. Kurssin webinaaritallenteita on katsottu Youtubessa yhteensä 3920 kertaa, joista suosituinta videota 473 kertaa.

Virtavesikurssin webinaarien materiaalit (8 webinaaria järjestettiin vuonna 2021)

puroinventointia metsäpurolla

Yli 120 kyselyvastausta kertoo Saaristomeren arvostuksesta

Saaristomeren pienvesien ja rannikkovesien kunnostustarpeita kartoitettiin heinä-elokuussa 2021 sekä maastokartoituksilla että karttapohjaisella kyselyllä. Kyselyllä kerättiin asukkailta, vapaa-ajan asukkailta, virkistyskäyttäjiltä ja muilta alueen toimijoilta Saaristomeren suojeluun potentiaalisia kunnostuskohteita. Vastauksissa korostui rehevöitymisen aiheuttamat ilmiöt, kuten vesikasvillisuuden runsastuminen ja matalien merenlahtien umpeenkasvu sekä veden likaantuminen ja samentuminen. Lisäksi vastaajat ilmoittivat useita kalojen liikkumista estäviä rakenteita, kuten tierumpuja, pengersiltoja ja patoja. Kyselyllä ilmoitettiin myös useita huomionarvoisia luontokohteita kuten tärkeitä lintualueita ja kalojen lisääntymisalueita. Lue lisää tulosraportista (PDF).

Kohdekyltit viestivät kunnostustoimista

Helmikunnat-hankkeessa Valonia on tarjonnut hankekunnille apua luonnonhoitotöistä viestimiseen. Yhtenä viestinnän keinona on toteutettu infokylttejä, joita on pystytetty maastoon sitä mukaa, kun työt kunnostuskohteilla ovat edenneet. Kylteillä halutaan viestiä toimien tärkeydestä ja auttaa kulkijaa huomaamaan muutoksia luonnonympäristössä.

Kemiönsaaresta löytyi uusi taimenjoki

Saaristomeren rannikon pienvedet -hankkeessa kartoitettiin Kemiönsaaren virtavesien tilaa ja niiden kunnostustarpeita. Kartoitusten perusteella valikoiduissa puroissa toteutettiin syyskuun aikana sähkökoekalastuksia, joilla selvitettiin virtavesien kalastoa. Koekalastuksissa havaittiin, että Kemiönsaaren länsiosissa virtaavassa Sunnanåssa esiintyy luonnonvarainen meritaimenkanta. Havainto on merkittävä ja arvokas, sillä meritaimen on Suomessa arvioitu erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Meritaimenen luonnonvarainen lisääntyminen osoittaa Sunnanån olevan paikallisesti arvokas virtaavan veden ympäristö. Uutinen Kemiönsaaren omasta taimenjoesta oli mieluisa paikallisille ihmisille ja yhteisöille.

Lue lisää: Hyviä uutisia Kemiönsaaren virtavesien kartoituksista – Varsinais-Suomessa uusi taimenjoki! (6.10.2021)

Sunnanå joki

Varsinais-Suomen retkeilykohdetietoa kokoava verkkosovellus julkaistiin

Virma Kartan taustalla olevassa Virma-tietokannassa on jo yli 1000 kohdetta eri puolilta maakuntaa ja sovellus tavoitti ensimmäisenä vuotenaan lähes 10 000 käyttäjää.

Valonia on ollut mukana palvelua kehittävässä Digi-SAAPAS-hankkeessa erityisesti viestinnällisellä roolilla toteuttamassa muun muassa sosiaalisen median markkinointia ja mediatiedottamista vuonna 2021.

Materiaaleja ja julkaisuja vuodelta 2021

Monimuotoinen luonto -tiimi

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Luonnonvarojen kestävän käytön ja kiertotalouden teemoissa työskenneltiin vuonna 2021 muun muassa rakentamisen kiertotalouden, kirjastojen kiertotalousmahdollisuuksien ja jätehuollon parissa. Kunnat osallistuivat aktiivisesti myös koulutuksiin kestävistä julkisista hankinnoista. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa.

Hankkeet ja toiminta teemassa vuonna 2021

Kunnille tukea ja koulutusta kestäviin hankintoihin

Kunnilla on hankintojen kautta alueellaan merkittävä ostovoima ja vaikuttamismahdollisuus. Hankintapäätökset vaikuttavat myös ilmastopäästöihin, luonnonvarojen kulutukseen sekä muun muassa uudenlaisten kiertotalouden palveluiden kehittymiseen. Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen Keino-työssä hankinta-asiantuntijoiden verkostotapaamiset ovat vakiintuneet hyväksi tavaksi koota yhteen ajankohtaisia aiheita ja keskeisiä kysymyksiä. Vuoden aikana vastailtiin myös kuntien suoriin muun muassa puhtaiden ajoneuvojen lainsäädäntöön liittyen. Lisäksi järjestettiin kolmiosainen Kohti parempia hankintoja -koulutus, joka kokosi yhteen viranhaltijoita 15 kunnasta.

Koulutukseen ilmoittautui 15 eri kunnasta lähes 60 kuntien viranhaltijaa, jotka tekevät hankintoja oman toimensa ohessa.

Rakentamisen kiertotalouden kolmiosainen webinaarisarja tavoitti 150 kuulijaa

Lounais-Suomessa keskityttiin perkaamaan rakentamisen kiertotalouden moninaisuutta ja mahdollisuuksia kolmiosaisessa webinaarisarjassa marraskuun 2020 ja maaliskuun 2021 välillä. Alkusysäyksenä tapahtumasarjalle toimi Varsinais-Suomen liiton ja Valonian vuonna 2020 tilaama ja AFRY Finland Oy:n toteuttama selvitys, jossa tarkastellaan kiertotalouden mukaisen rakentamisen potentiaalia Lounais-Suomessa.

Kuvassa rakennustyömaa ja nostorkurki. Arkkitehdit ja työntekijät keskustelemassa rakennustyömaasta.

Valonia toi alueellista näkökulmaa Turun kiertotalouden tiekarttaprosessiin

Turun kiertotalouden tiekartta – kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa 2029 julkaistiin loppuvuodesta 2021 useiden toimijoiden laajan yhteistyön tuloksena. Mukana oli noin 200 asiantuntijaa julkisesta hallinnosta, yrityksistä sekä koulutuksen ja tutkimuksen puolelta: Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turku Science Park Oy Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen Liitto Valonia, Sitra sekä ICLEI. Valonia oli työssä tiiviisti mukana laatimassa sisältöjä ja niiden muotoa sekä tuomassa tiekarttaan alueellista näkökulmaa.  Tiekartta viitoittaa reilua siirtymää kohti resurssiviisaasta liikkumista ja rakentamista sekä energia-, ruoka- ja vesijärjestelmää. Kiertotalouden työtä toteutetaan kaupunkivetoisesti yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Kiertotalouskoulutusta kirjastoille

Varsinais-Suomen alueen kirjastoille järjestettiin kiertotalousteemainen koulutussarja. Kirjastoille tarjottiin työkaluja kiertotalouden hyödyntämiseen kirjaston palveluiden markkinoinnissa ja viestinnässä sekä ideoita pajatoiminnan kehittämiseen. Kirjastojen toiminta perustuu lainaamiseen ja yhteiskäyttöön ja on siten kaikille tuttu, erinomainen esimerkki kiertotalouden toimintalogiikasta. Koulutukseen osallistui kymmeniä kirjastoalan ammattilaisia, pääosin Turusta mutta myös muista alueen kunnista.

Lue lisää 22.6. julkaistusta uutisesta

Kirjaston kirjoja pinossa

Materiaaleja ja julkaisuja vuodelta 2021

Luonnonvarojen kestävä käyttö -tiimi

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Lisätiedot

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411