Liikkumisen päästöt aiheuttavat noin viidenneksen kaikista hiilidioksidipäästöistä, joten niiden vähentämiseksi tarvitaan monenlaisia keinoja. Työpaikoilla on merkittävä rooli kestävämpien kulkutapojen edistämisessä. Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä tehtyjä matkoja. Aktiivisiin kulkutapoihin kannustaminen hyödyttää työpaikkoja suoraan ylläpitämällä työntekijöiden työkykyä.

Kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa on tärkeää huomioida työyhteisön lähtötilanne ja toiveet. Tällä sivulla esitellään työmatkaliikkumiskyselyn mallipohja, joka on vapaasti hyödynnettävissä ja muokattavissa työpaikkanne tarpeisiin.

Kenelle

Työnantajan edustajille erilaisissa organisaatioissa, mm.

 • Kunnat ja kaupungit
 • Virastot
 • Oppilaitokset
 • Järjestöt ja yhdistykset
 • Yritykset

Työmatkaliikkumiskyselyn avulla voi kehittää kestävän liikkumisen edellytyksiä työpaikalla

 • Millaiset olosuhteet työpaikalla on pyöräilyn tukemiseen?
 • Mitä henkilökunta pitää merkittävimpänä asiana kestävän työmatkaliikkumisen kannalta?
 • Miten työasiamatkat hoidetaan?

Työpaikoilla voidaan tarjota esimerkiksi erilaisia joukkoliikenteen tai polkupyörän käyttöön kannustavia työsuhde-etuja, panostaa työasiamatkojen hoitoon esim. yhteiskäyttöisillä kulkuneuvoilla, tai kannustaa pyöräilyyn kehittämällä pyöräpysäköintiä ja sosiaalitiloja.

Kestävää liikkumista tukevat toimenpiteet kannattaa suunnitella oman työpaikan tarpeisiin sopiviksi, joten lähtötilanteen ja työntekijöiden näkemysten selvittäminen on tärkeä ensimmäinen askel. Työntekijöiden näkemykset ovat olennaisia, kun pohditaan vaikuttavimpia tekijöitä kestävän työmatkaliikkumisen edistämiseksi. Työntekijöiden liikkumistottumuksia, toiveita ja tarpeita voidaan selvittää esimerkiksi työmatkaliikkumiskyselyllä.

Piirretty maapallo jonka päällä puu. Yläpuolella neljä ymprää, joiden sisällä auto, bussi, jalankulkija ja pyöräilijä

Kyselyn sisältörakenne

Tähän osioon on koottu suositus kyselyn sisältörakenteelle ja taustoitusta sille, miksi juuri näitä asioita on hyödyllistä kysyä henkilöstöltä. Oman kyselynne työstämistä varten kysymykset seliteteksteineen ja vastausvaihtoehtoineen on koottu myös Excel-tiedostoon.

Jokaiselle työpaikalle kannattaa pohtia oheisesta mallista sopiva paletti ja koota kysymyspatteristo niin, että se on relevantti ja toisaalta esittelee asioita, joihin ylipäätään on mahdollista vaikuttaa.

Vastaajien motivoimiseksi on tärkeää kertoa, miksi ja mitä tietoa kerätään ja mitä kerätyllä tiedolla tehdään. Kyselyn vastausprosenttia voi saada nostettua arvontapalkinnon avulla. Palkinto kannattaa miettiä teemaan sopivaksi (esimerkiksi pyöränhuolto tai kuukauden bussimatkat). Mikäli kyselyyn liittyy arvonta, kannattaa se kertoa heti johdannossa. Muista huomioida tietosuoja – kerro, että tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisiä vastaajia tunnisteta. Mahdollisen arvontapalkinnon osalta kannattaa mainita, että arvontaa varten kerättäviä yhteystietoja ei yhdistetä vastauksiin.

Esimerkki johdantotekstistä

Me [organisaation nimi]ssa haluamme parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia kestävämpään liikkumiseen sekä työmatkoilla että työpäivien aikana. Kestävillä kulkutavoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kävellen, pyöräillen sekä joukkoliikenteellä kuljettuja matkoja. Tämän kyselyn avulla suunnittelemme juuri meidän työyhteisöllemme parhaiten sopivia toimenpiteitä – vastaathan siis kyselyyn xx.xx.20xx mennessä!

Kyselyssä kartoitamme kulkutapojasi ja tarpeitasi ja keräämme kehitysehdotuksia. Meille on tärkeää kuulla, mitä juuri sinä pidät merkittävimpänä haasteena tai kannustimena kestävän työmatkaliikkumisen kannalta.

Kaikkien vastaajien kesken arvotaan [palkinnon tiedot].

Kyselyn vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä tietoja julkaista niin, että yksittäisiä vastaajia voisi tunnistaa. Arvontaan osallistuaksesi kysymme yhteystietojasi. Niiden jättäminen ja arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista, mutta yhteystietoja ei yhdistetä muihin vastauksiin.

[Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot]

Kyselyn viestintään kannattaa panostaa, että tieto kyselystä tavoittaa laajasti kaikki organisaation työntekijät. Hyviä keinoja viestimiseen ovat esimerkiksi:

 • uutiset intrassa ja muissa sisäisen viestinnän kanavissa, kuten uutiskirjeissä
 • kyselyn mainostaminen henkilöstöinfossa, jolloin vastaamiseen voi motivoida, kun jo etukäteen kerrotaan, että työnantaja suunnittelee konkreettisia kehittämistoimenpiteitä kyselyn pohjalta
 • tulostettavat mainokset työpaikan tiloissa, esim. ilmoitustauluilla tai taukotiloissa, tai sähköiset mainokset infonäytöillä. Tulosteisiin voi olla hyvä lisätä QR-koodi vastaamisen helpottamiseksi.

Perustiedot kannattaa kysyä monivalintakysymyksinä, joissa vastaaja valitsee listalta sopivan vaihtoehdon, jotta tulosten analysointi on yksinkertaisempaa. Kysymystyyppi kaikissa tämän osion kysymyksissä on siis monivalintakysymys (valitse yksi). Perustiedot on syytä kysyä heti aluksi, sillä ne ovat olennaisia tulosten analysoinnin kannalta.

Työyksikkö/vastuualue/toimipiste

Valmis lista organisaation yksiköistä (työnantaja päättää, kysytäänkö kiinteistökohtaisesti vai esimerkiksi yksiköittäin) – kysytään vain, jos työpaikalla on useampi työyksikkö. Toisinaan kysymys kannattaa jättää vaihtoehtoiseksi, jos halutaan huolehtia vastaajan anonymiteetistä.

Työaika

Jos työpaikalla on käytössä eri työvuoroja, voi olla kiinnostavaa verrata eri vuoroja tekevien kulkutapoja (esim. toimistotyöaika arkipäivisin / kaksivuorotyö / kolmivuorotyö). Myöhempiä vuoroja tekevillä voi esimerkiksi olla omanlaisiaan haasteita joukkoliikennevuorojen suhteen.

Yhdensuuntaisen työmatkan pituus

0–3 km / 3–10 km / 10–20 km / 20–30 km / yli 30 km

Joustavilla etätyökäytännöillä työnantaja voi vaikuttaa etenkin yksityisautoilun päästöihin. Kysely voi olla hyvä tilaisuus tutkia sitä, miten tyytyväisiä etätyökäytäntöihin ollaan tai näkyykö etätyöpäivien ja kulkutapojen välillä jonkinlaista korrelaatiota (esim. harvemmin työpaikalla käyvät ajavat usein autolla). Jos työnantaja harkitsee esimerkiksi polkupyöräetuutta, voidaan kysyä tulisiko työpaikalla käytyä useammin, jos käytössä olisi sähköavusteinen polkupyörä. Jos työpaikalla ei vielä ole ajantasaisia etätyökäytäntöjä, työntekijöiltä kannattaa kysyä heidän etätyökäytännöistään, tarpeistaan ja toiveistaan.

Kuinka usein teet etätöitä?

 • En koskaan
 • Satunnaisesti
 • Säännöllisesti muutaman kerran viikossa
 • Säännöllisesti muutaman kerran viikossa
 • Lähes päivittäin

Haluaisitko tehdä useammin etätöitä?

ehdottomasti en / todennäköisesti en / en ole varma / todennäköisesti kyllä / ehdottomasti kyllä

Mitkä ovat nyt tai olisivat tulevaisuudessa syyt etätöiden tekoon?

Voit valita useamman

 • Ajan säästö
 • Vapaa-ajan aikataulun parempi sovittaminen työaikatauluun
 • Etätyöt mahdollistavat paremman keskittymisen
 • Mukavuus
 • Pitkä työmatka
 • Jokin muu (mikä)

Tämän osion kysymyksillä selvitetään, millä tavoilla vastaajat kulkevat, kulkutavan valintaan vaikuttavia tekijöitä sekä kestävien kulkutapojen hyödyntämiseen liittyviä haasteita työntekijöiden näkökulmasta.

Miten kuljet työmatkasi?

Kulkutavoista kannattaa kysyä erikseen talvikauden (marras–maaliskuu) ja kesäkauden (huhti–lokakuu) osalta, jotta voidaan havaita erot vuodenaikojen välillä. Toimenpiteissä voi tämän tiedon perusteella huomioida mahdolliset kausivaihtelut, esimerkiksi kannustaa talvipyöräilyyn osallistumalla Kilometrikisaan.

Kysymyksen voi toteuttaa matriisitaulukkona tai yksittäisinä kohtinaan kyselytyökalusta riippuen. Sama kysymyssarja toistetaan siis kaksi kertaa, talvi- ja kesäkauden osalta:

a) Miten kuljet työmatkasi talvikaudella (marraskuusta maaliskuuhun)
b) Miten kuljet työmatkasi kesäkaudella (huhtikuusta lokakuuhun)

Asteikko

päivittäin tai lähes päivittäin | 2–3 kertaa viikossa | 1–2 kertaa viikossa | muutaman kerran kuukaudessa | harvemmin kuin kerran kuukaudessa | en koskaan

Kulkutavat

 • kävellen
 • pyörällä /sähköpyörällä
 • joukkoliikenteellä
 • omalla autolla
 • toisen kyydissä
 • matkaketju (vähintään kaksi kulkumuotoa kävelyn lisäksi)*
 • muu (mahd. avoin kysymys: mikä)

Matkaketju: matkaketjulla tarkoitetaan matkaa, jonka aikana käytetään useampia kulkutapoja. Kävely sisältyy vähintään pienissä määrin kaikkiin matkoihin, eli esimerkiksi kävely bussipysäkille ei muodosta matkaketjua. Sen sijaan esimerkiksi pyöräilyn ja linja-auton yhdistelmä on matkaketju.

*Jos vastaaja ilmoittaa käyttävänsä matkaketjuja (eli on valinnut jonkin muun vaihtoehdon kuin ”en käytä kulkumuotoa”) voidaan esittää jatkokysymys: mitkä kulkumuodot matkaketjuun kuuluvat. Tämän voi toteuttaa avoimena tekstivastauksena.

Vinkki: Jos kyselytyökalu ei tue matriisimallista kysymystä, voi saman kysyä esimerkiksi monivalinnoilla (”Valitse useimmiten käyttämäsi kulkumuoto”, ”Mitä muita kulkutapoja käytät?”) tai laittamalla eri kulkutapoja tärkeysjärjestykseen sen mukaan, mitä käyttää eniten. Muista kuitenkin eritellä kesä- ja talvikaudet tässäkin tapauksessa!

Työn fyysinen kuormittavuus ja se, kuinka työntekijät sen kokevat, kannattaa huomioida toimenpiteiden suunnittelussa, jos se vaikuttaa kulkumuodon valintaan monella vastaajalla. Mikäli työpaikalla tehdään pääsääntöisesti päätetyötä, on kestävien kulkutapojen tukeminen merkittävää myös fyysisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Mitkä tekijät vaikuttavat työmatkasi kulkutavan valintaan?

Esim. Valitse kolme tärkeintä

 • Nopeus, ajankäyttö
 • Edullisuus
 • Helppous, mukavuus
 • Liikuntahyödyt
 • Sääolosuhteet
 • Tarvitsen kulkuneuvoa työpäivän aikana
 • Tarvitsen kulkuneuvoa työpäivän jälkeiseen asiointiin
 • Työntekomahdollisuus kulkuneuvossa
 • Ympäristöystävällisyys
 • Ei ole muita vaihtoehtoja
 • Työn fyysinen kuormitus
 • Työmatkalla hoidettavat asiat
 • Muu, mikä

Työnantajan mahdollisuudet vaikuttaa seuraaviin kohtiin ovat toki rajallisia, mutta on hyvä kartoittaa myös asenteita ja käytännön realiteetteja. Jos esimerkiksi joukkoliikenteen käytölle hinta on useimpien ongelmana, voi työnantaja pohtia työmatkakortin hankkimista. Polkupyöräilyhaasteisiin voidaan pohtia yhteistä pyöränhuoltopäivää tai työsuhdepolkupyöräetuutta.  

Mitkä asiat hankaloittavat työmatkan taittamista lihasvoimin (ml. kävely ja pyöräily)?

 • Liian pitkä matka
 • Sääolosuhteet
 • Huonossa kunnossa olevat väylät
 • Turvattomuus liikenteessä
 • Puutteellinen pyöräpysäköinti työpaikalla
 • En omista polkupyörää
 • Ei mikään
 • Jokin muu (mikä?)

Mitkä asiat hankaloittavat työmatkan taittamista joukkoliikenteellä?

 • Ajankäyttö
 • Puutteelliset yhteydet
 • Epämiellyttävyys
 • Hinta
 • Ei mikään
 • Jokin muu (mikä)

Seuraavilla kysymyksillä halutaan selvittää, miten työasiamatkoja kuljetaan ja onko työnantajan mahdollista tukea niissä kestävämpien kulkutapojen käyttöä. Työasiamatkoilla tarkoitetaan työajalla tapahtuvaa matkustusta, kuten siirtymistä toiseen yksikköön tai koulutusmatkalle toiseen kaupunkiin.

Tämän kysymyksen voi jättää pois, mikäli työasiamatkoja ei työpaikalla lähtökohtaisesti tehdä. Jos työpaikalla on vaihtelevia käytäntöjä, voi johdantokysymyksenä kysyä ”Teen työssäni työasiamatkoja – kyllä/ei” ja rajata seuraavat kulkumuodot vain niille, jotka vastaavat myöntävästi.

Teen työasiamatkoja…

Asteikko

Päivittäin | Viikoittain | Kuukausittain | Harvemmin kuin kerran kuukaudessa | En koskaan

Kulkutavat

 • omalla autolla
 • omalla pyörällä
 • kävellen
 • linja-autolla
 • junalla
 • taksilla
 • työnantajan yhteiskäyttöautolla*
 • työantajan yhteiskäyttöpyörällä*
 • muu (mahd. avoin kysymys: mikä)

*Sisällytä nämä vaihtoehdot, mikäli organisaatiossanne on tarjolla yhteiskäyttöisiä kulkuneuvoja työasiamatkoihin.

Jatkokysymys oman auton käyttäjille

Kerro omin sanoin, miksi koet oman auton käytön tarpeelliseksi? Voisiko työnantaja tarjota ratkaisuja, jotka vähentäisivät oman auton käytön tarvetta? (avoin tekstivastaus)

Kyselyissä kannattaa selvittää myös työntekijöiden kokemuksia kestävän liikkumisen tukemisesta työpaikalla. Joskus tieto kaikista käytössä olevista kannustimista ei välttämättä ole päätynyt työntekijöille asti tai ilmapiiriä ei muuten pidetä kestävään liikkumiseen kannustavana. Silloin on syytä pohtia, voisiko kestävästä liikkumisesta viestimistä parantaa järjestämällä esimerkiksi kampanjoita.

Kysymykset työpaikan olosuhteista ja kehitysehdotuksista kannattaa räätälöidä työpaikkanne tilanteen ja realistisesti toteutettavissa olevien ratkaisujen mukaan. Jos työpaikalla ei esimerkiksi ole suihkutiloja, eikä sellaisia ole mahdollista tulevaisuudessakaan toteuttaa, ei niistä kannata myöskään kysyä väärinkäsitysten välttämiseksi.

Mitkä olisivat mielestäsi parhaita uusia keinoja kestävien liikkumismuotojen edistämiseen työpaikallamme?

Tähän kysymykseen kannattaa tehdä lista, josta vastaaja voi valita esimerkiksi 1–5 vastaajan mielestä kiinnostavinta keinoa, tai asteikko siitä, kuinka merkittävänä vastaaja kutakin vaihtoehtoa pitää (erittäin merkittävä – ei lainkaan merkittävä).

 • työsuhdematkalippuedun tarjoaminen
 • työsuhdepolkupyöräedun tarjoaminen
 • sähkölatausmahdollisuus autoille
 • sähkölatausmahdollisuus pyörille
 • yhteiskäyttöpyörien hankinta
 • vuosittainen pyöränhuolto työntekijöille
 • kampanjoiden järjestäminen (esimerkiksi Kilometrikisa tai työpaikan oma tapahtuma, kuten yhteinen aamiainen pyöräilijöille, teemaviikkoihin osallistuminen)
 • paremmat suihkutilat
 • kuivatusmahdollisuudet vaatteille
 • viihtyisämmät pukuhuonetilat
 • runkolukitusmahdollisuus pyöräparkissa
 • parempi talvikunnossapito kiinteistön pihamaalla
 • muu (mikä)

Mitkä olisivat mielestäsi parhaita uusia keinoja kestävien liikkumismuotojen edistämiseen työpaikallamme?

Tähän kysymykseen kannattaa tehdä lista, josta vastaaja voi valita esimerkiksi 1–5 vastaajan mielestä kiinnostavinta keinoa, tai asteikko siitä, kuinka merkittävänä vastaaja kutakin vaihtoehtoa pitää (erittäin merkittävä – ei lainkaan merkittävä).

 • työsuhdematkalippuedun tarjoaminen
 • työsuhdepolkupyöräedun tarjoaminen
 • sähkölatausmahdollisuus autoille
 • sähkölatausmahdollisuus pyörille
 • yhteiskäyttöpyörien hankinta
 • vuosittainen pyöränhuolto työntekijöille
 • kampanjoiden järjestäminen (esimerkiksi Kilometrikisa tai työpaikan oma tapahtuma, kuten yhteinen aamiainen pyöräilijöille, teemaviikkoihin osallistuminen)
 • paremmat suihkutilat
 • kuivatusmahdollisuudet vaatteille
 • viihtyisämmät pukuhuonetilat
 • runkolukitusmahdollisuus pyöräparkissa
 • parempi talvikunnossapito kiinteistön pihamaalla
 • muu (mikä)

Miten kehittäisit edellä mainittuja olosuhteita tai mitä erityisesti kaipaisit lisää?

Avoin tekstivastaus

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Esim. asteikko 1 Täysin samaa mieltä – 5 Täysin eri mieltä

 • Työyhteisössämme on kestävään liikkumiseen kannustava ilmapiiri
 • Työnantajan säännöt, ohjeet ja käytännöt edistävät kestävää liikkumista
 • Työnantajan tulisi tukea enemmän työntekijöiden kestävää liikkumista

Demografiset taustakysymykset kannattaa kysyä lopuksi, etenkin jos kysely on pidempi. Taustakysymyksiä kannattaa hyödyntää tulosten analysointivaiheessa, mutta olennaisempaa tässä kyselyssä on kerätä henkilöstön kulkutapatottumuksia ja mielipiteitä – taustatiedoilla ei välttämättä ole keskeistä merkitystä toimenpiteiden suunnittelun näkökulmasta.

Asuinpaikan postinumero kannattaa olla taustakysymyksenä, jos tulosten analysointivaiheessa on mahdollista käyttää kartta-alustaa ja paikkatietoa. Tällöin tuloksia voi esittää visuaalisesti karttanäkymässä.

Mikäli kyselyyn liittyy arvonta, yhteystiedot kannattaa kysyä taustakysymysten yhteydessä.

Taustatiedot

 • ikä
 • sukupuoli (myös ”en halua vastata”)
 • taloudessa asuvien määrä
 • talouden olevien autojen määrä
 • kotikunta
 • asuinpaikan postinumero

Lataa muokattava kyselypohja

Excel-tiedostoon on koottu kysymykset, niihin liittyvät taustatiedot sekä vastausvaihtoehdot kyselyn rakentamista varten. Kyselyä voi räätälöidä oman organisaation tarpeisiin sopivaksi, mutta kyselyn pituus kannattaa pitää napakkana, jotta sekä siihen vastaaminen että tulosten käsittely on mahdollisimman yksinkertaista.

Esimerkkitoteutus kyselylle

Oheinen esimerkkikysely on toteutettu maksullisella Zef.fi-työkalulla. Kyselyn voi luonnollisesti toteuttaa millä tahansa organisaation käytössä olevalla tai ilmaisella kyselytyökalulla. Lomake on toteutettu oman kyselynne suunnittelun tueksi, huomioithan että oheisen lomakkeen vastauksia ei kerätä tai analysoida.

Tulosten hyödyntäminen ja jatkotoimenpiteet: kyselystä suunnitelmaan

Vastausten analysointi

Kyselytyökalusta saa usein napattua analyysin, josta voi tehdä yksittäisiä kiinnostavia nostoja. Kiinnostavimmat korrelaatiot löytyvät yleensä kuitenkin, kun tuloksia tarkastellaan ristiin ja yleensä näiden analyysien pohjalta löytyvätkin juuri kyseiselle työpaikalle sopivimmat toimintatavat.

Kyselyn vastaukset voivat osoittaa esimerkiksi, että työntekijät tulevat omalla autolla lyhyitäkin matkoja töihin, koska he tarvitsevat autoa työasiamatkoihin työpäivän aikana. Tällöin voidaan pohtia, voisiko työnantaja tarjota yhteiskäyttöisiä kulkuvälineitä, kuten matkakortteja, pyöriä, skoottereita tai autoja työasiamatkojen hoitoon. Voisiko ratkaisuna samalta suunnalta tuleville olla kannustaminen kimppakyyteihin työnantajan toimesta?

Jatkotoimenpiteet

Kun tuloksia on tarkasteltu ja analysoitu, tehdään niiden pohjalta työpaikan liikkumissuunnitelma kestävän liikkumisen edistämiseksi. Tätä varten on syytä koota työryhmä tai jos työpaikalla on esimerkiksi kestävän kehityksen työryhmä, on se luonteva taho käsittelemään myös liikkumissuunnitelmaa. Työntekijöiden työmatkaliikkumiskyselyiden lisäksi työpaikka voi tehdä myös tilakartoituksia, joista saadaan lisätietoa suunnitelman tueksi.

On tärkeää, että työntekijöille tiedotetaan tuloksista ja niistä seuraavista toimenpiteistä. Myös seuranta on olennaista: esimerkiksi viiden vuoden kuluttua voidaan toteuttaa uusi kysely, josta saadaan vertailukelpoista tietoa siitä, ovatko liikkumistottumukset tai ilmapiiri kestävän liikkumisen suhteen muuttuneet.

Toimenpiteistä kannattaa viestiä myös ulkoisesti – ne ovat konkreettisia keinoja kertoa työpaikan tahtotilasta ja ratkaisuista ilmastotyön saralla.

Hyödyllisiä materiaaleja

Lisätiedot

Mallipohja on toteutettu osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa -hanketta.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Olli Haapanen

projektiasiantuntija
olli.haapanen@valonia.fi
040 192 1525