• Tunnetko yrityksesi toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutukset?
  • Onko yrityksesi varautunut vastaamaan asiakkaiden, hankintaketjujen ja rahoittajien kasvaviin vaateisiin koskien ilmasto- ja ympäristövaikutusten todentamista ja seurantaa?
  • Haluaisitko saada paremman kokonaiskäsityksen siitä, mitä ympäristönäkökohtia yrityksen tulisi huomioida toiminnan eri osa-alueilla?
  • Tarkistuslistat yrityksen ympäristönäkökohtien tunnistamiseen auttavat alkuun!

Ilmasto- ja ympäristönäkökohtien hallinta on yritystoiminnan haitallisten sivuvaikutusten, tarpeettomien kustannusten ja riskien vähentämistä. Kehityskohteiden tunnistamisen jälkeen voidaan laatia toimenpidelista tarpeellisista parannustoimista. Samalla yritys saa kuvan siitä, mitä jo tehdään ja mistä voitaisiin viestiä entistä aktiivisemmin myös asiakkaille ja sidosryhmille. Matkan varrelta voi myös löytyä uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, kumppaneita ja asiakkaita.

Yritystoiminnan ilmasto- ja ympäristönäkökohtien tunnistamiseen, kartoitukseen ja hallintaan tarkoitettu tarkistuslistojen sarja sisältää kysymyksiä, joiden avulla yritys voi käydä läpi toiminnan eri osa-alueiden mahdolliset vaikutukset, hahmottaa keskeisimmät muutoskohteet ja laatia pohjan ympäristösuunnitelmalle. Yritykset voivat tehdä perusteellisen katselmuksen täyttämällä kaikki tarkistuslistat tai keskittyä vain tiettyihin osa-alueisiin omien tarpeidensa mukaan.

Kenelle?

Materiaali on suunnattu sellaisille mikro- ja pk-sektorin yrityksille, joita eivät koske lakisääteiset velvoitteet ympäristövaikutusten seurantaan, tai joilla lakisääteiset velvoitteet eivät kata kaikkia tarkistuslistojen osioita. Lakisääteiset velvoitteet tulee aina selvittää valvovan viranomaisen kanssa, eivätkä nämä listat sovellu laissa määritettyjen velvoitteiden seurantaan.

Teemakohtaisilla PDF-listoilla ripeästi tilanteen tasalle

Kahdeksan eri listaa ovat hyvänä pohjana nopealle tilannetsekille: mitkä asiat on jo aloitettu, mitä on tekemättä ja koska asiaa on viimeksi tarkasteltu? Tallenna oma versiosi, jota voit täydentää säännöllisesti ja johon voit lisätä myös muistiinpanoja.

Excel-taulukko koostaa tilanteen visuaaliseksi kokonaiskuvaksi

Koostetumpaa tietoa varten voit ladata listat excel-muodossa. Listoihin voit myös merkata työn vaiheen. Voit myös koota yritykselle prioriteettilistaa merkitsemällä tiettyjä toimenpiteitä tärkeäksi. Exceliin on lisäksi merkitty valmiiksi muutamia kohtia, joissa yrityksen on hyvä pohtia myös viestinnän mahdollisuuksia. Ohje-välilehdelle on koottu yksityiskohtaisemmat ohjeet excelin täyttämiseen.

Suositut listat päivitettiin yhteistyössä yritysneuvojien kanssa

Tarkistuslistojen sarjan pohjana on käytetty PK-RH® Pk-yrityksen riskienhallinnan (PK-Haava) lomakkeita, joita on kehitetty edelleen. Tarkistuslistat laadittiin alkujaan osana Kymppi-hanketta vuonna 2013 ja ne päivitettiin syksyllä 2022 osana Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena -hanketta. Päivityksen yhteydessä listojen rakennetta yksinkertaistettiin ja tiivistettiin käyttäjäystävällisyyden lisäämiseksi. Lisäksi sisällöllisiä painotuksia muokattiin lisäämällä ilmastoon, kiertotalouteen ja viestintään liittyviä kohtia.


Työkirja ilmastotyön käynnistämiseen auttaa hahmottamaan yrityksen omaa päästövähennyspolkua

Tarkistuslistojen ohella etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kannattaa hyödyntää myös Yrityksen ilmastotyön askeleet -työkirjaa. Powerpoint-muotoinen dokumentti toimii erityisen hyvin yhteisen ideoinnin pohjana. Tarkistuslistoilla kerättyjen tietojen pohjalta työkirjan avulla voidaan mm. asettaa tavoitteita ja pohtia oman hiilijalanjäljen minimointia ja toisaalta -kädenjäljen kasvattamista. Työkirjassa kestävyysteemojen tarkastelu on jaettu tuotanto- ja asiakasrajapintojen tasoille.

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen