Valonian nykyinen ohjelmakausi päättyy vuoden 2020 lopussa. Uuden ohjelmakauden valmistelu on käynnistynyt tämän vuoden aikana toden teolla ja syksy on ollut ohjelmatyön osalta hyvin aktiivista aikaa.

Uuden ohjelman laatimisen tueksi Valonian toiminta-alueen kunnille sekä muille sidosryhmille laadittiin syksyn aikana kysely, jonka avulla haluttiin kartoittaa tärkeimpien yhteistyökumppaneiden näkemyksiä ja toiveita Valonian työstä sekä maakunnallisen kestävän kehityksen työn tilasta ylipäätään.

Kyselyyn vastasi lähes 70 ihmistä, joista vähän alle puolet olivat kuntaedustajia, joko kunnan virkamiehiä tai luottamushenkilöitä. Vastauksia saatiin yhteensä 21:stä eri kunnasta. Muut vastaajat olivat Valonian muita yhteistyökumppaneita.

Sidosryhmäkysely toi arvokasta tietoa toiminnan suunnittelun tueksi

Valonian toiminta oli ennestään tuttua suurimmalle osalle vastaajista. Toiminnan teemoista tutuimpia vastaajille olivat vesiensuojelu ja jätevesineuvonta, energiatehokkuus ja uusiutuva energia sekä kestävä liikkuminen. Kestävät innovatiiviset julkiset hankinnat sekä luonnon monimuotoisuus olivat vähiten tunnetut toiminnan osa-alueet. Valonian toimintaa kehuttiin hyväksi, monipuoliseksi ja näkyväksi ja organisaation asiantuntevuus ja puolueettomuus saivat kiitosta. Neljä eniten ääniä saanutta Valonian toimintaa kuvaavaa adjektiivia olivat asiantunteva, puolueeton, tarpeellinen ja käytännönläheinen.

Kuntavastaajilta kysyttiin, minkä teemojen osalta asiat ovat heidän mielestään heidän omassa kunnassaan edistyneet. Eniten edistystä nähtiin tapahtuneen energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian edistämisessä. Yli 90 % vastanneista oli sitä mieltä, että energiateemassa asioiden eteen oli tehty paljon tai ainakin jonkin verran toimia. Kestävän liikkumisen osalta 70 % vastanneista vastasi, että työtä on jo tehty paljon tai jonkin verran. Myös jäte- ja hulevesien käsittelemisen suhteen luku oli hieman yli 70 %.

Päinvastaisessa valossa selkeimmin erottuivat luonnonsuojelun sekä kestävän metsänhoidon ja luonnon monimuotoisuuden teemat. Kummassakaan teemassa kukaan vastanneista ei ollut sitä mieltä, että asioiden edistämiseksi olisi jo tehty paljon toimia. Kestävien julkisten hankintojen teemassa oli korkein osuus vastauksia, joiden mukaan teeman edistämiseksi ei ole tehty kunnassa mitään. Jopa neljännes vastaajista oli tätä mieltä.

Ensisijaisesti ajan ja rahan puutteen nähtiin hidastavan tavoitteellista kestävän kehityksen työtä kunnissa. Valonialta toivottiin entistä vahvempaa panostusta kuntien auttamiseen konkreettisissa toimenpiteissä. Yrityksiä toivottiin aktivoitavan entistä aktiivisempaan kehittämistyöhön kuntien kanssa. Lisäksi Valoniaa kannustettiin proaktiivisempaan yhteydenpitoon kuntapäättäjien kanssa.

Kysyttäessä mihin tulevina vuosina tulisi erityisesti panostaa ilmasto- ja kestävän kehityksen työssä korostuivat erityisesti energian ja kestävän liikkumisen teemat.

Työpajassa visioitiin vuoteen 2030

Kyselyn lisäksi kuntaedustajille ja muille tärkeimmille sidosryhmille järjestettiin työpaja maanantaina 2.12.2019. Tilaisuuden avasi Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Annukka Berg kertomalla ilmastotyön nykytilasta ja haasteista.

Työpajassa visioitiin ideaaliskenaarioita vuoteen 2030, niin maakunta-, kunta- kuin yksilötasolla. Lisäksi pohdittiin, kuinka näihin visioihin päästäisiin ja kuinka ilmastotyön muutosvoimaa voitaisiin lisätä. Sekä työpajasta saadut syötteet että kyselyn tulokset toimivat hyvänä ja arvokkaana materiaalina uuden, vuoden 2021 alusta käynnistyvän, ohjelmakauden suunnittelulle.

Ohjelman laatiminen jatkuu alkuvuodesta 2020 yhteistyössä Valonian ohjausryhmän sekä ohjelmatyölle muodostetun sparrausryhmän kanssa. Tärkeitä ratkaistavia asioita ohjelman muodon ja sisällön lisäksi ovat esimerkiksi ohjelmakauden pituus. Ohjelmaluonnos on tarkoitus saada kommenttikierrokselle huhtikuussa ja maakuntahallituksen kautta käsittelyyn kuntiin toukokuussa 2020.

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen