EKAT-hankkeessa Valonia pyrkii lisäämään käyttäjien osallisuutta uusien ratkaisujen kehittämisessä ja pilotoinnissa. Osana tätä työtä on kuluneen vuoden aikana pidetty työpajoja Turun kaupungin pilottikohteiden – palvelukiinteistöjen, monitoimitalojen, koulujen ja päiväkotien – henkilökunnalle. Työpajoihin on osallistunut opettajia, päiväkodin ohjaajia, laitoshuoltajia, keittäjiä, kiinteistöhuoltajia, rehtoreita ja palvelukoordinaattoreita. Työpajojen tavoitteena on ollut kartoittaa rakennusten tilannetta: millaisia käyttäjiä kiinteistöissä on, mikä merkitys rakennuksen energia-asioilla on kullekin käyttäjäryhmälle ja miten käyttäjien tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia voisi lisätä. Kouluissa ja päiväkodeissa on pohdittu, miten oman rakennuksen energiadataa voisi hyödyntää ja integroida opetukseen. Ihanteellista olisi, että opetussisältöjen kautta lapset ja nuoret voisivat oppia oman koulurakennuksen energiajärjestelmästä, kulutuksesta ja vaikkapa aurinkopaneelien tuotosta innostavalla tavalla.

Työpajoissa pohdittiin datan hyödyntämistä ja käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia

Työpajoissa on pureuduttu kunkin rakennuksen tilanteeseen ja niistä saatua tietoa hyödynnetään hankkeessa uusien ratkaisujen kehittämisessä. Tällä hetkellä kaupunkien palvelukiinteistöjen käyttäjillä on vähänlaisesti kosketuspintaa rakennuksen tietoihin ja harvoin energiankulutukseen on edes mahdollista kiinnittää huomiota. Hankkeen aikana on myös havaittu, että rakennuksen dataa hyödyntäviä, energiaviisauteen kannustavia ratkaisuja rakennusten käyttäjille on toistaiseksi kehitetty vähänlaisesti etenkin julkisiin tiloihin. Dataa sähkön ja vedenkulutuksesta sekä lämmityksestä kertyy rakennuksista kuitenkin jo nykyäänkin paljon, mutta erilaisissa rakennuksissa eri järjestelmien ja ylläpitäjien kautta. Tällöin data ei ole helposti hyödynnettävissä yhdellä alustalla.

Julkisissa palvelukiinteistöissä yksilön vaikutusmahdollisuudet ovat erilaiset kuin kotona, mutta vaikutukset ovat toisaalta kerrannaiset. Ideaalitilanteessa energiatietoa hyödynnetään rakennuksen käyttäjän toiminnan ohjauksessa esittämällä sitä kiinnostavasti ja havainnollisesti. Asuinkiinteistössä motivaationa toimii yleensä rahallinen säästö, mutta julkisten kiinteistöjen käyttäjien motivoinnissa voivat auttaa esimerkiksi vertailu, palkitseminen, pelillisyys ja hauskuus.

Turussa pilotoidaan datan visualisointia ja pelillistämistä

Yritykset ovat hankkeessa tiiviisti mukana kehittämässä uusia ratkaisuja. Yksi näistä yrityksistä on MeshWorks Wireless Oy, jonka kanssa Turun kaupunki tekee yhteistyötä tilojen olosuhdeanturoinnissa Yli-Maariassa sijaitsevassa Ypsilonin monitoimitalossa. Ypsilonin henkilökunnalle pidetyssä työpajassa pohdittiinkin kertyvän datan hyödyntämistä sekä yleisesti monitoimitalon tiloissa, että luonnontieteiden opetuksessa. MeshWorksin tavoitteena on kehittää olosuhdetiedoista esimerkiksi verkkovisualisointeja, joita voisi esittää koulun infonäytöllä ja luokkien älytauluilla. Toinen meneillään oleva yritysyhteistyö on peliyritys Punnu Gamesin nuorille ja perheille suunnattu Fantastic Energy -peli, jonka kehittämiseen Paattisten koulun oppilaat ovat osallistuneet. Sijaintipohjainen lisättyä todellisuutta hyödyntävä peli on tavoitteena julkaista ensi vuonna.

Lisätiedot

Lisää tietoa hankkeen tapahtumista hankkeen omilla sivuilla.

Tilaa Energiaviisaiden uutiskirje tästä.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Kuva: Silja Ngobese
Kuva: Silja Ngobese
Kuva: Silja Ngobese