Salon seudun vesistöt ovat olosuhteidensa puolesta luontaista elinympäristöä useille luonnonvaraisille ja alkuperäisille taimenkannoille. Seudun jokivesistöissä toteutettujen koekalastusten perusteella taimenkannat ovat kuitenkin heikentyneet paikoin jopa dramaattisesti. Taimen on hävinnyt useista puroista erityisesti Halikonjoen ja Purilanjoen vesistöissä. Syyt kantojen heikentymiseen liittyvät yleisimmin koski- ja virtapaikkojen perkauksiin, kutuvaelluksen estäviin rakenteisiin, kuten patoihin sekä vedenlaadun heikentymiseen ja kalastukseen.

Uhanalaisen taimenen elinolosuhteita voidaan kohentaa esimerkiksi kunnostamalla sen lisääntymisalueita. Valonia kunnostaa kesän ja syksyn aikana Salon seudulla erityisesti kohteita, joissa taimen on välittömän häviämisuhan alla. Kunnostuksissa puro- tai jokiuomaan tehdään luonnonsorasta kutupaikkoja ja poikasten kannalta tärkeitä elinympäristöjä. Kunnostusten odotetaan elvyttävän alueen vaelluskalakantoja sukupuuton partaalta ja aiempien virtavesihankkeiden tulokset kunnostetuista kohteista ovat lupaavia.

Tulevia kunnostuksia on suunniteltu Perniön, Halikon ja Teijon alueille. Kohteiden suunnittelu- ja kunnostustyöt toteutetaan aina yhteistyössä maa- ja vesialueiden omistajien kanssa ja heidän suostumuksellaan. Kesän kunnostuskohteita sovitaan parhaillaan. Osa kunnostetaan avoimilla talkoilla, joiden ajankohdista kerrotaan Valonian verkkosivuilla.

Taimenkantojen elvytykseen monia keinoja – myös paikkatietoa hyödynnetään

Virtavesityö vaatii paitsi hartiavoimia, myös pitkäjänteistä suunnittelua ja yhteistyötä eri toimijoilta. Valoniassa virtavesitoiminta käynnistyi vuonna 2014, minkä jälkeen hankerahoituksilla on tehty lukuisia kunnostuksia, selvityksiä, kalastoseurantoja ja verkostotoimintaa. Selvityksissä ja maastotöissä on kerätty paljon tietoa Varsinais-Suomen virtavesien tilasta ja parhaillaan työn alla on paikkatietoaineiston työstäminen muotoon, josta se on hyödynnettävissä esimerkiksi metsä- tai vesistötoimenpiteitä tekeville tahoille.

Muita keinoja virtavesiekosysteemien turvaamiseen ovat esimerkiksi lähimetsien säästäminen ja suojelu metsähakkuilta ja luontoarvojen huomioiminen. Rantapuustojen ja -pensaikkojen rooli on keskeinen ravinteiden ja orgaanisen aineksen tuottajana sekä eroosion ja lämpötilavaihteluiden hillitsijänä. Metsälaki suojaa luonnontilaisia pienvesien lähiympäristöjä, mutta suoja ei ulotu esimerkiksi talousmetsien tai perattujen virtavesien ympäristöön.

Valonian hallinnoimia Vaellus vapaaksi ja puroja kuntoon sekä Virtavesien kunnostus -hankkeita rahoittavat EKOenergian ympäristörahasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hankkeissa tehdään yhteistyötä muun muassa kalastusalueiden, WWF:n ja paikallistoimijoiden kanssa.

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755