Valonia ja Turun seudun joukkoliikenne Föli ovat yhdessä edistäneet ikäystävällisyyttä ja ikäihmisten osuutta palvelujen suunnittelussa. Senioreiden kanssa on kokeiltu joukkoliikenteen vertaistuki- ja mentorointimallia hyvin tuloksin. Kokeilussa senioreista koostunut pilottiryhmä tutustui yhdessä sekä toisiaan opastaen että nuorten lähettiläiden avulla bussin käyttöön, Fölin digitaalisiin palveluihin, kaupunkipyöriin ja kutsuliikenteeseen. Senioreilta saatiin kokeilun myötä arvokasta palautetta Fölin palvelujen käytöstä sekä tärkeitä oppeja ikäystävällisen joukkoliikenteen suunnitteluun.

Mentoroitavien mukaan apuna toimineen oppaan kanssa rohkaistui käyttämään bussia uudelleen tauon jälkeen tai ihan ensimmäistä kertaa. Senioreilla on julkisilla kulkuvälineillä liikkumisessa hyvin erilaisia haasteita, jotka hankaloittavat niiden käyttöä ja oppimista. Erityisesti Fölin digipalvelujen, kuten Föli-sovelluksen ja reittioppaan, käytön opettelusta oli paljon hyötyä senioreille ja osallistujat innostuivatkin niiden käytöstä saamansa opastuksen myötä. Digitaaliset palvelut helpottavat huomattavasti aikataulujen, vaihtoyhteyksien ja reittien hakemisessa ja tekevät matkanteosta sujuvampaa, kunhan niiden käyttöön harjaantuu. Yhdessä oppiessa syntyi myös ystävyyssuhteita ja Fölillä haluttiin matkustaa huvikseenkin ympäristöön tutustuen.

Ikänäkökulmasta sujuvaan matkaketjuun voidaan vaikuttaa monessa kohdassa

Seniorieduista ja erilaisista palveluista viestiminen ja niiden saavutettavuus on tärkeää, jotta seniorit tai heidän läheisensä löytävät tiedon helposti. Digitaalisten palvelujen käyttäjäystävällisyyteen ja niiden opastamiseen kannattaa panostaa erityisesti ikääntyvän väestön kohdalla. Joukkoliikenteen palvelujen digikoulutusta voi antaa senioriryhmien lisäksi myös digitukihenkilöille ja muille seniorien kanssa toimiville. Ohjeistukset eri palvelujen käyttöön tulisi aina olla selkeitä ja ymmärrettäviä ja käytännön opastusta tarvitaan, vaikka moni seniori onkin taitava älypuhelimen tai tietokoneen käyttäjä. Toisaalta on huomioitava, että moni seniori ei osaa käyttää digitaalisia palveluja ollenkaan.

Palvelun hankinnoissa voidaan vaikuttaa ikäystävällisyyteen monin tavoin. Bussien diginäytöt auttavat seuraamaan matkaa ja jäämään pois oikealla pysäkillä. Matalalattiaiset bussit ovat edellytys palvelulinjoilla ja ne ovat oleellisia kaikissa busseissa. Keskioven kohdalla oleva kortinlukija auttaa apuvälineiden kanssa kulkevia, samoin kuin ilmaiset matkustusajat. Kuljettajakyselyn perusteella pysäkit tulisi suunnitella huolella esteettömiksi niin, että ajoneuvon saa aina ajettua suoraan ja lähelle pysäkkikoroketta. Kaluston malli ja kunto on tärkeää, jotta esimerkiksi bussin kallistus toimii esteettömän kulun takaamiseksi ja kuljettajan on helppo palvella senioriasiakasta. 

Suositeltavaa on myös luoda joukkoliikennepalveluille vaikkapa asiakasraati, jossa seniorit ovat edustettuna ja pääsevät osallistumaan suunnitteluun ja antamaan palautetta palveluista säännöllisesti. GreenSAM-hankkeessa on kehitetty erilaisia osallistavia menetelmiä ja keinoja eri partnerikaupungeissa. 

Kokemusten pohjalta kehitetään nyt pysyvää Föli-kummitoimintaa

Kokeilun taustalla olevassa GreenSAM-hankkeessa on panostettu yhteistyöhön senioreiden kanssa jokaisessa vaiheessa. Seniorit ovatkin arvostaneet sitä, että he ovat päässeet aktiivisesti mukaan ja kehitystyö on ollut keskustelevaa jo ensimmäisestä pääkirjastolla pidetystä avoimesta aloitustilaisuudesta lähtien. Tehtyä työtä arvioitiin helmikuussa pidetyssä etätyöpajassa yhdessä mentorointikokeiluun osallistuneiden senioreiden sekä mukana olleiden sidosryhmien Fölin, joukkoliikennelautakunnan, Turun ammattikorkeakoulun ja Valonian kesken. Mentoroinnista on pidetty ja se on opettanut Fölin palveluista paljon sekä oppaille että opastettaville. Myös Fölissä mentorointi on koettu hyödylliseksi ja se on edistänyt vuorovaikutusta senioriasiakkaiden kanssa palvelujen suunnittelussa. Ikäystävällisyys on Turun kaupungissa moniin teemoihin kytkeytyvä tärkeä tavoite ja Fölillekin seniorit ovat iso ja tärkeä käyttäjäryhmä.

Kokeilusta saatiin arvokasta oppia siitä, millä tavoilla ja missä yhteydessä vertaistuesta ja mentoroinnista on apua uudelle tai tottumattomalle Fölin käyttäjälle. Kokemusten pohjalta ollaankin nyt muotoilemassa pysyvämpää Föli-kummitoimintaa. Mukana toimintaa käynnistämässä on Fölin lisäksi joukko kokeiluun osallistuneita senioreita sekä Turun Seudun Vanhustuki ry. Tavoitteena on, että kummitoiminta olisi aktiivista vuosittain kesäkuukausina ja säännöllisesti pidetyille Föli-treffeille voisi osallistua kuka vain Fölin palveluista ja bussin käytöstä oppimaan kiinnostunut. Toimintaa pyritään käynnistämään tänä kesänä ja siitä tiedotetaan muun muassa Fölin viestintäkanavissa.

Lue lisää kokeiluista

Senioreiden vertaistuki Fölissä onnistui yli odotusten

Senioreiden ja nuorten Föllärikokeilusta karttui intoa ja oppeja

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986