Salon kaupunki ja Valonia ennallistavat Salossa noin 160 hehtaarin suokokonaisuutta. Nairassuon vesienhallinta- ja ennallistamistoimet käynnistyvät elokuun lopussa. Kunnostustöiden tavoitteena on ojitetun suoalueen hydrologisten olosuhteiden palauttaminen lähemmäs luonnontilaa sekä suoluonnon monimuotoisuuden lisääminen. Laajassa mittakaavassa tavoitteena on parantaa kestävää vesienhallintaa, mikä puolestaan tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista ja luontokadon pysäyttämistä.

Vettä palautetaan suolle – ennallistamisella toteutetaan tulva- ja kuivuusriskien hallintaa

Nairassuo on pinta-alaltaan noin 250 hehtaarin laajuinen kangasmetsäsaarekkeiden kirjoma, pääasiassa karuista suotyypeistä muodostuva alue. Se sijaitsee noin 14 km Salon keskustasta kaakkoon Salo–Inkoo-tien länsipuolella ja Naarjärven koillispuolella. Suoalue sijaitsee Kiskonjoen vesistöön kuuluvan Metolanjoen latvaosissa.

Ennallistamistoimet sijoittuvat pääosin Salon kaupungin omistamalle noin 160 hehtaarin laajuiselle kiinteistölle. Aikoinaan Nairassuon turvetta nostettiin alueella sijainneen pehkutehtaan tarpeisiin. Turpeenoton jäljet ovat edelleen nähtävissä suolla ja ennallistamistoimia kohdennetaan erityisesti turvetuotannon muuttamalle alueelle.

Metsätalouden näkökulmasta Nairassuon ojittaminen on ollut varsin kannattamatonta, sillä puun tuotanto ei juuri ole lisääntynyt niukkaravinteisen ja vähäpuustoisen suon keskiosissa. Kivennäismaiden ojitetuilla reunoilla puut ovat kasvaneet kohtalaisesti, mutta kokonaisuuteen nähden tuotto on ollut vaatimaton. Ojitukset ovat kuitenkin köyhdyttäneet tuntuvasti suoluonnon monimuotoisuutta, ja niiden myötä vesistöihin on kohdistunut ravinnekuormitusta.

Kohteen kunnostus on lähtenyt Salon kaupungin aloitteesta. Salo myös rahoittaa hanketta, jolla toteutetaan Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaa 2021–2025. Suoalueen kunnostuksella tavoitellaan sään ääri-ilmiöihin eli kuivuuteen ja tulviin varautumista ja sopeutumista. Lisäksi pitkällä tähtäimellä saadaan hiilensidonta-, vesiensuojelu- ja monimuotoisuushyötyä.

Kunnostustyöt toteutetaan kaivinkoneella elo-syyskuun aikana. Työt ovat osa Valonian Valuma-aluesuunnittelu ja puunkäyttö maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa ja vesiensuojelussa -hanketta. Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministerö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Salon Nairassuon avointa suomaisemaa
Kuivatusoja Nairassuolla
Nairassuon turpeennostoalue erottuu maisemassa syvempinä alueina, joista on kaivettu turvetta.