Kemiönsaaressa sijaitsevia virtavesiä on kartoitettu kevään sekä alkukesän aikana. Työ jatkuu edelleen. Kunnan alueella sijaitsee karttatarkastelun perusteella noin 40 erikokoista virtaavan veden uomaa. Kaikki Etelä-Suomen puroluontotyypit on luokiteltu uhanalaiseksi Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa. Kartoitusten avulla selvitetään muun muassa mahdollisia meritaimenen lisääntymisalueita ja vesieliöiden vaellusesteitä Kemiönsaaressa sijaitsevista puroista. Maastokartoitusten avulla valikoituvat esiin arvokkaimmat kohteet, joilla on merkitystä kalojen lisääntymisalueina ja muita huomattavia ekologisia arvoja.

Kartoituksissa tarkastellaan purojen luonnontilaisuutta, soveltuvuutta kalojen poikastuotantoalueiksi sekä kunnostusmahdollisuuksia. Potentiaalisimmissa kohteissa toteutetaan sähkökoekalastuksia tulevana syksynä. Koekalastusten avulla selvitetään puroissa esiintyviä kalalajeja ja niiden runsaussuhteita.

Kartoituksissa havaittu potentiaalisia meritaimenen lisääntymispuroja sekä vaellusesteitä

Alustavien tulosten perusteellla Kemiönsaaressa on useita puroja, joissa esimerkiksi uhanalainen meritaimen voisi lisääntyä. Monet saaren puroista ovat myös tärkeitä kevätkutuisten kalojen, kuten säyneen ja kuoreen lisääntymisalueita. Kartoitusten yhteydessä on kuultu myös paikallisten ihmisten yksittäisiä havaintoja meritaimenista. Keskustelut tavattujen maanomistajien ja paikallisten ihmisten kanssa ovat olleet myönteisiä ja innostuneita.

Kemiönsaaren puroissa on havaittu myös joitakin vaellusesteitä, kuten vanhoja myllypatoja ja virheellisesti asennettuja tierumpuja, jotka estävät kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumista. Muutamissa puroissa on havaittu ilahduttavasti myös melko voimakasta pohjavesivaikutusta. Puroihin purkautuva pohjavesi pitää veden viileänä ja hyvälaatuisena sekä luo monelle lajille suotuisan elinympäristön. Pohjavesivaikutteiset purot ovat erityisesti taimenelle tärkeitä elinympäristöjä.

Maankäytön aiheuttamia muutoksia lähes kaikissa puroissa

Maankäyttö on muuttanut lähes kaikkia Kemiönsaaren puroista. Purot ovat nykyisin osa maa- ja metsätalouden peruskuivatusverkostoa, mutta myös tällaisilla alueilla purojen tilaa voidaan kohentaa muun muassa luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmillä, joista kerrotaan lisää esimerkiksi  Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa Maatalousalueiden virtavesien tilan parantaminen – menetelmiä ja suosituksia. Luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmät kuten tulvatasanteet, kaksitasouomat ja kosteikkojen palauttaminen osaksi uomaverkostoa mahdollistavat sekä monimuotoisemman ympäristön että tehokkaan vesienhallinnan. On tärkeää muistaa, että myös ihmisen muokkaamat purot voivat toimia tärkeinä kalojen ja muiden lajien elinympäristöinä. Erilaisilla elinympäristökunnostuksilla, kuten koski- ja virtapaikkojen ennallistamisella ja vaellusesteiden poistamisella voidaan merkittävästi parantaa purojen tilaa lajiston elinympäristönä.

Kemiönsaaren puroja on kartoitettu yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen Joki- ja rannikkotalkkari-hankkeiden kanssa. Kartoitukset ovat osa Valonian Saaristomeren rannikon pienvedet -hanketta jossa kartoitetaan myös fladoja, kluuveja ja merenlahtia.

Vanha myllypato Kemiössä.
Koskialue Kemiössä.
Räjäytetty purouoma Kemiössä.

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755