Nykyisen hallitusohjelman mukaan Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Ilmastonmuutoksen hillinnän kiireellisyys on viimeaikaisten tutkimusten valossa yhä korostunut ja myös Varsinais-Suomessa haasteeseen tartutaan yhä vahvemmalla yhteistyöllä. Päästövähennysten tulee olla aiempaa huomattavasti jyrkempiä seuraavien 15 vuoden aikana, jotta Varsinais-Suomi osaltaan saavuttaisi hallituksen asettaman hiilineutraaliustavoitteen.

Maakunnallisen ilmastotyön neuvoa antavaksi ja koordinoivaksi valmistelufoorumiksi on perustettu ilmastovastuujaostojoka kokoaa ja edelleen konkretisoi myös maakunnan omaa hiilineutraaliustavoitetta sekä sen toteutumiseksi laadittavaa tiekarttaa. Jaostossa seurataan alueen ajantasaista päästötietoa sekä toteutettavia ja tarvittavia toimenpiteitä. Jaosto voi kommentoida esimerkiksi kansalliseen päätöksentekoon tulevia asioita sekä osaltaan edesauttaa tarvittavien hankkeiden syntymistä.Jaoston tehtävänä on myös edistää elinkeinoelämän, julkisen hallinnon sekä ilmastonmuutokseen liittyvän koulutus- ja tutkimustoiminnan välistä vuorovaikutusta.

Ilmastovastuujaosto on Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) alainen ja siten osa maakuntaliiton toimintaa. Jaostossa ovat edustettuina kunnat, aluehallinnon organisaatiot, yritykset, etujärjestöt sekä koulutus- ja tutkimussektorit. Puheenjohtajana toimii Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta ja sihteerinä Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen. Jaoston perustamisesta päätettiin toukokuussa ja se kokoontui ensimmäisen kerran lokakuussa.

Alueellisia tiekarttoja laaditaan kuudessa maakunnassa

Maakunnan ilmastotyön keskeinen taustahanke on Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE), jonka tehtävänä on toteuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja ilmastosuunnitelman tavoitteita aluetasolla vuosina 2018–2024. Hankkeen työstä Varsinais-Suomessa vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä Valonian kanssa. Ilmastovastuujaosto toimii hankkeen alueellisena ohjausryhmänä.

Osana CANEMURE-hanketta, samanaikaisesti kuuden muun maakunnan kanssa, myös Varsinais-Suomessa on käynnistynyt valmistelutyö ilmastotiekartan laatimiseksi. Tiekartassa tunnistetaan vaikuttavimpia toimenpiteitä alueella ja tarvittavia ratkaisuja niiden aikaansaamiseksi. Tiekartan ensimmäinen vaihe valmistuu keväällä 2020.

Ilmastovastuujaoston kaikki materiaalit sekä muuta ajankohtaista tietoa Varsinais-Suomen ilmastotyöstä löytyvät Ympäristö Nyt -sivustolta.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995