Varsinais-Suomessa on käynnistetty viljelijäpienryhmiä, jotka keskittyvät ilmastokestävän maatalouden aiheisiin ja oman tilan kehittämiseen. Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hankkeessa aloitettuja ryhmiä on kolme ja niissä on mukana yhteensä 30 tilaa eri puolilta Varsinais-Suomea. Pienryhmäneuvonnan tavoitteena on oppia yhdessä sekä saada vertaistukea ja tutkittua tietoa ilmastotyöhön omalla tilalla.

ProAgrian asiantuntijoiden vetämät ryhmät kokoontuvat yhteensä kahdeksan kertaa heinäkuuhun 2024 asti. Tapaamisten lisäksi yhteiset, viljelijöille järjestetyt pellonpiennarpäivät ja muut tilaisuudet ovat keskeisiä tiedonjaon ja ajatustenvaihdon kannalta. Valonia on tehnyt Hiilipelto-viljelijöille intran, jonne kootaan tapaamisten materiaalit ja ajankohtaisia vinkkejä, ja nämä koostetaan lopuksi kaikkien saataville. Tietoa jaetaan myös pienryhmien omissa keskusteluryhmissä.

Aloitus tilojen hiilikartoituksella

Pienryhmät ovat kokoontuneet nyt kolme kertaa. Työn pohjana pienryhmissä on tilojen hiilikartoitus, jonka viljelijät tekivät aluksi tiloilleen ProAgrian hiilikartoitustyövälineen avulla. Hiilikartoitustyökalu auttaa kartoittamaan ilmastotoimia ja hahmottamaan kokonaiskuvaa. Siihen on koottu sekä kasvintuotanto- että kotieläintilan näkökulmasta keskeiset asiat, joilla vaikutetaan ilmastoon ja kasvihuonekaasupäästöihin. Tuloksena viljelijä saa arvion siitä, mitkä tuotannon osa-alueet ovat kunnossa ilmastonäkökulmasta ja missä asioissa on vielä kehitettävää. Hiilipelto-ryhmissä näitä käydään läpi yhteisissä tapaamisissa asiantuntijoiden kanssa.

Hiilikartoitustyöväline on kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä. Täyttämisen jälkeen viljelijä voi hyödyntää tilakohtaista neuvontaa ja miettiä asiantuntijan kanssa kehittämiskohteita sekä arvioida eri toimintatapojen vaikutuksia muutokseen.

Talvikaudella pohdittiin maan viljavuutta ja viljelysuunnitelmia

Toimenpiteitä ja valintoja on tiloilla suunniteltava hyvissä ajoin kasvukauden ulkopuolella, varasuunnitelmia unohtamatta. Ennen kasvukautta pidetyissä tapaamisissa perehdyttiin viljelysuunnitteluun, maan viljavuuteen ja maanparannusaineisiin sekä uuteen CAP27-suunnitelmaan ja sen tukimuotoihin. Suomen uusi CAP-suunnitelma on vastikään julkaistu, ja se toteuttaa ohjelmakauden 2023–2027 EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa.

Tavoitteena oli oppia tulkitsemaan viljavuusanalyysien tuloksia, tunnistamaan oireita lohkolta sekä arvioimaan sopivan maanparannusmenetelmän valintaa. Ryhmissä pohdittiin oman tilan viljelykiertoa ja kasvivalintoja eri lohkoilla sekä satotasojen muutoksia pitkällä aikavälillä. Kussakin ryhmässä on kaksi seurantatilaa, joilla on otettu pelloilta laajoja NIR-maaperäanalyyseja. Maan rakenteen lisäksi NIR-analyysi antaa perinteisen viljavuustutkimuksen ohella monipuolisempaa tietoa maan kemiallisista, fysikaalisista ja biologisista ominaisuuksista sekä orgaanisesta aineksesta. Näitä tuloksia on tarkasteltu yhteisesti ja keskusteltu sopivista toimenpiteistä maan kasvukunnon ja viljavuuden parantamiseksi – tätä kautta edistetään satotasoja, pellon vesienhallintaa ja hiilensidontaa. NIR-analyysit otetaan myös hankkeen lopuksi, jolloin saadaan tarkempaa tietoa toimenpiteiden vaikutuksista.

Seuraavina teemoina vesienhallinta, maan rakenne ja hiililaskenta

Loppuvuoden aiheina on vesienhallinta ja pellon vesitalous, mikä on hiilensidonnan perusta. Tavoitteena on oppia havainnoimaan maan rakennetta ja vedenläpäisevyyttä sekä saada työkaluja oman tilan vesienhallinnan suunnitteluun ja parantamiseen. Lisäksi tunnistetaan oman tilan vesienhallinnan haasteita ja ratkaisuja käyttäen LumoVesi-työkalua sekä tutustutaan Ympäristökioski-sovellukseen ja sen käyttöön.

Viimeisenä vuonna perehdytään muun muassa erilaisiin maan muokkausmenetelmiin ja niiden vaikutuksiin hiilensidonnan näkökulmasta. Lisäksi perehdytään hiililaskentaan ja kannattavuusasioihin, ja tavoitteena on oppia käyttämään hiililaskurin tuloksia viljelysuunnittelussa. Lopuksi pidetään vielä kokoava päivä ryhmien kesken.

Seuraava kaikille avoin pellonpiennarpäivä pidetään Ammattiopisto Liviassa Tuorlassa 20.6. Tutustu kattavaan ohjelmaan!

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

seminaariesitys, näyttö ja puhuja auditoriossa
työpajan tuotos, paperi jossa otsikkona maanparannusaine ja post-it-lappuja
työpajassa kaksi ihmistä keskustelee paperien äärellä