Valoniassa on edistetty harrastetaksipalvelun kehittämistä ja toiminnan jalkauttamista Turun seudulle vuodesta 2018 alkaen. Harrastetaksipalvelu perustuu kyytitilausten yhdistelyyn ja sen tavoitteena on pienentää vapaa-ajan matkoista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä vähentämällä yksityisautoilun tarvetta. Samalla palvelu tarjoaa helpotusta perheiden arjenhallintaan.

Harrastetaksipalvelun tarvetta sekä toimintamahdollisuuksia Turun seudulla kartoitettiin syksyllä 2018. Tavoitteena oli käynnistää kokeilu jo ennen vuodenvaihdetta. Vaikka käynnistyksessä oli haasteita eikä siinä lopulta alkuperäisessä aikataulussa onnistuttu, perheiltä saadusta palautteesta kävi yksiselitteisesti selväksi, että palvelu herättää runsaasti kiinnostusta ja sille on valtava tarve.

Kokeilusta hyödyllisiä eväitä jatkokehitykseen

Kokeilu saatiin lopulta toteutettua toukokuussa 2019 yhteistyössä Kyyti Groupin kanssa osana ympäristöministeriön rahoittamia Kokeilun paikka -ilmastokokeiluja. Valonia vastasi kokeiluporukan kokoamisesta ja asiakaskokemuksen kehittämisestä, kun taas Kyyti kehitti kokeilun puitteissa kyytien tilaukset ja kuljetusten yhdistelyn mahdollistavaa harrastetaksisovellusta. Kokeilua ideoitiin yhdessä paikallisten urheiluseurojen kanssa ja siihen osallistuminen oli mahdollista kaikille harrastajille.

Matkat olivat kokeiluryhmälle maksuttomia. Kyydit tilattiin sovelluksella, jota kuljettajat taas käyttivät tilausten vastaanottamiseen ja seurantaan. Vanhempien oli mahdollista seurata lapsen matkan etenemistä sovelluksen välityksellä. Matkoja tilasi 26 vanhempaa ja matkoja kolmen viikon kokeilujakson aikana ajettiin kaiken kaikkiaan 113. Kyytejä hyödyntäneet lapset olivat 6–14-vuotiaita. Kokeilun tavoitteena oli kerätä käyttäjien kokemuksia, selvittää asiakkaiden toiveita ja tarpeita sekä kartoittaa harrastuskuljetusten erityispiirteitä suhteessa muuhun taksiliikenteeseen. Arvokasta tietoa saatiinkin muun muassa sovelluksen toimivuudesta ja palvelun kannattavuudesta ja kehittämistarpeista niin käyttäjän kuin palveluntuottajan näkökulmasta.

Konseptin keskiössä lasten palvelukokemus – liiketoimintamalli vaatii vielä hiomista

Kokeilijoilta kerättiin palautetta kokeilun aikana sekä kokeilun päätyttyä toteutetulla sähköisellä kyselyllä. Palautteen perusteella sekä vanhemmat että lapset pitivät palvelusta ja suurin osa kokeilun palautekyselyyn vastanneista haluaisi, että palvelu olisi pysyvästi perheiden käytössä. Erityisesti vastaajat arvostivat palvelun tarjoamaa helpotusta arkeen, mahdollisuutta pienentää hiilijalanjälkeään yksityisautoilua vähentämällä ja lapsen mahdollisuutta itsenäisempään liikkumiseen.

Kokeilu paljasti myös konseptin kehittämistarpeita: palvelukokemuksen lapsiystävällisyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta nuorilla asiakkailla on harrastetaksin kyydissä turvallinen olo.  Epäselvyyttä ei saisi olla esimerkiksi noutoaikataulujen suhteen ja lapsen tulisi tunnistaa häntä noutamaan tullut auto.

Palautteen perusteella perheet olisivat valmiita maksamaan palvelusta, mutta palvelun jalkauttamiseen vaadittava liiketoimintamalli vaatii vielä hiomista. Seuraavina askeleina tulisikin selvittää tarkemmin palvelun kysyntää ja simuloida matkojen reitittymistä ja yhdistelypotentiaalia. Sekä Turun kaupungin että muiden kuntien ja alueen urheiluseurojen roolit tulisi määritellä – vaikka maksuhalukkuutta on, subventiolle tullee tarvetta palvelun käynnistämisvaiheessa. Liiketoimintamallin hiomisen lisäksi tulisi toteuttaa simulointi, jonka avulla arvioidaan palvelun vaikutuksia liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentymiseen. Harrastetaksikonseptissa on potentiaalia myös muiden käyttäjäryhmien, kuten ikäihmisten palveluna.

Kokeilun kortti Kokeilun paikka -sivustolla

Harrastetaksikokeilua on vuonna 2018 edistetty Turun kaupungin Civitas Eccentric -hankkeen aloitteesta osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2018 -hanketta. Mukana konseptin kehittämisessä on ollut myös Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257