14.2. Liedossa järjestettävässä tilaisuudessa keskustelua, ohjeistusta ja kokemuksia kuntien taajamametsien ja virkistysalueiden suunnitelmallisesta hoidosta.

Metsien merkitys hyvinvoinnin lähteenä, ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä korostuvat taajamissa lukuisten maankäyttöpaineiden puristuksessa. Kuntien ja seurakuntien omistuksessa on paljon usein pirstaleisesti sijoittuvia metsäpalstoja, joiden monikäyttö edellyttää suunnitelmallisuutta. Virkistyskäyttö- ja luonnonarvot huomioiva metsien hoito voi luoda merkittäviä aineettomia hyötyjä ja sitä kautta olla taloudellisestikin tuottavaa toimintaa.

Taajamametsät toimivat ekosysteemipalvelujen tuottajina muun muassa sitomalla hiiltä ja pidättämällä vettä. Metsät suojaavat paahteelta, tuulelta, pölyltä, melulta ja epäpuhtauksilta. Ojittamaton ja luonnontilaisen kaltainen metsä sitoo hyvin vettä, jolloin tulvahaitat ja maaperän eroosio vähentyvät. Taajametsien hoidossa tulee huomioida myös pienvedet. Purot, lähteet ja lammet muodostavat yhdessä monimuotoisen verkoston, joka kytkee yhteen lukuisia luontotyyppejä tarjoten muun muassa eliöille leviämisreittejä ja lisääntymispaikkoja.

Kuntien taajamametsien hoidossa tulee sovittaa yhteen sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset näkökulmat. Kuntien kannalta tämä merkitsee aktiivista sektorirajat ylittävää viranomais- ja luottamushenkilöyhteistyötä, asukasnäkökulmien huomioimista ja hyvää viestintää.

Kiinnostus tilaisuutta kohtaan kertoo aiheen ajankohtaisuudesta

Valonia ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten maisemapalvelut järjestävät Liedon kunnan valtuustosalissa taajamametsäteemaisen tilaisuuden 14.2. klo 12–15.30. Ennakkoilmoittautuminen on ollut vilkasta ja mukaan on ilmoittautunut yli 60 henkilöä. Valtaosa heistä tulee useista varsinaissuomalaisista kunnista.

”Taajamametsät ja niiden kestävä käyttö selvästi kiinnostavat kuntien viranomaisia. Ympäristövastuullinen metsien hoito parantaa myös vesiensuojelua ja on siten tärkeä osa tuloksellista vesistökunnostustoimintaa”, toteaa Valonian vesiasiantuntija Jarkko Leka.

Tilaisuudessa kuullaan monipuolisesti alustuksia liittyen muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja viheraluekokonaisuuksien suunnitteluun kunnissa. Huomioitavia näkökulmia ovat muun muassa metsien virkistyskäyttö, maisema-arvot, hoidon kustannustehokkuus sekä pienvesien suojelu. Kokemuksia ja hyviä käytänteitä kuullaan Helsingistä sekä Kaarinasta. Ääneen pääsevät myös Liedon ja Naantalin ympäristöpäälliköt. Tilaisuuden lopussa on ohjattua keskustelua jatkoaskeleista.

Tilaisuus on tarkoitettu kuntaviranomaisille (viheralueet, ympäristö, kaavoitus), kunnanvaltuutetuille, asukasyhdistyksille, seurakuntien metsäasioista vastaaville ja muille taajamametsien käytöstä kiinnostuneille. Paikalle toivotaan myös median edustajia. Tilaisuus on osa Valonian vetämää Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hanketta. Hankkeessa edistetään muun muassa pienvesien suojelua ja aktivoidaan paikallistoimijoita huolehtimaan ja kunnostamaan lähivesistöjään. Yhteistyön lisääminen eri tahojen välillä on avain tehokkaaseen vesiensuojeluun.

Taajamametsätilaisuus Liedon kunnan valtuustosalissa (Kirkkotie 13, 2. kerros, Lieto) to 14.2.2019 klo 12–15.30.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Tilaa Valonian mediatiedotteet sähköpostiisi