Suomessa järjestetään keväällä 2021 kuntavaalit. Yksi yksilön merkittävimmistä ilmastoteoista on lähteä aktiivisesti mukaan vaikuttamaan yhteisten asioiden hoitoon. Kuntapäätöksenteko on avainroolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä kuntatasolla ilmastotavoitteet on mahdollista realisoida konkreettisiksi teoiksi. Kunnat ovat lähellä ihmisten arkea ja niillä on suuri valta tehdä sellaisia päätöksiä, jotka joko tukevat tai hankaloittavat kestäviä valintoja ja kiertotalouteen siirtymistä.

Kuntatason päätöksillä vaikutetaan alueen kokonaispäästöihin ja esimerkiksi liikkumisen ilmastopäästöihin yhdyskuntarakenteen suunnittelun ja pitkäjänteisen kaavoitus- ja maankäyttöpolitiikan kautta. Kunnat ovat merkittäviä lämmön, sähkön ja polttoaineiden käyttäjiä sekä myös keskeisiä energiantuottajia. Kunnan energiantuotantoon ja käyttöön liittyvillä päätöksillä on merkittäviä päästövaikutuksia – Varsinais-Suomessa n. 30 % kuntien päästöistä muodostuu pelkästään lämmityksestä.

Kuntapäättäjät ovat portinvartijan roolissa varmistamassa, että kuntien oma rahankäyttö ohjautuu kestävää hyvinvointia kasvattavaan ja kiertotaloutta tukevaan toimintaan. Ilmasto- ja kiertotaloustyössä kunnan tärkein rooli onkin valjastaa omat investoinnit ja hankinnat kestävyystyötä vauhdittavaksi tekijäksi.

Kunnan luottamushenkilönä olet vaikuttamassa siihen, kuinka hyvät edellytykset kuntalaisilla ja alueen yrityksillä on ilmastokestävään toimintaan ja kuinka korkea kunnianhimon taso kunnalla on omien päästöjensä leikkaamiseksi. Kuntapäättäjät vaikuttavat myös esimerkiksi kuntien lähimetsien käyttöön ja siihen, millaisin toimin kunnassa taistellaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä vastaan.

Voisitko ajatella asettuvasi kuntavaaliehdokkaaksi? Jokainen kunta tarvitsee päättäjiä, joilla on halua ja näkemystä rakentaa yhä vastuullisempia ja kestävyyden periaatteille rakentuvia kuntia. Päättäjiltä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin yhteistyökykyä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen edessä.

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen

Tilaa Ekovinkit sähköpostiisi: