Taimenen luontainen lisääntyminen on käynnistynyt kaupunkipuro Kuninkojassa, mutta populaatio ei vielä pärjää omillaan. Uusilla istutuksilla pyritään varmistamaan taimenkannan suotuisa kehitys.

Turun kaupungin halki virtaava Kuninkoja on turkulaisten oma kaupunkipuro. Kaupungin länsiosat sijaitsevat suurelta osin Kuninkojan valuma-alueella, joka ulottuu myös Raision kaupungin sekä Ruskon kunnan alueille. Kuninkoja on tärkeä elinympäristö yllättävän monelle lajille. Purosta on tavattu kymmenkunta kalalajia, joiden joukossa on myös elinympäristöltään vaateliaita sekä uhanalaisia lajeja. Merestä Kuninkojaan vaeltavan meritaimenen on havaittu lisääntyneen puron eri osissa, mutta kalakanta tarvitsee vielä tukitoimia. Tällä viikolla purovesistöön istutetaan Turun kaupungin ja Valonian virtavesien kunnostushankkeen toimesta 10 000 kappaletta noin kahden gramman painoisia taimenen poikasia. Meritaimen kotiutettiin Kuninkojaan istutusten avulla vuosien 2011−2015 aikana.

Taimenia istutetaan samaan aikaan myös Turun itäosissa virtaavaan Jaaninojaan, jossa on niin ikään havaittu taimenen poikastuotantoa. Jaaninojaan istutetaan 5000 taimenen poikasta. Lisäksi Turun edustan merialueen kalastuksen tukemiseksi istutetaan kaksivuotiaita taimenia Aurajoen alajuoksulle.

Kaupunkipurojen tilaa seurataan – kunnostuksia suunnitteilla

Turussa kaupunkipurojen ekologista seurantaa on toteutettu Kuninkojassa ja Jaaninojassa. Purojen vedenlaatua on seurattu automaattisten vedenlaatumittareiden avulla ja kalastoja on seurattu sähkökoekalastusten avulla. Lisäksi puroissa on toteutettu koeravustuksia ja tutkittu pohjaeläimiä. Ekologista seurantaa on toteuttanut Turun ammattikorkeakoulu. Turun AMK:n vuosina 2017−2019 toteuttamissa sähkökoekalastuksissa on Kuninkojasta ja Jaaninojasta saatu luonnonkudusta syntyneitä taimenenpoikasia. Havaitut poikastiheydet ovat kuitenkin olleet pääosin hyvin alhaisia. Nyt toteutettavien istutusten tarkoituksena on tukea näiden purojen taimenkantojen säilymistä ja vahvistumista.

Kuninkojan virtapaikkoja on kunnostettu aiemmin talkookunnostuksilla. Lisää kunnostustoimia on suunniteltu toteutettavaksi jo tämän vuoden aikana, osana Turun kaupungin Itämerihaasteen suunniteltuja toimenpiteitä, joita ehdotettiin ja valittiin toteutettaviksi osallistavan budjetoinnin pilotoinnissa joulukuussa 2019. Syksyllä toivottavasti pystytään myös vastaamaan asukkaiden toiveisiin kunnostustalkoista.

Turun kaupunki on lisäksi ennallistanut Pomponrahkan suota, josta Kuninkoja saa alkunsa. Hule- ja työmaavedet kuormittavat puroja kiintoaineksella ja haitallisilla aineilla. Näiden hallinnalla pyritään vähentämään vesistöön päätyvää kuormitusta.

Poikasia istutetaan Kuninkojaan iltapäivällä 8.4. Median edustajat ovat tervetulleita paikalle, tarkemmat tiedot yhteydenotolla.

Logot: Valonia, Turku, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Liisa Vainio

ympäristönsuojelusuunnittelija, Turun kaupunki

liisa.vainio@turku.fi

040 526 4767

Tilaa Valonian mediatiedotteet sähköpostiisi