Valonian jätevesijärjestelmien toimivuuseuranta tuottaa puolueetonta tietoa vakituisten asuntojen ja mökkien jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta eri vuodenaikoina.  Avoimena aineistona olevat tulokset palvelevat erityisesti puhdistamon hankintaa harkitsevia kiinteistönomistajia ja kuntien viranomaisia, jotka käsittelevät jätevesisuunnitelmia.

Vuodesta 2006 lähtien näytteenottoseurannassa on ollut mukana yli 50 kiinteistön jätevesijärjestelmää. Kohteet on jaoteltu tämän sivun alaosaan puhdistamotyypin mukaan.

Valonian näytteenottoseurannassa on vuosina 2017–2020 tarkkailtu 13 jätevesijärjestelmän toimivuutta eri vuodenaikoina. Näistä 7 on kaikkien jätevesien (wc + pesuvedet) käsittelyyn tehtyjä tehdasvalmisteisia pienpuhdistamoja ja 6 pesuvesien käsittelyyn tehtyjä harmaavesisuodattamoita. Kiinteistöt sijaitsevat pääasiassa Varsinais-Suomessa.

Kiinteistöjen omistajat ovat mukana seurannassa vapaaehtoisesti ja heidän jätevesijärjestelmänsä ovat perheen normaalissa käytössä.

On hyvä muistaa, että jätevesituloksiin vaikuttavat monet tekijät itse laitteen lisäksi. Näistä tekijöistä yksi tärkeimmistä on puhdistamon oikeaoppinen hoito.

Puhdistettavien jätevesien laatu ja määrä

Kiinteistöiltä tulevien jätevesien oletetaan olevan laadultaan samanlaisia. On olemassa tutkimustietoa siitä, kuinka paljon kotitalouksien jätevesissä on keskimäärin eloperäistä ainesta, fosforia ja typpeä. Tämän tiedon (hajajätevesiasetuksessa määritelty haja-asutuksen kuormitusluku)  ja näytteen pohjalta lasketaan, kuinka hyvin puhdistus on onnistunut.

Kiinteistön vedenkulutusmääränä käytetään 120 litraa asukasta kohden vuorokaudessa ellei kiinteistön esittelyn kohdalla muuta mainita.

Näytteenotto ja tutkittavat pitoisuudet

Puhdistamoista otetaan näytteet laaditun tarkkailuohjelman mukaisesti yleensä n. 3–4 kuukauden välein. Näytteet otetaan puhdistetusta jätevedestä yleensä kokoomakaivosta.

Jätevesinäytteet tutkitaan akkreditoidussa laboratoriossa. Näytteistä tutkitaan aina biologinen hapen kulutus (BOD7ATU), kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuus.

Vaatimukset hajajätevesien puhdistustasolle

Ympäristönsuojelulaissa määritellään jätevesien ns. perustason puhdistusvaatimus ja hajajätevesiasetuksessa (VNA 157/2017) määritellään ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkille alueille. Nämä pilaantumiselle herkät alueet määritellään kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä.

Jätevesien perustason puhdistusvaatimukset ovat:

  • biologinen hapen kulutus eli BOD7ATU >80 %
  • kokonaisfosfori (P) >70 %
  • kokonaistyppi (N) >30 %

Pilaantumiselle herkillä alueilla ohjeelliset vähimmäistasot puhdistukselle ovat:

  • biologinen hapen kulutus eli BOD7ATU >90 %
  • kokonaisfosfori (P) >85 %
  • kokonaistyppi (N) >40 %

Toimivuusseurannan tuloksiin puhdistamotyypeittäin voi tutustua alta.


Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Harmaavesipuhdistamoiden puhdistustuloksia

Kiinteistön kuvaus: Nauvossa meren rannalla sijaitseva vapaa-ajanasunto ja alueella on voimassa pilaantumiselle herkkien alueiden puhdistusvaatimukset, jotka käyvät ilmi ao. taulukosta. Erillisessä saunarakennuksessa lämminvesivaraaja ja suihkut. Arvioitu vedenkulutus (kiinteistössä ei ole vesimittaria): 60 l / hlö / vrk

Kiinteistön käytön kuvaus: Mökkiä käyttää pääasiassa kaksi henkilöä, mutta vieraita voi käydä välillä paljon. Mökkiä käytetään huhtikuusta kesäkuuhun, syys-lokakuussa joka toinen viikonloppu. Talvikäyttöä on harvemmin, joten kausi on käytännössä pääsiäisestä lokakuun loppuun.

Järjestelmän kuvaus: Harmaavesisuodatinjärjestelmä on asennettu kesällä 2015. Päärakennuksesta johdetaan keittiö- ja astianpesukonevedet viettoviemärillä puhdistamoon. Saunassa muodostuneet pesuvedet johdetaan pumppukaivon (150 l) kautta harmaavesisuodattimeen.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut keskimäärin hyvin lukuun ottamatta heinäkuun 2016 tuloksia eloperäisen aineen osalta (BOD7ATU), jolloin puhdistamon hetkellinen kuormitus oli huomattava (ks. selitys taulukon alla). Puhdistamo on poistanut fosforia ja typpeä erittäin hyvin. Puhdistamon eloperäisen aineksen keskimääräinen puhdistustehokkuus (82 %) on hieman puhdistusvaatimuksen (83 %) alapuolelle. Mikäli heinäkuun 2016 tulos jätetään huomiotta fosforinpoiston keskimääräinen puhdistustehokkuus on 86 %.

Taulukko. Uponor Mökki harmaavesisuodattimen puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen prosentuaaliset puhdistustasovaatimukset on merkitty taulukon yläosaan tummennetuin numeroin.

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
83 % mg/l 18 % mg/l 0 % mg/l
21.9.2022 97 14 82 1,2 48 8,6
28.6.2022 86 72 79 1,4 66 5,6
30.5.2022 97 14 87 0,8 86 2,4
21.10.2021 99 7 85 1,0 65 5,8
24.8.2021 97 16 95 0,3 68 5,3
29.6.2021 72 140 90 0,7 73 4,5
16.9.2020 97 13 78 1,5 63 6,1
18.8.2020 72 140 100 0,0 66 5,7
23.6.2020 74 130 79 1,4 60 6,7
24.9.2019 96 18 60 2,7 80 3,4
13.8.2019 60 200 63 2,5 63 6,1
28.5.2019 70 150 85 1 69 4,5
15.10.2018 78 110 82 1,2 67 5,5
28.8.2018 94 31 91 0,62 79 3,5
26.6.2018 70 150 85 1 60 6,6
26.9.2017 96 22 82 1,2 65 5,9
23.8.2017 99 5,6 70 2 69 5,2
28.6.2017 93 37 93 0,46 65 5,8
23.8.2016 89 53 43 3,8 28 12
05.07.16 *) 0 560 52 3,2 10 15
16.5.2016 88 58 69 2,1 50 8,3
keskiarvo 82 79 62

*) Juhannusviikonloppuna mökillä oli paljon vieraita (25–30 henkilöä), joten puhdistamon hetkellinen kuormitus oli huomattava.

Kiinteistön kuvaus: Turussa sijaitsevassa omakotitalossa on suihku, tiskiallas ja kuivakäymälä. Kiinteistössä ei ole vesimittaria, mutta vedenkulutukseksi on arvioitu 60 l / hlö / vrk.

Kohteen jätevesien puhdistustason tulee täyttää ympäristönsuojelulain hajajätevesiasetuksen perustason vaatimukset harmaille jätevesille ja virtsalle (ei ulostetta): BOD7 71 %, kokonaisfosfori 49 % ja kokonaistyppi 22 %.

Kiinteistön käytön kuvaus: Puhdistamoon johdetaan yhden asukkaan pesuvedet sekä erottelevan kuivakäymälän virtsa. Pesuvedet muodostuvat suihkun käytöstä sekä käsitiskivesistä. Kiinteistössä ei ole pyykin- tai astianpesukonetta.

Järjestelmän kuvaus: Puhdistamo on otettu käyttöön toukokuussa 2018. Pikkuvihreän harmaavesikaivo on jaettu kahteen osaan, joista 1. osassa on rasvanerotus ja 2. osassa Geo Trap mineraalimassat. Geo Trap on harmaan veden suodatukseen ja ravinteiden sitomiseen kehitetty aine.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamosta otetun kolmen näytteen perusteella puhdistamo toimii melko hyvin. Puhdistamon eloperäisen aineen puhdistustehokkuus jäi lokakuun 2018 tulosten mukaan perustason puhdistusvaatimuksen alapuolelle ja keskimääräinen tulos (70 %) jää hieman perustason vaatimuksen (71 %) alapuolelle. Puhdistamo on poistanut fosforia ja typpeä jätevesistä erittäin hyvin.

Taulukko. Pikkuvihreän GeoTrap -harmaavesisuodattimien puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen prosentuaaliset puhdistustasovaatimukset on merkitty taulukon yläosaan tummennetuin numeroin.

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
71 % mg/l 59 % mg/l 22 % mg/l
28.5.19 94  34 89 2,9 74 55
15.10.18 37 370 70 7,9 52 100
26.6.18 79 120 91 2,4 47 110
keskiarvo 70 83 58

Kiinteistön kuvaus: Urjalassa sijaitsevassa vapaa-ajan asunnossa on lämminvesivaraaja, pesukone, astianpesukone ja suihku. Kiinteistössä ei ole vesimittaria, mutta vedenkulutuksen on arvioitu olevan 60 l / hlö*vrk. Kohde sijaitsee ranta-alueella ja jätevesien puhdistusvaatimusten pitää täyttää pilaantumiselle herkkien alueiden ohjeelliset vaatimukset harmaille jätevesille: BOD7 83 %, kokonaisfosfori 18 % ja kokonaistyppi 0 %.

Kiinteistön käytön kuvaus: Puhdistamoon johdetaan yhden perheen pesuvedet. Keväisin ja kesäisin kiinteistöä käytetään pääasiassa viikonloppuisin. Talviaikaista käyttöä on toistaiseksi vähän.

Järjestelmän kuvaus: Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna 2018. Kiinteistön harmaiden vesien käsittelyjärjestelmä koostuu Biojussi Maxi harmaavesisuodattimesta, johon on asennettu koneellinen ilmastus puhdistustehon lisäämiseksi.

Järjestelmän toiminta: Kolmen puhdistetusta jätevedestä otetun näytteen perusteella puhdistamo on toiminut hyvin.

Taulukko. Biojussi Maxi -harmaavesisuodattimen puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen prosentuaaliset puhdistustasovaatimukset on merkitty taulukon yläosaan tummennetuin numeroin (%).

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
83 % mg/l 18 % mg/l 0 % mg/l
24.9.19 95 23 57 2,9 0 17
13.8.19 90 51 57 2,9 22 13
28.5.19 98 9,6 70 2,0 68 5,4
15.10.18 99 3,2 69 2,1 16 14
keskiarvo 96 63 27

Kiinteistön käytön kuvaus: Puhdistamoon johdetaan yhden perheen pesuvedet.Mökkiä käytetään vain kesäaikaan ja siinä asutaan käytännössä toukokuun loppupuolelta syyskuun loppupuolelle. Normaalisti kiinteistössä asuu kaksi henkilöä ja muutaman viikon kesästä henkilömäärä voi nousta neljästä kuuteen.

Järjestelmän kuvaus: Puhdistamo on otettu käyttöön kesäkuussa 2019. Kiinteistön harmaiden vesien käsittelyjärjestelmä koostuu Biojussi Mökki 650 -harmaavesisuodattimesta ja sen perään asennetusta näytteenottokaivosta. Harmaavesisuodatin on asennettu maan pinnan yläpuolelle ja järjestelmä on suojattu vesikatteella ja sivuille rakennetuilla ritilöillä.

Järjestelmän toiminta: Neljän puhdistetusta jätevedestä otetun näytteen keskiarvotulosten perusteella puhdistamo on toiminut hyvin (taulukko alla). Puhdistamon puhdistustehokkuus täyttää tulosten perusteella pilaantumiselle herkkien alueiden ohjeellisen vaatimuksen.

Taulukko. Biojussi Mökki 650 -harmaavesisuodattimen puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen prosentuaaliset puhdistustasovaatimukset on merkitty taulukon yläosaan tummennetuin numeroin (%).

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
83 % mg/l 18 % mg/l 0 % mg/l
29.6.2021 81 77 95 0,29 75 3
16.9.2020 85 60 89 0,57 78 3
24.9.2019 81 78 79 1,1 49 7
13.8.2019 87 53 100 0,018 70 4
keskiarvo 84 91 68

Kiinteistön kuvaus: Karjalohjalla sijaitsevassa omakotitalossa on pesukone, astianpesukone, suihku ja kaksi kuivakäymälää. Kiinteistössä on vesimittari ja sen mukaan vedenkulutus on 76 l / hlö / vrk.

Kohteen jätevesien puhdistustason tulee täyttää hajajätevesiasetuksen (nro 209/2011) vähimmäisvaatimukset harmaille jätevesille: BOD7ATU 67 %, kokonaisfosfori 0 % ja kokonaistyppi 0 %.

Kiinteistön käytön kuvaus: Puhdistamoon johdetaan kahden asukkaan pesuvedet.

Järjestelmän kuvaus: Puhdistamo on otettu käyttöön syksyllä 2014. Kiinteistön harmaiden vesien käsittelyjärjestelmä koostuu jakokaivosta, kahdesta maahan rinnakkain asennetusta BioBox XL harmaavesisuodattamosta ja näiden perään rakennetusta moduulisuodatuskentästä, jossa on 4 BioModuulia. Moduulisuodatuskentästä lähtee noin 15 m pitkä salaojaputki näytteenottokaivoon ja suodatuskentän pohja sijoittuu kallion pintaan, jossa liikkuvat yläpuolisen alueen valumavedet. Salaojaputkeen pääsee maaperän vesiä, mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa ja heikentää luotettavuutta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo näyttää toimivan hyvin. Tosin on huomattava, että vain elokuussa 2015 otetussa näytteessä ei todennäköisesti ole merkittävästi maaperävesiä, koska näytteenottoa edelsi kuiva jakso. Sen sijaan heinäkuussa 2015 ja helmikuussa 2016 otetuissa näytteissä on mukana maaperävesien merkittävä vaikutus. Tulosten mukaan kuitenkin orgaanisen aineen ja kokonaisfosforin puhdistustaso on sama kaikilla näytteenottokerroilla, mikä viittaa näiltä osin puhdistamon hyvään toimintaan. Elokuun näytteessä typpeä oli selvästi enemmän kuin kahdessa muussa näytteessä, mikä ilmeisesti johtuu maaperävesien vähäisestä vaikutuksesta näytteeseen.

Taulukko. Raita Biobox XL harmaavesisuodattimien (2) ja moduulisuodatuskentän (4 BioModuulia) puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l).

Näyte pvm BOD7atu
% (67)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (0)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (0)
N(kok)
mg/l
2.2.16 x) 99 3 100 0,02 93 1
31.8.15 99 3 100 0,02 0 16
28.7.15 x) 99 3 100 0,02 90 1
keskiarvo 99,0 100,0 61,0

x) maaperävesiä on sekoittunut puhdistettuun jäteveteen.

Kiinteistön kuvaus: Sauvossa sijaitseva merenrannan läheisyydessä oleva kesäkeittiö. Kohteen puhdistustulosten tulee täyttää hajajätevesiasetuksen (nro 209/2011) ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla.

Kiinteistön käytön kuvaus: Kesäkeittiötä käytetään toukokuusta syyskuuhun. Kiinteistönomistaja on arvioinut kesäkeittiön vedenkulutukseksi 80 l / hlö / vrk.

Puhdistamoon tulevan jäteveden oletetaan vastaavan keskimääräistä puhdistamatonta kotitalouden pesujätevettä (harmaata jätevettä). Tässä tapauksessa käsitiskivedet ilmeisesti sisältävät enemmän kuormitusta kuin harmaat vedet yleensä, mutta laskennat on tehty hajajätevesiasetuksen kuormituslukujen mukaan, koska puhdistamoon tulevasta jätevedestä ei ole tehty analyysejä.

Järjestelmän kuvaus: Raita Environment Oy:n valmistama Biobox L -harmaavesipuhdistamo on otettu käyttöön vuonna 2014. Puhdistamoon johdetaan meren rannan läheisyydessä sijaitsevasta kesäkeittiöstä tulevat käsitiskivedet.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut kesällä 2015 hyvin, lukuun ottamatta syyskuun tulosta orgaanisen aineksen (BOD7ATU) poistotehokkuudessa (ks. taulukko + selitys). Puhdistamon fosforin- ja typenpoistotehokkuus oli hyvä kaikilla näytteenottokerroilla. Eloperäisen aineksen (BOD7ATU) poistotehokkuus oli hyvä, paitsi syyskuussa, jolloin tulos oli välttävä. Jätevesinäytteiden bakteeripitoisuudet ovat olleet vähäisiä: enterokokkeja on ollut näytteissä 0–74 pmy / 100 ml. Esimerkiksi rannikon uimavedet luokitellaan bakteerien perusteella tilaltaan erinomaisiksi kun niissä suolistoperäisten enterokokkien määrä on alle 100 pmy / 100 ml (Soveltamisopas uimavesiasetukseen 177/2008).

Taulukko. Raita Biobox L puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen prosentuaaliset puhdistustasovaatimukset on merkitty taulukon yläosaan tummennetuin numeroin.

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
83 % mg/l 18 % mg/l 0 % mg/l
22.9.15 *) 50 300 88 0,98 65 7,1
31.8.15 95 28 95 0,40 88 2,5
28.7.15 91 54 98 0,14 80 4,0
keskiarvo 78,7 93,7 77,3

*) syyskuun näytteenoton tulokset selittyvät suodattimien puhdistusvälin ylittymisellä. Puhdistamoon tulevat pesuvedet ovat rasvaisia ja suodattimet olisi pitänyt puhdistaa aikaisemmin.

Kiinteistön kuvaus: Kemiönsaarella sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon on asennettu pesuvesien käsittelyjärjestelmäksi Pisara-harmaavesisuodatin. Puhdistamo otettiin käyttöön vuonna 2014. Mökin varusteisiin kuuluvat sisään tuleva kiinteä vesijohto, tiskikone, lämminvesivaraaja, suihku ja viemäri keittiöstä.

Kiinteistön käytön kuvaus: Mökkiä käyttää tavallisesti kaksi henkilöä. Mökinomistaja arvioi heidän vedenkulutukseksi 25 l/hlö/vrk. Kiinteistöllä olevan rantasaunan jätevedet johdetaan erilliseen saunapalloon. Mökki sijaitsee ranta-alueella ja puhdistamon tulee täyttää ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla.

Järjestelmän kuvaus: Kohteen näytteenottokaivossa ei ollut kiinteää pohjaa vaan harmaavesisuodattimelta tuleva jätevesi imeytyi suoraan kaivon pohjalla olevan sepelikerroksen läpi maaperään. Käytännössä näytteet saatiin siten, että asuinrakennuksessa laitettiin vesi valumaan viemäriin ja jonkin ajan kuluttua näytteenottokaivon purkuputken suulta valui jätevettä, josta saatiin näytteet pulloihin.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut tyydyttäväästi. Puhdistamon toimintaa haittasi suodatinmateriaalin tukkeutuminen ja siitä aiheutunut puhdistumattoman jäteveden ylivuoto. Elokuussa 2015 puhdistamon puhdistustehokkuus ei täyttänyt ranta-aluieden puhdistusvaatimuksia.

Taulukko. Pisara-harmaavesisuodattimen puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen prosentuaaliset puhdistustasovaatimukset on merkitty taulukon yläosaan tummennetuin numeroin.

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
83 % mg/l 18 % mg/l 0 % mg/l
31.8.15 73 330 0 19 0 110
28.7.15 77 280 31 11 0 51
23.6.15 89 130 51 7,8 88 4,9
keskiarvo 79,7 27,3 29,3

Kiinteistön kuvaus: Merimaskussa meren rannalla sijaitsevaan vapaa-ajan asuntoon tehtiin harmaavesisuodatinjärjestelmä vuonna 2011. Asunnossa on käytössä astianpesukone ja suihku, mutta ei WC:tä. Piharakennuksessa on kuivakäymälä. Kiinteistön asukkaiden vedenkäytöksi on arvioitu 40 l / hlö / vrk. Kiinteistössä ei ole vesimittaria.

Kiinteistön käytön kuvaus: Kohteessa käy pääsääntöisesti kaksi henkilöä lähes ympärivuotisesti, vaikkakin talviaikana käyttö on vähäistä.

Järjestelmän kuvaus: Harmaavesijärjestelmä muodostuu kahdesta Sako-Jussista, joiden jälkeen on asennettu Kalkki-Jussi. Kalkki-Jussissa on hiekkasuodatus ja Nordkalk Filtra P -kalkkimassa.

Järjestelmän toiminta: Näytteet otetaan kokoomakaivosta. Näytteenottotulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Tuloksissa oli myös negatiivisia poistoprosentteja, mikä tarkoittaa, että näytteessä on ollut enemmän mitattavaa ainesta kuin siinä kuormitusluvun mukaan pitäisi olla. Näytteenottokaivoon on siten ajan saatossa todennäköisesti kertynyt ”varastoon” ko. ainetta. Keskimääräiset poistoprosentit on kuitenkin laskettu nollatuloksen perustella, sillä puhdistamo ei käytännössä voi lisätä laskennallista ympäristön päätyvää puhdistamattoman jäteveden kuormitusta.

Puhdistamo on toiminut kohtalaisesti. Orgaanisen aineksen poistoteho on ollut kohtalainen ja toisinaan heikko (suuri kuormitus, sakokaivon tyhjennyksen unohtuminen). Puhdistamon fosforipoistoteho täyttää keskimäärin selvästi pilaantumiselle herkkien alueiden ohjeellisen tason (18 %), mutta fosforinpoistossa on ollut ajoittain ongelmia (suuri kuormitus, sakokaivon tyhjennyksen unohtuminen).

Puhdistamo on poistanut typpeä melko hyvin ja puhdistamo täyttää pilaantumiselle selkeästi herkkien alueiden ohjeellisen puhdistustason vaatimukset. Loppusyksystä 2011 järjestelmään lisättiin hiekkasuodatus, minkä odotetaan parantavan orgaanisen aineksen pidätyskykyä. Puhdistamon kapasiteetti on kyseisessä kohteessa ollut koetuksella, sillä astianpesukoneen jätevedet ovat kuormittaneet alunperin pientä saostussäiliötä suuresti. Järjestelmää on myöhemmin kehitetty vaativaan käyttöön (Maxi-Jussi, 1 m3 saostuskaivo), joka soveltuu ko. kohdetta vastaavaan tilanteeseen.

Taulukko. Sako-Jussi ja Kalkki-Jussi puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
83 % mg/l 18 % mg/l 0 % mg/l
27.11.12 91 69 73 2,7 56 11
29.8.12 24 570 0 14 36 16
26.6.12 * 0 840 0 17 32 17
24.5.12 52 360 45 5,5 0 25
8.12.11 65 260 72 2,8 52 12
19.10.11 29 530 0 14 0 25
17.8.11 75 190 64 3,6 81 4,8
keskiarvo 48 36,3 36,7

 

 

 

 

 

 

 

 

*26.6.2012 näyte on otettu juhannuksen jälkeisellä viikolla. Juhannuksena kiinteistöllä on ollut normaalia enemmän henkilöitä ja vedenkäyttö on ollut huomattavasti normaalia runsaampaa.

Kiinteistön kuvaus: Länsi-Turunmaalla kallioisella tontilla sijaitseva vakituisesti asuttu kiinteistö, jossa kuivakäymälä. Kiinteistön harmaiden vesien määräksi on oletettu 80 l / hlö / vrk.

Kiinteistön käytön kuvaus: Kohteessa asuu vakituisesti kaksi henkilöä.

Järjestelmän kuvaus: Kallioisen tontin vuoksi kiinteistölle valittu kuivakäymälä ja pesuvesien käsittelyyn Biolanin harmaavesisuodatin.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Näytteet otettiin sakkapesällisestä kokoomakaivosta. 16.6.2008 otettuun näytteeseen vaikuttaa heikentävästi se, että näytteenottokaivoon oli päässyt kaksi päivää ennen näytteenottoa kuivakäymälän suotonestettä.

Taulukko. Biolan harmaavesisuodattimen puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (83)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (18)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (0)
N(kok)
mg/l
10.5.10 93 27 87 0,63 68 4
23.2.10 91 33 58 2,1 59 5,1
29.6.09 99 3,8 96 0,18 54 5,7
16.2.09 81 71 83 0,85 58 5,2
17.11.08 96 14 91 0,43 86 1,7
23.9.08 98 7,9 99 0,063 70 3,7
16.6.08 65 130 38 3,1 4 12
20.5.08 98 7,4 98 0,11 78 2,7
11.2.08 94 21 88 0,58 53 5,9
keskiarvo 90,6 82 58,9

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö Turussa. Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan Maarian altaan kaukosuojavyöhyke lasketaan kuuluvaksi ranta-alueisiin ja ranta-alueilla käymäläjätevedet tulee johtaa umpisäiliöön. Pesuvedet voidaan käsittelyn jälkeen johtaa ojaan tai imeyttää maahan.

Kiinteistön käytön kuvaus: Kiinteistön harmaiden vesien määräksi on oletettu 80 l/hlö/vrk.

Järjestelmän kuvaus: Meltex Oy Plastics:n Rona -sakojärjestelmä ja umpisäiliö asennettiin tontille vuonna 2003. Järjestelmä otettiin käyttöön talon valmistuttua elokuun lopussa 2004.

Pellon savisuuden vuoksi maahanimeyttämö ei soveltunut kohteeseen. Päädyttiin ratkaisuun, jossa pesu- ja keittiövedet johdetaan maasuodattamon kautta ojaan. Maasuodattamo voitiin toteuttaa perinteisenä maasuodattamona, koska kohteessa oli syvät purkuojat ja riittävästi tilaa. Maasuodattamon jälkeen puhdistuneet jätevedet johdetaan kokoomakaivon kautta ojaan.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin. Näytteenottoseuranta on päättynyt. Näytteenottotulokset ovat alla olevassa taulukossa.

Taulukko. Maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (83)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (18)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (0)
N(kok)
mg/l
18.5.09 100 1,4 80 1 51 6,1
22.9.08 100 1 76 1,2 66 4,3
17.4.08 100 1 83 0,86 82 2,2
10.7.07 100 1,5 68 1,6 66 4,3
16.1.07 100 1 94 0,32 75 3,1
11.9.06 100 1 81 0,97 30 8,8
29.5.06 100 1,3 32 3,4 38 7,7
keskiarvo 100 73,4 58,3

Vuosina 2004-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseurannassa. Näiden vuosien 5 näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 100 %, P(kok) = 87 %, N(kok) = 53,6 %

Kiinteistön kuvaus: Ruskolla savisella maaperällä sijaitseva kiinteistö.

Kiinteistön käytön kuvaus: Kiinteistön vedenkäytön harmaiden vesien osalta on oletettu 120 l/hlö/vrk. Huhtikuusta 2006 lähtien puhdistusteho on laskettu 80 l / hlö / vrk vedenkulutuksen mukaan.

Järjestelmän kuvaus: Jätevesien syntymistä vähennettiin kiinteistönomistajan valitseman erottelevan kuivakäymälän avulla. Sen jälkeen ratkaistavaksi jäi vielä pesu- ja keittiövesien käsittely. Tontin maaperä ei savisuutensa vuoksi soveltunut maahanimeytykseen, joten päädyttiin maasuodattamoratkaisuun. Purkuojan mataluuden, kallion pinnan läheisyyden ja pienen käytettävissä olevan tilan vuoksi maasuodattamo päätettiin toteuttaa FANN Ympäristötekniikka Oy:n In-Drän -horisontaalisena maasuodattamona. Saostussäiliöksi valittiin Alunda Polyeten Ab:n matala (korkeus < 1 m) SA 2000 -saostussäiliö. Horisontaalinen In-Drän -maasuodattamo on erittäin matala järjestelmä ja sitä käytettäessä saadaan matalatkin purkuojat riittämään. Järjestelmä otettu käyttöön 2005.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko. Horisontaalisen In-Drän maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (67)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (0)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (0)
N(kok)
mg/l
4.10.10 99 3 62 1,9 62 4,7
22.2.10 99 3 96 0,19 92 0,99
17.11.09 100 1,5 91 0,47 87 1,6
18.5.09 100 1 96 0,22 92 1
17.11.08 100 1 97 0,45 92 1
17.3.08 100 1,2 93 0,34 89 1,4
12.11.07 100 1 96 0,22 92 1
10.7.07 99 2,8 93 0,33 73 3,4
26.2.07 100 1,1 99 0,065 92 1
27.11.06 100 1 96 0,19 70 3,7
14.8.06 99 5,3 97 0,15 82 2,2
26.4.06 98 7,3 97 0,13 83 2,1
keskiarvo 99,5 92,8 83,8

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseurannassa. Tämän vuoden 4 näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 98,3 %, P(kok) = 95,5 %, N(kok) = 70 %

Kiinteistön kuvaus: Parainen, lähellä rantaa ja naapureita.

Kiinteistön käytön kuvaus: Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 80 l/hlö/vrk. Kiinteistön omistajan arvion mukaan kohteessa kulutetaan erittäin vähän vettä.

Järjestelmän kuvaus: Jätevedenkäsittely haluttiin laittaa kuntoon, jotta kiinteistön talousvesikaivo ei pilaantuisi. Rannan ja naapureiden läheisyyden vuoksi päädyttiin ratkaisuun, jossa wc-vedet johdetaan umpisäiliöön. Pesu- ja keittiövedet käsitellään Green Rock Oy:n Green Pack Mini Sako 3 -pienpuhdistamossa ja puhdistettu jätevesi johdetaan ojaan.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut kohtalaisesti. Orgaanista ainesta ei ole poistunut riittävästi, mutta fosforin ja typen poistokyky on riittävän hyvä useimmissa näytteissä. Orgaanisen aineen heikon puhdistustehon takia suodatinmateriaalin kunto tarkistettiin, jolloin se näytti olevan kunnossa, mutta näkyvää biofilmiä (mikrobien muodostama kerros joka puhdistaa jätevettä) ei näyttänyt syntyneen suodatinkiekkoihin. Viemärin ilmanvaihdon epäiltiin olevan riittämätön ja syksyllä 2006 kohteeseen asennetaan viemärin lisätuuletusputki. Putki kulkee talon ulkoseinää katonrajaan asti. Marraskuussa 2006 saostuskaivot oli tyhjennytty vähän ennen näytteenottoa, mikä vaikuttanee tulokseen heikentävästi.

Taulukko. Green Pack Mini Sako 3, puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (83)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (18)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (0)
N(kok)
mg/l
29.5.07 57 160 52 2,4 4 12
16.1.07 60 150 44 2,8 4 12
27.11.06 0 1200 0 14 0 100
29.5.06 75 95 70 1,5 0 19
keskiarvo 48 41,5 2

Vuosina 2004-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseurannassa. Näiden vuosien 6 näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 73,8 %, P(kok) = 51,3 %, N(kok) = 38,2 %

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistön kesäkeittiö. Vedenkäytön oletetaan olevan 80 l/hlö/vrk, jos kiinteistöllä ei ole vesimittaria tai muuta tapaa mitata vedenkulutusta.

Kiinteistön käytön kuvaus: Kesäkeittiö on osa-aikaisessa käytössä. Puhdistamoon tulevan jäteveden oletetaan vastaavan keskimääräistä puhdistamatonta kotitalousjätevettä. Puhdistamon jäteveden väkevyydestä ei ole tarkkaa tietoa.

Järjestelmän kuvaus: Biologiseen BioBox pienpuhdistamoon johdetaan kesäkeittiöstä tulevat pesuvedet.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo toimi hyvin. BOD7ATU -arvo, kokonaisfosfori ja kokonaistyppipitoisuus alittivat raja-arvot. Näytettä otettaessa jouduttiin juoksuttamaan kesäkeittiöstä vettä, että saostussäiliöosiosta valui vettä BioBox -puhdistamoon riittävän näytemäärän saamiseksi.

Taulukko. Raita Biobox puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (83)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (18)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (0)
N(kok)
mg/l
14.9.09 93 25 50 2,5 25 9,4
21.6.10 98 7,2 80 0.98 74 3,3
13.9.10 98 9,3 70 1,5 22 9,7
keskiarvo 96 67 40

Maapuhdistamot

Kiinteistön kuvaus: Paimiossa sijaitsevan kiinteistö. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kohteen jätevesijärjestelmäksi on valittu tavallinen maasuodattamo. Järjestelmä sopii hyvin kohteeseen, koska kohteessa oli syvät purkuojat, riittävästi tilaa ja maaperä ei savisuutensa vuoksi sopinut imeytykseen. Maasuodattamosta puhdistuneet jätevedet johdetaan kokoomakaivon kautta ojaan. Uponor Suomi Oy:n maasuodattamo ja kolmiosainen saostussäiliö asennettiin helmikuussa 2002 ja otettiin käyttöön maaliskuussa 2002.

Järjestelmän toiminta: Näytteet otetaan sakkapesällisestä kokoomakaivosta. Puhdistamo on toiminut melko hyvin. Orgaanisen aineen ja typen puhdistusteho on ollut riittävän tehokasta. Puhdistamon fosforinpoistokyky on heikentynyt käyttövuosien mukana. Fosforinpoistoa voitaisiin tehostaa lisäämällä maasuodattamon yhteyteen fosforinpoistoyksikkö. Näytteenottoseuranta on päättynyt, koska kiinteistö liittyi viemäriverkkoon.

Taulukko 2. Maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
16.11.09 100 1 68 5,8 61 46
29.6.09 100 1 61 7,1 61 45
15.12.08 100 1,4 78 4 81 22
19.5.08 100 1,5 59 7,5 66 40
15.10.07 100 1 67 6 73 31
28.5.07 100 1 62 7 55 53
26.3.07 100 1,3 74 4,8 69 36
28.11.06 100 1 86 2,6 85 18
14.8.06 100 1 75 4,5 50 58
24.4.06 99 2,2 74 4,7 64 42
keskiarvo 99.9 70,4 66,5

Vuosina 2002–2005 kohde on ollut AHA21-projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 19 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 99,5 %, P(kok) = 83,4 %, N(kok) = 70,4 %

Kiinteistön kuvaus: Maskussa sijaitsevassa kiinteistössä asuu neljä henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kohteen jätevesijärjestelmänä toimii maasuodattamo, jonka jälkeen puhdistuneet jätevedet johdetaan avo-ojaan. Maasuodattamon jälkeen on asennettu fosforinpoistokaivo, massaa ei vielä ole otettu käyttöön. Maasuodattamo otettu käyttöön vuonna 2006.

Järjestelmän toiminta: Näytteet otetaan sakkapesällisestä kokoomakaivosta. Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko 1. Maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
17.8.11 99 3 98 0,45 94 6,7
19.5.11 99 3 79 3,9 61 46
1.1.11 99 3 99 0,26 95 6,4
4.10.10 99 3 80 3,6 41 69
29.3.2010 99 3 93 1,2 90 12
12.10.09 100 1 91 1,7 75 29
12.5.09 100 1 99 0,13 98 2,7
18.11.08 100 1 90 1,9 83 20
16.6.08 97 12 83 3,1 52 56
keskiarvo 99,1 90,2 76,6

Kiinteistön kuvaus: Paraisilla sijaitsevalla kiinteistöillä asuu kaksi henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kohteen jätevesijärjestelmänä toimii biotiitillä tehostettu maasuodattamo, jonka jälkeen puhdistuneet jätevedet johdetaan avo-ojaan. Maasuodattamo on otettu käyttöön vuonna 2009.

Näytteet otetaan sakkapesällisestä kokoomakaivosta.

Järjestelmän toiminta: Arvio tulee useamman näytteenottokerran jälkeen.

Taulukko 3. Maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
21.6.2010 95 19 89 2 83 20
10.5.2010 94 27 90 1,8 83 20
keskiarvo 94,5 89,5 83

 

Kiinteistön kuvaus: Ruskolla sijaitsevassa kiinteistössä asuu yksi henkilö. Kiinteistön vedenkäyttömäärääksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kohteessa on hyödynnetty vanhat betoniset saostussäiliöt, jotka suunnitteluvaiheen kuntotarkistuksessa todettiin hyväkuntoisiksi. Jätevesi pumpataan saostussäiliöiden jälkeen mäen toiselle puolelle, metsän laidalle rakennettuun maasuodattimeen. Fosforinpoistokyvyn tehostamiseksi maasuodattamoon asennettiin lisäksi biotiittikerros. Maasuodattamon jälkeen puhdistunut vesi johdetaan painovoimaisesti avo-ojaan. Kohteeseen asennettiin helmikuussa 2006 maasuodinbiotiitilla tehostettu, matalaan perustettu maasuodattamo. Järjestelmä otettu käyttöön vuonna 2006.

Näytteet otetaan sakapesällisestä kokoomakaivosta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistustulokset ovat erittäin hyviä. Järjestelmään on päässyt vesiä läheisestä ojasta, mikä on laimentanut näytteitä ja näin ollen näytetulokset ovat todellisuutta parempia. Näytteenottoseurantaa ei jatketa ennen kuin tilanne on korjattu.

Taulukko 4. Biotiitillä tehostetun maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
17.3.08 100 1,6 92 1,4 88 14
12.11.07 100 1,1 99 0,24 94 7,5
10.7.07 100 1,2 92 1,5 57 50
26.2.07 100 1,1 99 0,23 85 18
keskiarvo 100 95,5 81

 

Järjestelmän kuvaus: Tontin maaperä ei soveltunut maahanimeytykseen savisuutensa vuoksi, niinpä päädyttiin maasuodattamoratkaisuun. Purkuojan mataluuden vuoksi maasuodattamo päätettiin toteuttaa FANN Ympäristötekniikka Oy:n In-Drän-moduulien avulla horisontaalisena maasuodattamona. Horisontaalinen malli on erittäin matala ja sitä käytettäessä saadaan matalatkin purkuojat riittämään. Saostussäiliöksi valittiin Alunda Polyeten Ab:n matala (korkeus < 1 m) SA 2000 -saostussäiliö. Järjestelmään johdetaan kaikki kiinteistössä syntyneet jätevedet. Suodattamosta puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaan. Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2002.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut orgaanisen aineen ja typenpoiston osalta hyvin. Fosforinpoistotehokkuudessa on esiintynyt vaihteluita ja vuodesta 2010 lähtien puhdistamon fosforinpoisto on toiminut huonosti. Fosforinpoistoa ei ole tehostettu. Fosforituloksissa näkyi alussa jaksottaista huononemista, mikä todennäköisesti johtuu liian pitkän tyhjennysvälin aiheuttamasta lietteen karkaamisesta. Saostussäiliö tyhjennettiin alkuun vain kerran vuodessa, vaikka suositus on tyhjentää se puolen vuoden välein. Nykyään tyhjennys tehdään kaksi kertaa vuodessa

Taulukko 1. In-Drän horisontaalisen maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
18.12.14 99 5,1 47 9,7 72 33
26.11.13 98 10 0 69 68 37
21.10.13 98 8,7 0 65 67 38
30.10.12 99 5 0 30 74 30
26.9.12 97 12 0 25 79 25
28.6.12 99 4,2 24 14 82 21
21.5.12 96 17 13 16 54 54
29.9.11 98 10 0 22 87 15
21.6.11 99 5,1 0 23 74 30
9.2.11 94 27 0 33 49 59
10.11.10 99 5 2 18 21 92
21.6.10 98 6,6 24 14 52 56
23.2.10 93 30 2 18 46 63
17.11.09 99 4 53 8,7 62 44
25.5.09 98 6,4 53 8,6 49 59
16.2.09 98 9,3 25 13 55 52
15.12.08 98 7,2 66 6,3 82 21
19.5.08 96 18 0 21 44 65
10.12.07 99 3,2 89 2,1 91 10
11.9.07 98 7,7 18 15 48 61
26.3.07 91 36 48 9,5 76 28
28.11.06 98 9,8 60 7,3 86 16
9.10.06 98 10 65 6,4 79 24
14.8.06 96 16 45 10 74 30
28.6.06 96 17 50 9,1 59 48
24.4.06 99 3,8 84 3 88 14
keskiarvo 97,3 29,5 66,1

Vuosina 2002-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 12 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 97,1 %, P(kok) = 54 %, N(kok) = 56,4 %

 

Kiinteistön kuvaus: Turussa sijaitsevan kiinteistö. Remontin yhteydessä kiinteistöön lisättiin vesivessa, joten jätevesijärjestelmä piti uusia hajajätevesiasetusten vaatimusten mukaiseksi. Kiinteistön vedenkäyttömäärä on vesimittarin mukaan 70 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Matalan purkuojan ja kallion läheisyyden vuoksi maasuodattamo päätettiin toteuttaa FANN Ympäristötekniikka Oy:n horisontaalisena In-Drän maasuodattamona. Järjestelmään johdetaan kaikki kiinteistössä syntyneet jätevedet. Suodattamosta puhdistetut jätevedet johdetaan purkuojaan. Järjestelmä asennettiin joulukuussa 2003 ja otettiin käyttöön maaliskuussa 2004. Järjestelmän käytön yhteydessä todettiin, että puhdistamon jako- ja näytteenottokaivot eivät olleet tiiviitä. Kaivot vaihdettiin sileästä putkesta tehtyihin kaivoihin, joiden saumat on hitsattu kiinni. Lisäksi tuuletusputkien päässä olevat tuuletushatut vaihdettiin 90-asteisiin kulmiin ja näin puhdistamon tuuletus saatiin toimimaan. Vuonna 2012 järjestelmään asennettiin fosforinpoistokemikaalin annostelija (FANN FosFighter), joka sijaitsee sisätilassa ja annostelee kerran vuorokaudessa fosforinpoistokemikaalia talolta puhdistamolle lähtevään viemäriin.

Järjestelmän toiminta: Näytteet otetaan sakkapesällisestä kokoomakaivosta. Puhdistamo on toiminut hyvin. Pitkäaikaisten keskiarvojen mukaan puhdistamon orgaanisen aineen ja kokonaistypen poistotehot ovat olleet erittäin hyvät.

Taulukko 2. In-Drän horisontaalisen maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
18.12.13 98 11 94 1,8 67 66
25.9.13 100 3 92 2,4 64 73
28.5.13 99 6,2 84 4,8 54 92
25.3.13 98 17 52*) 15 45 110
27.11.12 99 6,7 81 6 70 61
29.8.12 98 14 86 4,4 75 50
28.6.12 98 12 72 8,9 73 55
24.5.12 98 11 71 9,1 73 55
19.10.11 98 11 65 11 73 54
16.8.11 97 18 30 21 60 81
28.2.11 99 9,3 52 15 45 110
1.11.11 98 12 65 11 51 98
4.10.10 100 3 83 5,5 69 63
1.6.10 99 7,7 87 3,8 57 80
22.2.10 90 14 52 15 61 79
12.10.09 100 1,3 70 9,3 83 34
17.8.09 98 13 49 16 67 67
18.5.09 93 53 82 5,8 30 140
22.9.08 100 2,1 65 11 68 64
14.4.08 98 11 76 7,5 87 27
14.1.08 100 3,2 87 4,1 93 14
17.9.07 99 9,8 68 10 66 68
26.2.07 96 31 86 4,4 57 87
27.11.06 100 2,7 91 2,7 92 16
15.8.06 97 21 70 9,5 71 59
26.4.06 100 2,9 99 0,37 98 3,5
keskiarvo 98,1 74,3 67,3

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Tämän vuoden 4 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 94,8 %, P(kok) = 63,3 %, N(kok) = 54,3 %

*) Näytteenottoaikaan 25.3.2013 fosforinpoistokemikaalin annostelijassa oli toimintahäiriö (laitteessa oli ilmalukko), joka on korjattu näytteenoton jälkeen.

Kiinteistön kuvaus: Paimiossa sijaitsevan kiinteistön jätevesiasiat laitettiin kuntoon remontin yhteydessä.

Järjestelmän kuvaus: Jäteveden käsittelyjärjestelmäksi valittiin kallionpinnan läheisyyden vuoksi FANN Ympäristötekniikka Oy:n In-Drän -maasuodattamo. In-Drän -moduuleilla toteutettu järjestelmä vie vähemmän tilaa koska sillä pystytään madaltamaan maapuhdistamon korkeutta. Saostussäiliöksi valittiin matala (korkeus < 1 m) Alunda Polyeten Ab:n SA 2000 -saostussäiliö. Järjestelmään johdettiin kaikki kiinteistössä syntyvät jätevedet. Suodattamosta puhdistetut jätevedet johdettiin purkuojaan. In-Drän -maasuodattamo ja SA 2000 -saostussäiliö asennettiin vuonna 2004. Puhdistamo otettu käyttöön vuonna 2005.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut melko hyvin. Fosforinpoistotehokkuus on heikentynyt viimeisen vuoden aikana. Kokoomakaivoa ei ole puhdistettu ja sinne laskeutunut sakka heikentää näytetulosta erityisesti fosforinpoistotehokkuuden osalta.

Taulukko 3. In-Drän maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
10.11.10 93 28 40 11 65 41
21.6.10 99 3 40 11 66 40
23.2.10 86 59 0 62 39 71
17.11.09 95 21 0 30 41 69
25.5.09 95 5,1 0 19 57 50
16.2.09 94 25 2 18 61 46
15.12.08 100 1 98 0,39 95 57
19.5.08 95 21 35 12 60 47
15.10.07 100 1 86 2,5 71 34
11.9.07 99 7,4 99 0,29 64 73
28.5.07 99 3,7 85 2,7 61 46
15.1.07 99 2,4 76 4,4 91 10
28.11.06 100 1 99 0,26 93 8
9.10.06 99 4,7 95 0,9 79 24
14.8.06 99 3,6 83 3,1 46 63
28.6.06 97 12 58 7,7 57 50
24.4.06 100 1,5 98 0,45 85 18
keskiarvo 97 58,5 66,5

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseurannassa. Tämän vuoden 3 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 99 %, P(kok) = 92,7 %, N(kok) = 71,3 %

Kaivopuhdistamot

Kiinteistön kuvaus: Maskun Lemussa sijaitsevalla kiinteistöllä on yksi asuinrakennus, missä asuu viisi henkilöä. Kiinteistön vesimittarin mukaan vedenkulutus on 100 l/as*d. Kiinteistön vedenhankinta tapahtuu kunnan vesijohtoverkosta. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistusvaatimukset.

Järjestelmän kuvaus: Kaivopuhdistamoon johdetaan kiinteistön kaikki jätevedet. Puhdistamo on asennettu vuoden 2006 lopussa vanhoihin saostuskaivoihin, jotka on muutettu näin ollen biologis-kemialliseksi pienpuhdistamoksi. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan tontilla sijaitsevaan avo-ojaan.

Järjestelmän toiminta: Kaivopuhdistamo on toiminut keskimäärin melko hyvin. Eloperäisen aineen (BOD7) ja typen osalta keskimääräiset puhdistustulokset täyttävät pilaantumiselle herkkien alueiden ohjeelliset puhdistusvaatimukset eli perustasoa tiukemmat vaatimukset. Puhdistamon fosforinpoistoteho on ajoittain jäänyt perustason puhdistusvaatimuksen alle, mutta keskimääräinen fosforinpoisto (77 %) täyttää selvästi perustason vaatimuksen (70 %). Typenpoistoteho on jäänyt perustason (30 %) alapuolelle kerran vuosina 2007 ja 2010 sekä kolmella näytteenottokerralla vuosina 2017-18.

Taulukko 1. Kaivopuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Masku. Ensimmäisellä rivillä suluissa olevat luvut ovat kyseisen kohteen puhdistusvaatimukset (%).

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
-80 % mg/l -70 % mg/l -30 % mg/l
16.9.2020 99 3 74 5,7 39 86
23.6.2020 99 3 41 13 94 8
11.3.2020 99 3 76 5,2 41 83
24.9.2019 98 9,4 76 5,3 36 89
28.5.2019 99 3 70 6,6 96 5
18.2.2019 95 25 70 6,6 44 78
15.10.2018 68 160 95 1,1 0 140
26.6.2018 97 13 96 0,94 38 87
14.3.2018 94 28 87 2,8 39 86
12.12.2017 87 63 97 0,7 21 110
26.9.2017 92 41 92 1,8 21 110
9.5.2017 99 3 68 7 54 65
13.12.2016 99 3 14 19 49 72
5.7.2016 99 3 45 12 39 86
2.2.2016 99 3 66 7,4 39 86
1.12.2015 99 3,3 0 25 39 86
20.5.2015 99 6,8 23 17 45 77
14.4.2015 99 4,1 18 18 49 71
1.12.2014 90 51 86 3,1 47 74
16.9.2014 96 18 84 3,6 56 62
18.8.2014 99 7,2 79 4,6 49 71
18.12.2013 99 3 69 6,9 54 65
21.10.2013 99 3 76 5,3 54 65
25.9.2013 99 3 77 5,1 36 90
25.3.2013 95 27 89 2,4 47 74
17.12.2012 99 3 80 4,5 37 88
29.8.2012 99 5 76 5,2 56 61
26.6.2012 99 3 80 4,3 74 36
24.5.2012 96 18 80 4,3 68 45
8.12.2011 94 30 87 2,8 54 65
8.11.2011 99 4,2 85 3,4 34 93
19.10.2011 99 3 85 3,2 46 75
19.5.2011 99 3 80 4,3 59 57
4.10.2010 99 3 81 4,2 51 68
10.8.2010 99 3 93 1,6 26 103
29.3.2010 99 3 99 0,23 85 21
22.2.2010 99 7,5 99 0,14 56 61
12.10.2009 99 6,4 97 0,65 61 55
17.8.2009 98 9 89 2,4 69 44
18.5.2009 98 8,2 98 0,54 52 67
19.1.2009 96 18 98 0,52 45 77
18.11.2008 99 5,3 99 0,32 46 75
22.9.2008 97 15 97 0,71 39 86
16.6.2008 99 4 97 0,59 50 70
18.3.2008 99 7,2 98 0,55 39 86
22.1.2008 100 2,4 99 0,17 39 86
13.8.2007 94 29 93 1,5 14 120
24.4.2007 98 10 98 0,44 59 57
26.2.2007 98 9,8 89 2,4 63 52
16.1.2007 99 4,9 96 0,96 41 83
keskiarvo 95 77 47

Kiinteistön kuvaus: Nousiaisissa sijaitsevalla kiinteistöllä on yksi asuinrakennus, jossa asuu kaksi henkilöä. Kiinteistön vesimittarin mukaan vedenkulutus on 101 l/as*d. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistusvaatimukset.

Järjestelmän kuvaus: Kaivopuhdistamoon johdetaan kiinteistön kaikki jätevedet. Puhdistamo on asennettu helmikuun 2007 lopussa vanhoihin saostuskaivoihin, jotka on muutettu näin ollen biologis-kemialliseksi pienpuhdistamoksi. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan tontilla sijaitsevaan avo-ojaan.

Järjestelmän toiminta: Kaivopuhdistamo on toiminut kohtalaisesti. Vuosina 2013–2018 puhdistamon fosforinpoistotehossa on ollut ongelmia. Myös typenpoistotehossa on ollut välillä ongelmia, mutta keskimäärin puhdistamo on poistanut typpeä erittäin hyvin. Puhdistamon orgaanisen aineen (BOD7ATU) poistotehokkuus on ollut erittäin hyvä.

Taulukko 2. Kaivopuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Nousiainen. Ensimmäisellä rivillä suluissa olevat luvut ovat kyseisen kohteen puhdistusvaatimukset (%).

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
-80 % mg/l -70 % mg/l -30 % mg/l
16.9.2020 99 3 50 11 34 92
23.6.2020 99 4,6 17 18 41 82
11.3.2020 99 3 71 6,3 35 90
 24.9.2019  99 3  0 180  39 85
28.5.2019 99 4,9 40 13 94 9
18.2.2019 99 3 74 5,7 52 66
15.10.2018 99 5,5 50 11 38 86
28.8.2018 99 3 67 7,2 33 93
26.6.2018 97 16 0 23 48 72
12.12.2017 97 16 60 8,7 36 89
 26.9.2017 98 8,9 17 18 31 95
9.5.2017 99 6,3 89 2,4 57 60
13.12.2016 97 15 0 28 31 95
5.7.2016 99 6,7 56 9,6 37 88
16.5.2016 98 8,7 61 8,4 28 100
1.12.2015 99 3 36 14 31 96
20.5.2015 99 4,6 78 4,8 70 42
14.4.2015 96 21 0 40 43 79
1.12.2014 93 37 31 15 30 97
16.9.2014 95 27 0 41 21 110
18.8.2014 92 42 0 35 38 86
18.12.2013 95 27 31 15 29 98
26.11.2013 99 3 0 37 13 120
21.10.2013 99 3 64 7,8 37 88
25.3.2013 82 87 0 23 6 130
17.12.2012 99 6,1 96 0,86 13 120
29.8.2012 99 3 40 13 34 92
26.6.2012 99 3 54 10 31 95
24.5.2012 99 3 56 9,6 54 64
8.12.2011 98 8,2 75 5,4 55 62
17.8.2011 99 7,2 86 3,1 60 56
19.5.2011 99 3 81 4,2 37 88
11.1.2011 99 4,5 92 1,8 28 100
4.10.2010 99 6,5 89 2,4 78 31
10.8.2010 99 3,6 88 2,6 43 79
29.3.2010 99 5,3 84 3,4 55 62
22.2.2010 99 4,9 90 2,2 55 62
12.10.2009 100 1 84 3,5 42 81
17.8.2009 100 1,3 83 3,8 55 63
18.5.2009 98 12 79 4,5 58 58
19.1.2009 99 4,1 79 4,6 42 81
18.11.2008 99 3 84 3,4 53 65
22.9.2008 100 2,3 84 3,5 55 62
16.6.2008 98 9,1 81 4,1 49 71
18.3.2008 99 2,6 92 1,7 56 61
22.1.2008 100 2,2 93 1,6 46 75
12.11.2007 99 3 99 0,3 47 74
17.9.2007 100 1,6 81 4,2 44 78
10.7.2007 100 1,5 90 2,1 41 82
keskiarvo 98 59 43

Järjestelmän kuvaus: Vanha saostussäiliöjärjestelmä on saneerattu biologis-kemialliseksi puhdistamoksi. Jätevesijärjestemään johdetaan yhden kiinteistön jätevedet.

Toiminnan kuvaus: Arvio toiminnasta tulee useamman näytteenottokerran jälkeen.

Taulukko 3. PA Kaivo Sa:n puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
29.9.11 79 86 0 31 21 92
4.4.2011 84 67 0 34 14 100
3.11.10 79 88 80 3,7 67 39
21.6.10 98 6,4 79 3,9 25 88
keskiarvo 85 40 32

Pienet laitepuhdistamot

Wehoputs

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Paimiossa. Puhdistamoon johdetaan lastenkotina ja kouluna toimivan rakennuksen jätevedet. Puhdistamoon tulee noin 20 henkilön jätevedet ja keskimääräinen vedenkulutus on arviolaskelman mukaan 114 l/as*d. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perusteason puhdistusvaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Puhdistamo on asennettu vuonna 2014. Näytteet otetaan puhdistamon vieressä olevasta näytteenottokaivosta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Puhdistamon orgaanisen aineksen ja kokonaistypen poistoteho on ollut erittäin hyvä, mutta fosforinpoistotehossa on ollut välillä ongelmia. Kuitenkin vuosina 2017-19 fosforinpoistoteho on ollut erittäin hyvä.

Taulukko 1. Wehoputs 20 -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Paimio. Ensimmäisellä rivillä suluissa olevat luvut ovat kohteen puhdistusvaatimukset (%).

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
-80 % mg/l -70 % mg/l -30 % mg/l
21.9.2022 100 1,0 98 0,4 97 3
28.6.2022 98 6,9 95 0,9 93 9
15.2.2022 98 7,4 95 0,9 89 14
16.12.2021 98 7,9 94 1,2 77 28
21.10.2021 99 6,2 96 0,8 89 13
29.6.2021 98 8,4 96 0,7 94 7
30.9.2020 99 4,4 90 1,9 90 12
18.8.2020 98 8,6 77 4,5 90 12
11.3.2020 92 37 75 4,8 35 80
24.9.2019 99 3 96 0,69 92 10
13.8.2019 99 3 98 0,44 90 12
18.2.2019 99 4,2 97 0,62 76 30
15.10.2018 98 9,8 85 2,9 67 41
28.8.2018 99 3,6 96 0,82 62 47
14.3.2018 98 7,4 98 0,47 78 27
26.9.2017 98 7,9 84 3,1 93 9
28.6.2017 99 4,3 90 2 87 16
9.5.2017 98 9,4 90 1,9 50 61
13.12.2016 98 9,3 59 7,9 58 52
5.7.2016 98 8,1 90 2 88 15
2.2.2016 98 10 64 7 79 26
27.10.2015 99 3 93 1,3 85 18
20.5.2015 99 3 99 0,2 80 24
14.4.2015 96 16 53 9,1 69 38
1.12.2014 96 19 0 29 40 74
16.9.2014 99 4 77 4,5 83 21
18.8.2014 97 12 59 8 85 18
keskiarvo 98 83 78

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö Liedossa. Puhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön ja kahden hengen jätevedet. Puhdistustulokset on laskettu kiinteistön ilmoitetun vedenkäyttömäärän 111 l/as*d mukaan.

Järjestelmän kuvaus:  Järjestelmä asennettiin ja otettiin käyttöön vuonna 2009. Järjestelmäksi on valittu WehoPuts 5 -panospuhdistamo. Näytteet otetaan kokoomakaivosta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko 2. Wehoputs 5 -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Lieto.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
8.11.11 99 3,3 93 1,3 59 52
12.4.11 99 3,4 95 0,9 76 30
10.11.10 99 3 98 0,43 74 33
14.9.10 100 0,94 92 1,6 75 32
21.6.10 99 3 92 1,6 56 56
10.5.10 97 12 96 0,7 53 59
22.2.10 99 5,7 90 2 67 41
12.10.09 97 12 90 1,9 68 40
keskiarvo 99 93 66

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö Sauvossa. Puhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön jätevedet. Puhdistustulokset on laskettu kiinteistön vuonna 2011 ilmoitetun vedenkäyttömäärän 135 l/as*d mukaan.

Järjestelmän kuvaus: Järjestelmä asennettiin ja otettiin käyttöön vuonna 2006. Järjestelmäksi valittiin KWH-Pipe Oy:n WehoPuts 5 -puhdistamo. WehoPuts-pienpuhdistamo toimii panosperiaatteella eli puhdistamo käsittelee ja puhdistaa jaksottaisesti tietyn kokoisen annoksen jätevettä yhdellä kertaa. Puhdistamon lietteenpoisto tapahtuu automaattisesti lietepussiin, joka tyhjennetään normaalisti 3-4 kertaa/vuodessa. Ylijäämäliete on suositeltavaa jälkikompostoida ennen sen käyttöä maanparannukseen. Lietepussin ansiosta puhdistamon ylimäärälietteen poistamiseksi ei tarvita loka-autoa. Näytteet otetaan laskeutusvaiheen lopulla, juuri ennen ulospumppausta puhdistamon sisältä, kirkastuneesta vedestä.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Orgaanisen aineksen ja typenpoiston osalta puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko 3. Wehoputs 5 -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Sauvo.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
13.8.13 98 8,5 79 3,5 84 17
27.11.12 96 14 91 1,5 60 41
21.5.12 97 11 91 1,4 96 3,8
12.12.11 99 3,0 97 0,5 53 49
4.4.11 98 5,7 14 14 62 39
21.6.10 99 6,6 80 4,5 80 28
10.5.10 99 4,9 92 1,8 81 26
16.11.09 99 4,3 87 2,9 75 35
25.5.09 98 10 69 6,9 50 59
15.12.08 99 5,2 73 6 61 55
20.10.08 98 8,1 88 2,6 66 47
25.8.08 99 4,8 79 4,7 79 29
14.4.08 99 6,7 69 6,9 62 53
10.12.07 100 1,4 94 1,4 60 56
15.10.07 99 2,7 94 1,3 64 51
14.8.07 99 6 71 6,4 69 44
28.5.07 98 9,8 18 18 54 65
2.4.07 95 24 50 11 34 93
15.1.07 98 12 75 5,6 54 65
12.12.06 97 13 55 10 40 84
keskiarvo 98 73 64

Kiinteistön kuvaus: Koulukiinteistö Maskussa. Kohde on koulu, jota laajennettiin ja rakennusluvan saamiseksi oli ratkaistava koulun jätevesien käsittely.

Järjestelmän kuvaus: Järjestelmän valinnassa huomioitiin, että koulu tullaan muutaman vuoden kuluttua liittämään kunnan viemäriverkkoon. Mitoituksessa huomioitiin, että koulussa oli 150 oppilasta ja tulevaisuudessa oppilasmäärän arvioitiin kasvavan 175:een. Järjestelmä asennettiin kesällä 2005 ja otettiin käyttöön elokuussa lukukauden alkaessa. Järjestelmäksi valittiin KWH-Pipe Oy:n WehoPuts 12 -puhdistamo. Näytteet on otettu laskeutusvaiheen lopulla, juuri ennen ulospumppausta puhdistamon sisältä, kirkastuneesta vedestä, koska kokoomakaivoa ei ole.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin. Koulujen alkaessa kestää n. kuukauden ennenkuin puhdistamo toimii täydellä puhdistusteholla.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin. Koulujen alkaessa kestää n. kuukauden ennenkuin puhdistamo toimii täydellä puhdistusteholla.

Taulukko 4. Wehoputs 12 -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Seikelän koulu.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
18.11.08 91 39 93 1,3 60 4
23.9.08 98 6,9 86 2,6 69 36
18.3.08 100 1,7 94 1,1 85 18
22.1.08 100 2 99 0,15 85 18
13.11.07 99 4 90 1,9 85 17
24.4.07 99 3 98 0,28 67 39
26.2.07 99 3,6 98 0,43 82 21
12.12.06 96 6,2 97 0,25 78 15
12.9.06 96 17 29 13 0 150
27.4.06 98 9 95 1 65 41
9.11.05 100 1,1 56 8 14 2,4
keskiarvo 98 85 63

Uponor

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Raisiossa. Kiinteistöllä on yksi asuinrakennus, jossa asuu 2 henkilöä. Kiinteistössä ei ole vesimittaria ja vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d vuoden 2019 helmikuuhun asti. Kiinteistön omistaja on vaihtunut alkuvuodesta 2019 ja nykyisen vedenkäyttömäärän on laskettu olevan 54 litraa/hlö*vrk. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistusvaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Clean I -panospuhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön kaikki jätevedet. Puhdistamo on otettu käyttöön syyskuussa 2009. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan tontilla sijaitsevaan avo-ojaan.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut keskimäärin erittäin hyvin lukuun ottamatta näytteenottokertaa 21.10.2013, jolloin puhdistamon kemikaalisyötössä oli toimintahäiriö ja samaan aikaan kiinteistöllä oli vesivuoto. Näytteenottokerralla 25.3.2013 on ollut ongelmia puhdistamon fosforinpoiston kanssa. Puhdistamo on poistanut jätevedestä eloperäistä ainesta (BOD7atu) ja typpeä erittäin hyvin. Myös keskimäärinen fosforinpoistoteho (88 %) täyttää pilaantumiselle herkkien alueiden ohjeellisen vaatimuksen (85 %).

Taulukko 1. Clean I -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Raisio. Ensimmäisellä rivillä suluissa olevat luvut ovat kohteen puhdistusvaatimukset (%).

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
-80 % mg/l -70 % mg/l -30 % mg/l
21.9.2022 100 1,6 78 9,1 58 110
28.6.2022 100 2,8 90 4,0 58 110
15.2.2022 100 1,5 94 2,3 46 140
16.12.2021 99 13,0 61 16,0 27 190
21.10.2021 100 6,6 75 10,0 50 130
29.6.2021 100 2,2 96 1,5 58 110
23.6.2020 99 3 96 1,8 54 120
11.3.2020 99 10 61 16,0 63 95
24.9.2019 99 5,5 81 7,7 58 110
13.8.2019 99 6,8 91 3,8 71 74
18.2.2019 97 12 98 0,3 87 15
28.8.2018 99 3 99 0,1 98 2
26.6.2018 99 4,4 98 0,31 69 36
14.3.2018 98 7,7 93 1,2 45 64
31.10.2017 99 3 99 0,15 92 10
23.8.2017 99 3 99 0,2 63 43
9.5.2017 96 17 94 1,1 65 41
13.12.2016 99 3 97 0,49 66 40
5.7.2016 98 9,6 97 0,46 72 33
2.2.2016 98 7,6 95 0,84 91 11
1.12.2015 99 3,6 99 0,13 94 7
20.5.2015 99 3 99 0,2 81 22
14.4.2015 98 9,5 97 0,49 70 35
 1.12.14 99 3 99 0,2 79 25
16.9.2014 99 3 99 0,26 73 31
18.8.2014 99 3 99 0,22 70 35
21.10.13*) 0 460 0 35 0 180
28.5.2013 99 3 97 0,5 57 50
25.3.2013 94 24 2 18 56 51
27.11.2012 99 3 98 0,4 73 32
30.10.2012 99 3,1 98 0,3 86 16
29.8.2012 99 3 93 1,2 82 21
26.6.2012 99 5 95 1 72 33
19.10.2011 99 5 98 0,3 66 40
16.8.2011 99 3 97 0,5 92 9
28.2.2011 96 16 86 2,6 71 34
1.1.2011 98 7 91 1,7 52 56
4.10.2010 99 3 97 0,5 79 25
10.8.2010 98 7,7 75 4,5 68 37
1.6.2010 98 7,3 91 1,6 77 27
29.3.2010 99 3,1 99 0,3 91 10
22.2.2010 99 4,6 89 2,1 69 36
keskiarvo 96 88 68

*) puhdistamon kemikaalisyötössä on ollut toimintahäiriö ja samanaikaisen kiinteistöllä olleen vesivuodon takia puhdistamon ylivuotoputkesta on ilmeisesti päässyt puhdistamatonta jätevettä näytteenottokaivoon.

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö Liedossa. Kiinteistöllä on yksi asuinrakennus, jossa asuu 4 henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömäärä on vesimittarin mukaan 90 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Clean I -panospuhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön kaikki jätevedet. Puhdistamo on otettu käyttöön loppuvuodesta 2009. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan tontilla sijaitsevaan avo-ojaan.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Puhdistamon typenpoistoteho on ollut toisinaan alhainen ja fosforinpoisteho muutaman kerran heikko, mutta keskimäärin puhdistamon puhdistustulokset täyttävät selkeästi hajajätevesiasetuksen vähimmäisvaatimukset.

Taulukko 2. Uponor-prosessisäiliön puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Lieto. Ensimmäisellä rivillä suluissa olevat luvut ovat kohteen puhdistusvaatimukset (%).

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
1.12.15 90 57 64 8,7 23 120
20.5.15 68 180 76 5,9 0 170
14.4.15 89 59 76 5,9 4 150
1.12.14 97 15 89 2,6 41 92
16.9.14 96 22 79 5,2 10 140
18.8.14 97 18 88 2,9 10 140
26.11.13 95 28 86 3,5 23 120
21.10.13 90 53 10 22 16 130
28.5.13 96 21 91 2,2 40 94
27.11.12 96 23 76 5,9 16 130
30.10.12 94 36 79 5,2 23 120
26.9.12 97 18 77 5,7 51 77
28.6.12 84 88 22 19 0 170
8.11.11 98 9,7 91 2,3 54 72
20.10.11 97 15 59 10 50 78
19.5.11 97 19 94 1,4 29 110
12.4.11 96 20 91 2,1 29 110
10.11.10 95 29 78 5,3 81 30
14.9.10 97 16 92 1,9 84 25
21.6.10 97 14 85 3,6 36 100
10.5.10 99 8 94 1,4 36 100
keskiarvo 93,6 76,0 31,2

Kiinteistön kuvaus: Paimiolaisessa kiinteistössä asuu yksi henkilö. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kiinteistönomistaja päätyi Uponor Suomi Oy:n Upoclean 5 -pienpuhdistamoon (nyk. 7), koska se vei vähän tilaa ja oli maasuodattamoa helpompi sijoittaa metsäiselle tontille. Puhdistamoon johdetaan kaikki jätevedet ja puhdistetut jätevedet johdetaan näytteenottokaivon kautta ojaan. Laite asennettiin joulukuussa 2001 ja se otettiin käyttöön huhtikuun lopussa vuonna 2002. Laitteen asennuksen suorittivat Viljo Ojala Liedosta sekä Rakennustyö Ketola Oy Paattisilta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Kiinteistöllä on käytetty fosfaatittomia pesuaineita vuoden 2004 alusta lähtien. Puhdistustulosten mukaan fosfaatittomilla pesuaineilla voidaan huomattavasti pienentää ympäristöön pääsevän fosforin määrää.

Taulukko 3. Upoclean 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Paimio.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
15.12.08 99 2,3 84 3 33 78
19.5.08 99 2,5 95 0,91 47 62
10.12.07 100 1 97 0,51 52 56
11.9.07 99 2,3 97 0,57 42 68
28.5.07 99 3 93 1,2 52 56
26.3.07 97 14 94 1,1 54 54
28.11.06 99 2,2 99 0,18 61 46
14.8.06 100 1 98 0,33 61 45
24.4.2006 99 3,5 98 0,37 64 42
keskiarvo 99 95 51,8

Vuosina 2002-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 17 näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 98,7 %, P(kok) = 93,6 %, N(kok) = 64,9 %

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö Maskussa. Kiinteistön vedenkäyttömäärä on panoslaskurin mukaan 70 l/as*d. Kiinteistön vedenkäyttö on muuttunut 100 l/as*d tammikuussa 2008.

Järjestelmän kuvaus: Jätevesien käsittelyjärjestelmäksi valittiin Upoclean 5 -panospuhdistamo (nyk. 7), jonne johdetaan kaikki jätevedet. Puhdistamon jälkeen puhdistuneet jätevedet imeytetään maahan pienimuotoisen maahanimeyttämön avulla. Laitteen asentamisen toteutti urakoitsija Viljo Ojala Liedosta. Järjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa 2004

Järjestelmän toiminta:Puhdistamo on toiminut hyvin. Kiinteistöllä on käytetty fosfaatittomia pesuaineita ja alkuvuodesta 2008 on siirrytty zeoliittivapaiden pesuaineiden käyttöön.

Taulukko 4. Upoclean 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Masku.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
4.10.10 98 11 93 1,6 29 100
10.8.10 95 27 14 19 46 75
1.6.10 99 7,5 90 2,2 29 100
29.3.10 98 9,4 82 3,9 14 120
12.10.09 99 2,8 95 1,2 37 88
17.8.09 97 16 95 1,1 34 92
18.5.09 95 27 95 1,2 36 89
18.11.08 99 4,8 96 0,97 33 94
23.9.08 98 7,6 87 2,8 14 120
18.3.08 99 3,8 89 2,4 14 120
22.1.08 98 9,5 84 3,6 7 130
13.11.07 99 4 96 1,21 56 88
17.9.07 99 7,4 99 0,29 64 73
24.4.07 99 6 99 0,41 45 110
26.2.07 99 10 95 1,5 40 120
27.11.06 99 4,5 99 0,35 59 82
10.10.06 99 4,6 99 0,35 56 88
14.8.06 98 13 85 4,7 62 77
29.6.06 98 12 95 1,6 65 71
26.4.06 99 8,6 96 1,4 54 93
keskiarvo 98,2 89,2 39,7

Vuosina 2004-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 7  näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 98 %, P(kok) = 77,7 %, N(kok) = 47,7

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Turun Kakskerrassa. Kiinteistön vedenkäyttömäärä on panoslaskurin mukaan 100 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kaikki kiinteistössä syntyvät jätevedet johdetaan suoraan Upoclean 5 -pienpuhdistamoon (nyk 7). Puhdistamon jälkeen puhdistetut jätevedet johdetaan pienimuotoisen imeytyksen avulla maahan. Laite asennettiin ja otettiin käyttöön marraskuussa 2002. Laitteen asennuksen suoritti urakoitsija Viljo Ojala Liedosta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. 22.9.08 otetussa näytteessä arvot olivat normaalia heikommat.

Taulukko 5. Upoclean 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Turku.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
12.10.09 99 3,6 73 5,9 58 59
17.8.09 98 7,6 65 7,6 55 63
18.5.09 98 7,7 85 3,3 66 48
22.9.08 70 150 14 19 36 90
14.4.08 95 23 83 3,8 55 63
14.1.08 98 8,9 92 1,7 50 70
17.9.07 99 3 72 6,1 56 62
24.4.07 87 66 87 2,9 21 110
26.2.07 99 5,8 98 0,37 64 50
27.11.06 98 10 99 0,31 74 36
15.8.06 94 32 95 1,2 79 29
26.4.06 97 14 87 2,8 49 71
keskiarvo 94,3 79,2 55,3

Vuosina 2003-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 16  näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 93,3 %, P(kok) = 89,6 %, N(kok) = 56,9

Kiinteistöjen kuvaus: Kemiössä vierekkäin sijaitsevat asuinkiinteistö ja lomakiinteistö. Käyttäjämäärä vaihtelee.

Järjestelmän kuvaus: Kiinteistönomistaja oli rakentamassa asuinrakennuksensa vieressä sijaitsevalle tontilleen loma-asuntoa ja halusi laittaa molempien rakennusten jätevesien käsittelyn kuntoon yhteisellä järjestelmällä. Jätevesien käsittelyjärjestelmäksi valittiin Upoclean 10 -panospuhdistamo (nyk. Uponor-panospuhdistamo 10). Laite on kooltaan 10 hengen puhdistamo eli esimerkiksi kahden perheen käyttöön soveltuva. Kohteessa Upoclean 10 -puhdistamoon liitetään olemassa oleva omakotitalo (3 henkeä) ja rakenteilla oleva vapaa-ajanasunto (6-8 hengen käyttöön). Puhdistamossa käsitellään kaikki näissä rakennuksissa syntyvät jätevedet. Puhdistamosta käsitellyt jätevedet johdetaan jälkisuodatukseen (pienimuotoisen maasuodattamo), jonka jälkeen ne imeytetään maahan. Laitteen asentamisen toteutti Kaivinkoneurakointi Juha Lönnqvist.

Näytteet otetaan puhdistamon perään ennen jälkisuodatusta asennetusta näytteenottokaivosta. Puhdistetun jäteveden pitoisuuksia on verrattu kuormituslukuihin ottaen huomioon panoslaskurista saatu lukema, jonka mukaan vedenkulutus on 80 l/as*d. Käyttäjämäärä kuitenkin vaihtelee.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Talvella 2006 puhdistamolla ilmeni ongelmia. Kovien pakkasten vuoksi routa ulottui syvälle maahan ja ilmeisesti puhdistamon perässä oleva pienimuotoinen maasuodattamo oli jäässä aiheuttaen padotusta eli vesi ei päässyt kulkemaan vapaasti puhdistamosta ulos. Loppukesästä 2007 puhdistamon jälkeinen maasuodatusosio oli tukkeutunut uudelleen aiheuttaen jäteveden padotusta.

Taulukko 6. Upoclean 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l).

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
16.11.09 100 2,5 100 0,089 60 70
14.9.09 100 2,1 98 0,45 66 60
25.5.09 99 5,5 93 2 43 100
18.12.08 100 2 99 0,14 64 63
25.8.08 99 3,1 98 0,51 60 70
19.5.08 98 9,4 96 1,2 53 83
11.2.08 99 5,6 94 1,7 61 69
15.10.07 92 47 87 3,7 49 90
27.3.07 97 21 98 0,53 66 59
28.11.06 98 15 86 3,9 65 62
24.7.06 98 14 91 2,5 56 77
25.4.06 89 70 72 7,8 43 100
keskiarvo 97,4 92,7 57,2

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Tämän vuoden 3  näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 95 %, P(kok) = 83,7 %, N(kok) = 34,7 %

Biolan Trio -puhdistamo ja Suotis

Trio -puhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön kaikki jätevedet. Kiinteistöllä on yksi asuinrakennus, jossa asuu 5 henkilöä. Puhdistamo on otettu käyttöön marraskuussa 2009. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan tontilla sijaitsevaan avo-ojaan.

Kiinteistön vedenkulutus on 92 l/as*d vesimittarin mukaan.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko 1. Trio -puhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l).

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
18.12.13 99 3 77 5,4 38 94
21.10.13 99 4,2 71 7 34 100
25.9.13 99 3,3 83 4,1 47 81
25.3.13 99 3 62 9,1 42 88
17.12.12 99 3 84 3,8 59 63
29.8.12 99 3 76 5,8 67 50
26.6.12 78 120 92 1,9 28 110
24.5.12 99 3,2 96 0,9 55 69
12.3.12 99 3 99 0,2 57 66
8.12.11 99 7,6 75 *) 5,9 *) 55 68
17.8.11 98 11 77 5,4 65 54
19.5.11 99 3 87 3,0 48 79
11.1.11 99 3 99 0,3 68 48
4.10.10 99 3 82 4,4 47 81
10.8.10 98 8,9 87 3,2 83 26
1.6.10 99 3,3 95 1,2 59 63
29.3.10 98 10 88 2,9 52 73
22.2.10 98 12 97 0,6 54 70
keskiarvo 97,6 84,8 53,2

*) laitevalmistajan ilmoitus: fosforinsaostusyksikön pumppu ei ole toiminut näytteenoton aikoihin.

Biolan Suotikseen johdetaan yhden kompostikäymälän suotonesteet. Suotis on tarkoitettu kuivakäymälässä syntyvän suotonesteen käsittelyyn. Suotiksen toiminta perustuu fysikaaliseen, kemialliseen ja biologiseen suodattumiseen ja se sisältää 3 erilaista suodatinmassaa. Kompostikäymälää käyttää kaksi henkilöä kesäaikaan. Puhdistamo on asennettu ja otettu käyttöön kesällä 2009.

Näytteenottotuloksissa on tarkasteltu vain kompostikäymälästä tulevaa suotonestettä. Kiinteistöllä syntyvän suotonesteen on oletettu olevan hajajätevesiasetuksessa esitettyjen kuormituslukujen mukaista. Osa päästöistä sitoutuu kompostikäymälässä. Suotonestettä oletataan kertyvän 0,67 l/as*vrk (lähteenä Työtehoseura ja Joensuun yliopisto – suotonesteen maksimi muodostumismäärä vuorokaudessa henkilöä kohti).

Toiminta: Suotis on toiminut hyvin. 10.11.10 otetun näytteen pH 8,7 (alentunut) ja näytteessä esiintyi enterokokkeja (ulosteperäisiä bakteereita).

Taulukko 4. Kompostikäymälän ja Suotiksen puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l).

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
Bakteerit*
29.9.11 100 7,1 94 1200 1
21.6.11 100 67 100 12 97 510 340
10.11.10 100 6,6 100 1 92 1600 370
21.6.10 100 48 100 11 94 1200 0
17.11.09 100 63 99 19 95 1000 <10
14.9.09 100 32 97 79 91 1700 <10
18.8.09 99 340 100 6,1 92 1500 <10
7.7.09 94 1700 100 2,1 96 720 <10
keskiarvo 99,0 99,4 93,9

* Lämpökest. kolif. bakt. 44°C, 21.6.10 lähtien enterokokit.

Biokem panospuhdistamot

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Turun Hirvensalossa tasaisella merenrantatontilla.

Kiinteistön käytön kuvaus: Kiinteistössä asuu 5 henkilöä. Puhdistustulokset on laskettu kiinteistön vedenkäyttömäärän mukaisesti 70 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Toimimattoman maahanimeytysjärjestelmän tilalle valittiin Biokem 6 -panospuhdistamo. Puhdistamotyyppiin päädyttiin rakennuspaikan vaikeiden olosuhteiden vuoksi. Järjestelmässä toteutettiin erikoisratkaisu, jossa puhdistettu jätevesi pumpattiin suoraan puhdistamosta paineputkella ojaan. Näin puhdistunut jätevesi saatiin johdettua matalaan purkuojaan ilman erillistä pumppaamoa. Järjestelmä on otettu käyttöön loppuvuodesta 2004.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin.

Kohteen näytteenottoseuranta on päättynyt. Näytteenottotulokset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko 1. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l), Varjonen

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
17.11.08 100 1,6 100 0,08 89 23
22.9.08 99 4,6 100 0,15 90 21
16.6.08 99 6,5 100 0,14 67 67
14.4.08 100 1 100 0,092 74 53
14.1.08 99 9,9 100 0,13 65 70
12.11.07 99 8,8 99 0,32 80 40
17.9.07 100 1,2 100 0,12 73 55
10.7.07 98 17 99 0,22 50 100
24.4.07 99 6,5 99 0,27 20 160
26.2.07 99 9,3 99 0,22 25 150
27.11.06 100 2,6 100 0,081 60 80
10.10.06 98 13 98 0,71 0 200
15.8.06 97 18 93 2,1 10 180
28.6.06 94 45 98 0,51 20 160
26.4.06 97 21 99 0,36 20 160
keskiarvo 98,5 98,9 49,5

Vuosina 2004-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 7 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 94,7 %, P(kok) = 82,9 %, N(kok) = 56,9 %.

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Turun Kakskerrassa. Tontin maaperä on savista, maanpinta on tasainen ja purkuoja matala.

Kiinteistön käytön kuvaus: Kiinteistössä asuu kaksi henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Jätevesien käsittelyjärjestelmäksi valittiin BioKem 6 -panospuhdistamo. Puhdistamon puhdistettu jätevesi johdetaan purkuojaan. Puhdistamo on otettu käyttöön kesäkuussa 2005. BioKem -panospuhdistamo on biologis-kemiallinen jätevedenpuhdistamo, johon johdetaan kaikki kiinteistön jätevedet.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. 17.9.2007 otetussa näytteessä pumppu oli rikkoutunut, minkä takia aktiivilietettä pääsi karkaamaan. Teknisen osan rikkoutumien heikensi puhdistustulosta. Puhdistamoon on asennettu kalkkiannostelija loppuvuodesta 2009.

Taulukko 2. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l), Laaksonen

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
19.10.11 97 11 95 0,9 51 57
16.8.11 99 4,7 96 0,78 41 69
28.2.11 92 34 67 6 56 51
11.1.11 99 6,2 91 1,6 49 59
4.10.10 99 5,7 60 7,3 56 51
1.6.10 99 2,1 86 2,6 58 49
29.3.10 99 4,8 92 1,5 91 10
22.2.10 98 9,1 87 2,4 46 63
12.10.09 100 1,8 63 6,7 49 59
17.8.09 99 5,6 35 12 55 52
26.6.09 96 18 24 14 47 62
18.5.09 99 6,1 24 14 40 70
17.11.08 93 28 35 12 66 40
22.9.08 100 2 74 4,8 50 58
16.6.08 99 3,4 84 2,9 39 71
14.4.08 100 1,8 99 0,16 45 64
14.1.08 88 48 80 3,6 43 67
12.11.07 93 28 75 4,6 43 66
17.9.07 71 120 66 6,2 14 100
10.7.07 100 1,4 98 0,39 39 71
24.4.07 99 3,7 98 0,35 46 63
26.2.07 99 4,5 97 0,59 49 60
27.11.06 99 2,7 99 0,24 58 49
10.10.06 99 2,8 99 0,27 36 75
15.8.06 99 4,4 86 2,5 30 82
28.6.06 99 4,3 97 0,51 42 68
26.4.06 98 6,9 96 0,69 50 58
keskiarvo 96,7 77,9 47,7

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Tämän vuoden 3 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 92,3 %, P(kok) = 61 %, N(kok) = 40 %.

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Turun Kakskerrassa. Kiinteistön vedenkäyttömäärä 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kohteessa päädyttiin ensin ratkaisuun, jossa pesu- ja keittiövedet imeytetään maahan ja wc-vedet johdetaan vähintään 5 m3:n umpisäiliöön. Tontin savisuuden vuoksi pesu- ja keittiövesille ensin tehty maahanimeyttämö ei kuitenkaan toiminut ja sen vuoksi se muutettiin myöhemmin horisontaaliseksi In-Drän maasuodattamoksi. Aina ennen maahanimeyttämön toteutusta tulisi tehdä imeytyskoe, jolla voidaan todeta maaperän riittävän hyvä imeytyskyky. Imeytyskokeen teolla oltaisiin voitu heti välttyä väärältä ratkaisulta. Paikka on erittäin kostea ja savinen ja korjausta ei saatu kuitenkaan tehtyä, niin hyvin, että järjestelmä olisi toiminut kunnolla vaan sen käytössä oli edelleen ongelmia. Siksi kohteessa päätettiin vaihtaa järjestelmä ja sinne asennettiin kesällä 2005 Wavin-Labko Oy:n BioKem 6 -panospuhdistamo. Puhdistamon jälkeen vesi pumpataan erillisellä pumppaamolla näytteenottokaivon kautta tien vierellä kulkevaan ojaan.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on poistanut orgaanista ainesta hyvin. Fosforin- ja typen poistotehokkuudessa on esiintynyt vaihteluita. Jäteveden pH arvon liiallinen happamuus saa aikaan kiintoaineen karkaamista ja fosforiarvojen kohoamista. Puhdistamoon on lisätty kalkkia vuoden 2009 keväästä lähtien sekä kalkkiannostelija loppuvuodesta 2009.

Taulukko 3. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l), Weckström

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
8.11.11 96 20 61 7,8 26 94
19.10.11 93 30 10 18 29 90
16.8.11 96 20 85 3,1 64 46
12.4.11 93 29 65 6,5 0 120
11.1.11 99 3 99 0,13 99 0,75
4.10.10 92 32 86 2,6 61 46
1.6.2010 99 4,8 99 0,2 16 98
29.3.10 93 31 95 0,96 33 78
22.2.10 97 11 91 1,7 6 110
12.10.09 93 30 70 5,5 47 62
17.8.09 95 22 88 2,2 59 48
29.6.09 100 1,9 96 0,79 40 70
18.5.09 91 38 71 5,3 71 34
17.11.08 94 25 65 6,5 67 39
22.9.08 92 33 56 8 44 65
16.6.98 95 19 90 1,8 25 88
14.4.08 90 42 68 5,8 37 73
14.1.08 90 41 65 6,5 25 88
12.11.07 92 32 45 10 49 60
17.9.07 92 35 55 8,2 31 80
10.7.07 88 51 81 3,4 43 66
24.4.07 97 14 86 2,5 0 120
26.2.07 99 21 86 2,6 0 140
7.11.06 99 2,7 99 0,25 25 88
10.10.06 98 6,7 56 8,1 14 100
11.9.06 97 12 99 2,7 18 96
15.8.06 99 3,3 86 1,3 38 72
keskiarvo 94,8 76 35,8

Teoplast Bio-PP puhdistamot

Kiinteistöjen kuvaus: Kaksi eri taloutta pohjavesialueen laidalla. Kiinteistöjen vedenkäyttömäärän oletetaan olevan 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Pienpuhdistamoon johdetaan kahden talouden jätevedet. Puhdistetut jätevedet johdetaan umpiputkella pohjavesialueen rajan ulkopuolella kulkevaan ojaan.

Kiinteistöjen pienpuhdistamona toimii Teoplast Oy:n BIO-PP 10 -pienpuhdistamo. Puhdistamo on varustettu fosforin- ja typenpoistolla sekä lietteen keräimellä. Jätevesi kulkee puhdistamossa olevan saostuskaivon kautta biologiseen osaan ja selkeytykseen. Laite asennettiin 17.11.2005 ja se on otettu käyttöön huhtikuussa 2006. Puhdistamon on asentanut VKL Monitoimi Oy yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa.

Näytteet otetaan vain laitteesta lähtevästä vedestä. Laitteen poistoputkeen on ennen purkua rakennettu Ø 300 mm sakkapesällinen näytteenottokaivo.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamosta tyhjennetään lietettä suositusta harvemmin, jolloin lietteen suuri määrä vaikuttaa puhdistustuloksiin negatiivisesti. Fosforinpoistotehokkuus on laskenut, koska puhdistamon viimeinen säiliöosa on jäänyt aina tyhjentämättä kesään 2008 asti, minkä takia fosforia on saostunut puhdistamoon liikaa ja karannut eteenpäin.

Taulukko 1. Bio-PP:n puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Kovala.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
17.2.09 83 71 0 22 20 93
20.10.08 88 48 47 9,8 25 88
25.8.08 98 7,2 67 6 25 88
19.5.08 93 31 48 9,6 36 75
11.2.07 93 31 45 10 33 78
10.12.07 92 33 24 14 17 97
14.8.07 85 63 0 23 38 72
26.3.07 84 66 45 10 33 78
15.1.08 54 190 45 72 33 180
28.11.06 94 24 29 13 61 46
7.11.06 89 46 40 11 57 50
9.10.06 85 63 46 9,9 42 68
keskiarvo 86,5 36,3 35

FANN In-Drän biosuodatin

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Maskussa ja siellä asuu 4 henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on vuonna 2018 ilmoitettu 62 l/as*d (vesimittarin mukainen kulutuslukema). Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistustasovaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Jätevesijärjestelmäksi valittiin In-Drän biosuodatin 5 -biologinen pienpuhdistamo. Järjestelmä on asennettu ja otettu käyttöön talvella 2016. Järjestelmään asennettin jälkikäteen loppuvuodesta 2017 FosFighter fosforinpoistoannostelija.

Järjestelmän toiminta: Järjestelmän toimivuusseuranta aloitettiin joulukuussa 2017, jolloin fosforinpoistoannostelija oli asennettu ja käytössä. Järjestelmä on toiminut keskimäärin hyvin. Järjestelmän eloperäisen aineen ja typen poistotehokkuudet ovat olleet erittäin hyvät. Puhdistamon keskimääräinen fosforinpoistoteho täyttää selvästi perustason puhdistusvaatimuksen (70 %).

Taulukko 1. In-Drän biosuodattimen ja fosforinpoistoannostelijan puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummennetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
-80 % mg/l -70 % mg/l -30 % mg/l
21.9.2022 98 18 82 6,4 51 110
28.6.2022 98 18 83 6,0 59 93
30.5.2022 97 27 84 5,7 59 93
16.12.2021 98 13 94 2,2 78 50
21.10.2021 98 19 94 2,0 82 41
29.6.2021 99 7,3 86 5,1 67 74
18.8.2020 98 15 92 2,7 90 23
23.6.2020 94 47 69 11 58 95
11.3.2020 96 36 77 8,2 83 38
13.8.2019 98 19 83 5,9 63 83
28.5.2019 88 97 69 11 94 14
18.2.2019 huom. 1) 42 470 41 21 82 41
16.10.2018 96 31 55 16 63 84
28.9.2018 96 33 58 15 51 110
26.6.2018 98 17 92 3 88 28
12.12.2017 92 61 87 4,5 90 23
keskiarvo 93 78 72

huom. 1) sakokaivon pohjalle kertynyttä sakkaa on ilmeisesti sekoittunut ylimäärin näytteeseen ja näytteen luotettavuus voi olla heikko. Kyseistä näytetulosta ei tämän takia ole huomioitu puhdistusprosenttien keskiarvojen laskennassa.

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö Maskussa. Kiinteistöllä, jossa asuu 4 henkilöä, saneerattiin jätevesijärjestelmä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on vuonna 2011 ilmoitettu  87 l/as*d vesimittarin mukaan. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistustasovaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Jätevesijärjestelmäksi valittiin In-Drän biosuodatin 5 -biologinen pienpuhdistamo, jonka jälkeen jätevedet kulkevat fosforinpoistokaivon kautta maastoon. Järjestelmä on asennettu ja otettu käyttöön kesällä 2009. Kesällä 2011 fosforin poistojärjestelmä muutettiin. Nyt järjestelmässä toimii yleisempi fosforinpoistoannostelija. Puhdistamon perässä on kokoomakaivo, josta näytteet otetaan.

Järjestelmän toiminta: 12.10.09 otetussa näytteessä fosforinpoistomassaa on lähtenyt karkaamaan nostaen kokonaisfosforipitoisuutta. Massa on vaihdettu uuteen loppuvuodesta 2009. Fosforinpoistomassa on hapenpuutteesta mennyt hapettomaan tilaan ja fosforinpoisto-osan hapensaantia on tehostettu huhtikuussa 2010. Fosforinpoistoannostelija asennettu kesäkuussa 2011(taulukko 1a.).

Taulukko 1a. In-Drän biosuodattimen ja fosforinpoistoannostelijan puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummennetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
18.12.13 huom. 2)  69 150 43 12 3 130
26.11.13 huom. 2) 56 210 38 13 0 140
17.12.12 93 39 80 5 39 98
29.8.12 93 40 81 4,9 49 82
26.6.12 92 48 76 6,1 52 77
24.5.12 91 51 85 3,9 50 80
8.11.11 94 36 87 3,3 53 76
19.10.11 huom. 1) 98 10 77 *) 5,9 68 51
17.8.11 99 6,5 94 1,5 92 13
keskiarvo huom. 2)
94 83 58

huom. 1) kiinteistönomistajan kommentti: Fosforinpoistoaine oli päässyt loppumaan.

huom. 2) kiinteistössä oli vuonna 2013 tulva kellarissa ja viemäriputki oli painunut saostussäiliön läheltä. Merkittävästä häiriötilanteesta johtuvia tuloksia ei ole huomioitu puhdistusprosenttien keskiarvojen laskennassa.

Taulukko 1b. In-Drän biosuodattimen ja fosforinpoistokaivon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummennetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
19.5.11 95 27 53 12 53 76
1.11.11 65 200 85 3,9 32 110
4.10.10 100 3 93 1,8 78 39
10.8.10 99 7,4 83 4,6 75 44
29.3.10 85 91 60 11 49 89
22.2.10 97 17 95 1,4 45 96
12.10.09 99 8,7 84 4,4 85 27
17.8.09 98 15 99 0,27 61 69
keskiarvo 93 82 60

Biorock

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö Lemussa. Kiinteistössä asuu neljä henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 litraa asukasta kohden vuorokaudessa. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistustasovaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Puhdistamoon johdetaan kaikki jätevedet ja puhdistetut jätevedet johdetaan näytteenottokaivon ja pumppukaivon kautta avo-ojaan. Laite asennettiin vuoden vaihteessa 2008-2009 ja se otettiin käyttöön heti asennuksen jälkeen. Laitteen asennuksen suoritti Putki-Parainen Oy. Pienpuhdistamo on biologinen, joka on tehostettu fosforinpoistolla kesäkuussa 2009. Puhdistamo koostuu saostussäiliöistä ja erillisestä biologisesta pienpuhdistamosta. Mikrobit kasvavat biofilminä suodinaineen pinnalla (filter bags).

Toiminta: Puhdistamon perään on asennettu fosforinpoistokaivo kesäkuussa 2009. 12.10.2009 otetussa näytteessä fosforinpoistomassaa on lähtenyt karkaamaan, mikä on nostanut kokonaisfosforipitoisuutta. Massa on vaihdettu uuteen kokeilumassaan alkuvuodesta 2010.

Taulukko 2. Tulossa: Biorockin puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l).Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummennetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
4.10.10 87 55 60 7,3 63 43
12.10.09 93 29 0 26 84 19
17.8.09 97 14 97 0,6 73 31
keskiarvo* 92,3 52,3 73,3
18.5.09 96 17 0 19 6 110
12.5.09 94 24 0 20 6 110
19.1.09 74 110 24 14 6 110
keskiarvo 88 8 6

* Fosforinpoistokaivon asentamisen jälkeiset keskiarvot

Clewer pienpuhdistamot

Kiinteistön kuvaus: Kaarinassa sijaitsevan kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistusvaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Clewer 800 S

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut keskimäärin kohtalaisesti. Eloperäistä ainesta (BOD7) ja typpeä puhdistamo on poistanut erittäin hyvin. Puhdistamon fosforinpoistoteho on jäänyt perustason vaatimuksen alapuolella loka- ja marraskuussa 2013.

Taulukko 1. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu % 80 %  BOD7atu mg/l   P(kok) % 70 % P(kok) mg/l   N(kok) % 30 % N(kok) mg/l
26.11.2013 99 4,9 40 11 73 32
21.10.2013 93 29 13 16 84 19
28.5.2013 95 21 85 2,7 87 15
25.3.2013 95 22 80 3,6 79 24
Keskiarvo 95,5 54,5 80,75

Kiinteistön kuvaus: Perniössä sijaitsevassa kiinteistössä asuu neljä henkilöä ja keskimääräinen vedenkulutus on noin 200 l/as*d (arvio helmikuussa 2012). Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistusvaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Clewer 800 S

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin.

Taulukko 2. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu % (80)  BOD7atu mg/l   P(kok) % (70) P(kok) mg/l   N(kok) % (30) N(kok) mg/l
23.1.2012 91 23 96 0,42 74 18
9.11.2011 96 11 75 2,7 53 33
29.9.2011 97 12 62 6,9 90 12
21.7.2011 96 15 56 8,1 87 15
keskiarvo 96,5 72 76

Goodwell -pienpuhdistamot

Kiinteistöjen kuvaus: Salon Perniössä sijaitsevan pienen kyläkeskittymän noin 10 kiinteistön jätevedet käsitellään kyläpuhdistamossa. Kiinteistöjen vedenkäyttömääräksi oletetaan 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Puhdistamo kykenee käsittelemään 3,1 m3 jätevettä päivässä. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistettu jätevesi pumpataan ojaan. Näytteet otetaan vain lähtevästä vedestä.

Taulukko 1. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
12.12.11 99 3 94 1,1 54 54
9.11.11 99 3 96 0,69 53 55
3.11.10 99 3 100 0,05 20 93
13.9.10 99 3 99 0,2 36 75
21.6.10 92 34 88 2,2 31 80
25.5.09 90 42 91 1,6 26 84
17.2.09 84 66 85 2,7 24 89
keskiarvo 94,6 93,3 34,9

Kiinteistöjen kuvaus: Salon Perniössä sijaitsevan kartanon kiinteistöjen jätevedet johdetaan kyläpuhdistamoon. Kiinteistöjen vedenkäyttömääräksi oletetaan 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Puhdistamo kykenee käsittelemään 1,9 m3 jätevettä päivässä. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistettu jätevesi pumpataan ojaan. Näytteet otetaan vain lähtevästä vedestä.

Taulukko 2. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
12.12.11 97 14 85 2,7 72 33
8.11.11 76 98 55 8,3 37 74
9.2.11 64 150 100 0,072 29 83
3.11.10 98 9 99 0,27 44 65
13.9.10 99 3 99 0,21 43 66
21.6.10 94 24 97 0,49 40 70
10.5.10 93 31 94 1,1 71 34
16.11.09 88 48 91 1,6 42 68
25.5.09 86 59 93 1,2 37 74
17.2.09 91 36 98 0,33 39 71
keskiarvo 88,6 91,1 45,4

Kiinteistön kuvaus: Paraisilla sijaitsevan kiinteistön vanhoista saostussäiliöistä aiheutuneen hajun takia kiinteistönomistaja halusi saneerata järjestelmänsä jätevesiasetuksen vaatimusten mukaiseksi. Kiinteistössä asuu kaksi henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi oletetaan 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Jätevedet johdetaan suoraan Goodwell Oy:n biologiskemialliseen pienpuhdistamoon. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistettu jätevesi pumpataan ojaan. Näytteet otetaan vain lähtevästä vedestä. Lähtevän veden näyte otetaan poistoputkeen asennetusta näytehanasta ottamalla noin kolmen päivän kokoomanäyte näytteenkeruusaaviin.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamon on toiminut melko hyvin. Fosforipitoisuus on ollut välillä koholla.

Taulukko 3. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
4.4.11 94 24 93 1,2 61 46
21.6.10 98 6,8 97 0,55 51 57
16.11.09 97 11 85 2,8 67 38
29.6.09 93 31 59 7,5 55 53
25.5.09 97 14 82 3,3 49 59
17.11.08 98 7,4 91 1,6 67 39
23.9.08 97 13 56 8 61 46
20.5.08 91 37 63 6,8 55 52
11.2.08 95 22 67 6,1 46 63
10.12.07 96 18 97 0,63 48 61
15.10.07 98 8,4 95 0,96 31 81
14.8.07 95 19 94 1,1 39 71
29.5.07 97 14 94 1,1 31 80
keskiarvo 95,8 82,5 50,8

Kiinteistön kuvaus: Sauvossa sijaitseva neljän hengen talous. Kiinteistön vedenkäyttömäärän oletetaan olevan 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Jätevedet johdetaan suoraan Goodwell Saneerauspaketti -puhdistamoon. Saneerauspaketti on asennettu vanhoihin saostuskaivoihin, joka on muutettu näin ollen biologis-kemialliseksi pienpuhdistamoksi. Jätevedet käsitellään pienpuhdistamossa, jonka jälkeen puhdistuneet jätevedet johdetaan ojaan. Järjestelmä on rakennettu ja otettu käyttöön heinäkuussa 2005. Lähtevän veden näyte otetaan poistoputkeen asennetusta näytehanasta ottamalla noin kolmen päivän kokoomanäyte näytteenkeruusaaviin.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamon ilmastus ei toiminut toukokuussa 2007, mikä vaikuttaa heikentävästi 28.5.07 otetun näytteen tulokseen. Samoin saostuskemikaali oli vähissä 28.5.07 ja täysin loppunut 14.8.07 otetussa näytteessä, minkä takia kokonaisfosforipitoisuus on koholla. 15.10.07 otetussa näytteessä saostuskemikaali oli lisätty, mutta sitä ei ollut päässyt järjestelmään vian takia. Puhdistamo on kärsinyt sähkökatkoksista. Orgaanista ainesta ja typpeä puhdistamo on poistanut hyvin.

Taulukko 4. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
19.10.11 80 84 0 20 14 100
29.9.11 47 220 0 23 14 100
3.11.10 85 62 18 15 13 80
13.9.10 96 17 48 9,6 64 42
16.2.09 84 66 79 3,8 30 82
15.12.08 79 87 35 12 19 95
11.2.08 99 6,2 95 0,93 68 37
10.12.07 99 5,3 86 2,6 66 40
15.10.07 97 12 18 15 66 40
14.8.07 96 17 40 11 91 11
28.5.07 66 140 67 6 30 82
26.3.07 94 24 78 4,1 61 46
15.1.07 94 27 83 3,1 60 47
12.12.06 96 18 88 2,2 61 45
9.10.06 96 16 90 1,9 66 40
14.8.06 96 15 89 2 80 23
28.6.06 95 22 73 5 58 49
24.4.06 91 36 85 3 47 62
keskiarvo 88,3 59,6 50,4

Kiinteistön kuvaus: Kaarinan Piikkiössä sijaitseva kolmen hengen talous. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on ilmoitettu 70 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Jätevesijärjestelmäksi valittiin Goodwell Oy:n saneerauspaketti, jonka avulla vanhat saostussäiliöt sekä umpisäiliö muutettiin biologis-kemialliseksi puhdistamoksi. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistettu jätevesi pumpataan ojaan. Kiinteistölle asennettu järjestelmä on mitoitettu viidelle asukkaalle.

Puhdistamon toiminta: Puhdistamolla on ollut ongelmia fosforin ja typen poistossa. Järjestelmää on muutettu siten, että nykyisin järjestelmä toimii vanhoissa saostussäiliöissä, kun aikaisemmin hyödynnettiin myös vanhaa umpisäiliötä, joka oli tilavuudeltaan liian iso prosessin toiminnan onnistumiseksi. Muutokset on tehty loppukeväästä 2008.

Taulukko 5. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
3.11.10 90 71 24 24 35 120
13.9.10 94 41 30 22 35 130
16.11.09 92 55 90 3 40 120
25.5.09 96 32 69 9,6 35 130
15.12.08 80 140 11 28 10 180
20.10.08 83 120 24 24 25 150
25.8.08 82 130 69 9,7 35 130
19.5.08 93 48 92 2,5 20 160
10.12.07 96 32 72 8,7 10 180
11.9.07 96 28 75 7,9 10 180
26.3.07 86 99 68 10 5 190
15.1.07 86 98 24 24 5 190
12.12.06 92 55 43 18 5 190
14.11.06 83 120 40 19 15 170
keskiarvo 89,2 52,2 20,4

Green Rock -pienpuhdistamot

Kiinteistön kuvaus: Paimiossa sijaitsevalla kiinteistöllä päädyttiin biologis-kemialliseen pienpuhdistamoon, koska pienikokoisen puhdistamon asentaminen oli helppoa taloa ympäröivää puustoa säästäen. Laite ei vaatinut paljoa korkeuseroa melko matalaan purkuojaan. Kiinteistön vedenkäyttömäärä on vesimittarin mukaan 80 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Pienpuhdistamoksi valittiin Green Rock Oy:n biologis-kemiallinen Green Pack Sako Plus 1. Puhdistamo asennettiin syksyllä 2004. Kiinteistönomistaja asensi puhdistamon itse. Laitteen käyttöönotto viivästyi kunnan vesijohdon asennustyön takia. Puhdistamo otettiin käyttöön toukokuussa 2005. Näytteet on otettu puhdistamon perään asennetusta sakkapesällisestä sekä tulo- että lähtöputken porrastuksella varustetusta näytteenottokaivosta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on poistanut riittävästi typpeä. Kokonaisfosforipitoisuus on ylittänyt raja-arvon kaikissa näytteissä.

Taulukko 1. Green Pack Sako 1 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
15.12.08 97 17 0 31 28 130
19.5.08 46 340 38 17 14 150
11.2.08 74 160 70 8,2 61 68
10.12.07 65 220 60 11 31 120
11.9.07 95 32 61 11 63 67
28.5.07 97 19 69 8,8 65 62
26.3.07 91 57 66 9,6 69 55
28.11.06 95 29 57 12 63 66
9.10.06 88 78 18 23 39 110
14.8.06 98 15 29 20 22 140
28.6.06 96 24 8 26 39 110
24.4.06 96 23 15 24 39 110
keskiarvo 86,5 40,9 44,4

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Tämän vuoden 3 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 93,7 %, P(kok) = 76,3 %, N(kok) = 56,3 %.

Kiinteistön kuvaus: Paimiossa sijaitsevalla kiinteistöllä päädyttiin biologis-kemialliseen pienpuhdistamoon, koska pienikokoisen puhdistamon asentaminen oli helppoa taloa ympäröivää puustoa säästäen. Laite ei vaatinut paljoa korkeuseroa melko matalaan purkuojaan. Kiinteistön vedenkäyttömäärä on vesimittarin mukaan 80 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Pienpuhdistamoksi valittiin Green Rock Oy:n biologis-kemiallinen Green Pack Sako Plus 1. Puhdistamo asennettiin syksyllä 2004. Kiinteistönomistaja asensi puhdistamon itse. Laitteen käyttöönotto viivästyi kunnan vesijohdon asennustyön takia. Puhdistamo otettiin käyttöön toukokuussa 2005. Näytteet on otettu puhdistamon perään asennetusta sakkapesällisestä sekä tulo- että lähtöputken porrastuksella varustetusta näytteenottokaivosta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on poistanut riittävästi typpeä. Kokonaisfosforipitoisuus on ylittänyt raja-arvon kaikissa näytteissä.

Taulukko 1. Green Pack Sako 1 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
15.12.08 97 17 0 31 28 130
19.5.08 46 340 38 17 14 150
11.2.08 74 160 70 8,2 61 68
10.12.07 65 220 60 11 31 120
11.9.07 95 32 61 11 63 67
28.5.07 97 19 69 8,8 65 62
26.3.07 91 57 66 9,6 69 55
28.11.06 95 29 57 12 63 66
9.10.06 88 78 18 23 39 110
14.8.06 98 15 29 20 22 140
28.6.06 96 24 8 26 39 110
24.4.06 96 23 15 24 39 110
keskiarvo 86,5 40,9 44,4

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Tämän vuoden 3 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 93,7 %, P(kok) = 76,3 %, N(kok) = 56,3 %.

Kiinteistön ja järjestelmän kuvaus: Paraisilla sijaitsevan kiinteistön omistaja halusi säilyttää taloa ympäröivän luonnon mahdollisimman koskemattomana, minkä takia päädyttiin Green Rock Oy:n Green Pack-pienpuhdistamoon, jonne johdettiin saostussäiliössä esikäsitelty jätevedet. Puhdistetut jätevedet imeytetään kivipesäkkeen avulla maahan. Puhdistamon heikon toiminnan vuoksi järjestelmään paranneltiin aluksi Ekoteko-fosforinsaostuskemikaalipaloilla ja niiden tehottomuuden takia myöhemmin Ekotekobox -fosforinsaostuslaitteella. Suomen LVI-Tukusta hankittu pienpuhdistamo ja JL-FIBER Oy:stä hankittu saostussäiliö asennettiin paikalleen vuonna 2000. Asennuksen suoritti pääasiassa kiinteistönomistaja itse Louhintaliike Timo Mäkelän Oy:n ja Kiinteistökaivuu Oy:n avustuksella. Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2003.

Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d. Näytteet on otettu sakkapesällä varustetusta näytteenottokaivosta.

Järjestelmän toiminta: Kiinteistön omistaja käytti vessanpyttyyn asennettavia Green Rock Oy:n Ekoteko-kemikalointipaloja. Hänen kokemuksensa mukaan Ekoteko-kemikalointipalat kuluivat liian nopeasti ja niiden käyttö on sen vuoksi jäänyt vähäiseksi. Green Rock Oy toimitti uusia kemikalointipaloja kiinteistölle. Huonojen puhdistustulosten takia kävimme yhdessä Green Rock Oy:n edustajan kanssa tutustumassa kohteeseen. Tarkastuskäynnin yhteydessä suositeltiin kemikalointipalojen säännöllistä käyttöä sekä tuuletusputken päässä olevan tuuletushatun vaihtamista 90-asteisiin kulmiin. Edelleen huonojen puhdistustulosten takia kohteeseen sovittiin uusi tarkistuskäynti. Tuuletuksen toimivuus tarkastettiin savupanoksen avulla ja totesimme sen toimivaksi. Ilma kulki ongelmitta puhdistamolle tulevasta putkesta aina talon katolle ulottuvaan tuuletusputkeen asti. Itse puhdistamon läpi ilma ei kulkenut joten puhdistamon oletettiin olevan tukossa. Green Rock Oy lupasi toimittaa uudet villat ja tehdä villojen vaihdon lähiaikoina. Sovittiin Ekoteko Box- fosforinpoistoyksikön käyttöönotosta. Laitevalmistaja teki lupaamansa huoltotyöt vasta neljän kuukauden jälkeen. Tämän takia puhdistamo oli poissa näytteenotosta noin puoli vuotta. Huollon yhteydessä todettiin, että villojen alakannattimet olivat romahtaneet ja estäneet tuuletuksen toiminnan. Puhdistamo on toimenpiteiden jälkeen toiminut kohtalaisesti.

Taulukko 2. Green Pack pienpuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
29.5.07 78 92 35 12 42 68
16.1.07 52 200 51 8,9 18 96
7.11.06 88 52 96 0,75 48 61
11.9.06 94 25 95 0,83 44 65
25.7.06 91 39 91 1,7 55 53
26.5.06 90 42 93 1,2 30 82
keskiarvo 82,2 76,8 39,5

Vuosina 2003-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 13 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 85,8 %, P(kok) = 43,8 %, N(kok) = 40,8 %

Jita Kemik -panospuhdistamot

Kiinteistön kuvaus: Paimiolaisessa kiinteistössä asuu kaksi henkilöä ja kaikki kiinteistöllä syntyvät jätevedet johdetaan puhdistamolle. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on mitattu 62 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kiinteistöllä on Jita Kemik -panospuhdistamo, joka on otettu käyttöön 1.1.2008. Näytteenottokaivo on tehty 315 mm rumpuputkesta. Puhdistettu jätevesi valuu kaivossa olevan ämpärin ja purkuputken kautta purkupaikkaan eli rajaojaan. Rajaoja on noin 25 metrin päässä puhdistamosta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Vuonna 2011 ja joulukuussa 2016 puhdistamon fosforinpoistossa on ollut ongelmia, mutta orgaanisen aineksen ja kokonaistypen osalta puhdistustulokset täyttävät selkeästi hajajätevesiasetuksen ohjeelliset vaatimukset pilaantumiselle herkillä alueilla.

Taulukko 1. Jita Kemik -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Sjöblom. Kohteen prosentuaaliset puhdistustasovaatimukset on merkitty taulukon yläosaan tummennetuin numeroin.

Näyte pvm BOD7atu   BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
80 % mg/l 70 % mg/l 30 % mg/l
13.12.16 90 83 0 71 47 120
23.8.16 98 20 80 7,2 84 36
16.5.16 98 18 77 8 57 97
2.2.16 99 12 86 4,8 42 130
27.10.15 100 3 95 1,6 67 74
31.8.15 98 14 69 11 74 58
23.6.15 98 19 93 2,4 83 38
14.4.15 93 59 76 8,5 64 81
1.12.14 96 33 79 7,5 65 80
16.9.14 99 10 90 3,7 74 58
18.8.14 98 15 88 4,3 61 89
20.10.11 99 5,2 83 6,1 83 38
29.9.11 96 36 46 19 62 85
4.4.11 82 130 36 20 35 130
9.2.11 68 230 30 22 25 150
10.11.10 98 11 87 4 85 30
keskiarvo 94,4 69,7 63,0

RAITA -pienpuhdistamot

Kiinteistöjen kuvaus: Sauvolaisen rakenteilla olevan pienen asuinalueen kaikki jätevedet johdetaan kyläpuhdistamoon. Syksyllä 2009 asuinalueella on valmiina vasta muutama kiinteistö, mutta jätevesimäärä tulee kasvamaan kiinteistöjen valmistuttua. Puhdistustulokset on laskettu kiinteistöjen vedenkäyttömäärän 120 l/as*d mukaan.

Järjestelmän kuvaus: Puhdistamo on asennettu vuoden 2009 keväällä. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan vielä maasuodattamon kautta ympäristöön. Jätevesinäytteet on otettu pienpuhdistamosta lähtevästä jätevedestä ennen maasuodatusta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin.

Taulukko 1. PA12MULTI:n puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Nuorisotalontie.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
20.10.11 99 5,5 88 2,2 81 22
4.4.2011 99 5,2 98 0,3 73 31
9.2.11 99 5,6 96 0,7 67 38
3.11.10 99 3 97 0,5 88 14
21.6.10 99 5 96 0,69 79 24
29.3.10 96 17 89 2 84 19
16.11.09 95 22 84 3 40 70
14.9.09 100 1,1 98 0,3 72 33
18.8.09 99 4,1 97 0,6 47 62
29.6.09 97 13 92 1,4 50 58
keskiarvo 98,2 93,5 68,1

Kiinteistön kuvaus: Kyseessä on yhden perheen osa-aikaisessa käytössä oleva kesäasunto. Puhdistustulokset on laskettu kiinteistöjen vedenkäyttömäärän 80 l/as*d mukaan.

Järjestelmän kuvaus: AQ biologinen wc:ssä käytetään normaalia wc-istuinta jätösten huuhteluun ja kuljettamiseen. Kompostointitilan päälle sijoitettu erotinyksikkö erottaa nesteet ja kiintoaineksen toisistaan, kiintoaineen kompostointiyksikköön (uloste, paperit) ja nesteen (virtsa, huuhteluvesi) ravinteidenpoisto -yksikköön, jossa typpi hapettuu nitraatiksi. Kiintoaines kompostoidaan, neste käsitellään ja johdetaan käsittelyn jälkeen samaan jätevesijärjestelmään pesu- ja huuhteluvesien kanssa. Näytteet on otettu ravinteidenpoisto -yksikön jälkeen.

Järjestelmän toiminta: Toimii yhdessä HS0,6 -puhdistamon kanssa. Ravinteidenpoisto -yksikkö muokkaa ravinteita toiseen muotoon, ennen kuin ne johdetaan puhdistukseen, eikä vielä tässä vaiheessa tapahdu pitoisuuksien vähenemistä.

Taulukko 2. AQ biologisen wc:n ja ravinteidenpoisto -yksikön pitoisuudet (mg/l), Raita.

Näyte pvm BOD7atu
mg/l
P(kok)
mg/l
N(kok)
mg/l
13.9.10 31 47 320
21.6.10 55 63 270
10.5.10 3 9,7 98
16.11.09 160 22 250
18.8.09 160 26 360
29.6.09 87 23 190

Kiinteistön kuvaus: Kesäasunto Naantalissa. Kyseessä on yhden perheen, jossa asuu 2 henkilöä, osa-aikaisessa käytössä oleva kesäasunto. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on arvioitu 80 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: HS0,6 -puhdistamoon johdetaan jätevesiä mm. kesäkeittiöstä, jossa on mm. astianpesukone sekä ravinteidenpoisto -yksikön kautta kulkenutta vesikäymälästä peräisin olevaa eroteltua virtsaa sekä suihkuvesiä.

Toiminta: Puhdistamo on toiminut kohtalaisesti. Puhdistamo on poistanut eloperäistä ainesta (BOD7) ja typpeä erittäin hyvin. Puhdistamon fosforinpoistoteho on jäänyt yhtä näytteenottokertaa lukuun ottamatta vaatimustason alapuolelle.

Taulukko 3. HS0,6 biologisen pienpuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l). Kohteen puhdistusvaatimukset on merkitty tummennetuin numeroin (%) taulukon yläriville.

Näyte pvm BOD7atu
% (86)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (79)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (33)
N(kok)
mg/l
13.9.10 98 8,1 59 8,3 79 33
21.6.10 98 10 35 13 67 51
10.5.10 97 13 66 6,9 67 51
16.11.09 97 11 25 15 36 100
18.8.09 97 15 15 17 49 79
29.6.09 99 6,1 93 1,5 90 16
keskiarvo 98 49 65

Talokaivon panospuhdistamot

Kiinteistön kuvaus: Pöytyäläisessä kiinteistössä asuu kaksi henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Biologis-kemiallinen panospuhdistamo on otettu käyttöön keväällä 2010 ja sinne johdetaan perheessä syntyneet jätevedet.

Järjestelmän toiminta: Arvio toiminnasta useamman näytekerran jälkeen.

Taulukko 1. Biosetti 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Mäenpää.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
12.12.11 98 6,8 92 1,5 40 70
20.10.11 99 4,8 90 1,9 54 54
29.9.11 99 3 94 1,1 56 51
12.4.11 98 10 92 1,4 55 53
10.11.10 96 16 29 13 58 49
14.9.10 99 4,7 40 11 92 9,5
10.8.10 97 11 40 11 84 19
keskiarvo 98 68,1 62,7

Kiinteistön kuvaus: Pöytyäläisessä kiinteistössä asuu neljä henkilöä. Lisäksi puhdistamoon johdetaan eläinruokaa valmistavasta laitoksesta jätevesiä hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta. Puhdistamoon johdetaan kaikki jätevedet ja puhdistetut jätevedet johdetaan näytteenottokaivon kautta ojaan. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Talokaivo Biosetti 10 on biologis-kemiallinen panospuhdistamo, joka on tarkoitettu kiinteistön kaikkien talousvesien käsittelyyn. Laitteisto pystyy käsittelemään maksimissaan 1500 l jätevettä vuorokaudessa ja se soveltuu enintään kymmenelle hengelle. Laite asennettiin lokakuussa 2008 ja se otettiin käyttöön pian asennuksen jälkeen. Laitteen asennuksen suoritti Auranmaan Saneeraus ja Rakennus Oy.

Järjestelmän toiminta: Happea kuluttavan aineksen poistoteho on ollut hyvä. Puhdistamon fosforinpoisto ei ole toiminut ja typenpoistossa on ollut suurta vaihtelua.

Taulukko 2. Biosetti 10 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Kiiski

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
8.11.11 71 120 0 31 22 91
21.6.11 77 94 0 36 30 82
28.2.11 86 58 0 28 35 76
10.11.10 94 24 2 18 14 100
13.9.10 95 19 0 20 22 91
10.5.10 96 17 0 19 46 63
22.2.10 88 52 0 26 0 120
17.11.09 94 27 0 30 6 110
14.9.09* 94,3 33 0 33 80 38
17.8.09 91 37 0 37 48 61
18.5.09 95 21 0 24 0 120
keskiarvo 89,2 0,2 27,5

* Vähenemä laskettu tulevan jäteveden pitoisuuksien mukaan: BOD7ATU=580 mg/l, kokonaisfosfori=32 mg/l, kokonaistyppi=190 mg/l.

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265