Hankkeessa oppilaat pääsevät ikätasoisesti tutustumaan kunnan ympäristöön liittyvään päätöksentekoon ja vaikuttamismahdollisuuksiin päättäjien tai yritysten edustajien kanssa. Tavoitteena on muun muassa tuoda vaikuttaminen lähemmäs nuoria ja lisätä heidän osallisuuttaan ja toimijuuttaan kunnassa. Toimenpiteet pohjautuvat Valonian suunnittelemaan, 15–18-vuotiaille suunnattuun #ilmastokirittäjät-toimintamalliin, jota jalostetaan tämän hankkeen puitteissa 4.–9. -luokkalaisille sopivaksi.

#Kirittäjissä koululaiset kutsuvat kotikuntansa päättäjiä tai yritysten edustajia keskustelemaan kunnan tai alueen ilmasto- ja kestävän kehityksen työstä. Yhteisissä tapaamisissa nuoret pääsevät tuomaan oman äänensä kuuluviin ja vaikuttamaan kunnan päätöksentekoon, ja samalla saavat tietoa esimerkiksi yritysten tekemästä kestävyystyötä kotikunnassa. Toimintamalli on oppilaslähtöinen: tarkoitus on, että lapset ja nuoret saavat vaikuttaa tilaisuuksien sisältöihin niin paljon kuin mahdollista.

#Kirittäjät-toimintamallia muokataan yhdessä hankkeessa mukana olevien opettajien kanssa syksyn 2022 aikana. Kevätlukukaudella 2023 muokattua mallia testataan 3–4 kunnassa Varsinais-Suomen alueella. Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka edistää demokratiakasvatuksen tavoitteita ja helpottaa opettajien työtä tarjoamalla opetussuunnitelman mukaan laaditun valmiin oppimisympäristön, joka soveltuu hyödynnettäväksi monialaisena oppimiskokonaisuutena.

Hanke on osa Opetushallituksen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihanketta peruskouluille (DIOK)

Hankkeen lähtökohtana on Sanna Marinin hallituksen demokratiaohjelma 2025. Avustuksen tarkoituksena on perusopetuksen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen edistäminen ja kehittäminen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. #Kirittäjät-hankkeen lisäksi pilottihankkeita toteuttavat Kemi, Kokkola, Nakkila, Pori, Porvoo, Sipoo, Tuusula sekä Helsingin yliopisto. Kehitettyjen käytänteiden tarkoituksena on jäädä osaksi koulujen vakiintunutta toimintaa. Tuotokset ovat sekä levitettävissä että hyödyksi muille opetuksen järjestäjille.

DIOK-Norden tarjoaa pilottihankkeille demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen asiantuntijatukea

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta myös opettajankoulutuslaitoksille pohjoismaiseen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottiyhteistyöhankkeeseen 2022–2023. Avustuksella varmistetaan hankkeen pohjoismaisen ulottuvuuden toteutuminen. DIOK-Norden (Demokratia-ja ihmisoikeuskasvatus – Pohjoismainen yhteistyö) -hankkeessa ovat mukana Åbo Akademi, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Hankkeessa tehdään yhteistyötä koulujen kanssa eri kunnissa. Lista täydentyy yhteistyökumppanien varmistuessa.

  • Parainen: Paraistenseudun koulu, Ulkosaariston koulu ja Koivuhaan koulu
  • Mynämäki: Laurin koulu

Hankkeen päähakija on Paraisten kaupunki ja Valonia toimii hankkeen koordinaattorina.

Paraisten kaupungin -logo, jossa on keskellä purjeen näköinen muoto ja vasemmalla teksti Pargas ja oikealla Parainen
Valonian logo

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2022–30.6.2023

Rahoitus

Hanke on saanut rahoitusta Opetushallituksen demokratia- ja ihmisoikeuksien pilotti peruskouluille 2022–2023 -avustushausta.

Opetushallituksen logo, vihreä ja sininen pallon muoto jonka ympärillä lukee opetushallitus rahoittaa hanketta

Miriam Sewón

projektiasiantuntija
miriam.sewon@valonia.fi
040 1258 418

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083