Yritykset ovat ratkaisuineen avainasemassa kestävyyskriisin ratkaisussa. Vaatimukset yrityksen toimintojen ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointia kohtaan kasvavat niin asiakkaiden, rahoitustahojen kuin lainsäädännön kautta. Tälle sivulle on koottu linkkejä työkaluihin, materiaaleihin ja rahoitustahoihin, joiden kautta yritys voi viedä kestävyystyötään eteenpäin.

On tärkeää, että yritykset koosta ja toimialasta riippumatta tunnistavat toimintansa vaikutukset, pyrkivät aktiivisesti kohti kestävämpiä toimintatapoja ja osaavat varautua kestävän siirtymän tuomiin muutoksiin markkinoilla. Yrityksen toiminnan lähtötilanteen arviointi auttaa tunnistamaan tarvittavat toimet ja tärkeimmät päästövähennyskohteet ja on näin ensimmäinen askel kohti vaikuttavaa kestävyystyötä. Nykytilan arviointiin ja toimenpiteiden suunnitteluun on tarjolla monia eri työkaluja, joista alla on esitelty muutama.

Toimenpiteiden toteuttamisen tueksi alle on koottu myös muutamia rahoitustahoja ja seurantajärjestelmiä. Osaamisen kasvattamiseen ja kokemusten jakamiseen löydät sivulta myös erilaisia Varsinais-Suomessa toimivia verkostoja ja koulutuksia järjestäviä tahoja.

1 TYÖKALUJA YRITYSTEN YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN

Yritysten ilmastotyön askeleet -työkirja (Valonia)

Työkirja auttaa yrityksen alkuun ilmastotyössä. Työkirjan kysymykset auttavat yritystä oman toiminnan tarkastelun käynnistämisessä sekä vaikuttavimpien toimien tunnistamisessa kohti hiilineutraalia ja kestävää liiketoimintaa. Työkirjaa voi käyttää esimerkiksi sisäisen tilannekartoituksen ja yhteisen ideoinnin pohjana.

Powerpoint-muotoinen työkirja sisältää konkreettisia kysymyksiä, joiden avulla yrityksessä voidaan pohtia eri askeleita ja löytää tärkeimmät toimenpiteet. Työkirjassa esitelty päästövähennyspolku koostuu neljästä askeleesta: tavoitteen asettaminen, nykytilan kartoitus, hiilijalanjäljen minimointi ja hiilijalanjäljen maksimointi.

Työkalua voivat hyödyntää kaikenkokoiset yritykset toimialasta riippumatta, mutta se on kehitetty erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin.

Y-HIILARI (SYKE)

Y-HIILARI on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämä työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu sisältää laskurin ja ohjeen, ja sen käyttö on maksutonta.

Hiilijalanjälki on tietyn toiminnon aiheuttamien kasvihuonekaasujen päästöjen summa, esim tuotteen valmistus, matka, kuljetus ja toimitilojen käyttö. Kokonaisvaltainen hiilijalanjälki käsittää koko tuotteen elinkaaren (LCA)

Sisältää sekä hiilidioksidin että muiden kasvihuonekaasujen vaikutukset muunnettuna hiilidioksidiekvivalenteiksi. Hiilijalanjälki on väline, jonka kautta suunnata päästövähennystoimia oikein ja saavuttaa toimilla vaikuttavuutta.

VTT:n Hiilikädenjälkiopas (PDF)

Hiilikädenjälki kuvaa tuotteen, toiminnon tai palvelun ilmastohyötyjä sen käyttäjälle. Yrityksen omien toimintojen päästöjen minimoimisen ohella hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa tuomalla markkinoille ratkaisuja, jotka luovat positiivisia ympäristövaikutuksia.

Huom! Hiilikädenjäljen mittaamiseen ei ole tarjolla standardoitua menetelmää. Määrittämiseen käytetään eri laskentamalleja, joissa kahta elinkaarta verrataan toisiinsa ja näiden välinen erotus muodostaa kädenjäljen.

Hiilineutraali Suomi: Yritysyhteistyö

Sivustolta löydät kuntien elinkeino- ja yrityspalveluille neuvoja kunnan ja yritysten väliseen yhteistyöhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Keinovalikoimassa on toimintamalleja sekä koulutus- ja viestintämateriaaleja niin kunnille kuin yrityksillekin.

2 YLEISIÄ SEURANTAJÄRJESTELMIÄ JA SERTIFIKAATTEJA

Ekokompassi pk-yrityksille

Ekokompassi on toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin ja vastaa muita pohjoismaisia ympäristöjärjestelmiä; Ecolighthouse (Norja) Miljödiplom (Ruotsi), Key2Green ja Planmiljo (Tanska). Ekokompassin omistaa Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Ekokompassin avulla yritys voi rakentaa ympäristöohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen ympäristövaikutusten vähentämiseksi, ja positiivisen kädenjäljen lisäämiseksi omaan toimintaympäristöön. Ympäristöohjelma auditoidaan ulkoisesti, ja yritykselle myönnetään ympäristösertifikaatti.

ISO 14001 (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry)

ISO 14001 on maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli. Sen avulla organisaatio voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. Standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille eri toimialoilla niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Standardi määrittelee resurssit, prosessit ja menetelmät, joiden avulla organisaatio pystyy noudattamaan sitä sitovia ympäristötavoitteita ja parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa.

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on pohjoismaissa käytettävä virallinen ympäristömerkki, joka kertoo tuotteen täyttävän sertifioidut kestävyyskriteerit. Joutsenmerkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun pienemmästä ympäristökuormituksesta. Valmistaja, maahantuoja tai palveluntarjoaja voi hakea Joutsenmerkkiä sellaiselle tuotteelle tai palvelulle, jolle pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta on vahvistanut ympäristömerkintävaatimukset. Kriteerit on laadittu lähes 60 eri tuote- tai palveluryhmälle. Joutsenmerkittyjä tuotteita on Suomessa noin 10 000 ja merkki on laajasti kuluttajien tunnistama ja arvostama.

3 ENERGIA

Energiatehokkuussopimukset

Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset luovat hyvän pohjan kokonaisvaltaiseen energianhallintaan yrityksen koosta riippumatta. Sopimukseen liittynyt yritys raportoi vuosittain energiankäytöstään ja toteutetuista energiatehokkuustoimistaan. Viisas energiankäyttö vähentää päästöjä ja tuo taloudellisia säästöjä pienemmän energiankulutuksen myötä.

Sopimuksiin liittyneet yritykset voivat hakea myös harkinnanvaraista tukea energiatehokkuutta parantaviin investointeihin. Ympäristölupavelvolliset yritykset välttyvät erillisiltä energiatehokkuuteen liittyviltä vaatimuksilta ympäristöluvissa liityttyään energiatehokkuussopimukseen. Yrityksen katsotaan myös täyttävän vaatimuksen pakollisesta yrityksen energiakatselmuksesta, jos se on liittynyt energiatehokkuussopimukseen ja on ottanut käyttöön ETJ+ järjestelmän.

ETJ & ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmä (Motiva)

Kansalliset energiatehokkuusjärjestelmät ETJ ja ETJ+ luovat raamit yrityksen energiajohtamiselle. Järjestelmät perustuvat jatkuvaan parantamiseen ja niissä korostuvat johdon sitoutuminen, säästöpotentiaalien ja nykytilan selvittäminen, tavoitteiden ja vastuiden määrittäminen ja energiatehokkuuden huomioiminen suunnittelussa ja hankinnoissa. Energiatehokkuusjärjestelmät pohjautuvat ISO 50001 -järjestelmään, mutta ovat hieman kevyemmät. Moni yritys onkin ottanut käyttöön ensin ETJ tai ETJ+ järjestelmän matkalla kohti sertifioitua ISO 50001:stä. ETJ ja ETJ+ suurin ero on, että ETJ+ sisältää vaatimuksen energiakatselmuksen toteuttamisesta.

ISO50001 (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry)

Kansainvälinen ISO 50001 -standardi on työkalu kokonaisvaltaiseen energianhallintaan ja sen johtamiseen. Standardi sopii kaiken kokoisille yrityksille ja se vastaa rakenteeltaan muita hallintajärjestelmästandardeja, kuten ISO 14000 ja ISO 9001, ja se sopii hyvin näiden standardien rinnalle. Standardi ei tuo täsmällisiä tavoitteita energiatehokkuuden parantamiseksi, vaan yritykset voivat pääasiassa itse miettiä tavoitteet ja aikataulut energiatehokkuuden parantamiselle. ISO 50001 mukaisesti sertifioitu energianhallintajärjestelmä vapauttaa suuren yrityksen pakollisesta energiakatselmuksesta.

4 Logistiikka ja liikkuminen

Fiksusti töihin

Fiksusti töihin -sivustolle on koottu faktoja ja vinkkejä kestävämpään liikkumiseen kodin ja työpaikan välillä sekä työpäivän aikana. Sivustolta löydät tietoa esimerkiksi työsuhdepyöristä, työmatkalipuista, kestävän liikkumisen suunnitelmista ja työsuhdeautoilusta. 

Kestävän liikkumisen ratkaisupaletti kunnille ja työnantajille (Valonia)

Kestävän liikkumisen ratkaisupalettiin on koottu toimia, joilla henkilöstön liikkuminen voidaan järjestää kestävämmin. Työpaikalla ratkaisupaletin esimerkeillä voi esitellä helposti esimerkiksi seuraavia keinoja vähäpäästöiseen liikkumiseen: työmatkalippu, talvipyöräily-kampanja, etätyömahdollisuudet, työpaikkapysäköinnin järjestelyt, työmatkapyöräilyn tukeminen, henkilöstöedut, liikkumisen ohjauksen toimet, sähköpyöräkokeilu ja yhteiskäyttöautot. 

Citylogistiikan uudet ratkaisut -hankesivusto 

Tulevaisuuden logistiikkaratkaisuja ja kokeiluja esittelevä hankesivustolla esitellään mm. kuljetusrobotit ja dronet, logistiikan kehittämisen vaikutukset, asiakasnäkökulmaa, lähijakeluasemat- ja pisteet, sovellukset ja vähäpäästöisetlogistiikkaratkaisut. 

Vastuullinen kuljetustoiminta (Traficom)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on kerännyt tietopaketin kuljetusten tilaajille ja kuljetusyrityksille vastuullisen kuljetustoiminnan järjestämisestä. Mukana keskeiset ISO-standardit ja kuljetusyrityksiä koskevat säädökset. Yrityksien, jotka hankkivat paljon kuljetuksia kannattaa tutustua myös vastuullisiin hankintoihin.

5 Kiertotalous

Rakentamisen kiertotalous (ympäristöministeriö)

Rakentamisen kiertotalous -sivustolle on koottu kattava tietopaketti kiertotalouden edistämisestä koko rakennuksen elinkaaren aikana. Sivustolle on koottu työkaluja ja materiaaleja kestävän rakentamisen ja purkamisen sekä materiaalien kierron edistämiseksi rakennussektorilla. Lisäksi sivustolta löytyy tieto rakennuasektorin kiertotalouden kannalta ajankohtaisista politiikkatoimista, sopimuksista ja tiekartoista.

Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista – käsikirja yrityksille (Sitra)

Kiertotalous on talousmalli, joka puuttuu ilmastonmuutoksen, luontokadon ja luonnonvarojen hupenemisen juurisyihin. Kiertotaloudessa käytössä olevien tuotteiden ja materiaalien arvoa hyödynnetään mahdollisimman pitkään, ja kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen.

Sitran ja Deloitten laatima käsikirja kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen on käytännön opas, joka sisältää tietoa, esimerkkejä ja käytännön työkaluja, joiden avulla kiertotaloutta voidaan toteuttaa yrityksen arjessa. Käsikirja on suunnattu yrityksille, jotka haluavat erottua kilpailijoistaan, vastata paremmin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotuksiin sekä tuottaa enemmän lisäarvoa vähemmillä resursseilla. Tässä auttavat kiertotalouden viisi liiketoimintamallia. Käsikirja sopii kaikkien toimialojen yrityksille.

Materiaalitori

Materiaalitorin kautta yritykset voivat ilmoittaa toimintansa sivuvirtoina syntyvistä jätteistä ja ylijäämämateriaaleista niitä hyödyntäville yrityksille. Palveluun voi sekä ilmoittaa tarjoavansa materiaaleja ja ottavansa niitä vastaan. Materiaalitorissa voi myös etsiä ja tarjota sivuvirtoihin ja kiertotalouteen liittyviä palveluja, kuten jätehuolto- ja asiantuntijapalveluja. Materiaalitorin käyttäminen on maksutonta ja avointa alan toimijoille.

6 Rahoitustahoja kestävän liiketoiminnan kehittämiseen ja investointeihin

Business Finlandin rahoituspalvelut

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Yrityksen ilmastotyöhön soveltuvia tukia ovat erityisesti energiatuki, materiaalikatselmustuki sekä kiertotalouden investointiavustus.

Yrityksen kehittämisrahoitus (ELY-keskus)

Yritysten kehittämisrahoitus tukee pienten ja keskisuurten suomalaisten yritysten kehittämis- ja investointihankkeita. Tavoitteena on uuden liiketoiminnan luominen, pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen sekä yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Yritysten tukemisella kannustamme yrityksiä uudistumaan ja tavoittelemaan kestävää kasvua ja tuottavuutta.

Yritysrahoituksemme koostuu avustuksista eri lähteistä. Suurimmassa osassa avustuksista on mukana Euroopan unionin rahoitusta.

Hiilineutraali Suomi: Rahoitus

Hiilineutraali Suomi -sivustolla ylläpidetään ajankohtaista listaa ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävistä rahoituksista. Osa rahoituksista on myös yritysten hyödynnettävissä. Sivustolta löytyy myös linkki rahoituksen tietopankkiin, josta pääset tutustumaan tarkemmin eri rahoituslähteisiin.

7 Tukea ja koulutuksia tarjoavia tahoja

Seudulliset kehittämisyhtiöt ja kuntien kehitysyksiköt

Seudulliset kehittämisyhtiöt auttavat toiminta-alueensa yrityksiä mm. toiminnan kehittämisessä ja skaalaamisessa, rahoitushauissa sekä verkostoitumisessa. Kunnissa yrityksiä auttavat ensisijaisesti kuntien omat yritys- ja elinkeinopalvelut sekä yritysneuvojat.

Korkeakouluyhteistyö

Yhteistyö korkeakoulujen kanssa avaa mahdollisuuksia yrityksen toiminnan kehittämiseen niin koulutusten, opiskelijatöiden, selvitysten kuin yhteisten projektien kautta.

Viranomaistahot

Yritysverkostot

Ilmastostrategian ja hiilijalanjäljen laskentapalveluja tarjoavia kaupallisia tahoja

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Olli Haapanen

projektiasiantuntija
olli.haapanen@valonia.fi
040 192 1525

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995