Valuma-aluetason vesienhallinnalla kuivuusriskien hallintaa -pilottihankkeen tavoitteena on tuottaa monistettava esimerkki siitä, miten toteutetaan vesienhallinnan, ja etenkin valumavesien pidättämisen avulla valuma-alueella kuivuusriskejä vähentäviä toimia. Kuivuusriskeissä tarkastellaan erityisesti riskejä maataloustuotannolle ja huomioidaan myös se, ettei ympäristön tila heikkene.

Pilottihanke toteutetaan Aurajoen valuma-alueella Paattistenjoella Maarian altaan yläpuolisella alueella. Pilottialue kuuluu Saaristomeren valuma-alueeseen. Pilottialueelle ehdotetaan ja suunnitellaan konkreettisia vesienhallinnan toimenpiteitä, joilla pyritään tasaamaan virtaamahuippuja ja tuottamaan viljelijöille mahdollisuus kasteluun kesän kuivimpina aikoina, kuitenkin huomioiden kasteluvesistön ekologinen tila. Ehdotetut toimenpiteet ylläpitävät myös luonnon monimuotoisuutta. Suunnittelut toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa hankkeen aikana.

Hankkeesta saadaan poimittua käytännöt sille, miten valumavesien pidätystä kannattaa yhdistää kastelutarpeeseen ja miten yksittäisiä pienempiä toimia voidaan toteuttaa ilman yhteistä koordinointia niin, että se palvelee koko valuma-alueen etua.

Hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja tuloksista viestitään aktiivisesti. Viestintä on tärkeässä roolissa, jotta ehdotetut toimenpiteet saadaan jalkautettua valuma-alueen toimijoiden käytäntöihin. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä viljelijöiden lisäksi maatalouden neuvojien kanssa. Valuma-aluesuunnittelua kuivuusriskien hallinnassa edistetään toimijalähtöisesti, jotta pilottihankkeessa tuotettava tieto sekä toimintamallit vastaavat mahdollisimman hyvin käytännön toimijoiden tarpeita. Hankkeen valuma-aluesuunnitelma, toimintamalli sekä viestintämateriaalit ovat käytettävissä ja mitoitettavissa myös muille valuma-alueille ja muihin maakuntiin.

Valonian omarahoitusosuutena hankkeessa on Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkostolle tehtävä työ. Verkostotyö tarjoaa hankkeelle viestintäalustan, jonka kautta voidaan jakaa tietoa hankkeen toimenpiteistä, suunnittelusta ja sidosryhmätyöstä. Toimenpidekohteille voidaan järjestää tutustumisretkiä ja koulutuksia.

Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Valonian yhteistyönä. Päävastuu toteutuksesta on Valonialla.

Paattistenjoen valuma-alue

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022–31.10.2024.

Rahoitus

Hanke on saanut rahoituksen Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Hanke on osa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja hankeavustus tulee vesiensuojelun tehostamisohjelman erillismäärärahoista.

Logot: Valonia, Varsinais-Suomen Vesistökunnostusverkosto
Logot: ELY-keskus, Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Omar Badawieh

projektityöntekijä
omar.badawieh@valonia.fi
040 680 4467

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257

Maiju Oikarinen

viestintävastaava
maiju.oikarinen@valonia.fi
0405299411