CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa viedään eteenpäin kiertotalouden käytännön toimenpiteitä yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa. Samalla edistetään valtakunnallisen jätehuoltosuunnitelman toteutumista.

Osana hanketta eri organisaatiot toteuttavat konkreettisia demonstraatioita, joita Varsinais-Suomen alueella ovat mm. tilakoon biokaasutuotannon edistäminen (Turun amk), ruokahävikin vähentäminen (Luonnonvarakeskus) sekä Kiertomaa Oy:n Saramäen maa-ainespuiston kehittäminen.

Hankkeessa laaditaan alueelliset toimintalinjaukset valtakunnallisen jätehuoltosuunnitelman toteutukseen ja seurantaan yhteistyössä jätehuollon kunnallisten toimijoiden, valvontaa suorittavien viranomaisten ja yritysten kanssa. Lisäksi tuodaan esille jätehuollon edistämismahdollisuuksia ja tavoitteita sekä osoitetaan jätehuollon tutkimuksellisia tarpeita alueen korkeakouluille ja yrityksille.

Valtakunnallisessa hankkeessa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat muodostavat Lounais-Suomen ydinalueen. Muita ydinalueita ovat Pohjois- ja Etelä-Karjala sekä Keski-Suomi. Hankkeeseen osallistuu ydinalueiden maakunnanliittoja, kuntia, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja yrityksiä.

Valonia ja Varsinais-Suomen liitto toimivat hankkeen alueellisena (Lounais-Suomi) koordinaattorina. Hankkeen kansallinen koordinaattori on SYKE.

Lue hankkeesta lisää Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä hankkeen omalla www.materiaalitkiertoon.fi -sivustolla.

Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Circwaste-logo sekä EU-lippu logo tunnuksella LIFE15 IPE FI 004. Teksti: Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016-31.12.2023.

Rahoitus

Rahoitus saadaan Euroopan Unionin Life IP -rahoitusohjelmasta.

Hankkeen uutiset ja materiaalit

Hankkeen tapahtumat

Lounais-Suomen vuosiseminaarit

Nelisenkymmentä maankäytön suunnittelun käytänteiden kehittämisestä kiinnostunutta kuuli tilaisuudessa, miten kiertotaloutta voidaan edistää kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun keinoin. Esityksiä oli kolmessa teemassa: maarakentaminen ja kiviainekset, uudet energiajärjestelmät sekä vesistö- ja ympäristövaikutukset.

Lue lisää ja katso materiaalit Kiertotalouden Varsinais-Suomi -sivustolta.

Lounais-Suomessa valtakunnallisen jätesuunnitelman alueellisia linjauksia pohdittiin noin kuudenkymmenen kiertotalouden asiantuntijan voimin. Iltapäivätilaisuuden keskiössä oli valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen. Asiantuntijat pohtivat erillisissä ryhmissä alueellisia tavoitteita ja konkreettisia vaikutuskeinoja jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrätyksen tehostamiseen rakentamisen jätteiden, biohajoavien jätteiden sekä yhdyskuntajätteiden painopistealueilla.

Yhteistyössä pohjoismaisen saaristoyhteistyön kanssa järjestettiin tilaisuus kiertotaloudesta ja jätehuollosta erityisesti saariston näkökulmasta. Tilaisuudessa kuultiin monipuolisesti puheenvuoroja niin alueiden hiilineutraaliudesta, kiertotalouden liiketoimintamalleista ja alueellisesta yhteistyöstä sekä saariston jätteidenlajittelusta.

Tilaisuudessa opettajat ja kasvattajat kuulivat, kuinka kiertotalouden teemat voi ottaa mukaan opetukseen. Tapahtuma tarjosi noin 70 osallistujalle tietoa, menetelmiä ja keinoja, joiden avulla kiertotaloutta voidaan toteuttaa koulujen opetussuunnitelmassa. Teemaa käsiteltiin laajasti, mutta käytännönläheisesti niin alustusten, toimintapisteiden kuin paneelin avulla.

Tilaisuudessa noin 40 maataloustuotannon ammattilaista kerääntyi kuulemaan ja keskustelemaan mm. siitä, millainen on maataloustuotannon tulevaisuus ja miten tuotanto voisi olla entistä kannattavampaa. Tilaisuudessa kuultiin hyviä esimerkkejä viljelijöiltä yhteistyön hyödyistä, itsetuotetun energian eduista sekä siitä, mitä etua niin ympäristöllisesti kuin taloudellisesti on ravinteiden kierrätyksestä.

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen