Kunta luo alueellaan toimivien yritysten fyysisen lähiympäristön puitteet ja vaikuttaa myös yritysten mahdollisuuksiin tehdä ilmastotoimia. Kunnan yhdyskuntarakenteen, kaavoituspäätösten ja lupamenetelmien luomat raamit määrittävät yritysten liikkumisen ja logistiikan vaihtoehtoja ja energiaratkaisuja. Näillä päätöksillä voi olla välillisesti vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen ja niitä tulisikin tarkastella uudenlaisten ratkaisujen mahdollistajana ja kestävän tulevaisuuden rakennuspaloina. Kunta voi pyrkiä aktiivisesti löytämään ja ottamaan käyttöön uusia päästövähennyksiä tuovia ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa esimerkiksi mahdollistamalla kokeiluja ja huomioimalla hankinnoissaan ilmastokestävät vaihtoehdot.

Päätöksenteossa on totuttu arvioimaan ja selvittämään päätösten mahdollisia vaikutuksia eri näkökulmista. Tämä kevyt kysymyspatteristo on laadittu kuntien luottamushenkilöille päätösten valmisteluun liittyvän pohdinnan tueksi. Kysymysten avulla elinkeino- ja yritystoimintaan vaikuttavan päätöksenteon välilliset ilmastovaikutukset tuodaan osaksi pohdintaa.

Kysymysten tavoitteena on helpottaa kestävää kasvua ja päätöksentekoa. Monien päätösten kohdalla ympäristö- ja ilmastovaikutuksia on kuitenkin syytä arvioida huomattavasti tätä listaa laajemmin.

Kenelle

Kysymykset on laadittu luottamushenkilöille, lautakuntien ja valtuustojen jäsenille.

1. Yritykset osana kunnan ilmastotyötä

 • Näkyykö ilmasto- ja kestävyyspainotus kunnan elinkeinokehittämisessä?
 • Onko alueen yritykset otettu mukaan kunnan ilmasto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen?
 • Onko tiedossa, minkälaisia toimia yritykset kaipaavat kunnalta yritysten kestävyystyön helpottamiseksi?
 • Tunnistetaanko kunnassa kestävän kasvun mahdollisuudet ja tuetaanko yrityksiä kohti kestävää kasvua?
 • Huomioidaanko yrityksiä koskevassa viranomais- ja lupatoiminnassa sekä näitä koskevissa päätöksissä ilmastovaikutukset?
 • Huomioidaanko ympäristönsuojelumääräyksissä myös ilmastovaikutukset?
 • Koulutetaanko päättäjiä, poliittista johtoa ja kunnan työntekijöitä ilmasto-osaamiseen?

2. Julkiset hankinnat

 • Onko kunnassa käytössä hankintaohje/strategia? Jos on, onko siinä asetettu hankinnoille kestävyys-vähähiilisyys- tai kiertotaloustavoitteita?
 • Onko kunnassa tunnistettu ympäristövaikutusten kannalta merkittävimmät käyttötaloushankinnat ja investoinnit?
 • Onko hankintoja valmistelevilla resursseja tehdä markkinakartoitusta ajankohtaisimman tarjonnan selvittämiseksi ja hankinnan kohteen tarkentamiseksi?
 • Kannustetaanko myös uudenlaisten kestävyyttä edistävien liiketoimintamallien hankintaan (esimerkiksi yhteiskäytön ja jakamisen ratkaisut, uusiomateriaalien hyödyntäminen, muuntojoustavuus)?
 • Onko kunnassa sovittu hankintojen kestävyyttä edistävien vähimmäisvaatimusten, laatukriteereiden tai sopimusehtojen hyödyntämisestä? Seurataanko niiden toteutumista?
 • Onko palveluntuottajilta edellytetty kestävyystoimia ja näiden seurantaa esim. vastuullisuusraportointia?

3. Yhdyskuntarakenne, energia ja liikenne

 • Miten ilmastovaikutukset on huomioitu yritystonttien ja uusien yritysalueiden suunnittelussa ja kaavoituksessa?
 • Miten kunnassa tuetaan yritysten oman uusiutuvan energian tuotantoa?(esim. Lupaprosessien vauhdittaminen)
 • Tukeeko kunnan päätöksenteko kestävää työmatkaliikkumista?
  • Julkisen liikenteen reititykset ja aikataulut
  • Kävelyn ja pyöräilyn väylien kehittäminen työmatkaliikkuminen huomioiden
 • Tukeeko yritysalueita ja -tontteja koskeva päätöksenteko kestäviä energiaratkaisuja?
 • Edistääkö kunta yritysten keskinäistä vuoropuheluaesimerkiksihukkalämpöjen hyödyntämiseksi?
 • Edistääkö yritysalueita ja –tontteja koskeva päätöksenteko kestävän logistiikan mahdollisuuksia? (liikenneyhteydet, junaradat, yhteisterminaalit)
 • Onko ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ja sopeutuminen huomioitu maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa (mm. hulevedet)?

Kysymyslistat on laadittu osana ympäristöministeriön rahoittamaa Kuntien yritysneuvonta ilmastotoimien tukena -hanketta syksyllä 2022.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Maarit Jaakola

erityisasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu
maarit.jaakola@turkuamk.fi
050 598 5746