Raisionjoen kunnostushankkeessa luonnonmukaistetaan Raisionjoen pato- ja säännöstelyrakenteet. Raisionjoen virtaaman säännöstely loppuu, kun joen varrella sijaitsevat säännöstelypadot muutetaan kalatierakenteiksi ja luonnonmukaisiksi koskialueiksi. Kunnostustoimien myötä Raisionjoki avautuu merestä vaeltaville kaloille, joen virkistyskäyttömahdollisuudet kasvavat ja jokimaisema kohenee tuntuvasti.

Raisionjoen vesistö sijaitsee pääosin Raision ja Ruskon alueilla. Vesistön valuma-alueen pinta-ala on noin 132 neliökilometriä. Jokivesistö on ollut vuosikymmenten ajan Raision ja Naantalin kaupunkien raakavesilähde. Vedenotto päättyi vuonna 2011, jolloin Raisio ja Naantali siirtyivät Turun seudun veden tekopohjaveden käyttämiseen. Raisionjoen säännöstelypadot ja -altaat menettivät niiden alkuperäisen merkityksen raakaveden turvaamisessa ja se on mahdollistanut joen laajamittaisen kunnostushankkeen toteuttamisen.

Raisionjoen kunnostushanke pitää sisällään kolmen säännöstelypadon (Hintsa, Hintsa-Lähteenmäki ja Merttelä) muuttamisen kalatierakenteiksi, jotka hoitavat jatkossa myös entisten säännöstelyaltaiden vedenpinnan korkeuden säätelyn. Lisäksi hankkeessa puretaan kokonaan myllypato Hintsan ja Hintsan-Lähteenmäen patojen välistä. Myllypadon purkamisen seurauksena paljastunut koskialue kunnostetaan lähemmäs luonnontilaa. Raisionjoen kunnostushanke käynnistyi vuosina 2020–21 toteutetun Huhkonkosken kalatien rakentamisella.

Raisionjoen kunnostus on Raision kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteishanke. Valonia toimii kunnostushankkeessa elinympäristöasiantuntijana ja viestii kunnostusten toteutuksesta yhdessä Raision kaupungin ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Valonian logo
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo, jossa lehtimäinen grafiikkalementti (vihreää, oranssia ja sinistä).

Hankeaika

Hankkeen toteutusaika on 1.10.202231.12.2023

Rahoitus

Hankkeen rahoittavat Raision kaupunki ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Kunnostuskohteet


Kunnostuskohteiden sijainnit kartalla

Karttakuvassa on esitetty Raisionjoen kunnostuskohteiden sijainti vesistössä.

Huhkonkoski

Huhkonkoski sijaitsee Raisionjoessa Huhkon kartanon tuntumassa noin 3,5 kilometrin päässä jokisuusta. Huhkonkoski oli vaelluseste merestä nouseville kaloille vuosisatojen ajan, sillä koskessa oli pitkään myllytoimintaa. Myllytoiminnan jälkeen koskeen oli rakennettu pato ja joen ylittävän moottoritien silta. Pato rakennettiin ilmeisesti vedenpinnan säilyttämiseksi joen virtaaman tyrehdyttyä vedenoton seurauksena. Pato oli rakennettu jyrkän kalliokönkään päälle, jotka yhdessä muodostivat vaellusesteen ylävirtaan pyrkiville kaloille.

Huhkonkosken vaelluseste ratkaistiin teknisen ja luonnonmukaisen kalatien yhdistelmänä. Vuonna 2021 valmistuneen Huhkon kalatien rakentamisen myötä kaloille avautui vaellusyhteys Hintsan padolle asti.

Hintsan pato

Hintsan altaan säännöstelypato sijaitsee Raision entisen vesilaitoksen tuntumassa Haunisissa. Padon avulla on muodostettu yläpuolinen allas, jonka vedenkorkeutta on säännöstelty. Pato muutetaan teknisen ja luonnonmukaisen kalatieyhdistelmän avulla kiinteäksi rakenteeksi, jonka avulla vesieliöt voivat vaeltaa ylävirtaan. Kalatierakenne hoitaa myös luonnonmukaisesti Hintsan patoaltaan vedenpinnan korkeuden säätelyn. Rakentaminen toteutetaan pääosin vuoden 2022 aikana.

Myllypato

Hintsan ja Hintsa-Lähteenmäen säännöstelypatojen välissä sijaitseva myllypato purettiin kokonaan kesällä 2022. Puretun myllypadon yläpuolelta paljastunut koskialue kunnostetaan luonnonmukaiseksi vuonna 2023.

Hintsan-Lähteenmäen pato

Hintsan-Lähteenmäen säännöstelypato sijaitsee Raision entisen vesilaitoksen pohjoispuolella. Padon avulla on muodostettu yläpuolinen patoallas ja säännöstelty altaan pinnankorkeutta. Nykyinen säännöstelypato muutetaan kokonaan luonnonmukaiseksi tekokoskirakenteeksi. Hintsa-Lähteenmäen rakennustyöt toteutetaan vuonna 2023.

Uusi pohjapato

Hintsan-Lähteenmäen padon yläpuolelle rakennetaan uusi luonnonmukainen pohjapato, jonka avulla ylläpidetään patoaltaan vedenpinnan korkeutta Hintsan-Lähteenmäen padon purkamisen jälkeen. Pohjapato rakennetaan pääosin vuoden 2022 aikana.

Merttelän pato

Merttelän pato sijaitsee Ruskolla Ruskonjoen varressa. Merttelän padon avulla on muodostettu patoallas ja säännöstelty altaan vedenkorkeutta. Merttelän patoon rakennetaan teknisen ja luonnonmukaisen kalatien yhdistelmä. Rakennustyöt toteutetaan vuonna 2023.

Hankkeen uutiset ja materiaalit

tapahtumat

Nothing found.

muuta materiaalia ja lisätietoa

Tämän hankkeen parissa työskentelevät asiantuntijat

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755