Hyyppäränharjun METSO-yhteistoimintaverkostohanke on käynnistetty keräämällä alueelta arvokasta luontotietoa sekä jakamalla maanomistajille ja alueen muille toimijoille tietoa alueen erityispiirteistä muun muassa uutiskirjeen ja webinaarin välityksellä. 

Hyyppäränharjun luonto on poikkeuksellisen monimuotoista ja sinne on vuosikymmenten kuluessa muodostunut monenlaista toimintaa. Laajoilla metsäalueilla harjoitetaan metsätaloutta ja harjualueilla on maa-ainesottoa ja -jalostusta. Harjualue on myös merkittävä virkistys– ja retkeilyalue. Siellä sijaitsee Varsinais-Suomen korkein kohta sekä  yksi Etelä-Suomen merkittävimmistä lähteistä, Kultalähde.

Pohjavesivarantojen vuoksi Hyyppärän harjualue on merkittävä vesihuollolle. Alueen pohjavesistä alkunsa saavat lähdepurot muodostavat alueelle laajoja virtavesijatkumoja ja alueelta vedet virtaavat usean eri päävesistöalueen suuntaan Uskelanjoelle, Kiskonjoen-Perniönjoelle ja KarjaanjoellePienvesien ja suoalueiden lisäksi alueella on muun muassa merkittävää harjuluontoa kuten paahdeympäristöjä. Alueella on runsaasti sekä yksityisten että valtion omistamia luonnonsuojelualueita.  

Alueen luontoarvoja ja yhteistoimintaa korostavaa viestintää tarvitaan

Marraskuussa järjestettiin alueen toimijoille webinaari, jonka tavoitteena oli toimijoiden välinen tiedonvaihto, verkostoituminen ja yhteistyön vahvistaminen. Webinaari oli ensimmäinen askel yhteistoiminnan kehittämiselle hankkeen puitteissa.

Linjoilla oli lähes 20 eri tahon edustajia; niin yrityksiä, yhdistyksiä, viranomaisia kuin muitakin alueen käyttöön liittyviä toimijoita. Tilaisuuden aikana kuultiin puheenvuoroja alueen monipuolisesta käytöstä sekä jo toteutettuja esimerkkejä alueen luonnonhoidosta ja toimijoiden välisestä yhteistyöstä.

Lisäksi osallistujat saivat esittää toiveita ja ideoita, miten yhteistoimintaa voisi alueella kehittää. Osallistujat toivoivatkin hankkeelta erityisesti maastoretkiä ja viestintää, joten keväämmällä päästään tutustumaan Hyyppäränharjun alueeseen toimijoiden kanssa paikan päällä. Koulutuksia toivottiin etenkin erilaisten elinympäristöjen kunnostuksista ja käytännön esimerkkejä työnäytöksissä. 

Tilaisuudessa nousi esille, miten valtakunnallisestikin ainutlaatuisesta alueesta on kyse. Alueen toimintaa tuleekin jatkossa kehittää niin, että sen ominaispiirteet säilytetään. Viestintä on tässä erityisen tärkeässä roolissa, jotta tieto alueen erityisistä luontoarvoista välittyy niin maanomistajille kuin muille alueen toimijoille. Kaikilla toimijoilla on mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten Hyyppäränharjun erityispiirteitä voidaan huomioida eri toiminnoissa. Myös alue-ekologista hoitosuunnitelmaa varten hankkeessa toivotaan tarkempia tietoa alueen luontoarvoista. Maanomistajille onkin keväällä luvassa karttapohjainen kysely alueen luontoarvojen huomioimisesta. Hankkeen tulevista tapahtumista saa tietoa hankkeen nettisivuilta sekä liittymällä hankkeen postituslistalle uutiskirjetilaajaksi. 

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755