Kansallisten ilmastotavoitteiden toteutumiseen tarvitaan kaikkia Suomen maakuntia. Myös Varsinais-Suomi on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Kunnilla on päästöjen vähentämisessä erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita, minkä vuoksi ratkaisuja etsitään yhteistyössä maakunnan kuntien ja eri toimijoiden kanssa. CANEMURE – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeessa tehdään aktiivista ilmastotyötä yhteensä seitsemässä maakunnassa vuosina 2018–2024. Varsinais-Suomessa CANEMURE-projektiryhmän muodostavat ELY, Valonia ja Varsinais-Suomen liitto. Hankkeelle on kesäkuussa avattu myös hiilineutraalisuomi.fi-sivut, jotka tarjoavat kaikille tietoa ilmastonmuutoksen hillintää koskevista tavoitteista ja erityisesti käytännön keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sidosryhmät mukaan ilmastotyöhön

Hankkeen puitteissa Varsinais-Suomeen on koottu yhteistyöryhmä ohjaamaan ja edistämään päästövähennyksiin tähtääviä toimia. Useita sidosryhmiä on saatu mukaan ja yhteistyöryhmä on kokoontunut tänä keväänä kaksi kertaa. Tapaamisten tuloksena ryhmä on muodostanut yhteisen käsityksen ja tahtotilan työn etenemisestä. Toukokuussa Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä MYR päätti perustaa yhteyteensä ilmastovastuujaoston, jonka tarkoitus on toimia maakunnallisena ilmastomuutoksen torjuntaan ja hillintään liittyvien toimien yhteistyöryhmänä. Samalla sen tehtävä on olla neuvoa-antava ja koordinoiva valmistelufoorumi maakunnan ilmastovaikutuksiin ja hiilineutraaliustavoitteeseen liittyvissä asioissa. Jatkossa tämä ilmastovastuujaosto toimii myös CANEMURE-hankkeen ohjaavana yhteistyöryhmänä.

Nykytilanteen kartoituksesta kohti maakunnallista tiekarttaa

Kevään aikana hankkeessa on kerätty lähtötietoja sekä tehdyistä ja suunnitelluista päästövähennystoimenpiteistä että alueiden ilmastostrategioista ja -ohjelmista. Valonia on kerännyt tietoa konkreettisista toimenpiteistä, joiden avulla Varsinais-Suomen kunnissa aiotaan vähentää päästöjä nyt ja tulevina vuosina. Jokaista kuntaa on lähestytty kyselyllä tietojen keräämiseksi ja tarkempien tietojen kerääminen jatkuu elokuun loppuun. Ajantasaisen tiedon avulla hankkeessa voidaan kartoittaa, mihin kuntien on nykyisillä toimilla mahdollista päästä päästövähennyksissään. Tietoja käytetään muun muassa maakunnallisessa tiekarttatyössä, jonka avulla suunnitellaan ja edistetään tehokkaita konkreettisia toimenpiteitä Varsinais-Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Työpajoja ja selvityksiä tiekarttatyöhön liittyen tullaan toteuttamaan syksyllä. Lisäksi tavoitteena on löytää kuntien parhaita tähänastisia ratkaisuja, joita voitaisiin hyödyntää myös muualla.

Maakuntamme ilmastotyöstä keskustellaan myös 23.10. järjestettävässä seminaarissa. Ilmastoratkaisujen maakunta -seminaari on maksuton ja kaikille avoin. Kutsut ja tietoa tapahtumasta on luvassa myöhemmin.

Salla Murmann

Salla työskenteli Valoniassa projektiasiantuntijana marraskuuhun 2021 saakka. Nykyään hän toimii Varsinais-Suomen liiton liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelijana.