Kestävän liikkumisen edistäminen ja pyöräilyn ja kävelyn lisääminen edellyttää sekä infrastruktuurin kehittämistä että erilaisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta tarpeiden ymmärtämiseksi ja yhteensovittamiseksi. Osallisuuden ja keskusteluyhteyden vahvistaminen oli keskiössä, kun kansainvälisellä tiimillä pohdittiin keinoja aikaansaada aktiivista liikkumista tukevaa, terveellisempää arkiympäristöä HEAT – Participatory Urban Planning for Healthier Urban Communities -hankkeessa. Kolmivuotinen hanke päättyi maaliskuussa. Valonian toimenpiteet kytkeytyivät erityisesti liikennejärjestelmätyöhön ja viime vuonna päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman prosessien kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton, sekä paikallisten hankekumppanien, Turun kaupungin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Hyviä oppeja ja kokemuksia saatiin myös muiden hankepartnereiden työstä Tukholmassa, Tartossa ja Jurmalassa.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen vaikutuksia voi arvioida myös taloudellisin mittarein

Vuorovaikutuksellisen suunnittelun edistämisen lisäksi hankkeessa kokeiltiin WHO:n kehittämää Health Economic Assessment (HEAT) -työkalua, jonka avulla voi laskea kävelyn ja pyöräilyn taloudellisia vaikutuksia. Malli laskee ennenaikaisten kuolemien vähentämisestä aiheutuvat säästöt. Se ottaa huomioon myös liikenneonnettomuustilastot sekä ilmansaasteet, ei pelkästään liikunnan tuomia hyötyjä. Valonia testasi, kuinka laskentamalli toimisi alueellisessa laskennassa. Laskenta toteutettiin sekä koko Turun kaupunkiseudulle, että Turun ydinkaupunkiseudun alueelle. Laskentaa tehdessä havaittiin, että mitä enemmän kuntia laskennassa oli mukana, sitä epävarmempia tuloksia saatiin kuntien erilaisuudesta johtuen ja kaikkein käyttökelpoisimpia tuloksia saadaankin yhden kunnan alueella toteutetuilla laskelmilla. Turun ydinkaupunkiseudun laskelmasta – vaikka se pohjautuukin monelta osin olettamuksiin todellisten tavoitteiden sijaan – voidaan arvioida, että pyöräilyn lisääntyminen muutamallakin prosentilla voisi tuottaa varovaisenkin arvion mukaan yli 20 000 000 € säästöt kymmenen vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan HEAT-työkalu koettiin hyödylliseksi. Tarkemmin hankepartnereiden laskelmista voi lukea hankkeen verkkosivuilta.

Vuorovaikutustyötä tapaamisten ja kampanjoinnin keinoin

Sekä Valonian että muiden hankkeessa mukana olleiden toimijoiden kokemuksia ja case-esimerkkejä erilaisten tahojen osallistamisesta ja vuorovaikutuksen keinoista koottiin viime vuoden lopulla käsikirjaksi ja animaatiovideoiksi esimerkiksi kaupunkien ja kuntien henkilöstölle, kansalaisjärjestöjen jäsenille sekä aktiivisille kuntalaisille, jotka haluavat kehittyä osallistamisen ja osallisuuden saralla. Valonia järjesti toukokuun lopulla kampanjan, jonka aikana neljä varsinaissuomalaista kokeili erilaisia sähköavusteisia taakkapyöriä ja dokumentoi kokemuksiaan.

Tapaamisten, työpajojen ja viestinnän lisäksi Ramboll Finlandilta tilattiin liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitysprosessin tueksi skenaarioita siitä, miltä liikenneverkko voisi näyttää vuosina 2030 ja 2050 erilaisia liikennemuotoja käytettäessä. Osa raportissa esitetyistä skenaarioista muotoiltiin infograafeiksi, joilla on haluttu tehdä sisällöistä helpommin lähestyttäviä muillekin, kuin liikennesuunnittelun ammattilaisille. Infograafeihin valikoitiin erityisesti kestäviä kulkutapoja havainnollistavia tietoja. Alle on koottu muutamia keskeisiä hankkeessa tuotettuja materiaaleja.

Työ vuorovaikutteisen suunnittelun parissa jatkuu Valoniassa

Vaikka HEAT-hanke päättyikin, jatkuu kestävän liikkumisen sekä vuorovaikutuksen ja osallisuuden edistäminen osana muita hankkeita ja Valonian kuntayhteistyötä. Varsin konkreettisella tavalla hankkeesta saatuja oppeja sidosryhmien osallistamisesta päästään viemään käytäntöön Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa -hankkeessa, kun Valonia yhdessä Uudenkaupungin, Kaarinan ja Liedon kanssa kehittää kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmia ja mallipohjaa muidenkin kuntien käyttöön. Keskeisten sidosryhmien tunnistaminen sekä oikeanlaisten vuorovaikutuksen ja viestinnän keinojen valinta on keskeistä sekä ohjelmaa suunnitellessa että sen toimeenpanovaiheessa. Myös hankkeen myötä tiivistynyt yhteistyö Varsinais-Suomen liiton liikennejärjestelmätyön ja verkostojen parissa jatkuu muun muassa viestinnän ja tarjolla olevien materiaalien kehittämisellä.

Lisätiedot

Pääpartneri hankkeessa oli Turun kaupunki. Muut partnerit Valonian lisäksi olivat Turun ammattikorkeakouluJurmalan kaupunkiTarton kaupunkiCyckelfrämjandet (Tukholma) sekä Institute of Baltic Studies (Tartto). Hanke sai rahoitusta Central Baltic Interreg -ohjelmasta.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515

Anna Sampo

viestintävastaava
anna.sampo@valonia.fi
040 197 2257