Ruokaketjulla on Varsinais-Suomessa merkittävä rooli monella tapaa: se on suuri työllistäjä, matkailun vetovoimatekijä sekä uusien innovaatioiden synnyttäjä. Maakunnassamme on lukumäärällisesti kaikkein eniten jalostavia elintarvikeyrityksiä Suomessa. Ruokaketjulla on myös monenlaisia ympäristövaikutuksia ja koko ketju onkin syytä muistaa keskustellessamme kiertotaloudesta, luonnon monimuotoisuudesta tai ilmastonmuutoksesta. Ruokaketjun toimintatapojen kehittäminen on merkittävässä roolissa ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Ilmastokriisi ja biodiversiteetin heikkeneminen vaativat massiivisia toimia globaalin ruokajärjestelmän uudistamiseksi. Yhdeksi ratkaisun keskeisistä avaimista on tunnistettu paikallisuus.

Ruokaketjussa on potentiaalia vahvuudet on tunnistettu, paikallista ja kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan

Varsinais-Suomessa innovatiiviset ruokaketjut ovat yksi kolmesta älykkään erikoistumisen painopistealueista, mikä tarkoittaa, että teema on alueellamme tunnistettu keskeiseksi vahvuusalueeksi, johon halutaan jatkossa suunnata tutkimus- ja investointiresursseja. Innovatiivisilla ruokaketjuilla on keskeinen rooli myös parhaillaan valmisteltavassa maakuntastrategiassa.

Valonia on mukana kehittämässä kestävää alueellista ruokaketjua, jotta alueemme voi olla veturina ruokaketjun uusille ja kestäville ratkaisuille. Teemaan liittyen maakunnassa toimii jo nyt monia aktiivisia hankkeita ja haluamme osaltamme olla kehittämässä toimijoiden välistä yhteistyötä vaikuttavuuden parantamiseksi. Osana älykkään erikoistumisen työtä toimii Ruokajärjestelmän kehittäjät -ryhmä, jonka toiminnalla on kuusi eri painopistettä, joista Valonia koordinoi kiertotalouden painopistettä. Muita painopisteitä ovat uudet viljelykasvit, mittaaminen ja datan hyödyntäminen, lyhyet ketjut, alustatalous ja uudet liiketoiminta-mallit, kalatalous sekä ruokamatkailu ja ravintolat.

Ruokajärjestelmän kehittäjät -ryhmän yhteistyön myötä maakunta liittyi vuoden 2021 alussa ERIAFF-verkostoon (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry), joka tuo uusia kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia innovatiivisten ruokaketjujen kehittämiseksi. Verkostossa ollaan muun muassa vauhdittamassa kasviproteiineihin liittyvää kehittämistyötä. Kyseiseen teemaan liittyen Varsinais-Suomen liitto ja Valonia myös julkaisivat vuonna 2020 selvityksen proteiinikasvien viljelyn ja jalostuksen potentiaalista Lounais-Suomessa.

Valonian rooli kestävän ruokaketjun kehittämisessä

Valonia haluaa tulevissa hankkeissaan edistää yhtä aktiivisemmin kestävän ruokaketjun tavoitteita ja tarpeita, joita on määritelty keskeisissä strategioissa, kuten maakunnallisessa ilmastotiekartassa sekä Turun alueen kiertotalouden ja resurssiviisauden tiekartassa. Olemme mukana laajasti alueen kehittämisessä ja ruokaketjun kestävyyden sekä elinvoimaisuuden vahvistamisessa.

Valonian omien hankkeiden fokuksena on edelleen edesauttaa konkreettisten toimenpiteiden toteutumista ruohonjuuritasolla ja kunnissa. Valonialla on jo pitkään ollut vahva rooli ruokaketjun kestävyyden ja paikallisuuden vahvistamisessa julkisten hankintojen kautta. Esimerkiksi paikallisten ruoantuottajien tarjousosaamista on vahvistettu ja parhaillaan on käynnissä hankintakoulutus kuntien hankintoja tekevälle henkilöstölle. Parhaillaan kartoitetaan myös rahoitusväyliä kestävämpien viljelykäytäntöjen ja viljelijöiden vertaisoppimisen vahvistamiseksi. Myös maatalouden ravinnevalumien hillitsemisellä on suuri merkitys ruokaketjun kokonaiskestävyyden ja ravinnekierron osalta.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen