Vuoden 2021 lopulla Kuntaliitto toteutti selvityksen kuntien ja maakuntien ilmastotyön tilasta, jota on kevään 2022 aikana täydennetty haastatteluin. Tämä ajankohtaiskatsaus kokoaa kyselyn tuloksia ja yhdistää niitä Valonian teettämään kartoituskyselyyn, kuntien ilmastotyön tilaan Varsinais-Suomessa ja ajankohtaisiin prosesseihin.

Ilmastotyöhön tarvitaan pysyvyyttä, resursseja ja eri tahojen mukaan ottamista

Kuntaliiton selvityksestä käy ilmi, että kansallisella tasolla erilaiset ilmastokoordinaattorit ovat yleistyneet kunnissa merkittävästi. Tämä auttaa suunnitelmallisemman ja pitkäjänteisemmän ilmastotyön tekemisessä. Kunnat hyödyntävät monenlaista osaamista, tietoja ja verkostoja omassa ilmastotyössään. Toisaalta paikallisten toimijoiden, asukkaiden ja yritysten, ilmasto-osaamista hyödynnetään yllättävän vähän, mikä voi olla riski kuntien ilmastotavoitteiden kannalta  kunnan hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii asukkaiden ja elinkeinoelämän osallistumista.

Sekä pienissä että suurissa kunnissa merkittävimmäksi haasteeksi ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta on ilmoitettu kunnan yleinen taloustilanne. Ilmastotyötä voidaan käynnistää hankevoimin, mutta suunnitelmallinen ja jatkuva ilmastotyö kaipaa rahoitusta, joka ei ole riippuvaista ulkopuolisesta rahoittajasta. Ilmastolain päivityksen yhteydessä tuleva kuntien ilmastosuunnitelman velvoite voisi nostaa asian tärkeyttä ja mahdollistaa paremmat resurssit. Velvoitteeseen tulisi kuitenkin sisältyä rahoitusvelvoitteen mukainen valtion tuki.

Taloustilanteen lisäksi merkittävinä haasteina nousevat kuntapäättäjien vähäinen kiinnostus, ilmastokeskustelun polarisaatio, kuntalaisten asenteet ja arvot sekä suurissa kunnissa kuntalaisten valmius ilmastotekoihin. Pienissä kunnissa ilmastoratkaisujen puute, elinkeinorakenne sekä kuntalaisten asenteet ja arvot nousevat esille viiden merkittävimmän haasteen joukossa. Toisaalta useassa kunnassa kuntalaisten odotukset ovat olleet merkittävänä ajurina ilmastotyötä aloittaessa.

Alueellinen yhteistyö ja tuki tärkeää – Valonian apu otettu ilolla vastaan

Kuntaliiton kyselyn pääviestit ovat nähtävissä myös Varsinais-Suomen kuntien tilanteessa. Kuntien ilmastotyötä hidastaa niin taloudellisten kuin henkilöresurssienkin puute, mikä vaikeuttaa esimerkiksi hankevalmisteluihin lähtemistä. Resurssivajeen lisäksi – ja osittain sen takia – motivaatio ilmastotyön edistämiseen on rajallinen. Alueellinen verkostoitumisen ja yhteistapaamisten kautta jaetut vertaiskokemukset ja vinkit ovat osoittautuneet arvokkaiksi.

Alueelliselta asiantuntijataholta kunnat toivovat konkreettista tukea sekä ilmastotyön suunnitteluun että toteutukseen. Kunnat toivovat myös toimenpidevinkkejä, vaihtoehtojen kartoitusta ja tukea hankehakemusten valmisteluun. Valonian lisääntynyt kuntakohtainen tuki onkin otettu kunnissa ilolla vastaan ja sitä on hyödynnetty aktiivisesti.

Kevään 2022 aikana Valonian asiantuntijat ovat olleet mukana Uudenkaupungin, Laitilan, Kemiönsaaren, Raision, Liedon, Paimion, Naantalin sekä Paraisten ilmasto- ja ympäristöohjelmien tai niiden päivitystyön suunnittelussa ja toteutuksessa: keräämässä tietoa, kommentoimassa suunnitelmia sekä toteuttamassa työpajoja ja infotilaisuuksia niin päättäjille, viranhaltijoille kuin kuntalaisille. Tämän lisäksi on jatkettu ja tehostettu käytännön ilmastotyön tukemista muun muassa energianeuvonnan ja liikkumisen ohjauksen kautta, kerrottu rahoitusmahdollisuuksista ja oltu apuna hankehakemusten työstössä. Työtä on tehty osana Kuntien ilmastosparraus – vauhtia toimiin Varsinais-Suomessa -hanketta.

Ihmisiä kumartuneina pöytien ääreen ruskeatiilisessä huoneessa. Taustalle ripustettu viiri

Anna von Zweygbergk

Anna työskenteli Valoniassa ilmastoasiantuntijana huhtikuuhun 2023 asti.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995