Valonia on toiminut kahden vuoden ajan alueellisena muutosagenttina, eli Varsinais-Suomen yhdyshenkilönä ja sparraajana kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen edistämiseksi, osana kansallista Keino-osaamiskeskusta. Muutosagenttien toimintakausi vaihtui vuoden alussa ja nyt saamme iloksemme kertoa, että Valonian Keino-työ saa jatkoa.  Julkisilla hankinnoilla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa ilmastopäästöihin, työllisyyteen sekä uudenlaisten ratkaisuiden kehittymiseen. Hankintoihin käytetään usein jopa yli puolet kunnan budjetista. Tärkeää onkin tukea ja auttaa hankintayksiköitä ymmärtämään hankinnoissa piilevä potentiaali sekä konkreettiset keinot, joilla asetettuja tavoitteita voidaan edistää.

Neuvontatyö ei ole yhdensuuntaista tiedon tarjoamista vaan ennemminkin sparrausta ja vuorovaikutusta. Tärkeässä roolissa on kuntien välinen yhteistyö ja vertaiskeskustelun vahvistaminen. Kollegoiden kokemukset rohkaisevat parhaiten eteenpäin, oli sitten kyse sitten hankintojen johtamisen käytännöistä tai uudenlaisten menettelyiden tai kriteerien soveltamisesta. Valonian toteuttaman Keino-työn ytimessä on ollut ja on jatkossakin alueellinen hankinta-asiantuntijoiden verkosto, joka kokoontuu noin joka toinen kuukausi vapaamuotoiseen tapaamiseen, jossa keskustellaan osallistuvien kuntien ajankohtaisista hankintakysymyksistä. Tapaamisiin kootaan myös muutamia yhteisiä ajankohtaisia nostoja. Yleensä keskusteluissa nousee esiin myös tarpeita, joiden pohjalta tulevaa toimintaa suunnitellaan. Tarpeiden pohjalta on käynnistetty yhteistä markkinavuoropuhelua, pidetty erillisiä teemainfoja sekä järjestetty kuntakohtaista sparrausta.

Hankintoja täytyy johtaa, jotta niitä voi kehittää – viime kädessä kyse on siitä, miten kunkin kilpailutuksen kohdalla toimitaan

Hankintoja on hankalaa kehittää kestävimmiksi tai innovatiivisemmiksi, jollei organisaatiossa ole lupaa tehdä asioita uudella tavalla. Hankintojen kehittäminen edellyttääkin hankintojen johtamista ja hankintojen johtaminen taas edellyttää nykytilan haltuun ottamista sekä hankintojen vaikuttavuuden ja mahdollisuuksien ymmärrystä. Kunnissa on tärkeää hahmottaa, mitkä hankinnat ovat kunnalle erityisen tärkeitä ja mitä niiden kautta on mahdollisuus saavuttaa? Hankintojen johtamisen ja kehittämisen tulisi olla tärkeä teema myös kuntavaalien yhteydessä. Valonia pyrkii pitämään aihetta esillä julkisessa keskustelussa, esimerkiksi tuoreessa blogitekstissä ”Tuleva kuntapäättäjä – ole tekemässä parempia hankintoja”.

Vaikuttavien hankintojen ytimessä on se, että markkinatilanne ja sen mahdollisuudet ymmärretään. Avoin ja tasapuolinen markkinavuoropuhelu kannattaa ottaa vakituiseksi käytännöksi, mutta sitä ei voi toteuttaa hankinnasta riippumatta samalla tavalla. Alueen kuntien yhteinen markkinavuoropuhelu on usein kannattava vaihtoehto, esimerkiksi silloin, kun toimintaympäristön muutos on yhteinen. Tällainen tilanne on esimerkiksi parhaillaan ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintojen osalta, sillä niihin on EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiivin myötä tulossa voimakasta painetta kaluston uusiutumiseen.

Viime kädessä kyse on kuitenkin siitä, miten yksittäiset kilpailutukset toteutetaan. Monissa kunnissa on ryhdytty tekemään aktiivista ilmastotyötä ja kestävät hankinnat kiinnostavat yhä useampia kuntia. Kuitenkin konkreettisten kilpailutusten äärellä nousee monia kysymyksiä siitä, mitä tarjouspyynnöissä voi tai kannattaa vaatia, millaisia kriteereitä tai vertailuperusteita voi käyttää ja miten tutkittua tietoa voi soveltaa. Keinon alueellisen muutosagentin, eli Varsinais-Suomen osalta Valonian, tehtävänä on auttaa sopivimpien käytäntöjen hahmottamisessa  muiden esimerkkeihin, asiantuntijaverkostoon ja tutkittuun tietoon perustuen. Kansallisesti on käynnissä myös erilaisia kehittäjäryhmiä ja Green Deal-sopimuksia, joissa uusia kriteereitä kehitetään muun muassa vähähiiliseen rakentamiseen, päästöttömiin työmaihin tai haitallisten aineiden vähentämiseen liittyen.

Kuinka pääsen mukaan toimintaan?

Keino-osaamiskeskuksen alueellista muutosagenttityötä jatketaan Valoniassa suurella motivaatiolla. Tällä hetkellä ajankohtaisia ja kaikille kiinnostuneille avoimia käynnissä olevia tai alkavia kokonaisuuksia ovat muun muassa:

  • Alueen hankinta-asiantuntijoiden verkosto kokoontuu joka toinen kuukausi. Seuraava tapaaminen on 30.4.2021. Voit ilmoittautua verkostoon ottamalla yhteyttä Riikka Leskiseen.
  • Kolmiosainen hankintakoulutus Kohti parempia hankintoja on sukellus hankintojen tekemiseen ja hankinnoilla vaikuttamiseen. Koulutus on suunnattu kuntien keskijohdolle ja hankintoja muun työn ohessa tekeville henkilöille ja se käynnistyy 5.5.2021.
  • Keino järjestää webinaarin aiheesta Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi pähkinänkuoressa. Tilaisuudessa käydään läpi direktiivin keskeiset sisällöt ja pohditaan todennäköisiä vaikutuksia hankintoihin.

Lue lisää

Keino-osaamiskeskuksen tiedote 23.4.  KEINO-osaamiskeskuksen neljännen toimikauden muutosagentit on valittu

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995