Tällä hetkellä on avoinna useita valtionavustushakuja ympäristö-, vesiensuojelu- ja ilmastotyöhön. Haut on kohdennettu muun muassa kunnille, yhdistyksille ja myös yksityisille henkilöille ja yrityksille. Monissa hauissa painotetaan myös erilaisten yhteistyöverkostojen luomista ja yhteistyön kehittämistä. Valonian asiantuntijat ovat kuntien ja yhdistysten tukena hankkeiden suunnittelussa sekä hankekonsortioiden kokoamisessa. Jos pohditte onko, jokin idea kunnassa hakemisen arvoinen, kannattaa ottaa suoraan yhteyttä rahoittavaan tahoon. Toisaalta, jos etsitte tiettyyn ideaan rahoitusta eikä nyt avoinna olevista hauista löydy sopivaa, niin mielellämme autamme rahoitusvaihtoehtojen pohdinnassa.

Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustus

Haku auki 30.11.2020 saakka

Kunnille suunnattu avustus lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen. Avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille. Hankkeisiin voi sisältyä esimerkiksi olemassa olevien reittien ja rakenteiden kunnostamista, uusien lähireittien ja niiden palvelurakenteiden, kuten taukopaikkojen, lintutornien, huussien yms. rakentamista, reittien maastoon merkitsemistä ja opasteiden laatimista. Toimenpiteet toteutettava vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja ELY-keskuksen sivuilla.

 

Haitallisten vieraslajien hallinnan edistämisen avustushaku

Haku auki 30.11.2020 saakka

Haitallisten vieraslajien torjunnan, neuvonnan ja toteutettujen torjuntatoimien seurannan edistämiseen liittyvien hankkeiden harkinnanvaraiset avustukset kunnille. Kohteina ovat luonnonsuojelualueet ja niitä ympäröivät alueet sekä virkistysalueet ja alueet, joilla ihmiset liikkuvat paljon. Myös haitallisten vieraslajien torjuntatoimiin kehitettäviä uusia innovaatioita ja niiden kokeiluja edistetään.

Lisätietoja ELY-keskuksen sivuilla.

 

Vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden avustus

Haku auki 30.11.2020 saakka

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämishankkeisiin. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä.

Lisätietoja ELY-keskuksen sivuilla.

 

Vaelluskalakantojen elvyttämishankkeiden toteuttaminen

Haku auki 30.11.2020 saakka

Avustusta voidaan myöntää hallitusohjelman vaelluskalakantojen elvyttämisohjelman mukaisiin kalataloudellisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden vaelluskalakalakantojen elinvoimaisuutta turvaamalla ja parantamalla kalakantojen luontaista elinkiertoa. Tukea myönnetään erityisesti vaelluskalojen kulkua edistäviin toimenpiteisiin, kuten kalateiden rakentamiseen ja nousuesteiden poistamiseen sekä alasvaelluksen mahdollistaviin ratkaisuihin.

Lisätietoja ELY-keskuksen sivuilla.

 

Jätevesien käsittelyn energiatehokkuuden ja/tai energian talteenoton sekä jätevesien ravinnekierrätyksen hankkeet

Haku auki 30.10.2020 saakka

Avustusta voidaan myöntää nopeavaikutteisiin elvytys- ja tehostamistoimiin, uusien menetelmien ja toimintatapojen käyttöönottoon sekä investointeihin ja esiselvityksiin. Jäteveden käsittelyn energiatehokkuuden hankkeet voivat liittyä energian säästöön, energian käytön tehostamiseen ja energian talteenottoon. Jaossa on 10 M€ kunnille, kuntayhtymille ja näiden omistamille yhtiöille ja muut kuntaomisteisille toimijoille. Avustuksen määrä on harkinnanvarainen, enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Lisäksi jaossa on 3 M€ vesihuollon ravinteiden kierrätyshankkeille. Nämä voivat olla esimerkiksi ravinteiden kierrätyksen symbiooseja, joissa erilaiset toimijat muodostavat kierrätyksen toimintakokonaisuuden ravinnerikkaille jätteille, sivuvirroille ja/tai hyödykkeille tai laitosmittakaavaisia ravinteiden, erityisesti fosforin talteenottohankkeita.

Lisätietoja Ympäristöministeriön sivuilla.

 

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

Haku auki 30.11.2020 saakka

Avustuksen tavoitteena on edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukea valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia yhteistyöhankkeita että paikallisia kokeiluhankkeita.

Lisätietoja ELY-keskuksen sivuilla.

ARAn energia-avustukset asuinrakennuksille

Haku auki ympäri vuoden

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt (Yhteisöt, jotka omistavat valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja ja joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa).

Lisätietoja ARA:n sivuilta.

Huom! ARA:n myöntämä avustus öljylämmityksestä luopumiseen kuntien rakennuksille aukeaa mahdollisesti loppuvuonna tai alkuvuodesta 2021.

 

Valtion avustus öljylämmityksestä luopumiseen asuinrakennukselle

Avustusta voi hakea vuoden 2022 loppuun mennessä tehtyihin toimenpiteisiin niin kauan kuin avustussummaa riittää.

Pientalojen omistajille suunnattu avustus on osa hallituksen kestävää elvytystä, jolla vauhditetaan siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Avustuksen myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Vaikka kunta ei voi itse hyödyntää, se voi markkinoida avustusta asukkaille erillislämmityksestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi.

Lue lisää Motivan tiedotteesta.

 

Business Finlandin energiatuki

Haku auki ympäri vuoden

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista sekä muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi. Tukiprosentti voi olla suurempi energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittyneelle kunnalle.

Lue lisää Business Finlandin sivuilta.

 

Liikkumisen ohjaus sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmat

Haku auki 30.11.2020 saakka

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksina jaetaan yhteensä n. 1,15 miljoonaa euroa, joista n. 250 000 euroa on tarkoitettu kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin. Avustuksen myöntää Traficom.

Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Keinoina ovat tiedollinen ohjaus, markkinointi ja palvelujen kokeilu sekä kehittäminen. Tavoitteena on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukko- ja kevyen liikenteen suosion kasvattaminen.

Avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt, kuten verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa.

Lue lisää liikkumisen ohjauksen hausta Traficomin sivuilta.

 

Tieliikenteen turvallisuuden valtionavustus

Haku auki 30.11.2020 saakka

Tieliikenteen turvallisuuden hankeavustus on tarkoitettu alueellisiin ja paikallisiin tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin, kokeiluihin ja tutkimukseen. Teemat vuonna 2020 ovat nuorten liikenneturvallisuus sekä tieliikennelain uusien ratkaisujen liikenneturvallisuusvaikutukset.

Lue lisää liikenteen turvallisuuden avustushausta Traficomin sivuilta.

 

Puurakentamisen ohjelman avustukset julkiselle sektorille

Haku auki 16.11.2020 saakka

Ympäristöministeriön avustuksella tuetaan kuntien puurakentamisen nopeaa kehitystä ja lisätään valmiuksia varsinaisten puurakennushankkeiden toteutukseen. Hankkeet voivat tuottaa uutta tietoa, palveluja, ratkaisuja, toiminta- ja/tai yhteistyömalleja. Hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, seutukunta, maakunta, maakunnan liitto, kunnan omistama liikelaitos tai näiden johtama konsortio.

Lue lisää ympäristöministeriön sivuilta.

 

Kuntien ilmastoratkaisut -avustukset

Haku aukeaa todennäköisesti joulukuussa 2020.

Hakuilmoitukseen on tulossa tarkennuksia, mutta edellisten kierrosten tapaan kunnat ja alueet voivat hakea ympäristöministeriön avustusta omiin ilmastotyön suunnittelu- ja koordinointihankkeisiinsa.

Suunnitteilla on myös uusi avustushaku, jota kautta tuettaisiin pienten kuntien ilmastotyötä alueellisella tasolla. Avustuksella toteutettaisiin 1–1,5 vuoden hanke, jossa alueellinen toimija kussakin maakunnassa auttaisi ilmastotyössään alkumetreillä olevia kuntia löytämään sopivia ilmastotoimia ja hakemaan rahoitusta. Ministeriössä toivotaan ajatuksia siitä, mikä tämän alueellisen toimijan tarkempi tehtävänkuva voisi olla, ja miten varmistetaan, että kuhunkin maakuntaan valikoituisi tarkoituksenmukaisin toimija. Mahdollinen avustushaku aukeaisi loppuvuodesta 2021.

 

Lisätiedot

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995

Jarkko Leka

vesi- ja luontoasiantuntija
jarkko.leka@valonia.fi
040 197 2265

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986