Tällä hetkellä on avoinna useita valtionavustushakuja ympäristö-, vesiensuojelu- ja ilmastotyöhön. Haut on kohdennettu muun muassa kunnille ja yhdistyksille, mutta myös yksityisille henkilöille ja yrityksille.

Monissa hauissa painotetaan myös erilaisten yhteistyöverkostojen luomista ja yhteistyön kehittämistä. Valonian asiantuntijat ovat kuntien ja yhdistysten tukena hankkeiden suunnittelussa sekä hankekonsortioiden kokoamisessa. Jos pohditte, onko jokin idea kunnassa hakemisen arvoinen, kannattaa ottaa suoraan yhteyttä rahoittavaan tahoon. Jos etsinnässä on tiettyyn ideaan rahoitusta, eikä nyt avoinna olevista hauista löydy sopivaa, autamme mielellämme rahoitusvaihtoehtojen pohdinnassa.

Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi: avustusta konkreettisiin luonnonhoitotöihin

Haku auki 30.11.2021 saakka

Kunta- ja Järjestö-Helmi-avustushaku tukee kuntien ja järjestöjen luonnon monimuotoisuutta edistäviä, elinympäristöjen tilaa parantavia hankkeita. Avustus on tarkoitettu konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön Helmi-elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Helmi-ohjelman teemat ovat soiden ennallistaminen, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito, perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito, metsäisten elinympäristöjen hoito, pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen. Hankkeita voidaan suunnitella yksittäisille kohteille, tai ne voivat yhdistää useita eri kohteita ja teemoja ja hyödyttää siten laajoja ekologisia kokonaisuuksia. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, säätiöt, yhteisten vesialueiden osakaskunnat sekä näiden yhteenliittymät eli kalatalousalueet. Hakijat voivat myös tehdä yhteishankkeita, kuten viime vuonna Varsinais-Suomen Kunta-Helmi-hankkeessa.

Lisätietoja Helmi-hauista ELY-keskuksen sivuilla.

 

Haitallisten vieraslajien hallinnan edistämisen avustushaku

Haku auki 30.11.2021 saakka

Haitallisten vieraslajien torjunnan, neuvonnan ja toteutettujen torjuntatoimien seurannan edistämiseen liittyvien hankkeiden harkinnanvaraiset avustukset. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjunnassa ja edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä. Kohteina ovat luonnonsuojelualueet ja niitä ympäröivät alueet sekä virkistysalueet ja alueet, joilla ihmiset liikkuvat paljon. Myös haitallisten vieraslajien torjuntatoimiin kehitettäviä uusia innovaatioita ja niiden kokeiluja edistetään.

Lisätietoja vieraslaji-hankeavustuksista ELY-keskuksen sivuilla.

 

Vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden avustus

Haku auki 30.11.2021 saakka

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämishankkeisiin. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä.

Lisätietoja vesistö- ja kalataloushankeavustuksista ELY-keskuksen sivuilla.

 

Viemäriylivuotojen ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin avustus

Haku auki 30.11.2021 saakka

Avustuksen tavoitteena on vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen viemäriylivuotoja ennaltaehkäisemällä ja minimoimalla. Haku kuuluu vesiensuojelun tehostamisohjelman teemaan Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen. Viemäriylivuotojen hallintakeinot voidaan karkeasti jaotella ylivuotoja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin sekä ylivuotojen sattuessa ympäristövahinkoja minimoiviin toimenpiteisiin. Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja näiden omistamille yhtiöille ja muille kuntaomisteisille toimijoille, yhdistyksille ja yrityksille.

Lisätietoja kaupunkivesien hallinnan ja haitta-aineiden vähentämisen hauista ELY-keskuksen sivuilla.

 

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

Haku auki 30.11.2021 saakka

Avustuksen tavoitteena on edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukea valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia yhteistyöhankkeita että paikallisia kokeiluhankkeita.

Lisätietoja Lisätietoja maa- ja metsätalouden vesienhallintan avustuksista ELY-keskuksen sivuilla.

 

HIILESTÄ KIINNI – tutkimus- ja innovaatio-ohjelma 20212024

Haku auki 5.11.2021 saakka

Maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuteen kuuluvasta hausta rahoitetaan hankkeita, jotka täydentävät jo käynnissä olevia maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteitä. Täydennyshaussa toivotaan erityisesti myös hakemuksia, joissa tutkitaan teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä maankäyttösektorilla sekä hiilikompensaatioihin ja tuuppaukseen liittyviä hakemuksia.

Lisätietoja Hiilestä kiinni -hausta MMM:n sivuilla.

Haku käytännönläheisille Hiilestä kiinni -kehittämishankkeille

Haku auki 4.11.2021 saakka

Kehittämishankkeilla tarkoitetaan tutkimuksen tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saadun tiedon käyttämistä arviointien, aineistokäsittelyjen, tietojärjestelmien käytön, informaatio-ohjauksen, koulutuksen, seurantojen, prosessien tai menetelmien aikaansaamiseen, siltä osin, kun ne eivät ole selkeästi tutkimuksellista, uutta tietoa luovaa työtä.

Lisätietoja Hiilestä kiinni -kehittämishankkeista MMM:n sivuilla.

 

Ympäristöministeriön Kestävä Kaupunki -ohjelma

Haku auki 3.11.2021 saakka

Kestävä kaupunki -ohjelma jakaa avustuksia kaupunkien ja kuntien kokeiluihin – teemana kuntien osallistava ja vuorovaikutteinen kestävyystyö. Tässä haussa ympäristöministeriö avustaa kokeiluja, jotka testaavat ja kehittävät uusia ratkaisuja kuntien osallistavaan ja vuorovaikutteiseen kestävyystyöhön. Kokeiluhanke voi liittyä esimerkiksi johonkin seuraavista teemoista:

  • Kunnan asukaslähtöinen tai osallistava kestävyystyö
  • Kunnan kestävän kehityksen poikkihallinnollisen yhteistyö ja johtaminen
  • Kunnan kestävyystyön ja sen taloudellisten hyötyjen näkyväksi tekeminen
  • Kehitettävät ratkaisut voivat olla paikallisia, seudullisia tai kansallisia.

Lisätietoja Kestävä kaupunki -hausta YM:n sivuilla.

Energia-avustukset, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Haku auki ympäri vuoden

Energia-avustus ARA-yhteisöille ja kuntien vuokrataloyhteisöille

Avustus kunnille öljylämmityksestä luopumiseen

Avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen

 

Business Finlandin energiatuki

Haku auki ympäri vuoden

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista sekä muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi. Tukiprosentti voi olla suurempi energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittyneelle kunnalle.

Lue lisää energiatuesta Business Finlandin sivuilta.

Rahoitusta innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämiseen, Business Finland.

 

Valtion avustus öljylämmityksestä luopumiseen asuinrakennukselle

Pientalojen omistajille suunnattu avustus on osa hallituksen kestävää elvytystä, jolla vauhditetaan siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Avustuksen myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Vaikka kunta ei voi itse hyödyntää, se voi markkinoida avustusta asukkaille erillislämmityksestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Avustusta voi hakea vuoden 2022 loppuun mennessä tehtyihin toimenpiteisiin niin kauan kuin avustussummaa riittää.

ELY-keskus: Öljylämmityksen vaihtajalle

 

Liikkumisen ohjauksen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmien valtionavustukset

Haku auki 30.11.2021 saakka.

Traficom myöntää vuosittain liikkumisen ohjauksen valtionavustusta liikkumisen ohjauksen hankkeille. Liikkumisen ohjauksella kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin erilaisin tiedollisen ohjauksen keinoin sekä koordinoimalla ja kehittämällä palveluja.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksina jaetaan yhteensä n. 1,25 miljoonaa euroa, joista n. 350 000 euroa on tarkoitettu kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin.

Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Keinoina tähän ovat tiedollinen ohjaus, markkinointi ja palvelujen kokeilu sekä kehittäminen. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukkoliikenteen ja kävelyn ja pyöräliikenteen suosion kasvattaminen.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustushakemuksia toivotaan vuodelle 2022 erityisesti seuraavista teemoista:

  1. Kestävät matkaketjut
  2. Työpaikkojen liikkumisen ohjaus
  3. Kestävän liikkumisen kokonaisvaltaiset suunnitelmat

Liikkumisen ohjauksen avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa.

Tänä vuonna jo toistamiseen on varattu oma määrärahansa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan. Edistämisohjelmilla luodaan edellytyksiä kävelyn ja pyöräliikenteen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen paikallisesti. Valtionavustusta kuntien tai seutujen kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan voivat saada kunnat ja kuntayhtymät.

Lue lisää liikkumisen ohjauksen hausta Traficomin sivuilta.

 

Tieliikenteen turvallisuuden valtionavustus

Haku auki 30.11.2021 saakka

Traficom jakaa valtionavustuksia tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen valtionavustuksia yleisavustuksina ja hankeavustuksina. Yleisavustukset jaetaan lailla säädettyjen tehtävien hoitajille, Liikenneturvalle ja Liikennevakuutuskeskuksen yhteydessä toimivalle Onnettomuustietoinstituutille sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselle.

Yleisavustusten lisäksi myönnetään hankeavustuksia kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille erityisesti alueellisen liikenneturvallisuustyön tarpeisiin.

Tällä hakukierroksella toivotaan hanke-ehdotuksia erityisesti seuraavista teemoista:

  1. Lasten ja nuorten liikenneturvallisuus
  2. Ikäihmisten liikkumisen, reittien ja palvelukohteiden ympäristöjen liikenneturvallisuus

Lue lisää tieliikenteen turvallisuuden avustushausta Traficomin sivuilta.

 

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset

Haku auki 30.11. saakka

Keski-Suomen ELY-keskuksen koordinoima vuosittainen valtionavustus keskittyy erityisesti ekologisen kestävyyden näkökulmiin. Avustettavan hankkeen on edistettävä kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista tai muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta.

Lisätiedot ympäristökasvatuksen hankeavustuksesta Keski-Suomen ELY-keskuksen sivuilla.

Lisätiedot

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Liisa Harjula

energia-asiantuntija
liisa.harjula@valonia.fi
040 1820 412

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986