Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on merkittävä rooli kaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa ja kaupungeilla on tarve kehittää rakennustensa energiatehokkuutta. Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia ratkaisuja yritysten ja rakennusten käyttäjien kanssa.

Turussa tehdään kevään aikana nopeita kokeiluja kaupungin pilottikohteissa: kouluissa, monitoimitaloissa ja päiväkodeissa. Kokeiluissa on sekä rakennuksen energia- ja olosuhdedatan hyödyntäviä palveluja että käyttäjien ohjaamiseen keskittyviä ratkaisuja. Datan visualisointi on tärkeässä osassa rakennusten tietojen lisäämisessä. Yhtäältä dataa visualisoidaan ylläpidon tarpeisiin datan käsittelyn nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi, käyttöliittymien virtaviivaistamiseksi sekä poikkeamien havaitsemiseen ja toisaalta käyttäjien tarpeisiin, kuten ymmärryksen lisäämiseksi, energiaviisaiden valintojen tueksi sekä palautteenantoon. Rakennusten olosuhteet liittyvät vahvasti energiatehokkuuteen ja tiloihin tarvitaan jatkuvatoimista anturointia rakennuksen LVI-ohjauksen ja olosuhdeseurannan tueksi.

Viisi nopeaa kokeilua käyttäjien ohjauksesta ylläpidon tarpeisiin

Turun kaupungin tilapalvelukeskus kilpailutti yrityksiä toteuttamaan nopeita kokeiluja. Tarjouksia tuli runsaasti ja mukaan valikoituivat seuraavat viisi toteuttajaa eri kohteisiin:

Aunelan koulussa kokeillaan Eenemanin kanssa liikuteltavien olosuhdesensorien toimintaa ja kehitetään datan visualisointia käyttäjille selainpohjaisessa dashboardissa. Sensorit mittaavat mm. tilan lämpöä, hiilidioksidipitoisuutta ja kosteutta. Käyttäjät saavat antaa näistä palautetta sekä kokemuksia tilasta ja omasta olostaan. Palautteenantoa ja visualisointia kehitetään yhdessä koulun käyttäjien kanssa ja aulanäytöille tuodaan sekä olosuhde- että energiatietoa. Mittaustiedoista on hyötyä ylläpidolle seurannan ja päätöksenteon tueksi.

Ypsilonin monitoimitalossa kehitetään MeshWorksWireless:n kanssa rakennuksen tietojen tuomista 3D-malliin, digitaaliseen kaksoseen. Kehitettävään malliin voidaan tuoda eri tietoa rakennuksesta. Visualisoitavia tietoja voivat olla esimerkiksi sisäilmaa mittaavien antureiden data, koulun aurinkopaneelit ja niistä kertyvä tuotto, energiankulutusta sekä tilojen käyttötietoa ylläpidon ja käyttäjien tarpeisiin. Rakennuksen käyttäjät pääsevät myös osallistumaan ideointiin ja kertoa, mitä asioita he 3D-mallissa haluaisivat nähdä.

Syvälahden monitoimitalossa pilotoidaan Collapickin kanssa helppokäyttöistä visualisointinäkymää koulun energia- ja olosuhdetiedoista. Tavoitteena on tiedon lisääminen ja sitä kautta käyttäjien ymmärryksen kasvaminen sekä ohjaaminen energiaviisaisiin valintoihin. Collapick kehittää nyt ensimmäistä kertaa käyttöliittymää kouluympäristöön ja selainpohjaisena sitä voidaan käyttää esimerkiksi infonäytöillä, mobiililaitteilla ja älytauluilla.

Halisten päiväkodissa kehitetään lasten ja Citynomadin kanssa palkitsemisen ja palautteen avulla vedenkulutuksen vähentämiseen tähtäävää sovellusta AR-maailmassa. Kokeilun tavoitteena on kehittää maailman helpointa käyttöliittymää, jonka määritelmä on, että se on ymmärrettävissä iästä, kielestä tai taustasta riippumatta. Citynomadin käyttöliittymää kehitetään lasten kanssa alusta asti, he myös piirtävät kuvitusta ja ovat luomassa AR-hahmoja.

Granlund Manager kehittää Turun tilapalvelukeskuksen ylläpidon kanssa rakennusten energiakulutustietojen visualisointia. Power BI:n visualisointi- ja analytiikkatyökalut integroidaan Granlund Manageriin ja mukana on noin 700 Turun kaupungin rakennusta.

Kokeilut päättyvät toukokuun lopussa, minkä jälkeen niiden kokemukset ja opit on jaettavissa. Tavoitteena on viedä hyviksi havaittuja käytäntöjä edelleen muihin palvelurakennuksiin. Vastaavia energiaviisauteen tähtäävien uusien ratkaisujen kokeiluja ja pilotteja tehdään muissa EKAT-hankkeen kuutoskaupungeissa. Lue lisää: energiaviisaat.fi.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Neljä ihmistä Syvälahden koulun aulassa.
Käsi pitelemässä avattua anturia, jossa näkyvillä paristo ja virtapiirejä.
Lapsen piirtämä sininen, kruunupäinen hahmo.