Traficom myönsi Valonialle jälleen vuodeksi 2022 avustusta liikkumisen ohjauksen toimintaan Varsinais-Suomessa. Tänä vuonna keskitytään pienempien kuntien tukemiseen sekä työpaikkojen liikkumisen ohjaukseen. Tällä hetkellä tiiviimmästä yhteistyöstä on sovittu Sauvon, Auran ja Loimaan kuntien kanssa. Kauppakeskus Myllyssä, Lukkari-Jukola 2022 -tapahtumassa ja Turun ammatti-instituutissa keskitytään erityisesti työntekijöiden, mutta myös asiakkaiden ja osallistujien kestävään liikkumiseen.

Valonia vauhdittaa kuntien suunnittelutyötä Sauvossa, Aurassa ja Loimaalla

Auran kunnassa halutaan kehittää kävelyä ja pyöräilyä. Kunnan kanssa pohditaan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman ensiaskeleita. Työn pohjana käytetään Valonian Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman tekemiseen tähtäävää suunnittelupohjaa, jonka avulla asetetaan tavoitteet, kartoitetaan keskeiset sidosryhmät ja muotoillaan toimenpiteitä.

Suunnittelupohjaa hyödynnetään myös Sauvon kanssa kunnan tarpeisiin muokattuna. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä lähdetään Sauvossa hyvin perusasioista: esimerkiksi pyöräilyverkon nykytila olisi hyvä kartoittaa ja samalla määritellä tavoiteverkko. Pyörämatkailun edistämisessä Sauvossa voisi olla potentiaalia ja myös sen nykytilan kartoitus ja tulevaisuuden kehityssuunnitelmat voisivat hyödyttää kuntaa. Noin kuukauden välein kuntien kanssa pidetään työpalavereja, joissa suunnittelupohjaa täytetään teemoittain.

Loimaalla on potentiaalia tulla merkittäväksi liikenteen solmukohdaksi maakunnallisen lähijunaliikenteen alkaessa. Syksyn 2022 aikana tehdään kysely, jonka avulla pyritään selvittämään loimaalaisten yritysten ajatuksia ja toiveita liittyen asemanseudun kehittämiseen ja liikkumisen palveluihin. Kyselyn kohteena ovat suuremmat yritykset aseman läheisyydessä, enintään kymmenen kilometrin päässä. Erityisesti halutaan selvittää, mitkä olisivat houkuttelevia vaihtoehtoja taittaa matkaa juna-asemalta työpaikalle.

Viestintä keskiössä työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa 

Joskus toimenpiteeksi riittää, että kävely ja pyöräily huomioidaan paremmin viestintää suunniteltaessa. Esimerkiksi kauppakeskus Myllyssä on jo tehty pyöräilyä edistäviä toimia, mutta kauppakeskuksen työntekijät tai asiakkaat eivät niistä ole kovinkaan tietoisia. Valonia auttaa kauppakeskusta pyöräilystä viestimisen suunnittelussa. Samalla katselmoidaan kauppakeskuksen ympäristöä ja annetaan ehdotuksia tulevissa pihasuunnitelmissa pyöräilyn kannalta huomioitavista asioista.

Kesällä Mynämäellä järjestettävässä Lukkari-Jukola 2022 -tapahtumassa Valonia on ollut apuna pyöräparkkien ja niistä viestimisen suunnittelussa. Tapahtuman liikenneturvallisuuden kannalta on tietenkin olennaista, että kävelijät ja pyöräilijät on huomioitu liikennesuunnitelmissa. Viestinnällä on suuri rooli siinä, kuinka tapahtuman osallistujat kokevat tulleensa huomioiduksi. Parkkipaikkaopasteet ja saapumisohjeet paikalle on hyvä kertoa myös pyöräilijöille, vaikka heitä olisikin osallistujista vain muutama prosentti – näin kävijöille tulee kuitenkin selväksi, että pyöräilykin on huomioitu, mikä voi kannustaa seuraavalla kerralla tarttumaan pyörää sarvista myös itse.

Suurissa tapahtumissa on paljon talkooväkeä ja toimitsijoita, joden liikkumiseen paikasta toiseen kätevin tapa on usein pyörä. Myös Lukkari-Jukolassa yhteiskäyttöpyörien hankintaa toimitsijoiden käyttöön selvitellään.

Turun ammatti-instituutti aloittaa laajan kehittämissuunnitelman teon, missä mietitään myös ammatti-instituutin ympäristötavoitteita. Kestävän liikkumisen osalta Valonia on mukana tuomassa näkökulmia työhön. Työ starttasi pääsiäisen jälkeen jokaisella koulutalolla järjestettävillä kick off -tilaisuuksilla, joissa Valonia kyseli opiskelijoilta koulumatkaliikkumistottumuksia ja mielipiteitä tehokkaiksi kävelyn- ja pyöräilyn edistämisen keinoiksi. Avainasemaan tässäkin nousee vuorovaikutus ja viestintä. 

Valonia toteutti Turun ammatti-instituutille liikkumistapaselvityksen vuonna 2019.

Valonian materiaalit apuna liikkumisen ohjauksen työssä

Viime vuonna Valonia toteutti yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa Varsinais-Suomen liikenneympäristökyselyn. Koonti on tehty koko maakuntaa huomioiden, mutta kyselystä on tarkasteltavissa myös jokaisen kunnan vastaukset erikseen. Jos kuntasi haluaa hyödyntää kyselyn tuloksia, voit pyytää kyselyn raakadatan ja kuntasi yhteenvedon Valoniasta.

Liikenneympäristökyselyn tulokset ovat myös visuaalisesti havainnollistavassa muodossa Valonian nettisivuilla. Samoin viime vuonna julkaistun Turun kaupunkiseudun pyöräilykatsauksen materiaalit ovat oiva apu esimerkiksi esitysten tukena tai infotauluina pyöräilyn edistämisessä. Valonian materiaalipankista löytyy myös monia muita työkaluja ja esimerkkejä työpaikan tai kunnan liikkumisen ohjauksen tueksi!

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515