Valonia toteuttaa Luonnonvarakeskuksen hallinnoimaa kalatalouden ympäristöohjelmaa kahdella työpaketilla. Ensimmäisessä työpaketissa tutkitaan varsinaissuomalaisten taimenpurojen ominaisuuksia ja mahdollisia riskejä paikkatietoanalyysien, lämpötilaseurantojen ja sähkökoekalastusten avulla. Toisessa työpaketissa järjestetään kunnostuskoulutusta virtavesien kunnostajille. Työpaketit toteutetaan yhteistyössä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa.

Vedenalaisista lämpömittareista seurantatietoa otollisista olosuhteista

Parhaillaan 20 varsinaissuomalaisessa taimenpurossa ja -joessa mitataan vedenlämpöä jatkuvatoimisilla loggereilla. Hankkeen keskeisenä kohdealueena on Kiskonjoen-Perniönjoen vesistö. Mittausten avulla havaitaan muun muassa kohteiden maksimilämpötilat, jotka voivat olla riski viileän veden lajistolle, johon taimen lukeutuu. Elokuun lopussa käynnistyy myös seurantakohteiden sähkökoekalastukset, joiden avulla seurataan taimenkantojen tilaa varsinaissuomalaisissa virtavesissä.

Kartoitamme taimenten lisääntymisalueiden sijaintia ja elinympäristöjen laatua paikkatietoanalyyseillä ja sähkökoekalastuksilla. Tarkoituksena on tunnistaa taimenen elinympäristöihin kohdistuvia ilmastonmuutoksen ja maankäytön aiheuttamia riskejä. Avoimien paikkatietoaineistojen avulla saadaan kattavasti tietoa vesistöjen ominaisuuksista ja vesistöihin vaikuttavasta maankäytöstä. Tätä tietoa ei ole vielä aikaisemmin yhdistetty vaelluskalojen elvytys- ja suojelutoimiin, vesiasiantuntija Janne Tolonen kertoo.

Kunnostuskurssille kysyntää

Virtavesikunnostuksista kiinnostuneille järjestettävä koulutus käynnistettiin kyselyllä, jolla kartoitettiin osallistujien kiinnostuksenkohteita ja osaamistarpeita. Kyselyyn saatiinkin vastauksia 220 kpl aina Lappia ja Ahvenanmaata myöten ja niiden pohjalta suunnitellaan seuraavaksi syksyn kurssiohjelmaa. Kiitos osallistuneille, saimme paljon hyvää tietoa ja ideoita.

Kurssin sisällöstä viestimme myöhemmin. Suunnitteilla on webinaareja kunnostusten suunnittelusta ja toteutuksesta, maastokoulutuksia sekä vierailuja kunnostuskohteisiin. Mahdollisuuksien mukaan tarkoituksena on järjestää myös verkostoitumismahdollisuuksia kunnostuksista kiinnostuneille.

Uusi tulosperustainen rahoitusmalli ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi

Kiinnostavana avauksena Kalatalouden ympäristöohjelmassa kokeillaan tulosperustaisten rahoitusmallien soveltuvuutta ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rahoitusta myönnetään tietyn vaikutuksen tai lopputuloksen saavuttamiseen, ei yksittäisiin työsuoritteisiin. Työtä suunataan rannikon kunnostustöihin ja olemassa olevan virtavesikunnostustiedon yhteen kokoamiseen sekä koulutuksiin.

Haaste voi liittyä esimerkiksi vesistöihin huuhtoutuvan kiintoainekuormituksen hillitsemiseen. Kiintoaine peittää alleen vaelluskalojen lisääntymisalueita ja aiheuttaa rakenteiden liettymistä. Tarkastelussa voi olla esimerkiksi veden väriluku tai muu veden laatua kuvaava suure, jonka tulisi muuttua etukäteen sovitulla tavalla. Mitä suurempi muutos parempaan olisi, sitä enemmän rahoitusta kohdistettaisiin ympäristöhaasteen ratkaisuun, ympäristöohjelman vetäjä Pauliina Louhi Lukesta kertoo.

Lue lisää Luonnonvarakeskuksen tiedotteesta.

Kalatalouden ympäristöohjelma on yksi viidestä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamasta innovatio-ohjelmasta. Ohjelmaa koordinoi Luonnonvarakeskus ja partnereina ovat Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun ja Helsingin yliopistot, Suomen ympäristökeskus, Valonia sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Ohjelma on käynnissä vuosina 2017–2022.

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765

Marjanna Kaate

Marjanna toimi Valonian paikkatietoharjoittelijana vesitiimissä vuonna 2020.

Henkilö kumartuneena puron rannalla lämpömittari kädessään.
Henkilöllä sylissään tiiliskivi, jossa kiinni pyöreä mittauslaite. Hän syöttää puhelimeen mittarin sijaintitietoja.
Janne Tolonen asettamassa lämpötilamittaria leveän puron rannalla.