Syksyn mittaan on avoinna useita valtionavustushakuja ympäristö-, vesiensuojelu- ja ilmastotyöhön. Haut on kohdennettu muun muassa kunnille ja yhdistyksille, mutta myös yksityisille henkilöille ja yrityksille. Nappaa listalta olennaisimmat haut! Valonia auttaa Varsinais-Suomen kuntia hankehakemusten ja hankeyhteistyön pohtimisessa.

Monissa hauissa painotetaan myös erilaisten yhteistyöverkostojen luomista ja kehittämistä. Jos pohditte, onko jokin idea kunnassa hakemisen arvoinen, kannattaa ottaa suoraan yhteyttä rahoittavaan tahoon. Jos etsinnässä on tiettyyn ideaan rahoitusta, eikä nyt avoinna olevista hauista löydy sopivaa, autamme mielellämme rahoitusvaihtoehtojen pohdinnassa.

Olethan myös huomannut Motivan ylläpitämän ilmastorahoituslistan, jonka voit myös tilata kuukausittaisena uutiskirjeenä sähköpostiisi.

Pikalinkit rahoituksiin teemoittain:

1 Luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu

2 Kestävä liikkuminen

3 Ilmasto ja energia


Luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelu

Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi: avustusta konkreettisiin luonnonhoitotöihin

Hakuaika 15.9–31.10.2022

Kunta- ja Järjestö-Helmi-avustushaku tukee kuntien ja järjestöjen luonnon monimuotoisuutta edistäviä, elinympäristöjen tilaa parantavia hankkeita. Avustus on tarkoitettu konkreettisiin ennallistamis-, kunnostus- ja hoitohankkeisiin sekä niitä kiinteästi tukevaan inventointi- ja suunnittelutyöhön Helmi-elinympäristöjen tilan parantamiseksi. Helmi-ohjelman teemat ovat soiden ennallistaminen, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito, perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito, metsäisten elinympäristöjen hoito, pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen. Hankkeita voidaan suunnitella yksittäisille kohteille, tai ne voivat yhdistää useita eri kohteita ja teemoja ja hyödyttää siten laajoja ekologisia kokonaisuuksia. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, säätiöt, yhteisten vesialueiden osakaskunnat sekä näiden yhteenliittymät eli kalatalousalueet. Hakijat voivat myös tehdä yhteishankkeita, kuten Varsinais-Suomen Kunta-Helmi-hankkeessa.

Tulevaan hakukierrokseen toivotaan konkreettisia elinympäristöjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä sisältäviä, vaikuttavia ja monipuolisia hankkeita kaikista Helmi-ohjelman teemoista. Hankkeiden tulee toteutua vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoja Helmi-hauista ELY-keskuksen sivuilla.

Vinkkejä Helmi-rahoitushakuun ja hankesuunnitteluun saa Valonian järjestämästä Varsinais-Suomen luonnon monimuotoisuus -aamukahvisarjasta. Tunnin mittaisissa verkkotapaamisissa perehdytään eri elinympäristöjen erityispiirteisiin, kunnostamiseen ja hoitoon asiantuntijaluentojen johdolla. Lisäksi jaetaan kokemuksia kuntien kunnostustoimista ja hankerahoituksella toimimisesta. Aamukahvitilaisuudet järjestetään etäyhteydellä torstaisin 1.9., 8.9., 15.9., 22.9. sekä tiistaina 4.10. klo 9–10, eikä niihin tarvitse ilmoittautua erikseen. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

 

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

Haku auki 18.10.–30.11.2022

Avustuksen tavoitteena on edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukea valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia yhteistyöhankkeita että paikallisia kokeiluhankkeita.

Lisätietoja maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustuksista ELY-keskuksen sivuilla.

 

Avustushaku vesienhoidon ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen sekä kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin

Haku auki 18.10.–30.11.2022

Vesien- ja merenhoidon avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joilla mm. edistetään vesistöjen hyvää tilaa, turvataan vesiluonnon monimuotoisuutta tai vähennetään tulvariskejä. Kalataloudelliset kunnostushankkeet edistävät kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantavat mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla vahvistetaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta.

Lisätietoja vesien- ja merenhoidon avustuksista ELY-keskuksen sivuilla.

Kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin ELY-keskuksen sivuilta.


Kestävä liikkuminen

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus

Hakuaika: 30.9.2022 klo 16.15 asti.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom jakaa valtionavustusta kunnille hankkeisiin, joissa parannetaan arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita sekä houkuttelevuutta. Haettavissa on yhteensä 6,5–11 miljoonaa euroa ja yksittäinen avustusmäärä on enintään 50 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

Hankeavustusta voivat hakea ja saada kunnat ja kaupungit. Avustusta voidaan myöntää myös useamman kunnan tai kaupungin yhteisiin hankkeisiin.

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmalla tuetaan hankkeita, joissa parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja lisätään näin kestävien liikkumistapojen houkuttelevuutta. Rakennettavan infran tulisi olla laadukkaasti toteutettua ja entistä paremmin erilaisia käyttäjäryhmiä palvelevaa. Hakemuksissa on myös tarpeen osoittaa, kuinka toteutettava hanke tukee laajemman kävely- ja pyöräliikenteen verkoston kehittämistä sekä kytkeytyy esimerkiksi kunnan kävelyn ja pyöräilyn edistämisen suunnitelmiin tai ilmasto-ohjelmaan. Apua kävelyn ja pyöräilyn edistämisen suunnitteluun saa Valonian kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman suunnitelmapohjasta sekä Valonian kestävän liikkumisen asiantuntijoilta.

Hakemuksissa tulee selvästi osoittaa, kuinka hanke parantaa kestävän liikenteen edellytyksiä. Pyöräliikenteen kohdalla suunnittelussa kannattaa tukeutua pyöräliikenteen suunnitteluohjeeseen (linkki) ja kävelyä tukevien hankkeiden kohdalla kävelyn ja pyöräliikenteen suunnitteluohjeeseen (linkki).

 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset

Haku vuodelle 2023 aukeaa syyskuun puolivälissä

Traficom myöntää vuosittain liikkumisen ohjauksen valtionavustusta liikkumisen ohjauksen hankkeille. Liikkumisen ohjauksella kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin erilaisin tiedollisen ohjauksen keinoin sekä koordinoimalla ja kehittämällä palveluja.

Avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät tai muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa.

Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Keinoina ovat tiedollinen ohjaus, markkinointi ja palvelujen kokeilu sekä kehittäminen. Tavoitteena on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukkoliikenteen ja kävelyn ja pyöräliikenteen suosion kasvattaminen.

Vuoden 2023 painopisteet julkaistaan ja päivitetään tälle sivulle myöhemmin. Kahtena aiempana vuonna on varattu oma määrärahansa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan. Edistämisohjelmilla luodaan edellytykset kävelyn ja pyöräliikenteen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen paikallisesti. Valtionavustusta kuntien tai seutujen kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelmien laadintaan voivat saada kunnat ja kuntayhtymät.

Lue lisää liikkumisen ohjauksen hausta Traficomin sivuilta.

 

Tieliikenteen turvallisuuden valtionavustus

Hakukierros järjestetään vuosittain. Haku aukeaa jälleen syksyllä 2022.

Traficom jakaa valtionavustuksia tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen yleis- ja hankeavustuksina. Yleisavustukset jaetaan tietyille, lailla säädettyjen tehtävien hoitajille.

Hankeavustuksia myönnetään kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille erityisesti alueellisen liikenneturvallisuustyön tarpeisiin. Hankeavustuksella tuetaan uudenlaisia toimintatapoja ja ideoita. Lisäksi voidaan tukea liikennekäyttäytymisen, liikennejärjestelmän tai liikenteen turvallisuustiedon parantamiseen liittyvää soveltavaa tutkimusta, joka pureutuu erityisesti alueellisen ja paikallisen liikenneturvallisuustyön teemoihin. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 75 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Hakukierroksen painopisteet julkaistaan ja päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

Lue lisää tieliikenteen turvallisuuden avustushausta Traficomin sivuilta.

 

EuroVelo 10-reitin maastoon merkitsemisen valtionavustus

Pyörämatkailun edistäminen on yksi Liikenne- ja viestintäministeriön (2018) julkaiseman kansallisen Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteistä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom avaa valtionavustushaun kunnille pyöräilyn EuroVelo 10-reitin maastoon merkitsemiseen tieliikennelain mukaisilla opasteilla katuverkon kohteisiin väleillä Helsinki-Turku, Helsinki-Vaalimaa ja Turku-Vaasa. Valtionavustusta voivat hakea EuroVelo 10-reitin katuverkon kohteiden maastoon merkinnästä vastaavat kunnat. Avustusta myönnetään aikavälillä 1.1.2021–30.6.2023 suoritettaviin opasteiden hankintaan ja asentamiseen.

Hae EuroVelo 10-reitin maastoon merkitsemisen valtionavustusta | Traficom


Ilmasto ja energia

Kunnille ja maakunnille tulossa vihreää siirtymää edistävä avustushaku elo-syyskuussa

Kunnille ja maakunnille on avautumassa ympäristöministeriön avustushaku vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi energiainfrastruktuurin kehittämiseen, uuden energiateknologian käyttöönottoon sekä teollisuuden sähköistämiseen ja sivuvirtojen hyödyntämiseen. Tavoitteena on nopeuttaa vihreää siirtymää edistävien hankkeiden viranomaiskäsittelyä ja edistää hankkeiden toteutumista. Avustuksen suuruus on enintään 70 %.

 

Energia-avustukset, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Haku auki ympäri vuoden

 

Business Finlandin energiatuki

Haku auki ympäri vuoden

Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista sekä muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi. Tukiprosentti voi olla suurempi energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittyneelle kunnalle.

 

Valtion avustus öljylämmityksestä luopumiseen asuinrakennukselle

Pientalojen omistajille suunnattu avustus on osa hallituksen kestävää elvytystä, jolla vauhditetaan siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Avustuksen myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Vaikka kunta ei voi itse hyödyntää, se voi markkinoida avustusta asukkaille erillislämmityksestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Avustusta voi hakea vuoden 2022 loppuun mennessä tehtyihin toimenpiteisiin niin kauan kuin avustussummaa riittää.

ELY-keskus: Öljylämmityksen vaihtajalle

 

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma

3. hakukierros 17.10.2022–11.11.2022

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman tavoitteena on vauhdittaa rakennetun ympäristön ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien tuotteiden, teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien kehitystä ja leviämistä. Ohjelmalla edistetään myös ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Rahoitusta voi hakea myös esimerkiksi infran, kulttuuriympäristön tai viherrakentamisen vähähiilisyyden edistämiseen. Tukea on tarjolla niin yrityksille, kunnille kuin muille toimijoille.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma | Ympäristöministerö

Katariina Yli-Heikkilä

ympäristöasiantuntija
katariina.yli-heikkila@valonia.fi
040 552 2369

Olli Haapanen

projektiasiantuntija
olli.haapanen@valonia.fi
040 192 1525

Miika Huhtala

energia-asiantuntija
miika.huhtala@valonia.fi
040 7290 020