Turun ydinkaupunkiseudun asukkaiden mielestä etenkin pyöräreittien jatkuvuutta sekä pyöräilyn ja jalankulun turvallisuutta tulee parantaa. Myös runkobussilinjastoa sekä joukkoliikenteen sujuvuutta tukevia mobiilisovelluksia tulee kehittää. Nämä mielipiteet nousivat esiin keväällä 2017 tehdyn liikenneympäristökyselyn vastauksista.

Kyselyyn vastasi 3530 Turun, Naantalin, Raision, Liedon ja Kaarinan asukasta. Kyselyllä testattiin kohtaavatko seudun voimassa olevan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet seudun asukkaiden näkemysten kanssa.

Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman keskeisenä tavoitteena on parantaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita. Tulosten perusteella ydinkaupunkiseudun asukkaiden mielipiteet ovat yhteneväisiä tämän tavoitteen kanssa. Puolet kaikista vastaajista koki joukkoliikenteen kehittämisen seudulla tärkeimmäksi tavoitekokonaisuudeksi. Tämän perässä seurasi pyöräilyn kehittäminen, jonka yli kolmannes vastaajista nosti tärkeimmäksi.

”Vastaajista ainoastaan noin kymmenes koki autoliikenteen kehittämisen tärkeimpänä tavoitekokonaisuutena kaupunkiseudulla. Myös ympäri vuoden autoilevista jopa puolet koki joukkoliikenteen kehittämisen ensisijaiseksi tavoitteeksi kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyössä,” kuvailee tuloksia analysoinut kestävän liikkumisen asiantuntija Mikko Koskinen Valoniasta.

Vastaajista noin 80 prosenttia piti kokonaisuudessaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämistoimenpiteitä vähintään melko tärkeinä. Tärkeimmiksi näistä kehittämistoimenpiteistä nousivat kävely- ja pyöräilyreittien jatkuvuuden parantaminen, säännöllisen liikennekasvatuksen tarjoaminen peruskouluissa sekä pyöräilyn ja jalankulun liikenneturvallisuuden parantaminen.

Joukkoliikenteen edistämiseksi vastaajat toivoivat lippujen ostamista helpottavien sekä ajantasaista matkustajainformaatiota tarjoavien mobiilisovellusten kehittämistä, reaaliaikaisten bussin saapumisajan ilmoittavien näyttöjen lisäämistä pysäkeillä sekä tiheän vuorovälin runkobussilinjaston kehittämistä.

Lähes 90 prosenttia vastaajista kannatti raskaan liikenteen ohjaamista pois seudun keskusta-alueilta liikenteellisesti sujuvammille reiteille. Henkilöautojen pysäköintipaikkojen vähentämistä Turun keskusta-alueella ei pidetty kovin kannatettavana toimenpiteenä. Kehätien sekä Kaarinantien ja Saaristotien autoliikenteen sujuvuuden parantaminen nähtiin tärkeänä.

Keinoja vähentää henkilöautoilua ja ruuhkia

Seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on myös vähentää henkilöautoilun osuutta sekä lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta asukkaiden päivittäisessä liikkumisessa.

”Vastoin tavoitteita henkilöauton liikennemäärät ovat kasvaneet seudulla vuodesta 2014. Siksi halusimme kysyä päivittäin autoilevilta, mitä pitäisi tapahtua, jotta he siirtyisivät joukkoliikenteeseen tai pyöräilemään työmatkansa”, kuvailee liikennesuunnittelija Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Työmatkansa autoilevista vastaajista noin kolmannes olisi valmis siirtymään joukkoliikenteen käyttäjäksi, jos heidän käyttämiensä bussien vuoroväliä tihennettäisiin aamuisin, päivisin ja iltaisin alle 10 minuuttiin tai jos bussilla kuljettu matka-aika lyhenisi 10 minuutilla. Viidennes työmatkansa autoilevista vastaajista olisi puolestaan valmis siirtymään työmatkapyöräilijöiksi, jos pyöräteiden kuntoa ja pyöräilyn sujuvuutta parannettaisiin.

”Tavoitteena on myös hyödyntää olemassa olevaa seudun liikenneverkkoa mahdollisimman tehokkaasti. Tällä hetkellä liikenneverkon kapasiteetti on koetuksella lähinnä vain aamu- ja iltapäivän ruuhkahuippujen aikaan. Jos näitä ruuhkahuippuja pystyttäisiin vähentämään, vähenisivät myös tarpeet kalliisiin liikenneinvestointeihin”, toteaa Mari Sinn Varsinais-Suomen liitosta.

Pääsääntöisesti autoilevista yli 60 prosenttia olisi valmis vaihtamaan pidemmälle reitille ruuhka-aikana, jos he saisivat reitistä ajoissa tiedon mobiililaitteeseen. Vajaa puolet vastaajista olisi valmis vähentämään ruuhkahuippuja kulkemalla töihin ennen tai jälkeen ruuhkahuippujen.

Asukkaat toivovat lisää vaikutusmahdollisuuksia

Jatkuvan seudullisen liikennejärjestelmätyön yhtenä tavoitteena on saada alueen asukkaiden mielipiteitä kuuluville liikenneolosuhteita kehitettäessä. Tulosten mukaan tehtävää olisi erityisesti asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisessä. Yli 60 prosenttia vastaajista haluaisi vaikuttaa liikenneverkon kehittämiseen, mutta samalla he kokevat mahdollisuutensa siihen vähäisiksi.

”Erilaiset asukasryhmät tavoitetaan erilaisin osallistavin menetelmin. Esiin nousi uudenlaisten sovellusten, kuten mobiilisovellusten kasvava tarve joukkoliikenteen sekä pyöräilyolosuhteiden kehittämisessä”, kuvailee Mikko Koskinen Valoniasta.

Liikenneympäristökysely osoittautui itsessään myös toivotuksi ja toimivaksi keinoksi osallistaa asukkaita liikenneolosuhteiden kehittämiseen. Tarkoituksena onkin toteuttaa kysely jatkossa säännöllisin väliajoin, seuraavan kerran vuonna 2019. Lisäksi kyselyn tuloksiin liittyen järjestetään marraskuussa 2017 foorumi, johon on kutsuttu Turun ydinkaupunkiseudun kuntien asiantuntijoita pohtimaan miten tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa mm. seudun liikenneolosuhteiden kehittämistyössä.

Kyselyn toteutti Varsinais-Suomen liitto ja Valonia osana kansainvälistä CIVITAS ECCENTRIC -hanketta. Suomessa hankkeen päätoteuttaja on Turun kaupunki. Vuosina 2016–2020 toteuttavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä ja vähentää henkilöautoilua Turun kaupungin alueella.

Marja Tommola

kestävän liikkumisen asiantuntija
marja.tommola@valonia.fi
040 8328 515