Ikäihmiset ovat merkittävä väestönosa liikenteessä ja heidän osuutensa tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa entisestään. Päästövähennysten saavuttamiseksi onkin tärkeää lisätä erityisesti ikääntyvän väestön osallisuutta kestävän liikkumisen suunnittelussa. Osana GreenSAM-hanketta aloitimme syksyllä 2019 vertaistuki- ja mentorointimallin pilotoinnin yhdessä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa. Tavoitteena on luoda Turun seudulle pysyvää verkostoa tukemaan ympäristöystävällisiä liikkumistapoja.

Ensimmäisessä kokeiluosuudessa keskityttiin vertaistukeen. Keräsimme yhteen joukon innokkaita joukkoliikennettä käyttäviä senioreita oppaiksi sekä joukon opastettavia, joilla ei joko ollut kokemusta Fölistä tai joilla matkustamiseen liittyi erilaisia haasteita ja epävarmuutta. Parit saivat kuukaudeksi käyttöönsä ilmaiset Föli-kortit.

Lähtökohtana osallistujien tarpeet ja elämäntilanteet

Kokeilu pyrittiin toteuttamaan erityisesti siihen osallistuneiden seniorien lähtökohdat ja elämäntilanteet huomioiden. Keskeistä oli ymmärtää osallistujien tarpeita ja suhtautua joustavasti vaihteleviin tilanteisiin. Jo parien muodostamisessa kuunneltiin oppaiden ja opastettavien toiveita sekä huomioitiin mahdollisuuksien mukaan asuinpaikat ja yhteiset bussireitit. Matkan varrella kokoonpanossa tapahtui pieniä muutoksia mm. terveydellisistä syistä, mutta avoin mieli ja halu oppia muovasivat ryhmän tiiviiksi porukaksi, jossa asialle vihkiydyttiin täydellä sydämellä.

Osanottajajoukko muodostui kesän ja syksyn aikana. Kokeiluryhmässä oli lopulta 11 paria, iältään 6681-vuotiaita. Osa oli ilmoittanut alustavan kiinnostuksensa kesäkuussa järjestetyssä työpajassa ja osa toi tuttavansa mukanaan esimerkiksi harrastuspiireistään. Mukaan lähti myös kaksi pariskuntaa. Valtaosalle osallistujista pari oli kuitenkin uusi tuttavuus, johon he tutustuivat vasta kokeilun aloitustilaisuudessa. Innokkaita opastajia ilmoittautui alkuun enemmän kuin opastettavia ja niinpä jalkauduimme oppaiden kanssa rekrytoimaan opastettavia Turussa toimivan seniorimiesten liikuntayhteisö Aarnen tallin treeneihin. Viikoittain Aarnen tallissa urheilee kahdesta kolmeen sataan miestä ja heidän joukostaan saatiinkin useampi opastettava.

Vertaistukikokeilusta tuloksena ryhmähenkeä, oivalluksia ja rohkaisevia kokemuksia

Osallistujia pyydettiin kirjaamaan kuljettuja matkoja ylös lomakkeelle, mutta lähes kaikki pitivät oma-aloitteisesti myös seikkaperäisempää päiväkirjaa havainnoistaan ja kokemuksistaan. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat olivat parien mukana havainnoimassa matkoja – tämä materiaali analysoidaan ja hyödynnetään edelleen toimintamallin muotoilussa.

Niin opastettavat kuin oppaat kokivat kokeilun kivana ja hyödyllisenä. Pareilla oli hyvin monenlaisia tapoja tehdä yhteisiä bussimatkoja: toiset tapasivat useita kertoja viikossa ja toiset harvemmin, monet myös matkustivat kimpassa suuremmalla joukolla. Osa pareista otti asiakseen kokeilla mahdollisimman laajasti palvelulinjoja toisten innostuessa kokeilemaan Fölin kutsubusseja tai autojen liityntäpysäköintiä. Oli ilahduttavaa huomata, kuinka antaumuksella valtaosa pareista paneutui Fölin mobiilipalveluihin ja löysi niistä omat suosikkinsa.

Moni rohkaistui kokeilun aikana käyttämään bussia joko ensimmäistä kertaa tai pitkän tauon jälkeen. Palautteen mukaan innostus bussin käyttöön kasvoi ja kaikki aikovat käyttää joukkoliikennettä jatkossakin. Ryhmä sai myös idean jatkaa tapaamisia keskenään kokeilun jälkeenkin matkustamalla Fölillä säännöllisesti yhteiselle lounaalle.  

Kaiken kaikkiaan tämä on ollut mahtava kuukausi, olen oppinut paljon Fölin reiteistä ja löytänyt uusia vaihtomahdollisuuksia, kokeillut kutsubussia.
– Opas, 70 v.

Hänestä oli suuri apu, hän kannusti ja näytti esimerkkiä. Lisäsi rohkeutta.
– Opastettava, 70 v.

Föli on todella toimiva ja saa pelkkää kiitosta myös senioreilta, niin kauan kuin he kykenevät ripeästi nousemaan ja erityisesti aikailemattomasti poistumaan bussista.
– Opas, 70 v.

Koulutukset tarpeellinen osa kokeilua

Kokeiluryhmälle järjestettiin kokeilun aikana kaksi Fölin koulutusta, joissa käytiin läpi digitaalisten palvelujen käyttöä, esimerkiksi Reittiopasta, nettisivuja ja Föli-sovellusta. Kaikki kokivat nämä erittäin tarpeellisena ja oppaatkin kokivat saaneensa bussilla liikkumiseen välineitä ja taitoja, joita heillä ei ilmoittautuessaan ollut. Moni opas kertoi opastettavan tietävän asioista jopa paremmin ja kokeilun lisänneen rohkeutta myös ottaa asioista selvää. Matkustamisessa korostuikin yhdessä oppiminen ja toisten auttaminen puolin ja toisin.

Oppaasta oli apua, hänellä oli kokemusta enemmän. Sain tukea ja yhdessä opittiin bussien etsimisestä ja vaihdoista, reitinvalinnasta ja reittioppaan käytöstä.
– Opastettava, 75 v.

Jo pelkkä keskustelu edisti asiaa ja innosti kokeilemaan lisää.
– Opastettava, 75 v.

Odotukset täyttyi, jääkö tästä ajasta opastettavalle hyöty, niin sen tietää vasta myöhemmin. Jonkin verran on kuitenkin tullut rohkeammaksi, kun on saanut tietoa asioista.
– Opas, 72 v.

Olisipa mainiota, jos voisitte jotenkin kurssittaa tai rohkaista vanhuksia laajemminkin käyttämään bussia ja varsinkin noita kodikkaita palvelubusseja.
– Opas, 70 v.

Mentorointimallin kehittäminen jatkuu keväällä, kun nuoret pääsevät opastamaan senioreita

Lähes kaikki kokeilun oppaat ovat kiinnostuneita jatkamaan oppaana jatkossakin, vain yksi koki, etteivät omat taidot riitä oppaana toimimiseen. Mentorointi- ja vertaistukimallin muotoilussa tullaankin kiinnittämään huomiota siihen, että asioista opitaan yhdessä ja oppaiden tulee saada tarvittavaa koulutusta – kukaan ei tiedä valmiiksi kaikkea varsinkaan alati päivittyvistä digipalveluista. Mielenkiintoista oli kuulla, että seniorit olivat opastaneet myös nuoria Fölin digikoulutuksen käytyään ja sovelluksiin tutustuttuaan. Mentorointimallin pilotointi saakin luontevaa jatkoa ensi keväänä, kun osallistamme kokeiluun myös nuoria, joiden avustuksella seniorit pääsevät tutustumaan mm. kaupunkipyörien eli Fölläreiden käyttöön.

Paula Väisänen

kestävän liikkumisen asiantuntija
paula.vaisanen@valonia.fi
044 907 5986

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Ihmisiä kävelemässä syystalvisessa säässä kadulla
Bussimatkustajia
Kolme ihmistä tutkimassa kännykästä asioita
Iloinen seniorimatkustaja bussissa