Valonian virtavesihankkeissa on kuluneen kesän ja syksyn aikana toteutettu virtavesikunnostuksia, joiden tavoitteena on elvyttää Saaristomereen laskevien jokien taimenkantoja. Varsinais-Suomen maakunnassa, erityisesti Salon seudun joki- ja purovesissä esiintyy alkuperäisiä, luonnonvaraisia ja äärimmäisen uhanalaisia taimenkantoja.

Virtavesissä toteutettujen koekalastusten perusteella Saaristomeren valuma-alueen luonnonvaraiset taimenkannat ovat heikentyneet ja paikoin tilanne on erittäin kriittinen. Syyt kantojen heikentymiseen liittyvät yleisimmin koski- ja virtapaikkojen perkauksiin, kutuvaelluksen estäviin rakenteisiin kuten patoihin, vedenlaadun heikentymiseen sekä kalastukseen. Virtavesikunnostusten avulla taimenelle elintärkeiden lisääntymisalueiden määrää voidaan kasvattaa ja kunnostusten myötä kalapopulaatioiden kasvulle on paremmat edellytykset. Myös muut virtavesilajit sammalista pohjaeläimiin hyötyvät kunnostuksista. Taimenen lisääntymisalueiden kunnostusten lisäksi puroihin on lisätty puuainesta ja vaellusesteitä on poistettu.

300 tonnia luonnonkiveä ja -soraa kunnostuskohteisiin – yhteisponnistuksessa monia tahoja mukana

Valonian virtavesihankkeissa toteutettiin kunnostuksia yhteensä lähes 20 kunnostuskohteessa Purilanjoen, Halikonjoen, Uskelanjoen, Sahajärven ja Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöissä. Luonnonkiven ja -soran menekki kunnostuskohteissa oli noin 300 tonnia. Kunnostuksia toteutettiin sekä kone- että käsityönä talkoolaisten kanssa yhteisponnistuksena. Talkoita järjestettiin viisi kertaa kesän ja syksyn aikana. Lisäksi kunnostuksia toteutettiin Ammattiopisto Livian kanssa useassa eri kohteessa.

Kunnostuksia on tehty myös eri yhteistyöhankkeiden kesken. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Freshabit LIFE IP -hankkeen ja WWF:n kanssa yhteistyössä kunnostettiin Perniössä useita kohteita. Maanomistajien suhtautuminen kunnostuksiin on ollut erityisen positiivista. Paikoin maanomistajat ovat osallistuneet myös kunnostuksiin.

Virtavesityö jatkuu syksyllä koekalastusten ja kunnostettujen kutupaikkojen seurannalla. Valmistelun alla on myös uusia kunnostuskohteita ja vaellusesteiden ratkaisuja. Marraskuussa tehdään purojen vedenlaadunseurantaa vesinäytteenotolla ja jatkuvatoimisella mittalaitteella yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa.

Valonian hallinnoimia Vaellus vapaaksi ja puroja kuntoon sekä Virtavesien kunnostus -hankkeita rahoittavat EKOenergian ympäristörahasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hankkeissa tehdään yhteistyötä muun muassa kalastusalueiden, WWF:n ja paikallistoimijoiden kanssa. Hankkeiden omarahoitukseen ja toimintaan ovat osallistuneet myös vesiensuojeluyhdistykset ja kalastusalueet.

Lisätiedot

Virtavesikunnostuksilla elvytetään Saaristomeren alkuperäisiä taimenkantoja (Vesistökunnostusverkoston uutiskirje)

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755