Saaristomeren pienvesien ja rannikkovesien kunnostustarpeita kartoitettiin heinä-elokuussa 2021 sekä maastokartoituksilla että karttapohjaisella kyselyllä. Kyselyllä kerättiin Saaristomeren alueen asukkailta, vapaa-ajan asukkailta, virkistyskäyttäjiltä ja muita alueen toimijoilta Saaristomeren suojeluun potentiaalisia kunnostuskohteita. Kyselyn avulla esimerkiksi maanomistaja, mökkiläinen tai saariston vakituinen asukas pystyi ilmoittaa kunnostuksen tarpeessa olevia vesistökohteita, kuten fladoja, kluuveja, virtavesiä, luonnontilan menettäneitä merenlahtia tai muita mielenkiintoisia havaintoja esimerkiksi kalojen lisääntymisalueista.

Yli 120 vastausta kertoo Saaristomeren arvostuksesta – rehevöityminen huolettaa ja haittaa virkistyskäyttöä

Kyselyyn saatiin yli 120 vastausta. Vastauksissa korostui rehevöitymisen aiheuttamat ilmiöt, kuten vesikasvillisuuden runsastuminen ja matalien merenlahtien umpeenkasvu sekä veden likaantuminen ja samentuminen. Rehevissä vesissä viihtyvän tähkä-ärviän runsastuminen koettiin monella alueella vesistön tilaa ja virkistyskäyttöä haittaavaksi.

Lisäksi kyselyllä ilmoitettiin useita kalojen liikkumista estäviä rakenteita, kuten tierumpuja, pengersiltoja ja patoja. Myös Saaristomeren arvostus ilmeni vastauksissa, sillä kyselyllä ilmoitettiin useita huomionarvoisia luontokohteita esimerkiksi tärkeitä lintualueita ja kalojen lisääntymisalueita. Kyselyn vastausten mukaan mökkeily, veneily ja muu vesillä liikkuminen sekä vapaa-ajan kalastus olivat vastaajille tärkeimpiä toimintoja Saaristomerellä. Kyselyyn vastanneiden yhteydenottopyyntöihin vastataan syksyn aikana.

Maastokartoituksilla kerätystä tiedosta ja kyselyn vastauksista laaditaan avoin paikkatietoaineisto, jota voidaan hyödyntää muun muassa vesiensuojelun ja vesistökunnostustoimien kohdentamisessa. Hankkeen aineistoja ja raportteja julkaistaan syksyn ja talven aikana. Sekä sisävesien että Saaristomeren kunnostustarpeista voi edelleen ilmoittaa Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston yhteyshenkilöille.

Uutta tietoa purovesistöistä Kemiönsaaren purojen kartoituksilla: uusi taimenjoki!

Kesällä ja alkusyksyn aikana kartoitettiin Kemiönsaaren virtavesien tilaa ja niiden kunnostustarpeita. Valikoiduissa puroissa tehtiin syyskuun aikana sähkökoekalastuksia, joilla selvitettiin virtavesien kalastoa. Koekalastuksissa kävi ilmi, että Kemiönsaaren länsiosissa virtaavassa Sunnanåssa esiintyy luonnonvarainen meritaimenkanta. Havainto on merkittävä ja arvokas, sillä meritaimen on Suomessa arvioitu erittäin uhanalaiseksi lajiksi.

Koekalastussaaliista otettiin myös perimänäytteet, joiden analysoinnin avulla voidaan selvittää Sunnanån taimenkannan sukulaisuussuhteet muihin Saaristomeren alueella esiintyviin taimenkantoihin ja istutuskantoihin. Geneettisen selvityksen avulla voidaan arvioida myös kalakannan elinvoimaisuutta. Lue lisää Kemiönsaaren purokartoituksista ja Sunnanån taimenhavainnosta.

Saaristomeren rannikon pienvedet -hankkeen rahoittajia ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Saaristomeren suojelurahasto, Kustavi-Uusikaupungin kalatalousalue, Kemiönsaari-Särkisalon kalatalousalue ja EKOenergia. Hanketta koordinoi Valonia ja hankekumppanina on Lounais-Suomen kalatalouskeskus. Kalatalouskeskus on kartoittanut muun muassa Kustavin seudun fladoja ja rannikkovesiä. Lisäksi yhteistyötä on tehty useiden eri toimijoiden kanssa muun muassa Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen vesistötalkkari-hankkeen ja Suomen vapaa-ajan kalastajien Haukitehdas-hankkeen kanssa.

Janne Tolonen

vesi- ja luontoasiantuntija
janne.tolonen@valonia.fi
050 518 7755

Jussi Aaltonen

vesistöasiantuntija
jussi.aaltonen@valonia.fi
040 186 1765