Rakennusala tuottaa noin 35 prosenttia maailman, myös Suomen, kasvihuonekaasupäästöistä ja vastaa 50 prosentista maapallon raaka-aineiden kulutuksesta. Rakennus- ja purkujäte muodostaa EU:ssa noin 25–30 prosenttia kaikesta tuotetusta jätteestä. Alan tulisi siirtyä pikaisesti kohti kiertotaloutta. Rakentamisen kiertotaloudella tarkoitetaan kaikkia niitä luonnonvarojen kestävämpään käyttöön ohjaavia ratkaisuja, joita voidaan tehdä ketjun kaikissa vaiheissa: kaavoituksessa ja aluesuunnittelussa, tontinluovutuksessa, tilaamisessa ja kilpailuttamisessa, suunnittelussa, rakentamisessa, käytön aikana ja huollettaessa kuin myös purkaessa ja uusiokäytettäessä. Suomessa kiinteistö- ja rakentamisala työllistää jopa puoli miljoonaa ihmistä. Kiertotalouden mukaisiin toimintatapoihin siirtymisen arvioidaan luovan Euroopan rakennussektorille jopa 6,5 miljoonaa uutta työpaikkaa.

Kiertotalouden mahdollisuudet esiin selvityksessä ja webinaarisarjassa

Lounais-Suomessa keskityttiin perkaamaan rakentamisen kiertotalouden moninaisuutta ja mahdollisuuksia kolmiosaisessa webinaarisarjassa marraskuun 2020 ja maaliskuun 2021 välillä. Alkusysäyksenä tapahtumasarjalle toimi Varsinais-Suomen liiton ja Valonian vuonna 2020 tilaama ja AFRY Finland Oy:n toteuttama selvitys, jossa tarkastellaan kiertotalouden mukaisen rakentamisen potentiaalia Lounais-Suomessa. Esimerkkitapauksiin ja nykytilakatsaukseen pohjautuen selvityksessä nostettiin esiin alueelle mahdollisimman hyvin skaalautuvia kiertotalouden ratkaisuja. Selvityksessä osoitettiin selkeästi ja helposti lähestyttävästi niitä mahdollisuuksia, joita tilaajilla ja rakennuttajilla on jo nykyisin kiertotalouden toteuttamiseen. 

Selvitystyötä tukemaan haluttiin järjestää tilaisuuksia, joissa käydään tapausesimerkkien kautta läpi, mistä kaikesta kiertotalouden mukaisesta rakentamisesta puhuttaessa on kysymys. Ensimmäisessä webinaarissa marraskuussa 2020 käytiin läpi juuri valmistunutta selvitystä sekä keskityttiin olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisen ratkaisuihin kahden yksityisen, raahelaisen ja raisiolaisen, kerrostaloyhtiön esimerkkien sekä kahden kommenttipuheenvuoron kautta. Webinaarisarjan toisessa osassa pureuduttiin tilaajayhteistyöhön, suunnitteluun sekä rakentamiseen. Case-esimerkkeinä kuulijat pääsivät tutustumaan Mangrove Oy:n Turun Hirvensaloon rakentamiin vertailtaviin kerrostaloihin, VAV Asuntojen Joutsenmerkittyihin kerrostaloihin sekä muuntojoustavaan puusta rakennettuun Lapinmäen päiväkotiin Helsingissä. Tilaisuudessa päästettiin ääneen myös kohteiden tilaajat ja kuultiin rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa tehdystä yhteistyöstä. Kolmannessa webinaarissa katseet kohdistettiin rakennusten käyttöön, huoltoon, uusiokäyttöön sekä purkutoimintaan. Linjoilla olijat kuulivat niin Saarioisten Huittisten tehtaan energiaremontista, opiskelija-asuntokohteen rakennusjätteen kierrätysratkaisuista, rakennusjätteiden uusista lisäarvomahdollisuuksista, turkulaisen As Oy Syväkallion esimerkillisistä korjaus- ja huoltotoimenpiteistä sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävän Paimion Parantolan huolto- ja uusiokäyttösuunnitelmista.  

Kaikkien webinaarien esitykset ovat Valonian verkkosivuilla.

Tiedolle on tilausta ja työtä riittää jatkossakin

Lyhyet webinaarit antoivat pintaraapaisun siitä, mistä kaikesta rakentamisen kiertotaloudessa on ja voi olla kysymys. Tarkoituksena olikin laajentaa käsitystä teeman monipuolisuudesta ja siitä, että jokaiseen korjaus- tai uudisrakennuskohteeseen on löydettävissä ratkaisuja urakan eri vaiheisiin, aina kaavoituksesta purkamiseen tai uusiokäyttöön asti. Halusimme syventää tietopohjaa, antaa syötteitä ja kannustaa aktiivisempaan vuoropuheluun markkinoiden kanssa. Tilaus tämän kaltaiselle tiedolle ja lähestymistavalle oli ilmeinen, sillä webinaarisarjan tilaisuuksissa oli kuulolla yhteensä noin 150 ihmistä ja paikallisista lähtökohdista huolimatta osallistujia oli ympäri Suomea, aina Oulusta Mikkeliin ja Helsinkiin asti. Erityisen tyytyväisiä järjestäjinä olemme siitä, että kuulolle saatiin paljon väkeä rakennusteollisuudesta, kunnista, yrityksistä sekä esimerkiksi Rakennusteollisuuden Koulutuskeskuksesta. 

Työtä rakentamisen kiertotalouden edistämikseksi riittää jatkossakin. Julkisen sektorin tilaajaosaamisen vahvistamiseen paneudutaan Valonian kuntien hankintakoulutuksissa sekä osana Keino-osaamiskeskuksen vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmätyötä. Varsinais-Suomen ilmastotiekartassa tullaan nostamaan esiin vaikuttavimpia toimenpiteitä rakentamisen kiertotalouden ja vähähiilisyyden vauhdittamiseksi. Lisäksi Green Building Council on järjestämässä Varsinais-Suomen rakentamisen kiertotalouden aluetilaisuuden 8.6. ja tilaisuuden fokus tulee olemaan rakennusalan osaamistarpeiden kehittämisessä. 

Anni Lahtela

kehittämisasiantuntija

Vapaalla 1.7.2022 alkaen