Viisi varsinaissuomalaista kuntaa on käynnistänyt ilmasto-ohjelman valmistelun sen jälkeen, kun ne keväällä tekivät päätöksen sitoutumisesta yhteiseen Valonian koordinoimaan pienten kuntien ilmasto-ohjelmaprosessiin. Kun ohjelmien valmistelussa kuljetaan yhtä matkaa, kunnat voivat oppia toisiltaan ja löytää yhteisiä tekemisen paikkoja. Jokaisen kunnan tehtävänä on kuitenkin tunnistaa itselleen sopivimmat kärkihankkeet ja toimet.  Yhteistyöhön ovat sitoutuneet Auran, Kosken, Marttilan, Pöytyän ja Sauvon kunnat.

Valonia ohjaa ja sparraa, kuntien roolina on sitoutua ilmastotyöhön ja ottaa asukkaatkin mukaan

Valonian roolina on huolehtia kuntien yhteisprosessin suunnittelusta, toteutuksesta ja etenemisestä. Valonia myös auttaa lähtötilanteen tulkinnassa, ilmasto-ohjelman mahdollisten toimenpidevaihtoehtojen kokoamisessa ja kuntakohtaisten painopisteiden tunnistamisessa. Tarjoamme apua viestinnässä, työpajojen toteuttamisessa, kyselyiden laatimisessa sekä aiheen esittelyssä sidosryhmille. Mukaan lähtevältä kunnalta edellytettiin virallista sitoutumista (päätöstä) ilmasto-ohjelman/-suunnitelman laatimisesta sekä yhteyshenkilön nimeämistä. Lisäksi kuntien tulee prosessin kuluessa ottaa alueensa yritykset, asukkaat ja muut sidosryhmät mukaan sekä määritellä työnjakoa ja askelia myös ohjelman toimeenpanon osalta.

Prosessikaavio pienten kuntien yhteisestä ilmastotyöstä. Vaiheet: Työn käynnistäminen, lähtötilanne ja tavoite, viestintä ja osallisuus, näkemysten kerääminen, Kuntakohtaiset kärjet ja toimenpiteiden valinta, sisällön täsmentäminen sekä kommentointi ja hyväksyntä. Tarkemmat tiedot prosessikuvasta voit pyytää Valonian viestinnältä!

Työ aloitettiin kesällä lähtötietojen kokoamisella ja eri toimenpidemahdollisuuksiin tutustumisella. Syksyn edetessä työtä on jatkettu kuntakohtaisilla tapaamisilla, joissa on syvennytty toimenpiteiden ja tavoitteiden pohdintaan. Samalla on keskusteltu aikatauluista sidosryhmien osallistumisen ja viestinnän osalta.

Osa kunnista pyrkii saamaan ohjelman päätöksentekoon jo vuoden vaihteessa, osalla tiedonkeruu ja sidosryhmäkeskustelut jatkuvat vielä alkukeväästä. Kaikkien mukana olevien kuntien ohjelmien on tarkoitus olla valmiina kevään loppuun mennessä. Pyrimme yhteistyöllä myös siihen, että ohjelman toimeenpanovaiheessa kunnat saavat tukea toisiltaan. Valonian asiantuntijat auttavat myös pitkällä aikavälillä toimenpiteiden käynnistämisessä ja esimerkiksi saatavilla olevien tukien selvittämisessä, jotta ohjelmien toimeenpano etenee tulevina vuosina johdonmukaisesti.

Miten pieni kunta voi vaikuttaa?

Pienten kuntien keinot vaikuttavaan ilmastotyöhön ovat moninaiset, vaikka väestöpohja on pienempi. Päästöjä vähentävien toimenpiteiden ohella ajankohtaista on miettiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen kysymyksiä. Mukana olevat kunnat pohtivat muun muassa uusiutuvan energian tuotantoa, taajamien välistä joukkoliikennettä, hiilinielukysymyksiä sekä kiertotalousratkaisuja, kuten biokaasun tuotannon mahdollisuuksia. Monet pienet kunnat ovat merkittäviä ruoantuottajia ja siksi maatalouden toimijoiden rooli nousee vahvasti keskusteluun.

Syyskuun kuntakeskusteluissa näkyivät myös kuntien tilanteet ja erityispiirteet; esimerkiksi Aurassa ilmastovaikutuksia on huomioitu kaavoituksessa ja lähijunaliikenteen edistäminen nähdään tärkeänä; Sauvossa korostuivat kiinteistöjen energiaratkaisut ja öljystä luopuminen; Pöytyällä taas aurinkoenergian mahdollisuudet ja sähköautojen latauspisteet herättivät kiinnostusta. Vaikka ilmasto-ohjelma ei voi rakentua vain tietyn teeman varaan, on tärkeää tunnistaa kärkitoimenpiteitä, jotka tukevat kunnan muuta kehittämistyötä, strategiaa ja taloutta.

Samalla, kun kuntien ilmasto-ohjelmatyö etenee, kehitetään Valonian toimesta kunnille yhteistä seurannan mallia ja yhteisiä indikaattoreita, jotta ilmasto-ohjelman toteutumisen seuranta tulisi luontevaksi osaksi jatkuvaa ilmastotyötä. Yhteinen malli myös auttaisi alueellisen tiedon kokoamisessa ja viestinnässä.

Kuvassa kynnettyä pellon reunaa, taustalla punainen maatalusrakennus.

Riikka Leskinen

toimialapäällikkö
riikka.leskinen@valonia.fi
044 907 5995