Valonia edistää yhteistyössä Turun seudun joukkoliikenne Fölin kanssa ikäihmisten joukkoliikenteen käyttöä ja pyrkii lisäämään heidän osallisuuttaan joukkoliikenteen suunnittelussa. Syksyllä 2019 ryhdytään pilotoimaan vertaistuki- ja mentorointimallia, jonka tavoitteena on luoda Turun seudulle pysyvä vertaistukihenkilöiden vapaaehtoisverkosto tukemaan ympäristöystävällisiä liikkumistapoja. Pilotissa kokeillaan keinoja edistää kanssamatkustajien auttamista ja tukemista joukkoliikenteessä. Tärkeässä roolissa on myös nuorten ja ikäihmisten kohtaaminen.

Senioreilta hyviä ajatuksia joukkoliikenteen kehittämiseen

11.6. järjestettiin Turun pääkirjastossa Parempaa joukkoliikennettä senioreille -työpaja, jonka tavoitteena oli kerätä yli 65-vuotiaiden ajatuksia kaupungissa liikkumisesta ja kokemuksia joukkoliikenteen käytöstä. Paikalle toivottiin yhtä lailla aktiivisia bussilla liikkujia sekä niitä, jotka kokevat joukkoliikenteen käytön jollakin tapaa hankalaksi tai valitsevat mieluiten oman auton. Työpaja herätti runsaasti kiinnostusta ja tilaisuudessa oli paikalla 43 osallistujaa. Useimmat osallistujat olivat ahkeria bussin käyttäjiä, mutta myös muutamia aktiivisia autoilijoita osallistui tilaisuuteen. Pienryhmissä pohdittiin liikkumistavan valintaa, saavutettavuutta ja esteettömyyttä, matkustusilmapiiriä ja avunsaantia, Fölin palveluita ja niiden ymmärrettävyyttä sekä vapaaehtoisverkoston kehittämistä ja vertaistukihenkilönä toimimista. Työpajassa kerättyjä ideoita ja näkemyksiä hyödynnetään syksyllä käynnistyvän pilotin suunnittelussa ja vapaaehtoisverkoston ideoinnissa.

Työpajassa nousi esiin keskeisiä ikäihmisten joukkoliikenteen käyttöön vaikuttavia seikkoja. Bussipysäkkien etäisyys tulisi olla kohtuullinen, jotta kulkeminen ei vaikeutuisi erityisesti ostosten kanssa. Monia harmitti, että pysäkkejä on poistettu tai tullaan poistamaan. Kesäaikana ja pyhäpäivinä bussit liikennöivät harvakseltaan, mikä pakottaa käyttämään omaa autoa tai taksia. Huolta aiheutti myös tuleva runkolinjojen uudistus. Palvelulinjat koettiin tärkeäksi ja erityisesti niissä bussien tulee olla esteettömiä ja matalalattiaisia. Talvella pysäkkien kunnossapitoon tulisi kiinnittää huomiota. Maksuton matkustus motivoisi rollaattorin kanssa kulkevia ja Fölin esteettömyyskokeilua toivottiin jatkettavan edelleen.

Osallistujat saivat katseltavakseen näkymiä Fölin aikataulukirjasta, mobiililipusta, nettisivuista ja reittioppaasta. Useimmat osallistujat kertoivat käyttävänsä aikataulujen hakuun Fölin aikataulukirjaa. Myös Fölin nettisivut olivat monelle tutut. Osa käytti reittiopasta sujuvasti ja sen käyttö kiinnosti muitakin, mutta oppaan käytön opettelu yksin koettiin vaikeaksi. Mobiilisovellus oli osallistujille vierain. Osallistujat toivoivatkin teemapäiviä, joissa neuvottaisiin nettipalveluiden ja sovellusten käyttöä erityisesti ikäihmiset huomioiden.

Joukkoliikenteen ilmapiiri koetiin pääsääntöisesti miellyttäväksi ja hyväksi ja kuljettajat ystävällisiksi. Apua moni osallistuja koki tarvittaessa saaneensa sekä kuljettajalta että kanssamatkustajilta. Bussin siisteys, ilmastointi, tasainen kulku ja näkyvyyden varmistaminen niin ettei ikkunoita peitetä mainosteippauksin koettiin matkustusmukavuutta edistävinä tekijöinä. Puhelimeen puhuminen, kovaääninen keskustelu, istumapaikkojen varaaminen omille tavaroille sekä linja-auton keskiosan ahtaus, kun vaunut ja rollaattorit tarvitsevat tilaa nousivat esille matkustusmukavuutta häiritsevinä tekijöinä.

Vapaaehtoisverkosto helpottamaan joukkoliikenteen suunnitteluun osallistumista?

Työpajassa pohdittiin myös vapaaehtoisverkoston perustamista ikäihmisten osallisuuden lisäämiseksi joukkoliikenteen suunnittelussa. Osallistujat keskustelivat siitä, millä tavoin vapaaehtoisverkostoa voitaisiin parhaiten edistää, mitä kautta verkostoon löydetään aktiivisia ihmisiä vertaistukihenkilöiksi ja mitä vertaistukihenkilönä toimiminen käytännössä tarkoittaa. Toiveena oli, että verkostossa mukana oleminen olisi helppoa ja se ei olisi liian sitovaa. Tukihenkilöt voisivat olla avuksi kaikessa, mihin tuettavat tarvitsevat apua joukkoliikenteessä. Keskustelussa nousi esille, että avustajia voisi olla busseissa ja erityisesti palvelulinjoilla. Viestiä voisi levittää yhdistysten, järjestöjen, taloyhtiöiden ja paikallislehtien kautta.

Seuraava senioreiden kestävän liikkumisen tilaisuus järjestetään Euroopan Liikkujan viikolla keskiviikkona 18.9. klo 10-14 HUB Turku -tiloissa, osoitteessa Nunnankatu 4, Vanhalla Suurtorilla. Tutustu koko Turun Liikkujan viikon tapahtumiin ja ilmoittaudu mukaan täällä.

Työpajan järjestivät Valonia, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun seudun joukkoliikenne Föli osana Green Silver Age Mobility -hanketta (GreenSAM), jossa edistetään kestävää liikkumista ikäihmisten näkökulmat ja erityistarpeet huomioiden. EU-rahoitteisessa hankkeessa keskitytään aktiivisen vanhusväestön henkilöautoliikenteen vähentämiseen, vanhusväestön osallistamiseen sekä heidän näkökulmastaan toimivien kestävien liikenneratkaisujen osuuden kasvattamiseen.

Silja Ngobese

projektiasiantuntija
silja.ngobese@valonia.fi
040 184 7083

Ikäihmisiä kerääntyneenä Turun kaupunginkirjaston kokoustilaan, taustalla tilaisuuden vetäjät.
Osallistujia tuli paikalle työpajan täydeltä. Kuva: Heta Laiho.
Kaksi työpajan osallistujaa keskustelemassa pöydän äärellä.
Osallistujia puhutti mm. bussipysäkkien kunto. Kuva: Heta Laiho.
Työpajan osallistujia kirjaamassa havaintojaan lomakkeelle.
Keskustelu oli vilkasta ja työpajan tuloksista viestitään mm. joukkoliikennelautakuntaan. Kuva: Heta Laiho.
Työpajaan osallistujien joukkoa, neljä senioria ja keskustelun vetäjä pöydän ääressä.
Työpajan teemoissa keskityttiin mm. tunnelman lisäämiseen bussimatkoilla sekä esteettömyysasioihin. Kuva: Heta Laiho.